Hyppää sisältöön
Matkahuolto
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
PakettipalvelutMatkustajapalvelutMyyntiAsiakaspalvelu
Kirjaudu

Akkujen kuljetusohje

Akkujen kuljetusohje (pdf)

Akkujen kuljettaminen linja-autossa

Kuljettamisessa noudatetaan voimassa olevan Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä -lakikirjan määräyksiä sekä Matkahuollon määräyksiä ja ohjeita.

Akkujen pakkaaminen

Akut on pakattava jäykkiin ulkopakkauksiin. Akkujen navat on suojattava oikosululta. Pakkaamisessa on huomioitava, etteivät navat saa kuormittua päälle lastauksessa. Pakkaus merkitään VAK-lipukkeilla ja tarvittavilla kollimerkinnöillä. Nestettä sisältävät akut merkitään kuljetussuuntaa osoittavilla nuolimerkinnöillä kollin kahdelle sivulle. Pakkauksessa tulee olla kirjoitettuna tai painettuna UN ja aineen YK-numero. Pakkaukseen liimataan osoitekortti, jossa on määräysten mukaiset VAK-merkinnät ja muut vaaditut tiedot.

Hapotettujen ja kuiva-akkujen lähettäminen

Seuraavia hapotettuja akkuja saa kuljettaa linja-autossa (virallinen kuljetusnimi, luokka ja mahdollinen pakkausryhmä ja alla viittaus mahdolliseen erityismääräykseen tai muu huomautus):

 • UN 2794 Nesteakut, happoa sisältävät, sähkövaraaja, 8

  • lipuke 8

 • UN 2795 Nesteakut, alkaaliset, sähkövaraaja, 8

  • lipuke 8

 • UN 2794 Nesteakut, vuotamaton, sähkövaraaja, 8

  • lipuke 8

  • Eivät ole näiden säännösten alaisia, mikäli erityismääräys 238 toteutuu

 • UN 2794 Kuiva-akut, kiinteää kaliumhydroksidia sisältävät, sähkövaraaja, 8

  • lipuke 8

  • EIvät ole näiden säännösten alaisia, mikäli lakikirjan erityismääräys 304 toteutuu

Seuraavaa akkua ei saa kuljettaa linja-autossa:

 • UN 3292 Akut, natriumia sisältävät tai kennot, natriumia sisältävät, 4.3

Esimerkki hapotetun akun sisältävän lähetyksen pakkausmerkinnästä

(kuljetussuuntaa osoittava nuolimerkintä kahdelle vastakkaiselle sivulle)

Litiummetalli- ja litiumioniakkujen sekä paristojen lähettäminen

Seuraavia akkuja saa kuljettaa linja-autossa (virallinen kuljetusnimi, luokka ja mahdollinen pakkausryhmä ja alla viittaus mahdolliseen erityismääräykseen tai muu huomautus):

 • UN 3090 Litiummetalliakut (mukaan lukien litiumseosakut), 9

  • lipuke 9A

  • Eivät ole näiden säännösten alaisia, mikäli lakikirjan erityismääräys 188 (vapautus) toteutuu. Kollimerkintä:

 • UN 3091 Litiummetalliakut, jotka sisältyvät laitteeseen tai litiummetalliakut, jotka on pakattu laitteiden kanssa (mukaan lukien litiumseosakut), 9

  • lipuke 9A

  • Eivät ole näiden säännösten alaisia, mikäli lakikirjan erityismääräys 188 (vapautus) toteutuu. Kollimerkintä:

 • UN 3480 Litiumioniakut (mukaan lukien litiumionipolymeeriakut), 9

  • lipuke 9A

  • Eivät ole näiden säännösten alaisia, mikäli lakikirjan erityismääräys 188 (vapautus) toteutuu. Kollimerkintä:

 • UN 3481 Litiumioniakut, jotka sisältyvät laitteeseen tai litiumioniakut, jotka on pakattu laitteiden kanssa (mukaan lukien litiumionipolymeeriakut), 9

  • lipuke 9A

  • Eivät ole näiden säännösten alaisia, mikäli lakikirjan erityismääräys 188 (vapautus) toteutuu. Kollimerkintä:

 • UN 3496 Akut, nikkelimetallihybridi (ns. normaaliparistot), 9

  • ei VAK:n alaista

Litiummetalli- ja litiumioniakkujen luokittelu

Mikäli seuraavat määrät ylittyvät, on kyseessä VAK-lähetys ja lähetyksen kolliin on lisättävä varoituslipuke 9A ja VAK-tiedot on ilmoitettava kuljetusasiakirjassa:

 • Litiummetalli- tai litiumseoskenno: litiumin määrä 1 g

 • Litiummetalli- tai litiumseosakku: litiumin kokonaismäärä 2 g

 • Litiumionikenno: nimellisteho 20 Wh (Wh = Ah x V)

 • Litiumioni(polymeeri)akku: kokonaisnimellisteho 100 Wh

Mikäli yllä olevat määrät eivät täyty, mutta akku tai paristo on laitteesta irrallaan taikka pakkauksessa on laitteita 3 tai enemmän, on kaikkiin lähetyksen kolleihin liitettävä litiumakkumerkintä.

