Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundtjänst
Logga in

Dataskyddsbeskrivning: Kunduppgifter

Oy Matkahuolto Ab
FO-nummer 0111393-9
PB 100
00101 Helsingfors
tfn 020 710 5000

(Nedan ”Matkahuolto” eller ”vi”)

I den här dataskyddsbeskrivningen beskrivs det hur Matkahuolto behandlar sina konsumentkunders personuppgifter, vilka Matkahuolto samlar in i samband med de resetjänster eller pakettjänster som Matkahuolto tillhandahåller. Det som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning gäller för uppgifter som Matkahuolto samlat in i följande kanaler och/eller behandling av personuppgifter i samband med rese- eller pakettjänster, om inget annat har konstaterats nedan:

Matkahuoltos elektroniska ärendekanaler:

 • Matkahuoltos webbsidor på adressen matkahuolto.fi

 • Matkahuoltos mobilappar

 • Matkahuoltos kanaler i sociala medier

 • Matkahuoltos nätverk av serviceställen

 • Matkahuoltos övriga ärendekanaler

 • Telefontjänst

För denna dataskyddsbeskrivnings syften betraktas som ”Kund” alla användare av Matkahuoltos tjänster, till exempel användare som registrerat sig i elektroniska tjänster.

Om du önskar mer information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med resetjänster som tillhandahålls av Matkahuolto eller trafikföretag verksamma för Matkahuoltos räkning, kan du läsa mer om detta i dataskyddsbeskrivningen för våra resetjänster.

Om du önskar mer information om hur dina personuppgifter behandlas när du skickar eller tar emot paket eller myndighetshandlingar som transporteras av Matkahuolto eller dess samarbetspartner, kan du läsa mer om detta i dataskyddsbeskrivningen för våra pakettjänster.

Om du önskar mer information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med att Matkahuolto eller trafikföretag och ombud verksamma för Matkahuoltos räkning tillhandahåller assistanstjänster för personer med rörelsehinder eller funktionsnedsättning på busstationerna i enlighet med EU-förordningen (EU) nr 181/2011, kan du läsa mer om detta i dataskyddsbeskrivningen för våra assistanstjänster.

Vid en del av Matkahuoltos verksamhetsställen används inspelande kameraövervakning och uppgifter om kunderna lagras också på kamerainspelningarna. I vår dataskyddsbeskrivning för kameraövervakningen hittar du mer information om behandlingen av personuppgifter som samlats in med hjälp av kameraövervakning.

Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Matkahuolto samlar in och behandlar i samband med tillhandahållandet av de ovan nämnda tjänsterna. I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Matkahuolto för alla dessa personuppgifter och för behandlingen av personuppgifterna. Dataskydd innebär förtroende och det är av största vikt för Matkahuolto att skydda din integritet och dina personuppgifter. Därför samlar Matkahuolto i sin roll som personuppgiftsansvarig personuppgifter om dig endast i den omfattning vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig förstklassiga tjänster.

Det som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning gäller endast sätten att behandla personuppgifter som tillämpas av Matkahuolto eller aktörer som är verksamma för vår räkning. Vi ber dig dock beakta att våra elektroniska tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser eller sociala nätverkstjänster. Vi kan inte kontrollera sådana tredje parters verksamhet och vi ansvarar inte heller för integritetsskyddsförfaranden med anknytning till sådana tjänster tillhandahållna av tredje parter eller för tjänsternas innehåll. Vi rekommenderar att du sätter dig in i villkoren för integritetsskyddet och dataskyddet med anknytning till dessa tredje parters tjänster.

1. Kontaktuppgifter i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter

Oy Matkahuolto Ab
Kundservicecentralen
PB 100
00101 Helsingfors
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Vilka uppgifter behandlar vi?

