Aikataulut ja liput Bussiaikataulut Bussiliput Alennukset Matkustajapalvelut Ohjeet ja ehdot Usein kysyttyä Matkapalvelut Hinnat Bussiliput-mobiilisovellus Pakettipalvelut Lähetä paketti Pakettilaskuri Pakettien lähetysvaihtoehdot Lisäpalvelut Pakkaaminen Lähetysten seuranta Hinnat Verkkokaupasta tilatut lähetykset Kuljetusehdot Usein kysyttyä Pakettipalvelut Näin käytät pakettiautomaattia Toimipisteet Toimipistehaku Toimipisteverkosto Yrityksille Kuljetus- ja rahtipalvelut Palvelut verkkokauppayrityksille Yritysmyynti kuljetus- ja rahtipalvelut Matkapalvelut Myynti Matkapalvelut

Aikataulut ja lipun osto

Lähetysten seuranta

Osta kuljetus verkosta

Kotimaan kuljetusehdot

Matkahuolto noudattaa pakettien kuljetuksissa Tiekuljetussopimuslakia ja Matkahuollon yleistä kuljetussääntöä, joissa kerrotaan lähettäjän, rahdinkuljettajan ja vastaanottajan lainmukaiset vastuut ja velvollisuudet.

Tutustu Tiekuljetussopimuslakiin

Yleinen kuljetussääntö

1 Soveltamisala

Tätä yleistä kuljetussääntöä sovelletaan yhdessä voimassaolevan tiekuljetussopimuslain kanssa kaikkiin vastikkeellisiin kotimaan tavarankuljetuksiin, jotka Oy Matkahuolto Ab:n toimipaikat, asiamiestoimipaikat tai muut Matkahuollon palveluja tarjoavien yhteistyökumppaneiden ylläpitämät toimipaikat ottavat Oy Matkahuolto Ab:n suoritettavaksi. Kaikista edellä mainituista tahoista ja toimipaikoista käytetään jäljempänä nimitystä ”Matkahuolto”.

Lähettäjällä tarkoitetaan paketin lähettäjää tai muuta tahoa, joka antaa kuljetustoimeksiannon Matkahuollolle.

Näiden ehtojen voimaantulon jälkeen kaikki osapuolten aikaisemmat sopimukset ja ehdot korvautuvat näillä ehdoilla, ellei toisin ole sovittu kirjallisesti.

2 Soveltamisalan rajoitukset

Reitin varrelta suoraan linja-autoon kuljetettavaksi annettujen pakettien kuljetukseen sovelletaan näitä ehtoja vasta sen jälkeen, kun ne on kuitattu vastaanotetuiksi Matkahuollossa. Matkahuolto vastaa paketeista vasta kun ne on kuitattu vastaanotetuiksi Matkahuollossa. Eräissä palveluvaihtoehdoissa on tästä kuljetussäännöstä poikkeavia rajoituksia, jotka on listattu palvelukohtaisiin tuotekuvauksiin Matkahuollon internetsivuille www.matkahuolto.fi ja jotka löytyvät myös Matkahuolloista. Tarvittaessa ehdot toimitetaan pyydettäessä erikseen.

3 Kuljetussopimus

Kuljetussopimuksena voidaan käyttää vain Matkahuollon hyväksymiä kuljetusasiakirjoja eli osoitekortteja. Jokainen paketti tulee lähettäjän varustaa osoitekortilla. Osoitekortissa tulee olla selvät ja riittävät merkinnät. Matkahuollolla on oikeus muuttaa osoitekortin merkintöjä lähettäjän lukuun ja vastuulla, jos ne havaitaan puutteellisiksi tai virheellisiksi.

4 Vastuu kuljetusasiakirjan sisällöstä

Lähettäjä vastaa aina kuljetusasiakirjan merkinnöistä, myös niissä tapauksissa, jolloin Matkahuollon palveluksessa työskentelevä henkilö on tehnyt merkinnät osoitekorttiin lähettäjän pyynnöstä. Lähettäjä vastaa kustannuksista ja vahingoista, jotka aiheutuvat Matkahuollolle tai muulle rahdinkuljettajalle lähettäjän antaman tiedon tai ohjeen virheellisyydestä ja/tai puutteellisuudesta johtuen.

Lähettäjän sähköisesti lähettämien sanomien tietosisällön on oltava sovitun esitystavan mukaisessa muodossa. Vastuu tietosisällöstä ja tiedon saapumisesta Matkahuollolle on lähettäjällä. Jos lähettäjän sähköisenä tiedonsiirtona lähettämät tiedot ovat puutteellisia, virheellisiä tai ristiriidassa paketteihin kiinnitettyjen kuljetusasiakirjojen tietojen kanssa, Matkahuolto pidättää oikeuden käyttää oikeaksi katsomiaan tietoja. Epäselvissä tapauksissa Matkahuolto käyttää sähköisesti saamiansa tietoja ja laskuttaa niiden mukaan kuitenkin huomioiden, että Matkahuollolla on aina oikeus laskuttaa todelliset kustannuksensa.

Matkahuolto ei vastaa virheellisellä, puutteellisella tai epäselvällä yhteystiedolla varustetun lähetyksen perille toimittamisesta. Mahdollisista lisätietopyynnöistä ja lisätöistä on oikeus laskuttaa kohtuullinen korvaus lähettäjältä.

5 Pakkaaminen

Lähettäjä on vastuussa siitä, että paketin sisältö on pakattu niin hyvin, että se kestää vähenemättä ja vahingoittumatta kuormauksen muiden pakettien kanssa, sekä kuljetuksen normaalit rasitukset. Matkahuolto voi kieltäytyä ottamasta vastaan pakettia, mikäli on oletettavaa, että se ominaisuutensa tai puutteellisen pakkauksen vuoksi särkyy tai saattaa aiheuttaa vahinkoa muille paketeille, henkilöille tai kuljetuskalustolle. Matkahuollon kieltäytyessä kuljetustoimeksiannosta ei lähettäjällä ole oikeutta vaatia korvausta Matkahuollolta.

6 Puutteellinen pakkaus

Mikäli pakkauksen puutteellisuus ei ole ollut ulkoisesti havaittavissa, on lähettäjä velvollinen korvaamaan vahingon, jonka puutteellinen pakkaus tai merkintä aiheuttaa muille paketeille, henkilöille tai kuljetuskalustolle.

Matkahuolto ei vastaa pakkaamattomille tai puutteellisesti pakatuille lähetyksille aiheutuneista vahingoista.

7 Erilliskäsiteltävä paketti

Paketti voi olla erilliskäsiteltävä sisältönsä tai kokonsa vuoksi. Erilliskäsiteltävät paketit tulee lähettäjän merkitä asianmukaisilla huomio- ja varoituslipukkeilla. Tehdaspakkauksien merkinnät eivät sido Matkahuoltoa.

Paketti käsitellään erilliskäsiteltävänä vain, jos paketista on maksettu erilliskäsittelymaksu tai hinnoittelussa on käytetty kuutiointiehtoa. Erilliskäsittelymaksu ei lisää Matkahuollon vastuuta vahingoittumisen aiheuttamien kulujen korvaamisessa eikä poista lähettäjän vastuuta.

8 Vaaralliset aineet

Matkahuolto ottaa kuljetettavaksi vaarallisia aineita ainoastaan erillisessä ohjeessaan ilmoittamiensa linja-autokuljetuksia koskevien rajoitusten mukaisesti. Jos Matkahuollolle ei ole ilmoitettu tavaran vaarallisuudesta, on Matkahuollolla oikeus toimia asiassa tiekuljetussopimuslain 15 § mukaisesti eli tarvittaessa oikeus hävittää tavara tai tehdä se vaarattomaksi lähettäjän lukuun ja vastuulla sekä lähettäjän velvoitteena on korvata kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset ja vahinko.

9 Bussiennakkolähetys

Lähettäjä voi asettaa bussiennakkomaksun, jonka määrä merkitään osoitekorttiin. Vastaanottajan on maksettava bussiennakkomaksu ja hänelle kuljetussopimuksen mukaan kuuluvat maksut ennen bussiennakkolähetyksen luovuttamista. Mikäli vastaanottaja katsoo lähettäjän menetelleen vilpillisesti, tulee hänen kääntyä poliisiviranomaisen puoleen bussiennakkosumman pidättämiseksi. Poliisin suorittaman selvityksen jälkeen Matkahuolto tekee päätöksen bussiennakkosumman mahdollisesta takaisinmaksusta.

Lähettäjällä on lähettäessään mahdollisuus merkitä osoitekorttiin suostumus siihen, että vastaanottaja voi tarkastaa sisällön Matkahuollon tiloissa ennen vastaanottajalle kuuluvien maksujen suorittamista. Matkahuollon vastuu tavarasta lakkaa kyseisen tarkastuksen alkaessa eikä Matkahuolto vastaa mahdollisesti tarkastuksen aikana tapahtuneista vahingoista. Jos vastaanottaja ei tarkastuksen jälkeen lunasta pakettia, se palautetaan välittömästi lähettäjän vastuulla ja kustannuksella. Ilmoitus palauttamisesta toimitetaan normaalisti lähettäjän tietoon ja osoitteeseen mikä on Matkahuollolle annettu. Mahdollisesta tavaran uudelleen pakkaamisesta veloitetaan hinnaston mukainen korvaus. Matkahuolto on velvollinen korvaamaan bussiennakkosumman lähettäjälle, jos paketti on luovutettu vastaanottajalle perimättä sille asetettua bussiennakkosummaa.

10 Matkahuollon tarkastusvelvollisuus

Matkahuollon tarkastusvelvollisuus rajoittuu paketin ulkoisesti havaittavaan tilaan ja määrään. Jos paketissa on ulkoisesti havaittavissa puutteita tai vaurioita, tehdään siitä osoitekorttiin ja tietojärjestelmään varauma ja varauman syyt saatetaan lähettäjän tietoon. Näin todetuista vahingoista ei Matkahuollolle synny vastuuta. Matkahuollon tarkastusvelvollisuuteen ei sisälly todeta onko paketti varustettu tarvittavilla käsittelymerkinnöillä tai varoituslipukkeilla vaan nämä toimet kuuluvat lähettäjän vastuulle.

11 Muutokset lähetystietoihin

Lähettäjä voi kirjallisesti pyytää muutoksia jo lähetetyn ja Matkahuollon hallussa olevan paketin tietoihin siihen saakka, kunnes vastaanottaja vaatii lähetyksen luovuttamista. Muutokset ovat maksullisia. Lähettäjä on korvausvastuussa muutoksesta mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

12 Paketin luovuttaminen ja luovuttamisen esteet

Matkahuolto ilmoittaa vastaanottajalle paketin saapumisesta, jos se on mahdollista ja mikäli vastaanottajan kanssa ei ole sovittu muusta käytännöstä. Paketti luovutetaan kuljetusasiakirjaan merkitylle vastaanottajalle tai hänen valtuuttamalleen edustajalle kuittausta vastaan. Luovutettaessa tarkastetaan vastaanottajan henkilöllisyys ja mahdollinen valtakirja. Valtakirja jää Matkahuollolle luovutusluettelon liitteeksi. Ennen luovuttamista vastaanottajan on suoritettava kaikki kuljetussopimuksessa hänelle määrätyt maksut sekä mahdolliset ilmoitus- ja varastointikulut. Kuljetusluottoasiakkaan maksut siirtyvät laskutukseen, ellei kysymyksessä ole bussiennakkolähetys.

Ellei lähetyksen vastaanottajaa tavoiteta 14 päivän kuluessa paketin saapumisesta määräpaikalle tai, jos vastaanottaja kieltäytyy ottamasta pakettia vastaan, palautetaan paketti lähettäjän vastuulla ja kustannuksella palveluvaihtoehdon mukaiseen Matkahuoltoon. Lähettäjä vastaa aina viime kädessä kustannuksista.

13 Paketin säilyttäminen ja palautus

Pakettia säilytetään 14 päivää ilmoituspäivää lukuun ottamatta. Osassa palveluvaihtoehdoista pakettia säilytetään maksutta neljä arkipäivää ja osassa palveluvaihtoehdoista kaikki 14 päivää ilmoituspäivää lukuun ottamatta Maksuttoman säilytysajan päätyttyä Matkahuolto veloittaa hinnaston mukaisen varastointipalvelumaksun. Lunastamaton paketti palautetaan lähettäjälle 14 päivän kuluttua, jollei muuta ole sovittu, alkuperäisen lähettäjän kustannuksella. Matkahuolto perii alkuperäiseltä lähettäjältä kaikki kuljettamisesta, säilyttämisestä ja lisäpalveluiden käytöstä aiheutuneet maksut.

14 Matkahuollon oikeus myydä tavara

Jos paketin luovuttamiselle ilmenee esteitä, on Matkahuollolla oikeus myydä tavara siihen oikeutetun edun turvaavalla tavalla:

a) Odottamatta lähettäjän ohjeita, mikäli tavara on herkästi pilaantuvaa tai paketin säilytyskustannukset eivät ole kohtuullisessa suhteessa sen arvoon tai palveluvaihtoehtoon on määritelty myyntiaika.
b) Muun tavaran osalta 60 päivän kuluttua siitä, kun paketti vastaanotettiin kuljetettavaksi, mikäli ohjeita lähettäjältä ei ole saatu tai kohtuuden mukaan niitä ei ole voitu noudattaa. Pakettiin oikeutetulle on, mikäli mahdollista, hyvissä ajoin ilmoitettava myynnin aika ja paikka.

15 Pidätysoikeus ja panttioikeus

Matkahuollolla on oikeus pidättää paketti vakuutena sen kuljetustehtävästä tai säilyttämisestä syntyneistä saatavista riippumatta omistusoikeudesta. Matkahuollolla on myös panttioikeus valvonnassaan olevaan tavaraan, kohdistuen kaikkeen samalta lähettäjältä perustuvien saatavien vakuudeksi.

16 Matkahuollon vastuu

Matkahuolto on vastuussa katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta paketin vastaanottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana sekä vahingosta, joka aiheutuu paketin luovutuksen viivästymisestä. Matkahuollon vastuu vahingoista määräytyy tiekuljetussopimuslain mukaan. Matkahuollon jättäessä noutamatta tai kuljettamatta pakettia, rajautuu Matkahuollon vastuu enintään kyseisen lähetyksen rahtihintaan, ellei osoiteta että vahinko on tätä pienempi.

17 Vastuusta vapautuminen

Matkahuolto ei ole vastuussa katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta tai luovutuksen viivästymisestä mikäli osoitetaan, että edellä mainittu seikka on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä, tavaran puutteellisesta laadusta, puutteellisesta pakkauksesta tai olosuhteesta, jota Matkahuolto ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Matkahuollolla ei ole kohdassa 16 mainittua vastuuta myöskään, jos vahinko on johtunut tiekuljetussopimuslain 29 §:n mukaisesta kuljetukseen liittyvästä erityisestä vaarasta. Matkahuollolla ei ole vastuuta lämpötilan taikka kondenssin aiheuttamista vahingoista paketteihin tai niiden sisältöön tuotteissa, jotka vaativat lämpökontrolloidun kuljetuskaluston kuten pakasteet, helposti pilaantuvat elintarvikkeet, elävät eläimet ja kasvit jne.

18 Kuljetusmääräaika

Kuljetusmääräaika riippuu valitusta palveluvaihtoehdosta. Jos muuta ei ole ilmoitettu, Matkahuolto sitoutuu suorittamaan kuljetuksen 24 tunnin kuluessa paketin vastaanottamisesta. Jokaista autonvaihtoa kohti lisätään kuitenkin 12 tuntia lisäaikaa. Kuljetusmääräaikaan ei lasketa mukaan arkilauantaita, pyhäpäivää, vapunpäivää, itsenäisyyspäivää eikä muita virallisia juhlapyhiä.

19 Paketin luovutuksen viivästyminen

Luovutuksen katsotaan viivästyneen, ellei paketti ole luovutettavissa määrätoimipaikassa kohdan 18 määrittelemässä kuljetusmääräajassa.