Muussa tapauksessa kyseessä ei ole VAK-lähetys.

Esimerkkejä litiummetalli- ja litiumioniakkulähetysten kollien merkitsemisestä

Ei vapautuksia:

Vapautettu erityismääräyksellä 188:

Erityismääräys 188

Kuljetettavaksi jätetyt kennot ja akut eivät ole näiden määräysten alaisia, jos ne täyttävät seuraavat määräykset:

 • Litiummetalli- tai litiumseoskennon litiumin määrä on enintään 1 g.

 • Litiumionikennon nimelliskapasiteetti wattitunteina on enintään 20 Wh.
  Huom. Kun lakikirjan kohdan 2.2.9.1.7 (f) määräykset täyttäviä akkuja kuljetetaan tämän erityismääräyksen mukaisesti, akun sisältämien kaikkien litiummetallikennojen litiumin kokonaismäärä saa olla enintään 1,5 g ja akun sisältämien kaikkien litiumionikennojen kokonaisnimelliskapasiteetti saa olla enintään 10 Wh (ks. erityismääräys 387).

 • Litiummetalli- tai litiumseosakun litiumin kokonaismäärä on enintään 2 g.

 • Litiumioniakun nimelliskapasiteetti wattitunteina on enintään 100 Wh.

 • Tämän määräyksen alaisten litiumioniakkujen päällyksessä on oltava merkittynä
  nimelliskapasiteetti wattitunteina, lukuun ottamatta ennen 1 tammikuuta 2009
  valmistettuja akkuja.
  Huom. Kun lakikirjan kohdan 2.2.9.1.7 (f) määräykset täyttäviä akkuja kuljetetaan tämän erityismääräyksen mukaisesti, akun sisältämien kaikkien litiummetallikennojen litiumin kokonaismäärä saa olla enintään 1,5 g ja akun sisältämien kaikkien litiumionikennojen kokonaisnimelliskapasiteetti saa olla enintään 10 Wh (ks. erityismääräys 387).

 • Jokainen kenno tai akku täyttää lakikirjan kohdan 2.2.9.1.7 (a), (e), (f), jos
  sovellettavissa, ja (g) vaatimukset.

 • Kennot ja akut, lukuun ottamatta laitteisiin asennettuja, on pakattava
  sisäpakkaukseen, joka täysin suojaa kennon tai akun.

 • Kennot ja akut on suojattava oikosulkujen estämiseksi. Tämä sisältää suojauksen
  samassa pakkauksessa olevasta sähköä johtavasta materiaalista, johon kosketus voisi
  aiheuttaa oikosulun. Sisäpakkaukset on pakattava tukeviin lakikirjan kohtien 4.1.1.1,
  4.1.1.2 ja 4.1.1.5 mukaisiin ulkopakkauksiin.

 • Laitteisiin asennetut kennot ja akut on suojattava vaurioitumiselta ja oikosuluilta, ja
  laite on varustettava siten, että sen vahingossa käynnistyminen on tehokkaasti estetty. Tämä vaatimus ei koske laitteita, joiden on tarkoituksellisesti oltava käynnissä kuljetuksen aikana (radiotaajuisen etätunnistuksen RFID-tunnisteet, kellot, anturit jne.) ja jotka eivät voi saada aikaan vaarallista lämmön kehittymistä. Kun laitteeseen on asennettu akkuja, laite on pakattava tukevaan ulkopakkaukseen, joka on suunniteltu ja valmistettu sopivasta
  riittävän vahvasta materiaalista ottaen huomioon pakkauksen tilavuus ja sen käyttötarkoitus, ellei laitteella, jossa akku on, saada vastaavan tasoista suojausta.

 • Jokainen kolli on merkittävä litiumakkumerkillä. Tämä määräys ei koske: kolleja, joissa on laitteisiin (mukaan lukien piirilevyt) asennettuja nappiparistoja, ja kolleja, joissa on enintään neljä kennoa tai kaksi akkua asennettuna laitteisiin, kun lähetyksessä on enintään kaksi kollia.
  Jos kollit sijoitetaan lisäpäällykseen, litiumakkumerkin on oltava selvästi näkyvissä tai litiumakkumerkki on kiinnitettävä lisäpäällykseen ja lisäpäällys on merkittävä sanalla ”LISÄPÄÄLLYS”. Kirjainten "LISÄPÄÄLLYS" on oltava vähintään 12 mm korkeita.
  Huom. ICAO-TI:n osan 4 luvun 11 pakkaustapojen 965 tai 968 kohdan IB mukaan pakatut litiumakkuja sisältävät kollit, joissa on lakikirjan kohdassa 5.2.1.9 tarkoitettu litiumakkumerkki ja kohdassa 5.2.2.2.2 tarkoitettu mallin nro 9A mukainen varoituslipuke, katsotaan täyttävän tämän erityismääräyksen vaatimukset.

 • Jokaisen kollin, lukuun ottamatta laitteisiin asennettuja akkuja, on kestettävä 1,2 metrin pudotuskoe missä tahansa asennossa ilman, että kollissa olevat kennot tai akut vahingoittuvat, ilman, että kollin sisältö siirtyy aiheuttaen akkujen (kennojen) joutumisen kosketuksiin keskenään, tai ilman, että kollin sisältö vuotaa ulos.

 • Kollin bruttomassa saa olla enintään 30 kg lukuun ottamatta laitteisiin asennettuja ja laitteiden kanssa pakattuja akkuja. Edellä ja muualla näissä määräyksissä "litiumin määrällä" tarkoitetaan anodin litiummassaa litiummetalli- tai litiumseoskennossa. Tässä erityismääräyksessä ”laitteilla” tarkoitetaan laitteita/kojeita, joiden sähköinen käyttövoima saadaan litiumkennoista tai –akuista. Erilliset nimikkeet litiummetalliakuille ja litiumioniakuille helpottavat näiden akkujen kuljetusta eri kuljetusmuodoissa ja mahdollistavat erilaisten hätätoimenpiteiden suorittamisen.

 • Tätä erityismääräystä sovellettaessa käsikirjan "Manual of Tests and Criteria" (Kokeet ja kriteerit) osan III kohdassa 38.3.2.3 määritelty ”single cell battery” katsotaan kennoksi ”cell”, ja se on kuljetettava kennoja koskevien määräysten mukaisesti.

Erityismääräys 387

 • Lakikirjan kohdan 2.2.9.1.7 (f) vaatimukset täyttävät litiumakut, jotka sisältävät sekä
  primäärilitiummetallikennoja että ladattavia litiumionikennoja, on luokiteltava
  asianmukaiseen nimikkeeseen UN 3090 tai 3091. Jos tällaisten akkujen kuljetuksessa
  sovelletaan erityismääräystä 188, akun sisältämien kaikkien litiummetallikennojen
  litiumin kokonaismäärä saa olla enintään 1,5 g ja akun sisältämien kaikkien
  litiumionikennojen kokonaisnimelliskapasiteetti saa olla enintään 10 Wh.

Erityismääräyksen 188 mukaan kuljettavaksi jätettävät litiumkennoja tai -akkuja
sisältävät kollit on merkittävä merkillä.

 • Merkissä on oltava YK-numero ja numeron edessä kirjaimet "UN", esim. litiummetallikennoille tai -akuille "UN 3090" tai litiumionikennoille tai –akuille "UN 3480".

 • Kun litiumkennot tai -akut sisältyvät laitteeseen tai ovat pakattu laitteen kanssa, on vastaavat merkinnät lisättävä, esim. "UN 3091" tai "UN 3481".

 • Kun kolli sisältää eri YK-numeroihin luokiteltuja litiumkennoja tai -akkuja, kaikki tarvittavat YK-numerot on lisättävä yhteen tai useampaan merkkiin.

Litiumakkumerkkiä käytetään litiumakkuja ja –kennoja sisältävissä kolleissa kun lähetys vapautuu erityismääräyksen 188 mukaan VAK-määräyksistä:

Minimun dimension = Vähimmäismitta
* Tähän kohtaan merkitään YK-numero(t).
** Tähän kohtaan merkitään lisätietoja varten lähettäjän puhelinnumero.

Merkin on oltava suorakulmion muotoinen, ja siinä on oltava reunaviivoitus. Vähimmäiskoon on oltava 120 mm (leveys) x 110 mm (korkeus), ja reunaviivoituksen on oltava vähintään 5 mm leveä. Symbolin (litiumioniakuille tai -kennoille tai litiumioniakuille tai -kennoille annetun YK-numeron yläpuolella kuva akkuryhmästä, jossa on yksi vahingoittunut liekillinen akku) on oltava musta valkoisella tai muulla erottuvan värisellä taustalla. Reunaviivoituksen on oltava punainen. Jos kollin koko edellyttää, saa mittoja ja reunaviivan leveyttä pienentää vähintään kokoon 105 mm (leveys) x 74 mm (korkeus). Kun merkin tietyn osan kokoa ei ole määrätty, on koon vastattava kuvassa esitettyjä mittasuhteita.

Kollilipuketta 9A käytetään silloin kun litiumakut eivät vapaudu VAK-määräyksistä minkään erityismääräyksen mukaan:

Kollilipuketta 8 käytetään silloin kun luokan vaarallisuusluokan 8 akut eivät vapaudu VAK-määräyksistä minkään erityismääräyksen mukaan:

Valitse Suomen positiivisin paketinkuljettaja

Autamme yritystäsi parantamaan asiakaskokemusta kattavilla kuljetuspalveluilla. Saat meiltä pakettipalvelut sekä kotimaahan että ulkomaille.
Pyydä tarjous

Matkustajapalvelut

Matkapalvelut kaupungeille, kunnille, yhteisöille ja yrityksille.

Myynnin yhteystiedot

Paketti- ja matkustajapalveluiden myynnin yhteystiedot.
HenkilöilleYrityksille

Pakettipalvelut

Sosiaalinen media

Matkahuolto
Paremmin perillä