Hyppää sisältöön
Matkahuolto
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkustajatPaketitUsein kysyttyäAsiakaspalveluBlogi
Kirjaudu

Kuljetusehdot kotimaan kuljetuksissa

Oy Matkahuolto Ab (”Matkahuolto”) noudattaa pakettien kuljetuksissa Tiekuljetussopimuslakia ja näitä yleisiä kuljetusehtoja, joissa kerrotaan lähettäjän, rahdinkuljettajan ja vastaanottajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet.

Kuljetusehdot 1.2.2021 alkaen

Kuljetusehdot 1.10.2020 - 31.1.2021

Kuljetusehdot 1.6.2020 - 30.9.2020

Kuljetusehdot 1.10.2019 - 31.5.2020

Näitä Matkahuollon yleisiä kuljetusehtoja (jäljempänä ”Kuljetusehdot”) sovelletaan yhdessä voimassaolevan tiekuljetussopimuslain kanssa kaikkiin vastikkeellisiin kotimaan pakettituotteiden kuljetuksiin, jotka lähettäjä luovuttaa Matkahuollon kuljetettavaksi näiden Kuljetusehtojen mukaisesti (”Kuljetuspalvelu”). Rahdin osalta sovelletaan Matkahuollon kulloinkin voimassa olevia erillisiä ehtoja.

Lähettäjällä tarkoitetaan paketin lähettäjää tai muuta tahoa, joka antaa kuljetustoimeksiannon Matkahuollolle. Lähettäjä voi olla käteis- tai sopimusasiakas. Siltä osin, kun käteisasiakas on kuluttaja, eivät nämä ehdot rajoita pakottavia kuluttajansuojalain mukaisia kuluttajan oikeuksia.

Näiden Kuljetusehtojen lisäksi Kuljetuspalveluun sovelletaan yksittäisten pakettituotteiden kulloinkin voimassa olevia kuvauksia ja ehtoja (”Tuote-ehdot”). Eräiden pakettituotteiden Tuote-ehdoissa on näistä Kuljetusehdoista poikkeavia ehtoja tai rajoituksia. Lähettäjän tulee perehtyä Tuote-ehtoihin ennen Kuljetuspalvelusta sopimista.

Lähetys voidaan luovuttaa Matkahuollolle Matkahuollon toimipaikassa tai Matkahuollon asiamiestoimipaikassa taikka jättää Kuljetuspalvelua varten Matkahuollon Kuljetuspalvelua välittävän yhteistyökumppanin toimipaikaan (sisältäen pakettiautomaateista lähetettävät ja sopimusasiakkailta noudettavat lähetykset taikka linja-autoon kuljetettavaksi annetut lähetykset), ellei Tuote-ehdoissa ole muuta mainittu. Lähetykset katsotaan luovutetuksi Matkahuollolle ja Matkahuollon vastaanottamiksi siinä vaiheessa, kun Matkahuollon edustaja saa ne haltuunsa, hyväksyy lähetyksen ja lähetys kirjataan Matkahuollon järjestelmään.

Lähettäjän tulee varustaa jokainen paketti Matkahuollon hyväksymällä pakettikortilla tai Matkahuollon aktivointikoodilla. Pakettikortissa tulee olla selvät ja riittävät merkinnät, joiden oikeellisuudesta lähettäjä vastaa. Matkahuollolla on oikeus korjata pakettikortin merkintöjä, jos ne havaitaan puutteellisiksi tai virheellisiksi.
Mikäli Matkahuollolla on perusteltua syytä epäillä kuljetusasiakirjan paikkansapitävyyttä, on Matkahuollolla oikeus olla toimittamatta lähetystä ja palauttaa se lähettäjälle hänen kustannuksellaan taikka luovuttaa lähetys tarvittaessa pelastus-, poliisi- tai muille viranomaisille.

Lähettäjä vastaa aina kuljetusasiakirjan merkinnöistä ja niiden oikeellisuudesta, myös niissä tapauksissa, jolloin Matkahuollon palveluksessa työskentelevä henkilö on tehnyt merkinnät kuljetusasiakirjaan tai järjestelmään lähettäjän pyynnöstä. Lähettäjä vastaa kustannuksista ja vahingoista, jotka aiheutuvat Matkahuollolle tai muulle toimijalle lähettäjän antaman tiedon tai ohjeen virheellisyydestä ja/tai puutteellisuudesta johtuen. Lähetys voidaan aina palauttaa lähettäjälle lähettäjän kustannuksella, mikäli kuljetusasiakirjan merkinnät ovat puutteellisia tai virheellisiä.

Sopimusasiakkaan sähköisesti lähettämien sanomien tietosisällön on oltava Matkahuollon ohjeistuksen mukainen. Vastuu tietosisällöstä ja tiedon saapumisesta Matkahuollolle on sopimusasiakkaalla. Jos sopimusasiakkaan sähköisenä tiedonsiirtona lähettämät tiedot ovat puutteellisia, virheellisiä tai ristiriidassa paketteihin kiinnitettyjen kuljetusasiakirjojen tietojen kanssa, Matkahuolto pidättää oikeuden käyttää oikeaksi katsomiaan tietoja. Epäselvissä tapauksissa Matkahuolto käyttää sähköisesti saamiansa tietoja ja laskuttaa niiden mukaan kuitenkin huomioiden, että Matkahuollolla on aina oikeus laskuttaa todelliset kustannuksensa.

Matkahuolto ei vastaa virheellisellä, puutteellisella tai epäselvällä yhteystiedolla varustetun lähetyksen perille toimittamisesta. Tuote-ehdoissa mahdollisesti esitetty kuljetusaikalupaus koskee vain lähetyksiä, jotka on lähetetty Matkahuollon lähetysohjeiden mukaisesti. Mahdollisista selvityksistä, lisätietopyynnöistä ja lisätöistä on oikeus laskuttaa kohtuullinen korvaus lähettäjältä.

Lähettäjä on vastuussa siitä, että paketin sisältö on pakattu niin hyvin, että se kestää vähenemättä ja vahingoittumatta kuormauksen muiden pakettien kanssa, sekä kuljetuksen, purkamisen ja käsittelyn normaalit rasitukset. Useiden pakettien yhteen kiinnittäminen ei ole suotavaa. Matkahuolto voi kieltäytyä ottamasta vastaan pakettia, mikäli on oletettavaa, että se ominaisuutensa tai puutteellisen pakkauksen vuoksi särkyy tai saattaa aiheuttaa vahinkoa muille paketeille, henkilöille tai kuljetuskalustolle. Matkahuollon kieltäytyessä kuljetustoimeksiannosta ei lähettäjällä ole oikeutta vaatia korvausta Matkahuollolta.
Mikäli pakkauksen puutteellisuus ei ole ollut ulkoisesti havaittavissa, on lähettäjä velvollinen korvaamaan vahingon, jonka puuteellinen pakkaus tai merkintä aiheuttaa Matkahuollolle tai sen yhteistyökumppaneille, henkilöille, muulle omaisuudelle tai muille paketeille tai kuljetuskalustolle.

Matkahuolto ei vastaa pakkaamattomille tai puutteellisesti pakatuille lähetyksille aiheutuneista vahingoista.

Matkahuollon omistamia kuljetusyksiköitä (esim. häkkejä, rullakoita ja laatikoita) saa käyttää ainoastaan erikseen sovitusti Matkahuollon kotimaan kuljetuksissa. Kuljetusyksiköitä ei saa käyttää ulkomaan kuljetuksissa, muiden yritysten kuljetuksissa eikä asiakkaan sisäisessä toiminnassa. Sopimusasiakas saa käyttöönsä enintään sopimuksessa sovitun määrän Matkahuollon kuljetusyksiköitä yhden viikon ajaksi. Kuljetusyksiköitä voidaan antaa sopimusasiakkaan käyttöön vain, jos sopimusasiakas on palauttanut aikaisemmin käytössään olleet kuljetusyksiköt Matkahuollon ohjeistuksen mukaisesti. Sopimusasiakas vastaa noutamistaan tai sopimusasiakkaalle toimitetuista kuljetusyksiköistä ja niiden käytöstä. Matkahuollolla on oikeus seurata ja valvoa kuljetusyksiköiden käyttöä, noutaa palautumatta jääneet kuljetusyksiköt ja laskuttaa sopimusasiakkaalta palauttamattomien kuljetusyksiköiden noudosta aiheutuneet kulut. Matkahuollolla on oikeus myös tehdä tarkistuksia sopimusasiakkaan tiloissa kuljetusyksiköiden käytön seuraamiseksi. Matkahuollolla on oikeus periä sopimusasiakkaalta uushankintahinnan suuruinen korvaus kuljetusyksikön vahingoittumisesta, katoamisesta tai sopimuksen vastaisesta käytöstä.

Kuljetuspalvelun hinta perustuu kyseisen pakettituotteen sen hetkisen hinnaston mukaiseen hintaan, ellei Matkahuolto ole sopinut sopimusasiakkaan kanssa muista hinnoista. Jos paketin paino tai ulkomitat ylittävät valitun tuotelajin maksimimitat, Matkahuollolla on oikeus vaihtaa tuotelajia vastaamaan paketin todellisia mittoja. Toimitus- ja laskutusperusteena käytetään tällöin päivitetyn tuotelajin mukaisia tietoja.

Lähetykseen lisätään hinnaston mukainen lisämaksu, mikäli lähetyksen paino tai tilavuus eivät ole Tuote-ehtojen mukaisia tai ovat muutoin erikseen veloitettavia. Mikäli Tuote-ehdoissa ei muuta määrätä, saattaa lähetyksen sisältö tai muu lähetykseen liittyvä palvelu olla myös erikseen veloitettavaa. Särkyvää sisältöä sisältävät lähetykset tulee varustaa Varovasti-lisäpalvelulla ja siitä kertovilla huomiotarroilla. Tehdaspakkauksien merkinnät eivät sido Matkahuoltoa.

Huomiotarrat eivät lisää Matkahuollon vastuuta vahingoittumisen aiheuttamien kulujen korvaamisessa, eivätkä ne poista lähettäjän vastuuta.

Useammasta paketista koostuva lähetys, ns. monipakettilähetys, on mahdollinen ainoastaan, mikäli kaikki paketit luovutetaan Matkahuollolle samasta paikasta yhdellä kertaa ja ne voidaan toimittaa samaan noutopisteeseen yhdellä kertaa.

Lainvastaisia tai ilmeistä vaaraa aiheuttavia esineitä tai aineita ei kuljeteta. Matkahuolto ottaa kuljetettavaksi vaarallisia aineita ainoastaan Tuote-ehdoissa ja erillisessä ohjeessaan ilmoittamiensa linja-autokuljetuksia koskevien rajoitusten ja menettelytapojen mukaisesti. VAK-lähetysten pakkaamisessa ja merkinnässä on noudatettava kulloinkin voimassaolevaa VAK-lainsäädäntöä sekä Matkahuollon antamia ohjeita. Lisäksi VAK-tiedot on annettava sähköisessä lähetyssanomassa Matkahuollon ohjeistuksen mukaisesti.

Jos Matkahuollolle ei ole ilmoitettu tavaran vaarallisuudesta, on Matkahuollolla oikeus toimia asiassa tiekuljetussopimuslain 15 § mukaisesti eli tarvittaessa oikeus hävittää tavara tai tehdä se vaarattomaksi lähettäjän lukuun ja vastuulla sekä lähettäjän velvoitteena on korvata kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset ja vahinko.

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten kuljetus on sallittua ainoastaan erillisveloitettavana henkilökohtaisesti luovutettavana lähetyksenä, jolloin vastaanottajan tulee henkilökohtaisesti noutaa lähetys ja lähetystä ei luovuteta päihtyneelle. Lähetystä ei luovuteta valtakirjalla. Vastaanottajan täysi-ikäisyys tarkastetaan luovutuksen yhteydessä. Henkilökohtaisesti luovutettava lähetys -lisäpalvelu on saatavissa myös muiden kuin edellä mainittujen tavaroiden lähettämiseen Bussipakettina.

