Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal
Logga in

FN:s mål för hållbar utveckling

Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal

Vi har förbundit oss att främja FN:s mål för hållbar utveckling. Avsikten är att de 17 globala mål som FN:s medlemsländer har avtalat om ska uppnås före 2030 för att garantera en hållbar utveckling.

Som en del av vårt ansvarsprogram har vi identifierat de mest centrala målen som vi själva särskilt kan påverka genom att stärka de positiva konsekvenserna av vår verksamhet eller förebygga de negativa konsekvenserna. Vi stöder också andra i deras uppfyllande av målen för hållbar utveckling.

De centrala målen och delmålen som vi har fastställt fungerar som ram för vårt ansvarsprogram. Våra viktigaste mål för hållbar utveckling är:

Delmål 13.1: Vi minskar utsläppen och strävar efter att bli klimatneutrala

Vi stärker de positiva miljökonsekvenserna i våra pakettjänster genom utsläppssnåla och klimatneutrala transportlösningar. Förutom att förbättra energieffektiviteten fäster vi också vikt vid utsläppssnåla bränslen och användning av förnybar energi i samband med våra transporter. Inom våra passagerartjänster stöder vi minskningen av trafikutsläpp i Finland genom att öka användningen av kollektivtrafik. Vi samarbetar med leverantörer och trafikbolag för att främja positiva miljökonsekvenser.

Delmål 4.4 och 4.7: Vi ökar medvetenheten för att främja hållbar utveckling

Vi stöder konsumenternas hållbara levnadsvanor genom att uppmuntra till användning av kollektivtrafik samt berätta om kollektivtrafikens fördelar och inverkan på klimatförändringen. Vi ökar övriga intressentgruppers kunskap om hållbar utveckling, till exempel leverantörer och anställda. Genom att tillhandahålla mångsidiga utbildningar för våra anställda säkerställer vi kompetensutveckling.

Delmål 8.1 och 8.8: Vi säkerställer att våra anställdas rättigheter tillgodoses och främjar ekonomisk tillväxt

Ansvarsfulla personalförfaranden har en central ställning i vår verksamhet. Våra anställda är en viktig resurs för oss och vi ombesörjer deras välmående. Vi främjar våra anställdas säkerhet och hälsa. Det är viktigt för oss att de anställdas rättigheter tillgodoses även i vår leveranskedja. För att främja ekonomisk tillväxt agerar vi i enlighet med principerna för en hållbar affärsverksamhet och producerar ekonomiskt värde för våra intressentgrupper och samhället.

Delmål 16.5: Vi säkerställer att vår verksamhet är transparent och överensstämmer med kraven

Vi agerar i enlighet med kraven genom att följa lagar och bestämmelser. Vi har nolltolerans mot korruption och mutor. De etiska anvisningarna definierar vårt verksamhetssätt. Vi säkerställer att våra leverantörer följer våra kommande etiska anvisningar.

Delmål 17.7: Vi främjar hållbar utveckling genom partnerskap

Verksamhet i nätverksform och samarbete med olika partner är en del av vårt verksamhetssätt. Tillsammans med våra samarbetspartner kan vi åstadkomma en mer vittomfattande effekt. Vid sidan av stärkandet av våra nuvarande partnerskap vill vi också skapa nya samarbetsmöjligheter med olika aktörer.

Utöver dessa har vi också identifierat två andra betydande mål för hållbar utveckling:

  • 10. Minska ojämlikheten (delmål 10.3)

  • 11. Hållbara städer och samhällen (delmål 11.2)