När du uträttar ärenden hos oss via våra elektroniska eller andra kanaler samt använder de tjänster vi tillhandahåller, kan vi samla in följande uppgifter om dig med anknytning till kundrelationen:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress

 • Registreringsuppgifter som förutsätts för ditt elektroniska konto, såsom användarnamn, signatur, lösenord eller annan identifikation

 • Demografiska uppgifter, såsom ålder, kön, titel eller yrke och modersmål

 • Uppgifter med anknytning till kundrelationen, såsom dina kontakter med vår kundtjänst, inklusive inspelade kundservicesamtal och kundrespons du gett

 • Andra uppgifter om kommunikation mellan oss med anknytning till kundrelationen

 • Uppgifter i anslutning till fakturering och indrivning

 • Uppgifter du gett i enkäter och undersökningar

 • Uppgifter om direktmarknadsföringsförbud och reklamförbud

 • Övriga uppgifter som samlats in med ditt samtycke, om uppgifterna behövs för att sköta kundrelationen eller för andra behandlingsändamål som presenteras i denna dataskyddsbeskrivning, samt

 • Uppgifter om vilka av Matkahuoltos tjänster du har använt samt detaljer om användningen av dessa tjänster på det sätt som beskrivs nedan eller i dataskyddsbeskrivningen för respektive tjänst. Du hittar mer information om behandlingen av dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av resetjänster i dataskyddsbeskrivningen för resetjänsterna. I dataskyddsbeskrivningen för pakettjänster kan du läsa mer om behandlingen av personuppgifter i samband med tillhandahållandet av pakettjänster och i dataskyddsbeskrivningen för assistanstjänster hittar du mer information om behandlingen av personuppgifter i samband med tillhandahållandet av assistanstjänster. Mer information om kameraövervakning i Matkahuoltos lokaler finns i dataskyddsbeskrivningen för kameraövervakning.

När du registrerar dig som användare av våra elektroniska tjänster kan du bli ombedd att uppge till exempel följande personuppgifter: namn, kontaktuppgifter, födelsetid, telefonnummer, valt lösenord samt från fall till fall tilläggsuppgifter för faktureringen såsom faktureringsadress och/eller bankens kontaktuppgifter. Dessutom kan du frivilligt ge oss uppgifter om till exempel vad du är intresserad av. Uppgifterna i din profil uppdateras kontinuerligt (till exempel användarhistoriken för Matkahuoltos tjänster, inklusive paket-, rese- och assistanstjänsterna, på det sätt som beskrivs nedan).

När du använder våra elektroniska tjänster kan metadata med anknytning till användningen av tjänsterna samlas in om din användning, såsom uppgifter om från vilken sida du kommit till våra tjänster, tidpunkten för besöket, mängden överförda data, webbläsarens typ, IP-adress, operativsystem och användargränssnitt samt webbläsarprogrammets version och språk. Om du besöker våra elektroniska tjänster utan att registrera dig eller logga in, behandlas endast dessa ovan nämnda metadata. En enskild användare kan inte individualiseras med hjälp av dessa metadata, om du inte registrerar dig eller loggar in i våra tjänster. Metadata samlas in med hjälp av cookies eller andra motsvarande tekniker. I vår dataskyddsbeskrivning för cookies hittar du mer information om Matkahuoltos förfaranden med anknytning till cookies.

3. Syften med och lagliga grunder för behandlingen av personuppgifter

Syften med behandlingen av kundernas personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att kunna ge dig möjlighet att använda de tjänster vi tillhandahåller, såsom våra webbsidor och våra övriga elektroniska eller icke-elektroniska tjänster eller ärendekanaler, till exempel vår kundtjänst.

 • Vi behandlar personuppgifter om innehavare av resekort och engångsbiljettkunder för ändamål med anknytning till tillhandahållande av reserelaterade tjänster och produkter. Läs mer om detta i dataskyddsbeskrivningen för våra resetjänster.

 • I samband med tillhandahållandet av pakettjänster behandlar vi personuppgifter för ändamål med anknytning till tillhandahållandet av tjänster, dvs. sändning och mottagning av adressförsedda försändelser, sändning av ankomstavi och redovisning av bussförskott samt för entydig identifiering av personer. Läs mer i dataskyddsbeskrivningen för våra pakettjänster.

 • I samband med tillhandahållandet av assistanstjänster behandlar vi dina personuppgifter för att ge dig möjlighet att använda våra assistanstjänster. Läs mer om detta i dataskyddsbeskrivningen för våra assistanstjänster.

 • Uppgifter som lagrats med hjälp av kameraövervakning behandlas i syfte att garantera säkerheten på det sätt som definieras närmare i vår dataskyddsbeskrivning för kameraövervakning.

Vi behandlar dina personuppgifter även för administration, skötsel, analysering och utveckling av kundrelationen som uppstår mellan oss, till exempel för att tillhandahålla kundservice och genomföra kundkommunikation.

Dessutom hjälper vi våra kunder att hitta intressanta erbjudanden, till exempel via reklam som visas i våra elektroniska kanaler samt via e-post och SMS. Vi använder de personuppgifter vi samlat in för att rikta marknadsföring, för att mäta marknadsföringens effektivitet samt i syfte att genomföra marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring, distansförsäljning samt riktad marknadsföring enligt dina intressen med ditt samtycke eller inom de gränser som lagen tillåter, om du inte har förbjudit behandling av dina uppgifter för sådana ändamål.

Vi behandlar också dina personuppgifter i syfte att utveckla våra tjänster och produkter. Vi utvecklar ständigt vår serviceproduktion. Grundpelaren i denna utveckling är den information vi samlat in om hurdana tjänster som intresserar våra kunder. Detta gör det möjligt för oss att utveckla mer användbara tjänster och produkter och tillhandahålla dem för våra kunder. Vi kompletterar ibland uppgifterna som stöd för beslutsfattandet med hjälp av kundenkäter, till exempel enkäter om kundnöjdhet. Verksamhetsrelaterade beslut som syftar till att utveckla våra tjänster och produkter fattas dock med stöd av aggregerade uppgifter och våra enskilda kunder individualiseras inte i dessa uppgifter.

Juridiska grunder för behandlingen av kundernas personuppgifter

En laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter är antingen efterlevnaden av ett avtal som ingåtts mellan oss, en lagstadgad skyldighet som förpliktar Matkahuolto, Matkahuoltos eller en tredje parts berättigade intresse eller ditt samtycke som du gett oss. Exempel på dessa behandlingsgrunder ges nedan.

 • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att Matkahuolto ska kunna verkställa det avtal som vi ingått med dig. När du till exempel registrerar dig som användare i våra elektroniska kanaler behandlar vi dina uppgifter för att vi ska kunna sköta våra skyldigheter enligt det avtal som uppstår mellan oss. Det är också fråga om avtalsbaserad behandling till exempel när du överlåter försändelser till oss för transport. I dataskyddsbeskrivningen för våra pakettjänster kan du läsa mer om behandling av personuppgifter i anslutning till våra pakettjänster.

 • Det är fråga om behandling med stöd av vårt berättigade intresse till exempel när vi tillhandahåller dig en förstklassig kundupplevelse samt bästa möjliga innehåll på nätet och i vårt nyhetsbrev. Det är också fråga om behandling baserad på ett berättigat intresse när vi behandlar dina uppgifter till exempel av administrativa orsaker samt för att garantera informationssäkerheten och förhindra och utreda möjliga missbruk som upptäcks till exempel i våra elektroniska kanaler.

 • Du kan ge oss ditt samtycke till mottagande av elektronisk direktmarknadsföring. Våra marknadsföringsåtgärder kan också vara baserade på vårt berättigade intresse.

 • Det är fråga om vår lagstadgade skyldighet att behandla dina personuppgifter till exempel när vi tillhandahåller dig assistanstjänster vars tillhandahållande grundar sig på en EU-förordning som är förpliktande för oss på det sätt som beskrivs närmare i dataskyddsbeskrivningen för våra assistanstjänster.

Lämnandet av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning grundar sig delvis på det avtal som ingåtts mellan oss. När du registrerar dig som användare av våra elektroniska tjänster är du skyldig att ge oss vissa personuppgifter för de ändamål som specificeras i denna dataskyddspraxis, med undantag för vissa fall där det inte är nödvändigt att lämna personuppgifter och där något annat meddelas (till exempel information om intresseobjekt). Underlåtelse att lämna personuppgifter kan hindra oss att fullgöra våra avtalsskyldigheter, vilket kan leda till att du till exempel inte kan skapa ett kundkonto i våra elektroniska tjänster eller att vi inte kan tillhandahålla dig de tjänster som nämns i denna dataskyddsbeskrivning.

Hur kombineras kundernas personuppgifter?

Vi kombinerar personuppgifter som insamlats i samband med användningen av våra olika tjänster för att kunna tillhandahålla dig tjänster med bättre användbarhet. Uppgifter som vi samlar in om dig i samband med användningen av våra olika tjänster kombineras dock endast ifall du har registrerat dig som användare av våra elektroniska tjänster och använder våra olika tjänster, till exempel köper resebiljetter, skickar paket eller annars uträttar ärenden hos oss via ditt elektroniska kundkonto. Då kombineras dina uppgifter på basis av ditt samtycke.