Lähettäjä voi asettaa bussiennakkomaksun, mikäli bussiennakkomaksu on Tuote-ehtojen mukaan sallittu. Bussiennakkolähetyksen pakettikortilla ja sähköisessä lähetyssanomassa tulee antaa maksun määrä sekä muut Matkahuollon ohjeistuksen mukaiset maksutiedot. Vastaanottajan on maksettava bussiennakkomaksu ja hänelle kuljetussopimuksen mukaan kuuluvat maksut ennen bussiennakkolähetyksen luovuttamista.

Matkahuolto ei vastaa lähettäjän vilpillisestä toiminnasta. Mikäli vastaanottaja katsoo lähettäjän menetelleen vilpillisesti, tulee hänen kääntyä poliisiviranomaisen puoleen bussiennakkosumman pidättämiseksi. Poliisin suorittaman selvityksen ja viranomaispyynnön jälkeen Matkahuolto tekee päätöksen bussiennakkosumman mahdollisesta takaisinmaksusta tai rahan siirtämisestä viranomaisen osoittamalle takavarikkotilille.

Matkahuolto korvaa lähettäjälle bussiennakkosumman, jos paketti on luovutettu vastaanottajalle perimättä sille asetettua bussiennakkosummaa.

Matkahuollon tarkastusvelvollisuus rajoittuu paketin ulkoisesti havaittavaan tilaan ja määrään. Jos paketissa on ulkoisesti havaittavissa puutteita tai vaurioita, tehdään siitä pakettikorttiin ja järjestelmään varauma ja varauman syyt saatetaan lähettäjän tietoon. Näin todetuista vahingoista ei Matkahuollolle synny vastuuta. Matkahuollon tarkastusvelvollisuuteen ei sisälly velvollisuutta todeta, onko paketti varustettu tarvittavilla käsittelymerkinnöillä tai varoituslipukkeilla, vaan nämä toimet kuuluvat lähettäjän vastuulle.

Lähettäjä voi kirjallisesti pyytää muutoksia jo lähetetyn ja Matkahuollon hallussa olevan paketin tietoihin siihen saakka, kunnes vastaanottaja vaatii lähetyksen luovuttamista. Muutokset ovat maksullisia. Lähettäjä on korvausvastuussa muutoksesta mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. Vastaanottajalla saattaa olla kulloinkin sovellettavien Tuote-ehtojen mukaisesti oikeus tehdä muutoksia lähetyksen tietoihin.

Matkahuolto ilmoittaa vastaanottajalle paketin saapumisesta, jos se on mahdollista ja mikäli vastaanottajan kanssa ei ole sovittu muusta käytännöstä. Paketti luovutetaan kuljetusasiakirjaan merkitylle vastaanottajalle tai hänen valtuuttamalleen edustajalle kuittausta vastaan. Luovutettaessa tarkastetaan vastaanottajan henkilöllisyys ja mahdollinen valtakirja. Valtakirja jää Matkahuollolle luovutusluettelon liitteeksi. Ennen luovuttamista vastaanottajan on suoritettava kaikki kuljetussopimuksessa vastaanottajalle määrätyt maksut. Sopimusasiakkaan maksut siirtyvät laskutukseen, kun lähetys luovutetaan vastaanottajalle, ellei kysymyksessä ole bussiennakkolähetys.

Palvelupistekohtaiset noutoajat ja muutokset

Vastaanottaja voi noutaa lähetyksen noutopisteen aukioloaikoina. Noutopisteiden aukioloajat saattavat poiketa kyseisen toimipisteen aukioloajoista esimerkiksi tapauksissa, jossa noutopisteenä toimiva myymälä on auki 24/7. Matkahuolto ilmoittaa www-sivuillaan noutopisteiden aukioloajat, mutta ei vastaa tietojen ajantasaisuudesta tai oikeellisuudesta.
Matkahuollolla on oikeus vaihtaa valittu pakettiautomaatti tai noutopiste toiseen pakettiautomaattiin tai muuhun noutopisteeseen.

Matkahuollolla on oikeus vaihtaa valittu pakettiautomaatti tai noutopiste toiseen pakettiautomaattiin tai muuhun nouto- tai asiamiespisteeseen pakettiautomaatin tai noutopisteen asettaman koko- tai painorajoitusten vuoksi, tilanpuutteen tai ahtauden vuoksi tai muusta Matkahuollon tai noutopisteen kannalta perustellusta syystä.

