Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal
Logga in

Vår verksamhet är till nytta för det omgivande samhället

Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal

Vid sidan av en hållbar affärsverksamhet skapar vår verksamhet ekonomiskt värde för samhället. Vi ökar användningen av kollektivtrafik till exempel genom att främja lösningar med resekedjor, och vi har över 2 300 serviceställen för att garantera regional tillgänglighet. Efterlevnad av bestämmelser och etiska principer utgör kärnan i vår verksamhet.

Hållbar affärsverksamhet och ekonomiska effekter för samhället

Genom vår ekonomiska lönsamhet säkerställer vi verksamhetens kontinuitet samt våra möjligheter att till exempel skapa sysselsättning och göra investeringar. Vi fokuserar på långsiktig lönsamhet genom att främja en hållbar affärsverksamhet.

Det är också viktigt för oss att vår affärsverksamhet skapar värde för samhället på ett bredare plan. Via vårt riksomfattande nätverk har vår verksamhet en stor ekonomisk inverkan både i hela Finland och lokalt. Vi främjar nationalekonomisk tillväxt och använder vårt nätverk för att hjälpa våra samarbetspartner att främja sin affärsverksamhet. Att skapa ägarvärde för trafikbolagen är ett av våra centrala mål.

Mål

  • SDG 8.1: Skapande av ekonomiskt värde (inkl. lönsamhet) och ägarvärde

Främjande av kollektivtrafik och tjänsternas tillgänglighet

Genom att erbjuda smidiga och omfattande trafikförbindelser främjar vi användningen av kollektivtrafik och hållbar mobilitet. Bibehållande av ett fungerande och täckande nätverk möjliggör tillgång till rese- och pakettjänster även i glesbygdsområden och på små orter.

Vi återupplivar kollektivtrafiknätet i glest bebyggda områden genom att främja lösningar med resekedjor i appen Resesökning och Biljetter och genom att möjliggöra beställningstrafik. Via vår verksamhet tryggar vi också tillgången till tjänster som är viktiga för samhället, såsom blodförsändelser.

Vi vill vara med och förnya hela branschen när det gäller både rese- och paketverksamheten. Vi fokuserar aktivt på att utveckla tjänster som möjliggörs av digitaliseringen.

Mål

  • SDG 11.2: Ökad användning av kollektivtrafik på nationell nivå genom en ökning av antalet sålda biljetter

Efterlevnad av bestämmelser och etiska principer

Vi försäkrar oss om att vi följer alla lagar, bestämmelser och anvisningar som gäller vår verksamhet. Vi har förbundit oss att respektera och stöda tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna. Vi ser till att vår verksamhet till alla delar uppfyller de konkurrensrättsliga kraven. Vi har nolltolerans mot korruption och mutor. Vi säkerställer att dataskydd och integritetsskydd förverkligas i vår verksamhet.

Under 2021 kommer vi att publicera etiska anvisningar. Personalen kommer att få utbildning i dessa anvisningar. Utöver de etiska anvisningarna säkerställer vi genom olika policyer att våra verksamhetssätt iakttas. Under 2021 öppnar vi också en kanal för anmälning av förseelser.

Mål

  • SDG 16.5: 100 procent av personalen har fått utbildning i de etiska anvisningarna före slutet av 2022

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier