Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkustajatPaketitUsein kysyttyäAsiakaspalvelu
Kirjaudu

Tietosuojaseloste: Kameravalvonta

Seloste päivitetty 4.10.2023

Oy Matkahuolto Ab
Y-tunnus 0111393-9

(Myöhemmin ”Matkahuolto” tai ”me”)

Osassa Matkahuollon toimipaikoista on käytössä tallentava kameravalvonta.

Matkahuolto toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita se kerää ja tallentaa kameravalvonnan avulla. Rekisterinpitäjänä Matkahuolto on vastuussa näistä henkilötiedoista sekä niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on Matkahuollolle ensiarvoisen tärkeää.

1. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Oy Matkahuolto Ab
Asiakaspalvelukeskus
PL 100
00101 Helsinki 
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Kameravalvontatallenteet sisältävät tietoja kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Videokuvan lisäksi tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja lailliset perusteet

Kameravalvonnan avulla kerättyjä henkilötietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä Matkahuollon toimitiloissa tapahtuneiden epäiltyjen tai tiedettyjen rikos-, väärinkäytös-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi. Kameravalvontaa käytetään myös tuotantoprosessin valvonnassa sekä kadonneiden pakettien selvittämistyössä. Ilmoitamme kameravalvonnasta kylteillä niissä tiloissa ja alueilla, joihin kamerat on sijoitettu.

Kameravalvonnan käyttö perustuu Matkahuollon tai kolmannen oikeutettuun etuun. Kameravalvonnan toteuttamisen yhteydessä oikeutettu etu on ennen kaikkea jokin seuraavista:

 • Kiinteistöjen sekä asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden tiloissa vierailevien, sekä yleisen turvallisuuden varmistaminen

 • Asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden tiloissa vierailevien oikeusturvan varmistaminen

 • Järjestyksenpidon varmistaminen

 • Matkahuollon omaisuuden suojaaminen

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tallentavat valvontakamerat ovat seuraavissa Matkahuollon omissa toimipaikoissa: Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Mikkeli, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa.

Keräämme ja tallennamme kameravalvonnan avulla tietoja niissä Matkahuollon toimipaikoissa, joissa kameravalvonta kulloinkin on käytössä.

Ilmoitamme kameravalvonnasta kylteillä niissä Matkahuollon toimipisteissä, joissa kameravalvontaa käytetään. Kameravalvontaa koskevat ilmoitukset ovat näkyvillä niissä tiloissa ja niillä alueilla, joihin kamerat on sijoitettu.

5. Henkilötietojen siirrot

Voimme siirtää rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä selosteessa kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi siten, kuin alla on täsmennetty. Siirtäessämme henkilötietoja henkilötietojen käsittelijälle, olemme muun muassa sopimuksellisin järjestelyin varmistuneet siitä, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain Matkahuollon antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja vain niihin käsittelyn tarkoituksiin, jotka tässä selosteessa on määritelty, ja että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin.

 • Henkilötietojen käsittelijät: Matkahuolto voi siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, jotka Matkahuolto on näille osoittanut, kuten Matkahuollon toimitilojen vartiointi, tietojärjestelmien ylläpitotehtävät tai muut tietojenkäsittelytehtävät.

Kameravalvonnan avulla keättyjä tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman kulloinkin soveltuvan lainsäädännön mukaista siirtoperustetta. Lisätietoja henkilötietojen mahdollisista siirroista ja sovellettavista siirtoperusteista saat tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun yhteystahoon.

6. Henkilötietojen luovutukset

Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain alla esitetyissä tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, taikka tarpeellisilta osin rikos-, väärinkäytös-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, me tai puolestamme toimiva taho voi luovuttaa henkilötietoja ostajille ja näiden neuvonantajille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietokannassa, jonne pääsy on myönnetty sellaisille erikseen nimetyille Matkahuollon tai Matkahuollon puolesta toimivan tahon henkilöstön jäsenille, joiden on tehtäviensä perusteella tarpeellista saada pääsy tietoihin ja jotka ovat saaneet riittävän koulutuksen ja joita sitoo lakisääteinen tai sopimukseen perustuva salassapitovelvoite.

Konekielinen palvelu sijaitsee suojatussa, lukitussa konesalissa, jonne pääsy on rajoitettu tekniseen henkilöstöön ja sallittu ainoastaan kulkuluvilla. Palvelimet on suojattu käyttäen teknisiä menetelmiä.

Kaikki selaimen ja palvelinympäristön välinen tietoliikenne on salattu.

Palvelinten ja sovellusten käyttöoikeuksia on rajattu rooliperusteisella käyttövaltuushallinnalla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Kameravalvonnan avulla kerättyjen tietojen säilytysaika vaihtelee toimipaikoittain käytössä olevasta tallennuskapasiteetista riippuen. Tietoja säilytetään joka tapauksessa enintään vuoden ajan, ellei mahdollisen oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen taikka muu rikos-, väärinkäytös-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittäminen edellytä pidempää säilytysaikaa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä voit itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojesi käsittelystä. Voit käyttää seuraavia oikeuksiasi suhteessa Matkahuoltoon niiltä osin, kuin Matkahuolto toimii rekisterinpitäjänä henkilötiedoillesi.

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada Matkahuollolta vahvistus siitä, käsitteleekö Matkahuolto häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa Matkahuollon hänestä käsittelemät tiedot. Matkahuolto voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.

 • Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista Matkahuollon hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää Matkahuollon hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja.

 • Oikeus tulla unohdetuksi: Mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, Matkahuoltoa velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt, rekisteröidyllä on oikeus vaatia Matkahuoltoa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja Matkahuollolla on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot.

 • Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus saada Matkahuolto rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ja Matkahuollolla on velvollisuus noudattaa rekisteröidyn vaatimusta, ellei käsillä ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Edellä mainittuja oikeuksia käyttääksesi sinun tulee olla yhteydessä tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun yhteystahoon.

Matkahuolto ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Matkahuollon henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi.

10. Lopuksi

Matkahuolto pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Matkahuolto ei välttämättä ilmoita muutoksista rekisteröidyille henkilökohtaisesti, mistä syystä Matkahuolto kehottaa rekisteröityjä ajoittain tarkastamaan tämän selosteen mahdollisten muutosten varalta.

HenkilöilleYrityksille

Matkustajat

BussiaikataulutBussiliput ja matkakortitLataa Reitit ja Liput -sovellusReittiopasHinnat ja alennuksetOhjeet ja ehdot matkustajille

Sosiaalinen media