Om du inte har tagit i bruk våra elektroniska tjänster eller inte använder våra tjänster via ditt elektroniska kundkonto, kombinerar vi inte personuppgifter som samlats in i samband med användningen av våra olika tjänster. Då behandlas dina uppgifter endast på det sätt som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen för våra enskilda tjänster eller i övriga dataskyddsbeskrivningar.

4. Besökaruppföljning och cookies på våra webbsidor och i våra elektroniska tjänster

Cookies och annan motsvarande teknologi används på våra webbsidor på adressen Matkahuolto.fi och i våra elektroniska tjänster.

Med hjälp av cookies kan vi samla metadata, till exempel information om från vilken sida du har kommit till vår webbplats, vilka av våra webbsidor du har besökt och när, vilken webbläsare du använder samt uppgifter om ditt operativsystem, din enhets IP-adress, dvs. från vilken internetadress de uppgifter som du skickat kommer och var de tas emot. I vår dataskyddsbeskrivning för cookies hittar du mer information om användningen av cookies.

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Vi samlar in uppgifter från dig när kundrelationen inleds och under kundrelationens gång, bland annat via registreringsblanketten eller annars när du använder våra elektroniska tjänster eller på andra sätt uträttar ärenden hos oss eller våra samarbetspartner, till exempel våra ombud. Vi kan också samla in uppgifter från dig när du deltar i våra marknadsföringskampanjer. Utöver detta samlar vi in uppgifter av dig när du använder våra rese-, paket- eller assistanstjänster.

I vår dataskyddsbeskrivning för resetjänster hittar du mer information om regelmässiga uppgiftskällor i anslutning till tillhandahållandet av resetjänster. Dataskyddsbeskrivningen för pakettjänster innehåller mer information om regelmässiga uppgiftskällor i anslutning till tillhandahållandet av pakettjänster och dataskyddsbeskrivningen om assistanstjänster innehåller mer information om regelmässiga uppgiftskällor i anslutning till tillhandahållandet av assistanstjänster. Kameraövervakning används vid Matkahuoltos verksamhetsställen på det sätt som beskrivs i vår dataskyddsbeskrivning för kameraövervakning.

Personuppgifter kan insamlas och insamlade personuppgifter kan uppdateras också från våra samarbetspartner samt myndigheter och företag som tillhandahåller tjänster som gäller personuppgifter, såsom företag som erbjuder tjänster för uppdatering av kontaktuppgifter.

6. Överföring av personuppgifter

Matkahuolto kan överföra personuppgifter till behandlare av personuppgifter för att verkställa sådana tjänster eller uppgifter som Matkahuolto har anvisat dem, såsom underhåll av datasystem eller andra databehandlingsuppgifter. Vid överföring av personuppgifter har vi bland annat genom avtalsarrangemang försäkrat oss om att den som behandlar personuppgifterna för vår räkning endast behandlar uppgifterna i enlighet med de skriftliga anvisningar som vi har utfärdat för att sköta behandlarens uppgifter samt endast för de behandlingssyften som definieras i denna beskrivning och på ett sådant sätt att åtkomsten till personuppgifterna har begränsats enbart till sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till personuppgifterna.

Uppgifter överförs inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan en grund för överföring enligt den lagstiftning som tillämpas vid det aktuella tillfället. Den kontaktperson som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsbeskrivning ger mer information om möjliga överföringar av personuppgifter och de tillämpade grunderna för överföring.

7. Utlämnande av personuppgifter

Vi utlämnar individualiserade kunders personuppgifter till tredje parter endast i de fall som presenteras nedan.

 • Vi kan utlämna dina kunduppgifter till tredje parter om du har gett ditt samtycke till detta.

 • Om du har gett ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring kan vi utlämna dina personuppgifter till noggrant utvalda samarbetspartner för marknadsföringsändamål.

 • Vi kan utlämna dina personuppgifter på det sätt som förutsätts i behöriga myndigheters eller andra aktörers yrkanden eller i den tillämpliga lagstiftningen, i enlighet med den lagstiftning som gäller vid tidpunkten.