Paketin luovuttaminen pakettiautomaatista

Matkahuolto toimittaa lähetyksen vastaanottajalle lähettäjän määrittelemään matkapuhelinnumeroon, sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen koodin pakettiautomaatin lokeron avaamiseksi. Lähetys katsotaan luovutetuksi, kun koodi on syötetty ja lokero on avattu. Lähettäjä vastaa vastaanottajan tietojen oikeellisuudesta. Pakettiautomaatista lähetystä noudettaessa ei tarkisteta henkilöllisyystodistusta eikä valtakirjaa, vaan vastaanottajan koodin käyttäminen katsotaan vastaavan vastaanottajan tunnistamista.

Noutopisteen ollessa pakettiautomaatti, noudatetaan kuljetuksessa pakettiautomaatin palvelukohtaisia ehtoja sekä rajoituksia.

Pakettiautomaateissa ei luovuteta monipakettilähetyksiä, eikä lähetyksiä, joihin liittyy Bussiennakko- tai VAK-lisäpalvelu tai vastaanottaja maksaa -maksuehto. Edellä mainitut lähetykset ohjataan Matkahuollon muuhun noutopisteeseen. Kulloinkin voimassa olevat Tuote-ehdot saattavat sisältää lisäpalveluiden osalta lisärajoituksia.

Paketin luovuttaminen vastaanottajan osoitteessa

Osoitteeseen kuljetettava lähetys luovutetaan osoitteessa tavatulle henkilölle. Lähetykset jaetaan vastaanottajan osoitteeseen sisälle asti, ulko-oven välittömään läheisyyteen. Yhden henkilön on pystyttävä nokkakärryä apuna käyttäen kuljettamaan lähetys perille, muutoin lähetys puretaan Matkahuollon ajoneuvon välittömään läheisyyteen. Palvelu sisältää yhden jakeluyrityksen. Jos vastaanottajaa ei ole paikalla sovittuna toimitusaikana, lähetys viedään Matkahuollon toimipisteeseen ja lähetyksestä lähetetään vastaanottajalle saapumisilmoitus. Vastaanottaja tai lähettäjä voi ostaa lähetykselle myös uuden jakelun.

Pakettia säilytetään noutopisteessä seitsemän (7) päivää, ellei Tuote-ehdoissa ole erikseen mainittu pidemmästä säilytysajasta. Kuljetuspalveluun sisältyvän maksuttoman säilytysajan päätyttyä lähettäjällä ja vastaanottajalla on oikeus hankkia erikseen veloitettavana lisäpalveluna sen hetkisen hinnaston mukaisella hinnalla lisää säilytysaikaa (enintään yhteensä 28 päivään saakka), siirron toiseen noutopisteeseen tai kotiinkuljetuksen.
Ellei muuta ole sovittu tai lähettäjä muuta ohjeista, lunastamaton paketti palautetaan lähettäjälle lähettäjän kustannuksella. Matkahuolto perii lähettäjältä kaikki kuljettamisesta, säilyttämisestä ja lisäpalveluiden käytöstä aiheutuneet maksut.

Jos paketin luovuttamiselle ilmenee esteitä, on Matkahuollolla oikeus myydä tavara siihen oikeutetun edun turvaavalla tavalla:

1) Odottamatta lähettäjän ohjeita, mikäli tavara on herkästi pilaantuvaa tai paketin säilytyskustannukset eivät ole kohtuullisessa suhteessa sen arvoon tai palveluvaihtoehtoon on määritelty myyntiaika.
2) Muun tavaran osalta, mikäli lähettäjältä saatuja ohjeita ei kohtuuden mukaan voida noudattaa eikä kohtuullisen ajan kuluessa ole saatu muuta ohjetta. Pakettiin oikeutetulle on, mikäli mahdollista, hyvissä ajoin ilmoitettava myynnin aika ja paikka.

Matkahuollolla on oikeus pidättää paketti vakuutena sen kuljetustehtävästä tai säilyttämisestä syntyneistä saatavista riippumatta omistusoikeudesta.

