Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkustajatPaketitUsein kysyttyäAsiakaspalvelu
Kirjaudu

Pidämme huolta työntekijöistämme

Työntekijämme mahdollistavat liiketoimintamme menestymisen ja vastuullisuudessa edistymisen

Keskitymme muun muassa yrityskulttuurin kehittämiseen esimerkiksi vastuullisuuskulttuurin
jalkauttamisella ja arvojen uudistamisella. Muita tärkeitä tavoitteitamme on johtamisen kehittäminen sekä työtapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Toimintamme perustana vastuulliset henkilöstökäytännöt määrittelevät työntekijöidemme tavan toimia.

Yrityskulttuuri ja johtaminen

Erinomainen yrityskulttuuri ja laadukas johtaminen auttavat meitä rakentamaan liiketoimintaamme ja saavuttamaan tavoitteitamme. Mahdollistamme niillä myös henkilöstön menestymisen ja viihtymisen työssään. Erinomainen yrityskulttuuri näkyy meillä jokapäiväisessä tekemisessä inspiroivana ilmapiirinä, vahvana yhteishenkenä ja yhtenä isona tiiminä työskentelynä.

Haluamme, että meillä on osaava, hyvinvoiva ja aikaansaava henkilöstö, jota johdetaan taitavasti valmentavalla otteella. Laadukkaalla johtamisella varmistamme toimivan yhteistyön esimiesten ja tiimiläisten välillä. Kuunteleminen sekä kannustavan ja korjaavan palautteenanto ovat tärkeässä roolissa. Johtamisessa kiinnitämme huomiota erityisesti valmentavaan otteeseen ja sparraavaan työnohjaamiseen. Keskitymme myös oivalluttamiseen, kuten kannustamaan työntekijöitämme kehittämään menetelmiä työtehtävien suorittamiseen.

Tavoitteet

  • Yrityskulttuurin arvosana 4/5 vuonna 2023

  • Johtamisen arvosana 4,2/5 vuonna 2023

  • Esimieskyselyssä erinomainen taso (vähintään 405 pistettä) vuonna 2023

Työturvallisuus, -terveys ja -hyvinvointi

Haluamme varmistaa turvallisen työympäristön koko henkilöstölle ja panostamme sen jäsenten terveyteen ja hyvinvointiin. Tavoitteenamme on alentaa tapaturmataajuutta ja vähentää sairauspoissaoloja.

Noudatamme työnteossa turvallisia työskentelytapoja ja käytämme turvallisuutta parantavia työvälineitä. Meillä on käytössä monipuolisesti turvallisuusohjeita, ja järjestämme turvallisuuskoulutusta. Pyrimme välttämään vaaratilanteita ja tapaturmia esimerkiksi tarkkailemalla ja ehkäisemällä turvallisuusriskejä. Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä keskitymme turvallisuuden tuomiseen vielä keskeisemmäksi osaksi päivittäistä tekemistä.

Meille on tärkeää, ettei työ vaaranna työntekijän terveyttä. Haluamme ylläpitää työntekijöidemme toimintakykyä ja tukea heidän hyvinvointiaan. Työterveyshuollon palvelujen lisäksi meillä on esimerkiksi varhaisen tuen malli, päihdeohjelma sekä Mielen chat ja Mielen sparri -palvelut. Tarjoamalla joustavia, erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia työskentelyratkaisuja haluamme tukea työntekijöitämme työn ja vapaa-ajan tasapainon löytämisessä.

Tavoitteet

  • SDG 8.8: Tapaturmataajuuden alentaminen tasolle 40 vuonna 2023

  • SDG 8.8: Sairauspoissaolojen vähentäminen 5,5 %:iin vuonna 2021

Vastuulliset henkilöstökäytännöt

Henkilöstökäytäntöjämme ohjaavat muun muassa toimintaohjeet ja politiikat. Henkilöstökäytäntöjen jatkuvalla kehittämisellä varmistamme, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat ja toimimme vastuullisesti.

Huomioimme vastuulliset henkilöstökäytännöt työntekijöidemme koko työsuhteiden ajan. Noudatamme työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Varmistamme, että työehdot ja palkat toteutuvat oikeudenmukaisesti. Haluamme, että henkilöstökäytäntömme ovat läpinäkyvät ja tasapuoliset kaikkia kohtaan. Pyrimme myös varmistamaan, että toimittajamme ja yhteistyökumppanimme huolehtivat työntekijöidensä oikeuksista vastuullisesti.

Politiikkamme, toimintamallimme ja ohjeemme luovat perustan henkilöstökäytännöillemme. Toimimme yhteisten pelisääntöjen ja Tapamme toimia -ohjeiden mukaisesti. Vuonna 2021 julkaisemme eettiset ohjeet.

Tavoite

  • SDG 8.8: Jatkuva vastuullisten henkilöstökäytäntöjen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen ja motivoiminen

Haluamme varmistaa säännölliset oppimis- ja kehittymismahdollisuudet työntekijöillemme koko heidän työsuhteidensa ajan. Tavoitteenamme on tarjota säännöllistä, ammattitaitoa tukevaa koulutusta.

Tarjoamme tukea ja työkaluja työntekijöidemme osaamisen kehittämiseen henkilökohtaisesta perehdytyksestä lähtien. Järjestämme työntekijöille monipuolisesti sekä yksittäisiä koulutuksia että koulutuskokonaisuuksia koulutussuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2021 otamme käyttöön uuden verkko-oppimisympäristön. Verkkokoulutuksien lisäksi järjestämme edelleen lähikoulutuksia.

Pidämme tavoite- ja kehityskehityskeskustelut vuosittain kaikille työntekijöillemme. Työntekijöiden ja tiimien motivoiminen tavoitteiden saavuttamiseen on meille tärkeää. Haluamme tukea työntekijöidemme menestymistä työssä kokonaispalkitsemisen mallilla.

Tavoite

  • SDG 4.4: Säännöllisen, ammattitaitoa tukevan koulutuksen tarjoaminen

Monimuotoisuus ja tasa-arvoisuus

Haluamme taata työyhteisön, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, reilusti ja oikeudenmukaisesti. Huomioimme monimuotoisuuden niin päivittäisessä toiminnassa kuin päätöksenteossa.

Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti huolimatta sukupuolesta, iästä, etnisyydestä, uskonnosta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Emme hyväksy syrjintää, häirintää, ahdistelua tai epäasiallista kohtelua missään tilanteessa.

Haluamme tarjota työntekijöillemme yhdenvertaiset mahdollisuudet onnistua ja kehittyä työssään. Yhdenvertainen kohtelu näkyy muun muassa rekrytoinnissa, työtehtävien jakamisessa, uralla etenemisessä ja työtehtävien monipuolistamisessa. Seuraamme tasa-arvon toteutumista vuosittaisen työhyvinvointikyselyn lisäksi esimerkiksi palkkauksen ja johtajien sukupuolijakauman osalta.

Tavoite

  • SDG 10.3: Tasa-arvon toteutuminen erinomaisella tasolla (4,3/5) vuonna 2023

Oppimassa uutta

Lue lisää →

Vastuullisuuden johtaminen