Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundservice
Logga in

Transport av batterier med buss

Vid transport följs föreskrifterna i den gällande lagboken Transport av farliga ämnen på väg samt Matkahuoltos föreskrifter och anvisningar.

Förpackning av batterier

Batterier ska förpackas i styva ytterförpackningar. Batteriernas poler ska skyddas från kortslutning. Vid förpackning ska det beaktas att polerna inte får belastas vid lastning på varandra. Förpackningen märks med TFÄ-etiketter och de kollimärkningar som behövs. Batterier som innehåller vätska märks med pilar som visar transportriktningen på två sidor av kollit. UN och ämnets FN-nummer ska vara skrivet eller tryckt på förpackningen. På förpackningen klistras ett adresskort som innehåller TFÄ-märkningarna enligt föreskrifterna och övriga uppgifter som krävs.

Sändning av batterier med syra och torrbatterier

Följande batterier med syra får transporteras med buss (officiellt transportnamn, klass och möjlig förpackningsgrupp samt nedan hänvisning till en möjlig särbestämmelse eller annan anmärkning):

 • UN 2794 Vätskebatterier, innehåller syra, elektrisk laddare, 8

  • Etikett 8

 • UN 2795 Vätskebatterier, alkaliska, elektrisk laddare, 8

  • Etikett 8

 • UN 2800 Vätskebatterier, läckagefria, elektrisk laddare, 8

  • Etikett 8

  • Omfattas inte av dessa bestämmelser om särbestämmelse 238 gäller

 • UN 3028 Torrbatterier, innehåller fast kaliumhydroxid, elektrisk laddare, 8

  • Etikett 8

  • Omfattas inte av dessa bestämmelser om särbestämmelse 304 i lagboken gäller.

Följande batterier får inte transporteras med buss:

 • UN 3292 Batterier, innehåller natrium eller celler, innehåller natrium, 4.3

Exempel på förpackningsmärkning på en försändelse som innehåller ett batteri med syra:

(pilmarkeringar som visar transportriktningen på två motsatta sidor)

Sändning av litiummetall- och litiumjonbatterier samt primärbatterier

Följande batterier får transporteras med buss (officiellt transportnamn, klass och möjlig förpackningsgrupp samt nedan hänvisning till en möjlig särbestämmelse eller annan anmärkning):

 • UN 3090 Litiummetallbatterier (inklusive litiumlegeringar), 9

  • Etikett 9A

  • Omfattas inte av dessa bestämmelser om särbestämmelse 188 (befrielse) i lagboken gäller. Kollimärkning:

 • UN 3091 Litiummetallbatterier i utrustning eller litiummetallbatterier förpackade med utrustning (inklusive litiumlegeringar), 9

  • Etikett 9A

  • Omfattas inte av dessa bestämmelser om särbestämmelse 188 (befrielse) i lagboken gäller. Kollimärkning:

 • UN 3480 Litiumjonbatterier (inklusive litiumjonpolymerbatterier), 9

  • Etikett 9A

  • Omfattas inte av dessa bestämmelser om särbestämmelse 188 (befrielse) i lagboken gäller. Kollimärkning:

 • UN 3481 Litiumjonbatterier i utrustning eller litiumjonbatterier förpackade med utrustning (inklusive litiumjonpolymerbatterier), 9

  • Etikett 9A

  • Omfattas inte av dessa bestämmelser om särbestämmelse 188 (befrielse) i lagboken gäller. Kollimärkning:

 • UN 3496 Batterier, nickelmetallhybrid, 9 (s.k. normala batterier)

  • Omfattas inte av TFÄ

Klassificering av litiummetall- och litiumjonbatterier

Om följande mängder överskrids, är det fråga om ett TFÄ-försändelse, och varningsetikett 9A ska fogas till försändelsens kolli och TFÄ-uppgifterna ska anges i transporthandlingen:

 • Litiummetall- eller litiumlegeringscell: mängden litium 1 g

 • Litiummetall- eller litiumlegeringsbatteri: den totala mängden litium 2 g

 • Litiumjoncell: den nominella effekten 20 Wh (Wh = Ah x V)

 • Litiumjon(polymer)batteri: den totala nominella effekten 100 Wh

Om ovannämnda mängder inte överskrids, men batteriet är utanför utrustning eller det finns 3 eller mera utrustningar i ett paketngderna
överskrids

Om ovannämnda mängder inte överskrids, men batteriet eller primärbatteriet är inte inbyggt i en anordning eller det finns 3 eller mera anordningar i en förpackning, ska en litiumbatterimärkning fogas till alla kollin i försändelsen.

