Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Transportvillkor

Vid transport av paket följer Matkahuolto lagen om vägbefordringsavtal och Matkahuoltos allmänna befordringsregler, som specificerar avsändarens, fraktförarens och mottagarens lagenliga ansvar och skyldigheter. Bekanta dig med vägtransportavtal.

Matkahuoltos allmänna befordringsbestämmelser
 
1 Tillämpningsområde

Dessa allmänna befordringsbestämmelser tillämpas jämte gällande lag om vägbefordringsavtal på samtliga betalda inrikes varutransporter vilka Oy Matkahuolto Ab:s serviceställen, ombudsserviceställen eller andra serviceställen som drivs av Matkahuoltos samarbetspartner tar emot för transport i Oy Matkahuolto Ab:s regi. Alla ovan nämnda aktörer och serviceställen benämns nedan som ”Matkahuolto”.

Med avsändare avses den som sänder ett paket eller någon annan instans som ger Matkahuolto ett transportuppdrag.När dessa villkor träder i kraft ersätts alla tidigare avtal och villkor mellan parterna med dessa villkor, om inte annat avtalats skriftligen.

2 Begränsningar av tillämpningsområdet

När det gäller transport av paket som lämnas direkt till en buss längs bussens rutt tillämpas dessa villkor först efter att paketet mottagits och kvitterats av Matkahuolto. Matkahuolto ansvarar för ett paket först efter att det kvitterats som mottaget av Matkahuolto. Vissa tjänster är förknippade med begränsningar som avviker från dessa befordringsbestämmelser. Dessa anges i de tjänstespecifika produktbeskrivningarna på Matkahuoltos webbplats www.matkahuolto.fi och information om begränsningarna fås även på Matkahuoltos serviceställen. På begäran kan villkoren även sändas separat.

3 Transportavtal

Som transportavtal accepteras endast transportdokument, dvs. adresskort, som godkänts av Matkahuolto. Avsändaren ska förse varje paket med ett adresskort med tydliga och tillräckliga anteckningar. Matkahuolto har rätt att ändra anteckningarna på adresskortet för avsändarens räkning och på dennes ansvar, om dessa befinns vara bristfälliga eller felaktiga.

4 Ansvar för transportdokumentets innehåll

Avsändaren ansvarar alltid för uppgifterna i transportdokumentet, även i sådana fall då en anställd hos Matkahuolto har infört anteckningarna på adresskortet på avsändarens begäran. Avsändaren svarar för de kostnader och skador som åsamkas Matkahuolto eller någon annan fraktförare på grund av felaktiga och/eller bristfälliga uppgifter eller anvisningar som avsändaren lämnat.

Uppgifter i meddelanden som avsändaren sänder på elektronisk väg ska presenteras i avtalad form. Avsändaren ansvarar för meddelandets innehåll och för att meddelandet når fram till Matkahuolto. Om uppgifterna i ett elektroniskt meddelande från avsändaren är bristfälliga, felaktiga eller står i konflikt med uppgifterna i de transportdokument som har fästs på paketen, förbehåller sig Matkahuolto rätten att använda de uppgifter som Matkahuolto bedömer som korrekta. I oklara fall använder Matkahuolto de uppgifter som mottagits elektroniskt och fakturerar enligt dessa, dock med beaktande av att Matkahuolto alltid har rätt att fakturera enligt sina faktiska kostnader.

Matkahuolto ansvarar inte för att försändelser som försetts med felaktiga, bristfälliga eller oklara kontaktuppgifter når fram till mottagaren. Matkahuolto har rätt att kräva skälig ersättning av avsändaren för eventuella förfrågningar om tilläggsinformation och extra arbete.

5 Förpackning

Avsändaren ansvarar för att godset är så väl förpackat att det kan lastas med andra paket utan risk för svinn eller skada och att det tål normal transportbelastning. Matkahuolto har rätt att vägra att ta emot ett paket om det är sannolikt att godset på grund av sin beskaffenhet eller bristfällig förpackning skadas eller kan orsaka skada på andra paket, personer eller transportfordonet. Om Matkahuolto har vägrat att ta emot ett transportuppdrag har avsändaren inte rätt att kräva ersättning av Matkahuolto.

6 Bristfällig förpackning

Om det inte har funnits några yttre synliga tecken på att förpackningen varit bristfällig, är avsändaren skyldig att ersätta skador som en bristfällig förpackning eller anteckning orsakar andra paket, personer eller transportfordonet.

Matkahuolto ansvarar inte för skador som orsakas oförpackade eller bristfälligt förpackade försändelser.