20 Paketin katoaminen

Jollei pakettia ole luovutettu 14 päivän kuluessa kohdassa 18 määritellyn kuljetusmääräajan päättymisestä voi se, joka on oikeutettu vaatimaan paketin luovuttamista, vaatia korvausta niin kuin paketti olisi kadonnut.

21 Paketin katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta ja viivästymisestä suoritettava korvaus

Korvauksissa noudatetaan tiekuljetussopimuslakia sekä näitä ehtoja. Matkahuollon vastuu rajoittuu seuraavasti:

a) Jos paketti katoaa tai vahingoittuu kokonaan, suoritetaan korvaus käyvän arvon mukaan, kuitenkin enintään tiekuljetussopimuslain enimmäiskorvausvastuun mukaisesti. Lisäksi korvataan pakettiin liittyvät Matkahuollon perimät kuljetusmaksut.
b) Jos paketti vähenee tai vahingoittuu osittain, suoritetaan korvaus tavaran lähtöpaikan käyvän arvon mukaisesti, kuitenkin enintään tiekuljetussopimuslain enimmäiskorvausvastuun mukaisesti sisällön vähentynyttä tai vahingoittunutta osaa kohti. Lisäksi korvataan pakettiin liittyvät Matkahuollon perimät kuljetusmaksut vähenemistä ja vahingoittumista vastaavalla osuudella.
c) Matkahuolto korvaa vahingon, jonka katsotaan aiheutuneen paketin luovutuksen viivästymisestä, kuitenkin enintään paketin kuljettamiseen liittyvää Matkahuollon veloittamaa rahtimaksua vastaavalla rahamäärällä.

Matkahuolto ei vastaa itse pakkaukselle aiheutuneista vaurioista.

Matkahuolto ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten ansion tai tuoton menetyksistä, saamatta jääneestä voitosta, korkotappioista tai muista vastaavista taloudellisista vahingoista.

Mikäli Matkahuolto suorittaa korvauksen tavaran täyden arvon mukaisesti, siirtyy kuljetettavan tavaran omistusoikeus vastaavasti Matkahuollolle.

22 Muistutukset

Mikäli paketin vähentyminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa, on vastaanottajan reklamoitava siitä Matkahuollolle pakettia luovutettaessa. Jos vähentyminen tai vahingoittuminen ei ole ulkoisesti havaittavissa, on muistutus tehtävä kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta, luovutuspäivää, pyhäpäivää, vapunpäivää ja itsenäisyyspäivää lukuun ottamatta. Jos vastaanottaja on kuluttajasuojalain tarkoittama kuluttaja, on muistutus tehtävä kohtuullisessa ajassa (14 päivää) paketin vastaanottamisesta. Luovutuksen viivästymisestä suoritetaan korvaus vain, jos Matkahuollolle on tehty kirjallinen muistutus 21 päivän kuluessa siitä päivästä, jona paketti oli vastaanottajan noudettavissa. Jos vahingosta ilmoittaminen laiminlyödään, on kannevalta menetetty.

23 Vanhentuminen

Kuljetusta koskeva kanne on pantava vireille vuoden kuluessa. Tämä määräaika alkaa
1) paketin luovutuspäivästä, kun lähetys on vähentynyt tai vahingoittunut tai sen luovutus on viivästynyt,
2) 30 päivän kuluttua 18. kohdassa mainitusta kuljetusmääräajasta lukien, kun paketti on kadonnut.

24 Paketin vakuuttaminen

Matkahuollolla ei ole tarjota erillistä vapaaehtoista kuljetusvakuutusta kuljettavaksi ottamilleen paketeille, ellei palveluvaihtoehdossa ole toisin määritelty. Mikäli paketille halutaan tavarankuljetusvakuutus, tulee lähettäjän ottaa se itse erillisenä vakuutuksena.

25 Erityismääräyksiä

Paketti, jota ei voida kuljettaa missä tahansa linja-autossa (kokonsa, painonsa tms. vuoksi), otetaan kuljetettavaksi kustakin tapauksesta erikseen sopien. Jos tavaran nimike on vieraskielinen tai muuten vaikeasti ymmärrettävä, on osoitekorttiin kirjoitettava selitys tavaran laadusta.