 • Om vi säljer, förvärvar, fusionerar eller på annat sätt omorganiserar vår affärsverksamhet, kan vi eller en aktör som agerar för vår räkning utlämna kundens personuppgifter till köpare och deras rådgivare.

 • I samband med vår återförsäljning av HRT:s mobilbiljetter förmedlar vi personuppgifter med anknytning till köpet till HRT. HRT ansvarar för behandlingen av de utlämnade uppgifterna i enlighet med sina dataskyddsförfaranden på följande sätt: https://www.hsl.fi/sv/dataskydd.

I enlighet med de tjänstespecifika redogörelserna utlämnas uppgifter på det sätt som beskrivs i redogörelserna i fråga. I vår dataskyddsbeskrivning för resetjänster hittar du mer information om utlämnande av personuppgifter i anslutning till tillhandahållandet av resetjänster. Dataskyddsbeskrivningen för pakettjänster innehåller mer information om utlämnande av personuppgifter i anslutning till tillhandahållandet av pakettjänster och dataskyddsbeskrivningen om assistanstjänster innehåller mer information om utlämnande av personuppgifter i anslutning till tillhandahållandet av assistanstjänster. I vår dataskyddsbeskrivning för kameraövervakningen hittar du mer information om utlämnande av uppgifter som samlats in med hjälp av kameraövervakning.

8. Principer för skyddet av personuppgifter

Allt manuellt material förvaras på Matkahuoltos verksamhetsställen i låsta utrymmen.
Uppgifterna i elektronisk form förvaras i en databas till vilken åtkomst har beviljats sådana särskilt utsedda medlemmar i den personuppgiftsansvarigas personal eller personalen hos en aktör som är verksam för den personuppgiftsansvarigas räkning, vilka på grund av sina arbetsuppgifter måste få åtkomst till uppgifterna, har fått tillräcklig utbildning och är bundna av en lagstadgad eller avtalsbaserade tystnadsplikt.

Den elektroniska tjänsten finns i en skyddad, låst datorsal, som endast den tekniska personalen med passerkort har tillgång till. Servrarna har skyddats med användning av tekniska metoder.

All datatrafik mellan webbläsaren och servermiljön är krypterad.

Användarrättigheterna till servrarna och applikationerna har begränsats genom rollbaserad användarbehörighetshantering.

9. Personuppgifternas förvaringstid och radering

Matkahuolto eller en sådan behandlare av personuppgifter som för Matkahuoltos del utför sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning förvarar personuppgifterna i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen endast så länge som det är nödvändigt att förvara uppgifterna för att verkställa de syften med behandlingen av personuppgifter som specificeras i denna dataskyddsbeskrivning.
Vi fastställer förvaringstiderna för personuppgifter på följande grunder:

 • Dina personuppgifter förvaras så länge det finns en aktiv kundrelation. En aktiv kundrelation definieras till exempel utifrån din användning av Matkahuoltos elektroniska tjänster eller kontakterna mellan dig och oss. Om en användare som registrerat sig i våra elektroniska tjänster inte har loggat in till sitt elektroniska konto under de senaste två åren, ber vi användaren bekräfta att kontot ska behållas. Om användaren inte bekräftar att kontot ska behållas, och om användarens kundrelation eller en annan grund för behandlingen av personuppgifter har upphört, raderas personuppgifterna till största delen eller omvandlas till en sådan form att uppgifterna inte längre kan kopplas till en fysisk person.

 • Uppgiften om ditt samtycke till direktmarknadsföring raderas om du återkallar ditt marknadsföringssamtycke eller nekar till behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. I sådana fall förvarar vi dock uppgiften om förbud mot direktmarknadsföring, om din kundrelation i övrigt kan betraktas som aktiv.

 • Dina uppgifter raderas om du har begärt radering av dina uppgifter och Matkahuolto inte har någon annan grund för behandling av dina personuppgifter.
  I de kommunikationsrelaterade delarna av vissa tjänster, till exempel offentlig respons som du gett, syns fortfarande din signatur och innehåll i anslutning till den även efter att din kundrelation har upphört.

Vi kan dessutom vara skyldiga att spara vissa av dina personuppgifter för att följa bokförings- eller annan tvingande lagstiftning även efter att kundrelationen eller någon annan grund för behandling av personuppgifter har upphört.