7 Paket som kräver specialhantering

Ett paket kan kräva specialhantering på grund av dess innehåll eller storlek. Avsändaren ska förse paket som kräver specialhantering med tillbörliga etiketter och varningsdekaler. Märkningar på fabriksförpackningar är inte bindande för Matkahuolto.

Ett paket specialhanteras endast om en specialhanteringsavgift har betalats för paketet eller om priset fastställts enligt kubering. Specialhanteringsavgiften ökar inte Matkahuoltos ansvar vid ersättning av kostnader för skada och undanröjer inte heller avsändarens ansvar.

8 Farliga ämnen

Matkahuolto åtar sig att befordra farliga ämnen endast enligt de förbehåll som meddelats i en separat instruktion om busstransporter. Om Matkahuolto inte har informerats om godsets farliga beskaffenhet har Matkahuolto rätt att handla i enlighet med 15 § i lagen om vägbefordringsavtal, dvs. vid behov förstöra godset eller ofarliggöra det för avsändarens räkning och på dennes ansvar. Avsändaren ska ersätta kostnader och skador som uppkommer till följd av transporten.

9 Försändelse per bussförskott

Avsändaren har rätt att fastställa en bussförskottsavgift för försändelsen, vars belopp antecknas på adresskortet. Mottagaren ska betala bussförskottsavgiften och andra avgifter enligt transportavtalet som tillkommer mottagaren innan försändelsen kan utlämnas. Ifall mottagaren anser att avsändaren har handlat bedrägligt ska han eller hon vända sig till polismyndigheten för att få bussförskottsbeloppet kvarhållet hos Matkahuolto. Efter polisens utredning i ärendet fattar Matkahuolto beslut om eventuell återbetalning av bussförskottsbeloppet.

Avsändaren kan på adresskortet skriva ett medgivande till att mottagaren får granska godset i Matkahuoltos lokaler innan mottagaren betalar de tillbörliga avgifterna. Matkahuoltos ansvar över godset upphör när granskningen börjar, och Matkahuolto ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med granskningen. Om mottagaren väljer att inte lösa ut paketet efter granskningen, returneras det omedelbart på avsändarens ansvar och bekostnad. Avsändaren underrättas normalt om returförsändelsen på den adress som meddelats till Matkahuolto. Om godset måste förpackas på nytt uttas för detta en avgift enligt prislistan. Matkahuolto är skyldig att betala en summa som motsvarar bussförskottsbeloppet till avsändaren, om paketet har utlämnats till mottagaren utan att denne har betalat den fastställda bussförskottsavgiften.

10 Matkahuoltos undersökningsskyldighet

Matkahuoltos undersökningsskyldighet begränsar sig till försändelsens yttre beskaffenhet och antalet kollin. Om yttre brister eller skador kan ses på försändelsen ska ett förbehåll antecknas på adresskortet och i datasystemet, och avsändaren ska underrättas om orsakerna till förbehållet. Matkahuolto ansvarar inte för skador som upptäckts på detta sätt. Det hör inte till Matkahuoltos undersökningsskyldighet att granska huruvida paketet har försetts med erforderliga hanterings- eller varningsetiketter, utan avsändaren ska själv sörja för detta.

11 Ändringar i försändelseuppgifterna

Avsändaren kan skriftligen begära att ändringar görs i uppgifterna för ett paket som är i Matkahuoltos förfogande ända tills mottagaren gör anspråk på försändelsen. Ändringarna är avgiftsbelagda. Avsändaren är skyldig att ersätta eventuella skador som orsakas till följd av ändringen.

12 Utlämnande av paket och hinder för utlämnande

Matkahuolto underrättar mottagaren då paketet nått destinationsorten, om detta är möjligt och om ingenting annat har överenskommits med mottagaren. Paketet utlämnas till den mottagare som anges på transportdokumentet eller till dennes ombud mot kvittens. I samband med utlämnandet kontrolleras mottagarens identitet och eventuella fullmakt. Matkahuolto bifogar fullmakten till leveransförteckningen. Paketet överlåts när mottagaren har betalat alla de avgifter och eventuella aviserings- och förvaringskostnader som enligt transportavtalet ankommer på honom eller henne. För mottagare som har ingått ett fraktkreditavtal med Matkahuolto går avgifterna till fakturering, såvida det inte är fråga om en försändelse per bussförskott.

Om mottagaren inte kan nås inom 14 dagar efter det att paketet nått destinationsorten eller om mottagaren vägrar att ta emot paketet återsänds paketet på avsändarens ansvar och bekostnad till det Matkahuolto-serviceställe som gäller för tjänsten i fråga. Avsändaren ansvarar alltid för kostnaderna i sista hand.

