Användarvillkor för appen Matkahuolto Resesökning och Biljetter

Biljettvillkor för Matkahuoltos app Resesökning och Biljetter

I Oy Matkahuolto Ab:s (”Matkahuolto”) app Resesökning och Biljetter (”Appen”) kan du söka kollektivtrafikbaserade rutter enligt adress eller på en karta, köpa önskade biljetter till de ruttplaner som resesökningen föreslår, köpa mobilbiljetter utan resesökning, granska beställningshistoriken samt skicka ett kvitto över köptransaktionen till din e-post. 

På biljetter som sålts via Matkahuoltos app tillämpas de biljettvillkor som gäller vid den aktuella tidpunkten. Genom att köpa en biljett via Appen godkänner du de gällande biljettvillkoren och de övriga avtalsvillkor som det hänvisas till i biljettvillkoren. Om du inte godkänner villkoren kan du inte använda Matkahuoltos app. Du kan läsa mer om de gällande biljettvillkoren .

Användarrätt och användarvillkor

När du aktiverar tjänsten får du rätt att aktivera Appen samt förbinder du dig att följa dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor som gäller vid den aktuella tidpunkten. Vid registreringstidpunkten ska du ha fyllt 15 år och ha rättshandlingsförmåga. En person under 15 år använder appen med vårdnadshavarens samtycke. Du behöver dessutom ha en giltig e-postadress för aktivering av Matkahuoltos app.

Din användarrätt gäller tills vidare och du kan säga upp avtalet när som helst genom att radera Appen.

Användning av dina personuppgifter

De uppgifter du uppger registreras i kundregistret som omfattar användarna av Matkahuoltos App. Matkahuolto behandlar alla uppgifter du uppgett på det sätt som förutsätts i den tillämpliga lagstiftningen, till exempel EU:s allmänna dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen, samt i enlighet med dataskyddsbeskrivningen.

Matkahuolto får alltid överföra personuppgifter som du har uppgett i Appen samt uppgifter med anknytning till din geografiska placering till bussbolagen och Matkahuoltos samarbetspartner för genomförande av den resetjänst som köpts via Appen.

Matkahuolto kan använda de insamlade uppgifterna i enlighet med det som beskrivs i till exempel för att utveckla uppföljnings- och statistiktjänsterna i anslutning till de elektroniska servicekanalerna (såsom webb- och mobiltjänster) samt för att göra det lättare för kunderna att sköta sina ärenden.

Avslutande av tjänsten

Matkahuolto kan sluta att tillhandahålla Appen utan något särskilt meddelande om uppsägning. Matkahuolto ombesörjer dock att resor som redan köpts via Matkahuoltos app genomförs i enlighet med de biljettvillkor som varit gällande. Matkahuolto kan också återkalla din rätt att använda Appen om det finns motiverade skäl att misstänka att du använder Appen i strid med användarvillkoren, inte har uppgett korrekta registreringsuppgifter, inte följer övriga avtalsvillkor som gäller Appen eller biljetter som köpts via den eller agerar i strid med lagen eller god sed.

Immateriella rättigheter

Appen innehåller Matkahuoltos eller en tredje parts material som skyddats med upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller andra immateriella rättigheter, till exempel Appens utseende och dess innehåll. Till detta material får du endast användarrätt som begränsats i enlighet med dessa användarvillkor och endast för användning av Appen. Du har inte rätt att utan Matkahuoltos eller en annan rättsinnehavares uttryckliga skriftliga tillstånd sprida, lagra, offentligt förevisa, förmedla, vidarebefordra, göra tillgängligt för allmänheten eller i annat kommersiellt syfte dra nytta av det skyddade materialet.

Ansvarsbegränsning

Matkahuolto ansvarar inte för fel i Appen, problem med dataöverföringen, hindrad användning eller bristfällig eller felaktig funktion av Appen. Matkahuoltos ansvar gentemot dig eller tredje parter har begränsats till direkta skador och priset på den biljett du köpt via Appen, om inget annat föranleds av tvingande lagstiftning.

Tillämpad lagstiftning och tvister

Meningsskiljaktigheter mellan dig och Matkahuolto ska i första hand lösas i godo genom förhandlingar mellan parterna. Om ingen överenskommelse kan nås, avgörs meningsskiljaktigheter i Helsingfors tingsrätt eller alternativt vid tingsrätten på din stadigvarande boendeort i Finland. Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan du också lämna in ett klagomål till konsumenttvistenämnden (Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, www.kuluttajariita.fi/sv/).

Kontaktuppgifter

Matkahuoltos webbsidor: www.matkahuolto.fi. Oy Matkahuolto Ab, Postadress: PB 100, 00101 Helsingfors Kundtjänst: https://www.matkahuolto.fi/kundtjanst E-post: matkapalvelut.palautteet@matkahuolto.fi