Annars gäller det inte om ett TFÄ-försändelse.

Exempel på märkning av kollin i försändelser med litiummetall- och litiumjonbatterier

Inga befrielser:

Befrielse enligt särbestämmelse 188:

Särbestämmelse 188

Celler och batterier som överlämnas till transport omfattas inte av dessa bestämmelser om följande bestämmelser är uppfyllda:

 • Mängden litium i litiummetall- eller litiumlegeringscellen är högst 1 g.

 • Litiumjoncellens nominella kapacitet i wattimmar är högst 20 Wh.
  Obs! När batterier som uppfyller kraven i punkt 2.2.9.1.7 (f) i lagboken transporteras i enlighet med denna särbestämmelse, får den totala mängden litium i alla litiumjonceller i batteriet vara högst 1,5 g och den totala nominella kapaciteten för alla litiumjonceller i batterier får vara högst 10 Wh (se särbestämmelse 387).

 • Den totala mängden litium i litiummetall- eller litiumlegeringsbatteriet är högst 2 g.

 • Litiumjonbatteriets nominella kapacitet i wattimmar är högst 100 Wh.

 • Omslaget till litiumjonbatterier som omfattas av denna bestämmelse ska vara märkta med den nominella kapaciteten i wattimmar, med undantag av batterier tillverkade före den 1 januari 2009.
  Obs! När batterier som uppfyller kraven i punkt 2.2.9.1.7 (f) i lagboken transporteras i enlighet med denna särbestämmelse, får den totala mängden litium i alla litiumjonceller i batteriet vara högst 1,5 g och den totala nominella kapaciteten för alla litiumjonceller i batterier får vara högst 10 Wh (se särbestämmelse 387).

 • Varje cell eller batteri uppfyller kraven i punkt 2.2.9.1.7 (a), (e), (f), om tillämplig, och (g).

 • Celler och batterier, med undantag för sådana som är inbyggda i anordningar, ska förpackas i en innerförpackning som fullständigt skyddar cellen eller batteriet.

 • Cellerna och batterierna ska skyddas för att förhindra kortslutningar. Detta inkluderar skydd mot material som leder elektricitet i samma förpackning, som kan förorsaka en kortslutning om det kommer i kontakt med batteriet. Innerförpackningarna ska förpackas i ytterförpackningar enligt punkterna 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.5 i lagboken.

 • Celler och batterier som är inbyggda i anordningar ska skyddas mot skador och kortslutning och anordningen ska utrustas på ett sådant sätt att en oavsiktlig aktivering effektivt har förhindrats. Detta krav gäller inte anordningar som är avsedda att vara aktiva under transport (RFID-transpondrar, klockor, sensorer, etc.) och som inte kan generera farlig värmeutveckling. När batterier är inbyggda i utrustning ska utrustningen förpackas i stadiga ytterförpackningar som tillverkats av ändamålsenligt material med tillräcklig styrka och lämplig konstruktion i förhållande till förpackningens kapacitet och avsedda användningsområde, såvida inte batteriet har ett likvärdigt skydd från utrustningen den är inbyggd i.

 • Varje kolli ska förses med en märkning om litiumbatteri. Denna bestämmelse gäller inte: kollin som innehåller knappcellsbatterier inbyggda i utrustning (inklusive kretskort) samt kollin som innehåller högst fyra celler inbyggda i utrustning eller högst två batterier inbyggda i utrustning, när försändelsen innehåller högst två kollin.

 • Om kollina placeras i ett extra ytteremballage, ska litiumbatterimärkningen synas tydligt eller så ska litiumbatterimärkningen fästas på det extra ytteremballaget och ytteremballaget märkas med uttrycket ”EXTRA YTTEREMBALLAGE”. Bokstäverna i ”EXTRA YTTEREMBALLAGE” ska vara minst 12 mm höga.
  Obs! Kollin som innehåller litiumbatterier förpackade enligt förpackningssätten 965 eller 968 punkt IB i kapitel 11 i del fyra av ICAO-TI, vilka har försetts med en sådan litiumbatterimärkning som avses i punkt 5.2.1.9 i lagboken och en varningsetikett enligt modell nr 9A i punkt 5.2.2.2.2, anses uppfylla kraven i denna särbestämmelse.

 • Såvida batterierna inte är inbyggda i utrustning, ska varje kolli kunna klara en fallprovning från 1,2 m höjd i kollits alla orienteringsriktningar utan att cellerna eller batterierna i kollit skadas, utan förskjutning av innehållet som leder till beröring mellan batterierna (eller cellerna) och utan att innehållet kommer ut.

 • Kollits bruttomassa får vara högst 30 kg, med undantag för batterier inbyggda i utrustning och batterier förpackade med utrustning. Ovan och i övrigt i dessa bestämmelser avses med ”litiummängd” vikten litium i anoden i en cell med litiummetall eller litiumlegering. I denna särbestämmelse avses med ”utrustning” anordningar/apparater vars elektriska driftspänning fås från litiumceller eller -batterier. Olika benämningar för litiummetallbatterier och litiumjonbatterier underlättar transporten av dessa batterier med olika transportformer och möjliggör utförande av olika nödåtgärder.

 • Vid tillämpning av denna särbestämmelse betraktas en sådan ”single battery cell” som definieras i punkt 38.3.2.3 i del III av handboken ”Manual och Tests and Criteria” (Provning och kriterier) som en cell och ska därför transporteras i enlighet med de bestämmelser som gäller celler.

Särbestämmelse 387

 • Litiumbatterier som uppfyller kraven i punkt 2.2.9.1.7 (f) samt innehåller både primärlitiummetallceller och laddningsbara litiumjonceller ska klassificeras under vederbörlig beteckning UN 3090 eller 3091. Om särbestämmelse 188 tillämpas på transporten av sådana batterier, får den totala mängden litium i alla litiumjonceller i batteriet vara högst 1,5 g och den totala nominella kapaciteten för alla litiumjonceller i batterier får vara högst 10 Wh.

Enligt särbestämmelse 188 ska kollin som innehåller litiumceller eller -batterier, vilka överlämnas för transport, förses med en märkning.

 • Märkningen ska innehålla FN-numret och framför numret bokstäverna ”UN”, t.ex. ”UN 3090” för litiummetallceller eller -batterier och ”UN 3480” för litiumjonceller eller -batterier.

 • Om litiumcellerna eller -batterierna är inbyggda i utrustning eller förpackade med utrustning ska motsvarande märkningar göras, t.ex. "UN 3091" eller "UN 3481".

 • När ett kolli innehåller litiumceller eller -batterier som klassificeras under olika FN-nummer, ska alla behövliga FN-nummer inkluderas i en eller flera märkningar.

Litiumbatterimärkningen används på kollin som innehåller litiumbatterier och -celler när försändelsen är befriad från TFÄ-bestämmelser i enlighet med särbestämmelse 188:

Minimum dimension = Minimimått
* Här antecknas FN-numret/numren.
** Här antecknas avsändarens telefonnummer för tilläggsuppgifter.

Märkningen ska ha formen av en rektangel och kanterna ska vara markerade med en streckad linje. Minimistorleken är 120 mm (bredd) x 100 mm (höjd) och kantlinjen ska vara minst 5 mm bred. Symbolen (ovanför FN-numret för litiumjonbatterier eller -celler en bild av en batterigrupp med ett skadat batteri som brinner) ska vara svart på vit bakgrund eller en bakgrund av någon annan urskiljbar färg. Den streckade kantlinjen ska vara röd. Om kollits storlek förutsätter det får måtten och kantlinjens bredd minskas så att symbolen får storleken 105 mm (bredd) x 74 mm (höjd).

Om storleken på en viss del av symbolen inte har definierats, ska storleken motsvara de dimensioner som visas på bilden.

Kollietikett 9A används när litiumbatterier inte är befriade från TFÄ-bestämmelserna enligt någon särbestämmelse:

Kollietikett 8 används när batterier i farlighetsklass 8 inte är befriade från TFÄ-bestämmelserna enligt någon särbestämmelse:

Välj Finlands mest uppskattade pakettransportör

Vi hjälper dig att förbättra kundupplevelsen i din företag med omfattande transporttjänster. Vi erbjuder pakettjänster både hemma och utomlands.
Lämna en offertbegäran till oss
PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Här kommer du igångInrikes PakettjänsterPakettjänster till Finland - InternationellTjänster för webbutikerPrislistorAnvisningar och villkorSkicka utan avtalReferenser

Sociala medier