13 Förvaring och returförsändelse

Paketet förvaras i 14 dagar frånsett meddelandedagen. Vissa tjänster inkluderar avgiftsfri förvaring av paket i 4 vardagar eller t.o.m. alla 14 dagar frånsett meddelandedagen. När den avgiftsfria förvaringstiden har gått ut tar Matkahuolto ut en förvaringsserviceavgift enligt prislistan. Paket som inte avhämtas returneras till avsändaren efter 14 dagar, om inte annat överenskommits, på den ursprungliga avsändarens bekostnad. Matkahuolto tar ut alla avgifter för transport, förvaring och tilläggstjänster hos den ursprungliga avsändaren.kostnaderna.

14 Matkahuoltos rätt att sälja godset

Om det föreligger hinder för utlämnande av paketet har Matkahuolto rätt att sälja varan för att säkra sin rätt till ekonomisk fördel:

a) utan att invänta avsändarens anvisningar, om varan lätt blir förskämd, om förvaringskostnaderna inte står i rimlig proportion till varans värde eller om en säljtid har fastställts för tjänsten i fråga
b) beträffande andra varor efter 60 dagar från den tidpunkt då paketet togs emot för transport, om avsändaren inte lämnat några anvisningar eller om anvisningarna inte varit skäliga. Den som har rätt till paketet ska i mån av möjlighet i god tid underrättas om var och när varan kommer att säljas.

15 Rätt att kvarhålla godset och panträtt

Matkahuolto har rätt att hålla kvar paketet som säkerhet för de fordringar som uppkommit genom transportuppdraget eller förvaringen av paketet oberoende av äganderätten. Matkahuolto har också panträtt i gods som är under dess tillsyn. Panträtten gäller som säkerhet för samtliga fordringar som hänför sig till samma avsändare.

16 Matkahuoltos ansvar

Matkahuolto ansvarar för förlust eller minskning av eller skador på godset från det att paketet mottagits för transport tills det att paketet levererats samt för skada som beror på fördröjt utlämnande. Matkahuoltos ansvar bestäms enligt lagen om vägbefordringsavtal. Om Matkahuolto vägrar att avhämta eller transportera ett paket begränsas Matkahuoltos ansvar till högst fraktpriset för försändelsen i fråga, såvida det inte påvisas att skadan är mindre är så.

17 Befrielse från ansvar

Matkahuolto ansvarar inte för förlust eller minskning av eller skada på gods eller för fördröjt utlämnande, om det framgår att ovan nämnda omständighet har orsakats av avsändarens eller mottagarens fel, varans bristande kvalitet, bristfällig förpackning eller ett förhållande som Matkahuolto inte kunnat undvika och vars följder Matkahuolto inte kunna förebygga. Matkahuolto bär inte det ansvar som nämns i punkt 16 heller i det fall att skadan beror på särskild risk i anslutning till befordran enligt 29 § i lagen om vägbefordringsavtal. Matkahuolto ansvarar inte för sådana skador på paket eller deras innehåll som orsakas av temperaturförändringar eller kondens när det gäller produkter som kräver värmekontrollerad transport, såsom djupfrysta varor, känsliga livsmedel, levande djur och växter m.m.

18 Leveransfrist

Leveransfristen beror på vilken tjänst som har valts. Om inget annat har meddelats åtar sig Matkahuolto att leverera godset inom 24 timmar från det att paketet mottagits. För varje bussbyte tilläggs dock 12 timmar. I leveransfristen inräknas inte helgfria lördagar, helgdagar, första maj, självständighetsdagen eller andra officiella helgdagar.

19 Fördröjt utlämnande av paket

Med fördröjt utlämnande avses att paketet inte kan utlämnas på destinationsorten inom den leveransfrist som anges i punkt 18.

20 Förlust av paket

Om paketet inte har utlämnats inom 14 dagar från det att den i punkt 18 angivna leveransfristen löpt ut, kan den som har rätt att kräva ut paketet yrka på ersättning som om paketet hade gått förlorat.

21 Ersättning för förlust eller minskning av eller skada på paket samt fördröjt utlämnande

Ersättningarna grundar sig på lagen om vägbefordringsavtal och på dessa villkor. Matkahuoltos ansvar begränsas enligt följande:

a) Befordrat paket som går förlorat eller blir förstört ersätts till verkligt värde, dock högst enligt det maximibelopp som fastställs i lagen om vägbefordringsavtal. Dessutom återbetalas de avgifter som Matkahuolto tagit ut för transporten.
b) Minskning av eller skada på befordrat paket ersätts till godsets verkliga värde på avgångsstället, dock högst enligt det maximibelopp som fastställs i lagen om vägbefordringsavtal per minskad eller skadad andel. Dessutom återbetalas en del av de avgifter som Matkahuolto tagit ut för transporten i proportion till minskningens eller skadans omfattning.
c) Matkahuolto ersätter skador som anses ha orsakats av att utlämnandet av paketet har fördröjts, dock högst till ett belopp som motsvarar den fraktavgift som Matkahuolto tagit ut för transporten.

