Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Paketräknare Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Matkahuoltos allmänna resevillkor

Matkahuoltos allmänna resevillkor gäller bussbiljetter i Finland och riksomfattande årsbiljetter som laddas på resekort och som köpts från Matkahuolto. I fråga om biljetter inom utlandstrafiken och regionala biljettprodukter som laddas på resekort iakttas avvikande biljettspecifika resevillkor.

BUSSBILJETTER

Priser

Matkahuolto följer i sin biljettförsäljning de prislistor och rabattvillkor som bussbolagen har meddelat.

Rabatter

Matkahuolto beviljar de rabatter som varje bussbolag har fastställt för bussbiljetterna. En passagerare kan beviljas endast en rabatt åt gången (t.ex. kan inte en studerande samtidigt beviljas studierabatt och tur- och returrabatt). För att kunna beviljas rabatt ska passageraren påvisa rätten till rabatt i samband med biljettköpet och påstigningen.

Giltighetstid

Engångsbiljetter som köpts från Matkahuoltos serviceställen gäller en månad från och med köpdatumet eller det resdatum som anges på biljetten. Platsreserveringar gäller endast på den tur som anges på biljetten. Engångsbiljetten är alltid bussbolagsspecifik och gäller på alla turer som det på biljetten angivna bussbolaget trafikerar på förbindelsesträckan.

Biljetter köpta hos Matkahuolto-ombud och på resebyråer samt webbiljetter och webbrabattbiljetter köpta via Matkahuoltos webbsidor och mobilapp gäller på den dag och den tur till vilken biljetterna har köpts.

Gottgörelse för outnyttjade biljetter

Engångsbiljetter som köpts från Matkahuoltos serviceställen kan återinlösas. Vid återinlösning av delvis använda tur- och returbiljetter avdras den beviljade rabatten. Outnyttjade platsreserveringar gottgörs inte. Återinlösningen ska ske inom en månad från att biljettens giltighetstid har löpt ut. Vid återinlösning av bussbiljetter uppbärs en serviceavgift på 6,00 €.

Biljetter köpta hos Matkahuolto-ombud och på resebyråer samt webbiljetter och webbrabattbiljetter köpta via Matkahuoltos webbsidor och mobilapp kan inte gottgöras, bytas eller återinlösas.

RIKSOMFATTANDE ÅRSBILJETTER

Priser

De riksomfattande årsbiljetterna för 22 och 44 resor som laddas på Matkahuoltos resekort har prissatts enligt kilometerkategorier.

Giltighetstid

Årsbiljetterna gäller i ett år från och med köpdatumet. Årsbiljetterna är giltiga på alla turer där Matkahuoltos resekort kan användas.

Gottgörelse för outnyttjade resor

Vid återinlösning av årsbiljetter räknas ordinariepriset för en resa som varje resas värde. Den sammanlagda summan av de använda resorna avdras från det totala priset som betalats för biljetten. Den eventuella skillnaden återbetalas till kunden. Återinlösningen av biljetten ska ske inom en månad från att biljettproduktens giltighetstid har löpt ut.

Efter detta kan outnyttjade resor på årsbiljetten inte längre gottgöras. Om man under biljettproduktens giltighetstid köper nya reserätter på resekortet, gäller fortfarande reserätten i fråga om eventuella outnyttjade resor. Årsbiljettens giltighetstid syns på köpkvittot. Giltighetstiden kan även kontrolleras på Matkahuoltos serviceställen och bussar.

I samband med återinlösning uppbärs en serviceavgift på 6,00 €.

RESEKORT

Matkahuoltos resekort kan laddas på nytt. Resekortet kan användas högst tre år, varefter ett nytt kort måste skaffas. Resekort kostar 6,50 €. Kortavgiften återbetalas inte.

Resekortet ska förvaras omsorgsfullt, helst i sitt fodral och alltid så att det inte blir smutsigt, repas eller viks. Matkahuolto svarar inte för kostnader som orsakas av att resekort försvinner eller hanteras ovarsamt.

 

 

fi| sv| en