Jos tavara Matkahuollon toimesta noudetaan lähettäjän tiloista tai kuljetetaan vastaanottajan tiloihin, noudatetaan näidenkin kuljetusten suhteen edellä esitettyjä säännöksiä.
Korvaushakemukset tulee tehdä kirjallisesti joko paketin lähetys- tai vastaanottotoimipaikkaan, Oy Matkahuolto Ab:n pääkonttoriin tai sähköisesti www.matkahuolto.fi. Matkahuollon toimipaikoille säilytettäväksi otetuista tavaroista vastataan erillisen Tavaran säilytysehtojen mukaisesti.

26 Henkilötietojen käsittely ja säilytys

Matkahuollolla on oikeus rekisteröidä paketteja koskevia tietoja sekä lähettäjän ja vastaanottajan nimi-, osoite-, puhelinnumero- ja pankkiyhteystietoja sekä kuittaajan nimitietoja kuljetus- ja seurantatietojärjestelmään. Rekisteriseloste löytyy matkahuollon sivuilta www.matkahuolto.fi.

27 Voimaantuloaika

Näitä yleisiä kuljetussääntöjä sovelletaan toimeksiantoihin 1.1.2012 lähtien.

28 Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Kuljetussopimukseen ja näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tästä sopimuksesta tai sopimussuhteesta johtuvat erimielisyydet osapuolten tulee ensisijaisesti ratkaista keskinäisillä neuvotteluillaan. Nämä neuvottelut tulee aloittaa niin nopeasti kuin se on käytännöllisesti mahdollista, kuitenkin viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun osapuoli on saanut kirjallisen ilmoituksen neuvottelujen aloittamiseksi.

Mikäli neuvotteluista huolimatta, osapuolet eivät kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua kirjallisen ilmoituksen jälkeen ole päässeet asiasta yhteisymmärrykseen, osapuolet voivat viedä riidan ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeuteen.

Ulkomaan kuljetusehdot

Matkahuolto on määritellyt seuraavat ohjeet sekä lähetysten paino-, pituus- ja tilavuus rajoitukset varmistaakseen lähetyksen sujuvan ja turvallisen käsittelyn.

Lähetyksen koko ja pakkaaminen

Lähetys tulee pakata asianmukaisesti ja varustaa selkeillä osoitetiedoilla. Matkahuolto ei hyväksy kuljetettavaksi pakkaamattomia lähetyksiä. Asiakkaan VAT numero on pakollinen EU:n ulkopuolisissa kuljetuksissa.

Paino ja tilavuusehto

Mikäli lähetyksen tilavuuspaino ylittää bruttopainon, rahti veloitetaan tilavuuspainon mukaan. Tilavuusehdot ovat seuraavat:

Ulkomaan lentodokumentti

Maksimipaino per lähetys 5 kg

Ulkomaan lentopaketti

Maksimipaino per lähetys 210 kg
Maksimipaino per kolli 30 kg
yksittäisen kollin enimmäismitat 100x 60x70 cm

Tavaralähetykset 1 m³ = 200 kg

Ulkomaan paketti

Maksimipaino per lähetys 495 kg
Maksimipaino per kolli 55 kg
Yksittäisen kollin enimmäismitat 100x 60x70 cm
Tavaralähetykset 1 m³ = 200 kg

Muita kuljetuksiin liittyviä rajoituksia

Matkahuolto pidättää itselleen oikeuden veloittaa lisämaksua tai kieltäytyä kuljettamasta seuraavien rajoitusten piiriin kuuluvia lähetyksiä:

  • Vaarallisia aineita ei kuljeteta
  • Lämpötilahallittuja kuljetuksia vaativat tuotteet
  • ATA Carnet -lähetykset (messujen näytteilleasettajien kuljetukset)
  • Ennakkolähetyksiä eli perittäviä lähetyksiä (CAD = collect Cash Against Document), (FCR = Forwarder's Certificate of Receipt) tai siirrettävä asiakirja (FCT = Forwarder's Certificate of Transit) ei kuljeteta
  • Kielletyt tuotteet, joita ei voida hyväksyä kuljetettaviksi
  • Tavarat tai materiaalit, joiden kuljetus on kielletty lain tai määräysten perusteella
  • Vaaralliset, palavat tai räjähtävät tuotteet, ilotulitteet, aseet ja ammukset
  • Huumeet, elävät kasvit tai elävät tai kuolleet eläimet, pornografiset tai muulla tavoin siveyttä loukkaavat tuotteet, poliittisesti arkaluontoinen materiaali
  • Ruokatarvikkeet, tietyt kosmeettiset aineet, alkoholijuomat, taide- ja antiikkiesineet, arvometallit ja jalokivet, kulta ja hopea kaikissa muodoissaan, raha (setelit ja kolikot), luottokortit ja matkashekit, siirtokelpoiset arvopaperit

Veloitusperusteet

Rahti veloitetaan rahtikirjan tietojen perusteella. Tavaran lähettäjä maksaa kaikki kuljetukseen liittyvät kustannukset ja muut kuljetuksesta aiheutuvat kulut lukuun ottamatta veroja ja tulleja. Matkahuolto pidättää oikeuden lähetyksen osittaiseen tai täydelliseen tarkistuspunnitukseen ja/tai -mittaamiseen. Rahtiveloitus muodostuu joko rahtikirjan tietojen tai tarkistustietojen perusteella sen mukaan, kumpi on korkeampi. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva polttoainelisä.

Matkahuolto pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin.

Muut maksut

Erillinen palkkio veloitetaan niiden kulujen peittämiseksi, jotka ovat syntyneet toimeksiantajan pyynnöstä suoritetuista veronoikaisuista tai todistusten tai lupien hankkimisista. Tietyille alueille toimituksiin saattaa tulla 1-3 lisäpäivää. Näistä alueista veloitetaan aluelisämaksu. Tarkemmat tiedot lisämaksullisista kohteista saa postinumeron perusteella asiakaspalvelunumerosta 0800 132 582.

Vastuut ja reklamointi

Lähettäjän, vastaanottajan ja Matkahuollon vastuut ja velvollisuudet sekä reklamointikäytäntö ja korvausvastuu on määritelty kansainvälisiin konventioihin pohjautuvissa sopimusehdoissa.

Jos tavaran vähentyminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa, vastaanottajan on tehtävä kirjallinen muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa luovutettaessa, muussa tapauksessa kirjallinen huomautus on toimitettava Matkahuollolle seuraavasti:

Ulkomaan paketti 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta
Lentokuljetus 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta
Varauman tekemisen jälkeen Matkahuollolle on toimitettava yksityiskohtainen reklamaatio vahingosta seuraavien 21 päivän aikana.

Vastaanottokuittauksen yhteyteen tehtyjä varaumia "tarkastamaton" tai "ei laskettu" ei hyväksytä näytöksi katoamisesta tai vahingoittumisesta.

Mitä papereita tulee täyttää?

Lähetysdokumentti tehdään Matkahuollonasiakasliittymällä.

Ulkomaanlähetyksille käytössä on englanninkielinen rahtikirja, joka muodostetaan Matkahuollossa WEB-liittymällä annettujen tietojen perusteella. Varmista vastaanottajan tietojen oikeellisuus.

Kun lähetetään EU-maiden ulkopuolelle, tulee lähetykseen liittää joko pro forma -lasku tai kauppalasku. Muita käytettäviä asiakirjoja ovat mm. alkuperäselvitykset kuten EUR.1 -tavaratodistus ja viejän ilmoitus kauppalaskussa. Poikkeuksina EU:n alueelle lähetettäessä ovat tietyt alueet, jotka eivät kuulu EU:n tullialueeseen. Näille alueille tarvitaan lähetettäessä tullaukseen tarvittavat asiakirjat. Alueita ovat Espanjassa Kanarian saaret, Ceuta ja Melilla, Iso-Britanniassa Kanaalisaaret ja Gibraltar, Italiassa San Marino ja Vatikaani ja Tanskassa Färsaaret sekä Grönlanti.

Asiakirjavaatimukset vaihtelevat maittain. Ohjeita asiakirjoista.

 

fi| sv| en