Matkahuolto ansvarar inte för skador som orsakats själva förpackningen. Matkahuolto ansvarar inte för medelbara eller indirekta skador, såsom inkomst- eller intäktsbortfall, utebliven vinst, ränteförluster eller andra motsvarande ekonomiska skador.

Om Matkahuolto ersätter godset till dess fulla värde, övergår äganderätten till godset till Matkahuolto.

22 Anmärkningar

Om det finns synliga yttre tecken på att försändelsen har minskat eller skadats ska mottagaren påpeka detta till Matkahuolto i samband med att paketet utlämnas. Om minskningen eller skadan inte kan upptäckas utifrån ska anmärkningen göras skriftligen inom sju dagar efter mottagandet av försändelsen, frånsett dagen för utlämnandet, helgdagar, första maj och självständighetsdagen. Om mottagaren är en i konsumentskyddslagen avsedd konsument ska anmärkningen göras inom skälig tid (14 dagar) efter att paketet mottagits. För fördröjt utlämnande utbetalas ersättning endast om mottagaren har lämnat en skriftlig anmärkning till Matkahuolto inom 21 dagar från den dag då paketet ställts till mottagarens förfogande. Den som försummar att anmärka om en skada förlorar sin rätt att väcka talan.

23 Preskription

Talan gällande befordran ska väckas inom ett år. Denna tid räknas från
1) dagen då paketet utlämnades, när det gäller minskning av eller skada på försändelsen eller fördröjt utlämnande,
2) 30 dagar efter den leveransfrist som nämns i punkt 18, när det gäller paket som gått förlorat.

24 Försäkring av paket

Matkahuolto erbjuder ingen separat frivillig transportförsäkring för de paket som mottas för befordran, om inte andra bestämmelser gäller för den specifika tjänst som kunden valt. Om avsändaren vill teckna en varutransportförsäkring för paketet i fråga, ska han eller hon själv teckna en separat försäkring för detta syfte.

25 Specialvillkor

Paket som inte kan transporteras i vilken buss som helst (på grund av storlek, vikt e.d.) mottas för transport enligt separat överenskommelse. Om varans namn är skrivet på ett främmande språk eller annars är svårbegripligt ska adresskortet också innehålla en redogörelse över varans beskaffenhet.

Om Matkahuolto avhämtar varan från avsändarens lokaler eller transporterar den till mottagarens lokaler tillämpas ovan nämnda bestämmelser även på dessa transporter. Ansökningar om ersättning ska lämnas i skriftlig form antingen till det avsändande eller det mottagande servicestället, Oy Matkahuolto Ab:s huvudkontor eller på elektronisk väg till www.matkahuolto.fi.

Ansvaret för gods som mottagits för förvaring på Matkahuoltos serviceställen fastställs enligt villkoren för förvaring av särskilt gods.

26 Behandling och lagring av personuppgifter

Matkahuolto har rätt att införa uppgifter om paket, namn-, adress-, telefon- och bankuppgifter om både avsändaren och mottagaren samt namn på personer som kvitterar ut paket i ett transport- och uppföljningsdatasystem. Registerbeskrivningen finns på Matkahuoltos webbplats www.matkahuolto.fi.

27 Ikraftträdande

Dessa allmänna befordringsbestämmelser tillämpas på alla uppdrag från och med 1.1.2012.

28 Tillämplig lag och laga domstol

På transportavtalet och på dessa allmänna villkor tillämpas finsk lag. Alla meningsskiljaktigheter som föranleds av detta avtal eller avtalsförhållande ska i första hand avgöras genom förhandlingar parterna emellan. Dessa förhandlingar ska inledas så fort detta är möjligt i praktiken, dock senast på den trettionde (30) dagen från det att en part har meddelats skriftligen om att förhandlingar inleds. Om parterna trots förhandlingar inte har nått enighet i ärendet efter att trettio (30) dagar har förlöpt från det skriftliga meddelandet, kan parterna föra tvisten till Helsingfors tingsrätt för avgörande.
 
Pakettjänstens betjäningsnummer: 0800 132 582 må-fre kl 8.00–18.00

fi| sv| en