Matkahuolto on vastuussa katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta paketin vastaanottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana sekä vahingosta, joka aiheutuu paketin luovutuksen viivästymisestä. Matkahuollon vastuu vahingoista määräytyy tiekuljetussopimuslain mukaan. Matkahuollon jättäessä noutamatta tai kuljettamatta pakettia, rajautuu Matkahuollon vastuu enintään kyseisen lähetyksen rahtihintaan, ellei osoiteta, että vahinko on tätä pienempi.

Matkahuolto ei ole vastuussa lähetyksen katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta tai luovutuksen viivästymisestä, mikäli se osoittaa, että vahinko on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä, lähettäjän tai vastaanottajan antamista ohjeista, tavaran puutteellisesta laadusta, puutteellisesta pakkauksesta tai olosuhteesta, jota Matkahuolto ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia se ei ole voinut ehkäistä. Matkahuollolla ei ole kohdassa 16 mainittua vastuuta myöskään, jos vahinko on johtunut tiekuljetussopimuslain 29 §:n mukaisesta kuljetukseen liittyvästä erityisestä vaarasta. Matkahuollolla ei ole vastuuta lämpötilan taikka kondenssin aiheuttamista vahingoista paketteihin tai niiden sisältöön tuotteissa, jotka vaativat lämpökontrolloidun kuljetuskaluston kuten pakasteet, helposti pilaantuvat elintarvikkeet, elävät eläimet ja kasvit jne.

Kuljetusmääräaika riippuu valitusta palveluvaihtoehdosta. Tuotekohtainen kuljetusmääräaika on määritelty kyseisen tuotteen palvelukuvauksessa. Kuljetusmääräaikaan ei lasketa mukaan arkilauantaita, pyhäpäivää, vapunpäivää, itsenäisyyspäivää eikä muita virallisia juhlapyhiä.

Luovutuksen katsotaan viivästyneen, ellei paketti ole luovutettavissa määrätoimipaikassa kohdan 19 määrittelemässä kuljetusmääräajassa.

Jollei pakettia ole luovutettu 28 päivän kuluessa siitä, kun Matkahuolto otti paketin kuljetettavakseen, voi se, joka on oikeutettu vaatimaan paketin luovuttamista, vaatia korvausta niin kuin paketti olisi kadonnut.

Korvauksissa noudatetaan tiekuljetussopimuslakia sekä näitä ehtoja. Matkahuollon vastuu rajoittuu seuraavasti:

1) Jos paketti katoaa tai vahingoittuu kokonaan, suoritetaan korvaus tavaran lähtöpaikan käyvän arvon mukaan, kuitenkin enintään tiekuljetussopimuslain enimmäiskorvausvastuun mukaisesti. Lisäksi korvataan pakettiin liittyvät Matkahuollon perimät kuljetusmaksut.
2) Jos paketti vähenee tai vahingoittuu osittain, suoritetaan korvaus tavaran lähtöpaikan käyvän arvon mukaan, kuitenkin enintään tiekuljetussopimuslain enimmäiskorvausvastuun mukaisesti sisällön vähentynyttä tai vahingoittunutta osaa kohti. Lisäksi korvataan pakettiin liittyvät Matkahuollon perimät kuljetusmaksut vähenemistä ja vahingoittumista vastaavalla osuudella.
3) Matkahuolto korvaa vahingon, jonka katsotaan aiheutuneen paketin luovutuksen viivästymisestä, kuitenkin enintään paketin kuljettamiseen liittyvää Matkahuollon veloittamaa rahtimaksua vastaavalla rahamäärällä.

Matkahuolto ei vastaa itse pakkaukselle aiheutuneista vaurioista.

Matkahuolto ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten ansion tai tuoton menetyksistä, saamatta jääneestä voitosta, vastuusta kolmatta osapuolta kohtaan tai muista vastaavista taloudellisista vahingoista.

Mikäli Matkahuolto suorittaa korvauksen tavaran täyden arvon mukaisesti, siirtyy kuljetettavan tavaran omistusoikeus vastaavasti Matkahuollolle.

Mikäli paketin vähentyminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa, on vastaanottajan reklamoitava siitä Matkahuollolle pakettia luovutettaessa. Jos vähentyminen tai vahingoittuminen ei ole ulkoisesti havaittavissa, on muistutus tehtävä kirjallisesti seitsemän pankkipäivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta, luovutuspäivää lukuun ottamatta. Luovutuksen viivästymisestä suoritetaan korvaus vain, jos Matkahuollolle on tehty kirjallinen muistutus 21 päivän kuluessa siitä päivästä, jona paketti oli vastaanottajan noudettavissa. Jos vastaanottaja on kuluttajasuojalain tarkoittama kuluttaja, on muistutus tehtävä 30 päivässä, tai mikäli tapauskohtaisesti arvioitaisiin kohtuullisen ajan olevan tätä pidempi, kohtuullisessa ajassa paketin vastaanottamisesta. Jos vahingosta tai viivästyksestä ilmoittaminen laiminlyödään, menettää asiakas oikeuden esittää vaatimuksia vahingon tai viivästyksen johdosta.

Matkahuollolla on oikeus veloittaa asian selvittelytyöstä, joka johtuu asiakkaan omasta tai vastaanottajan laiminlyönnistä tai virheestä.

Kuljetusta koskeva kanne on pantava vireille vuoden kuluessa. Määräaika alkaa
1) paketin luovutuspäivästä, kun lähetys on vähentynyt tai vahingoittunut tai sen luovutus on viivästynyt,
2) 30 päivän kuluttua kohdassa 22 mainitusta kuljetusmääräajasta lukien tai, milloin erityistä luovutuspäivää ei ole sovittu, 60 päivän kuluttua siitä, kun Matkahuolto otti tavaran kuljetettavakseen, kun paketti on kadonnut.

Matkahuolto ei ole erikseen vakuuttanut kuljetettavaksi ottamiaan paketteja, ellei Tuote-ehdoissa tai kuljetussopimuksessa ole erikseen toisin määritelty. Mikäli paketille halutaan tavarankuljetusvakuutus, tulee lähettäjän ottaa se itse erillisenä vakuutuksena.

Paketti, jota ei voida kuljettaa missä tahansa linja-autossa (kokonsa, painonsa tms. vuoksi), otetaan kuljetettavaksi kustakin tapauksesta erikseen sopien.

Korvaushakemukset tulee tehdä kirjallisesti joko paketin lähetys- tai vastaanottotoimipaikkaan, Oy Matkahuolto Ab:n pääkonttoriin tai sähköisesti www.matkahuolto.fi.

Matkahuolto käsittelee henkilötietoja Kuljetuspalveluihin liittyen Matkahuollon kuljetuspalveluita ja viranomaisten lupa-asiakirjoja koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti (www.matkahuolto.fi/tietosuoja).

Näitä Kuljetusehtoja sovelletaan toimeksiantoihin 1.10.2020 alkaen ja ne korvaavat aikaisemmin voimassa olleet kuljetusehdot ja yleiset kuljetussäännöt.

Näiden ehtojen voimaantulon jälkeen kaikki osapuolten aikaisemmat sopimukset ja ehdot, joissa viitataan kuljetusehtoihin ja yleisiin kuljetussääntöihin, katsotaan viittavan näihin ehtoihin, ellei toisin ole sovittu kirjallisesti.

Ellei osapuolten välillä ole erikseen muuta sovittu kirjallisesti, Matkahuollolla on oikeus muuttaa näitä Kuljetusehtoja ilmoittamalla siitä sopimusasiakkailleen yhtä kuukautta aiemmin.

Kuljetussopimukseen ja näihin Kuljetusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Kaikki tästä sopimuksesta tai sopimussuhteesta johtuvat erimielisyydet tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen ratkaisuun, toimivaltainen käräjäoikeus on Helsingin käräjäoikeus.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa näitä Kuljetusehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Erimielisyyden koskiessa henkilötietojen käsittelyä, rekisteröity voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon (www.tietosuoja.fi).

Lähetä paketti kotimaahan ja ulkomaille

Hinnat alkaen 4,90 € kotimaassa ja ulkomaille alkaen 9,90 €
Osta ja lähetä paketti

Seuraa pakettia

Täytä kenttään lähetystunnus.
Hae

Sarjapaketti

Ostamalla sarjapaketin saat kerralla kymmenen lähetystä.