I enlighet med de tjänstespecifika redogörelserna förvaras uppgifter den tid som beskrivs i redogörelserna i fråga. I vår dataskyddsbeskrivning för resetjänster hittar du mer information om förvaringstiderna för personuppgifter i anslutning till tillhandahållandet av resetjänster. Dataskyddsbeskrivningen för pakettjänster innehåller mer information om förvaringstiderna för personuppgifter i anslutning till tillhandahållandet av pakettjänster och dataskyddsbeskrivningen om assistanstjänster innehåller mer information om förvaringstiderna för personuppgifter i anslutning till tillhandahållandet av assistanstjänster. I dataskyddsbeskrivningen för kameraövervakning hittar du mer information om förvaringstiderna för uppgifter som insamlats med hjälp av kameraövervakning.

10. Den registrerades rättigheter

EU:s dataskyddsförordning tryggar åtskilliga rättigheter för den registrerade och genom att utöva dessa rättigheter kan du själv i många situationer bestämma över behandlingen av dina personuppgifter. Du kan utöva följande rättigheter i relation till Matkahuolto till de delar Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som gäller dig.

 • Rätt till insyn: Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av Matkahuolto på huruvida Matkahuolto behandlar uppgifter som gäller den registrerade samt rätt att granska uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. Matkahuolto kan be den registrerade specificera sin begäran om rätt till insyn bl.a. i fråga om detaljer som gäller leverans av uppgifter.

 • Rätt att få uppgifter rättade: Den registrerade har rätt att korrigera felaktiga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar eller komplettera bristfälliga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar.

 • Rätten att bli glömd: Om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av personuppgifter, eller en för Matkahuolto förpliktande lagbestämmelse eller avtalsskyldighet med anknytning till förvaring av personuppgifter har upphört, har den registrerade rätt att kräva att Matkahuolto raderar personuppgifterna som gäller den registrerade och Matkahuolto är skyldigt att ta bort sådana uppgifter.

 • Begränsning av behandlingen: Den registrerade kan i vissa lagstadgade fall ha rätt att kräva att Matkahuolto begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter.

 • Rätt att överföra uppgifter: Den registrerade kan om lagstadgade förutsättningar föreligger ha rätt att av Matkahuolto få de uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar i allmänt använd och maskinläsbar form samt rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Matkahuolto.

 • Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter: Den registrerade kan dessutom ha rätt att i vissa situationer motsätta sig behandling av sina personuppgifter. Denna rätt tillämpas framför allt i situationer där behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett av Matkahuoltos berättigade intressen, och Matkahuolto är skyldigt att iaktta den registrerades krav om det inte föreligger en synnerligen viktig och motiverad orsak som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsyrkande.

 • Direktmarknadsföring och rätt att förbjuda behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål: Den registrerade har rätt att förbjuda behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Om du har registrerat dig som användare av Matkahuoltos elektroniska tjänster kan du granska och korrigera dina uppgifter i de elektroniska tjänster som Matkahuolto tillhandahåller. Om du inte har registrerat dig som användare av våra elektroniska tjänster, eller inte vill använda våra elektroniska tjänster för att granska eller korrigera uppgifter, kan du granska och korrigera dina uppgifter genom att kontakta Matkahuoltos Kundservicecentral som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsbeskrivning. Begäran om radering eller överföring av uppgifter eller begränsning av behandlingen eller förbud mot direktmarknadsföring ska alltid framställas till Matkahuoltos Kundservicecentral.

Utifrån den registrerades begäran vidtar Matkahuolto utan dröjsmål åtgärder och skickar till den registrerade information om åtgärder som gäller utövandet av rättigheter i regel inom en månad efter mottagande av den registrerades begäran.

Dessutom har den registrerade rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om Matkahuoltos behandling av personuppgifter. Klagomål framförs till den behöriga tillsynsmyndigheten, i Finland till dataombudsmannen enligt anvisningar utfärdade av ombudsmannen. Dataombudsmannens webbsidor finns på adressen http://www.tietosuoja.fi.

11. Till slut

Matkahuolto förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna dataskyddsbeskrivning. Om inget annat föranleds av tvingande lagstiftning, meddelar inte Matkahuolto nödvändigtvis de registrerade personligen om ändringar. Därför uppmanar Matkahuolto de registrerade att ibland läsa denna dataskyddsbeskrivning för att upptäcka möjliga ändringar.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortResor och Biljetter överallt i FinlandReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä