Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundservice
Logga in

Farliga och förbjudna ämnen

Som vår avtalskund kan du också skicka vissa ämnen som klassificerats som farliga via oss.

TFÄ är endast tillgänglig för leveranser till mottagarens adress med Hempaket och Företagspaket. LQ finns även för hämtningsställeleveranser och kan användas med Hämtpaket, Expresspaket, Kundretur, Hempaket och Företagspaket. Paket med LQ-tilläggstjänst kan inte skickas till alla uthämtningsställen, t.ex. alla paketautomat är inte tillgängliga.

Med farligt ämne avses sådana ämnen som på grund av sin explosions-, brand- eller strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan eller annan motsvarande egenskap kan medföra skada för människor, egendom eller miljön. Till exempel många vardagliga produkter som hittas i hemmen, såsom nagellack och hårspray, aerosoler, målarfärger, batterier samt patroner till jaktvapen, klassificeras som farliga ämnen.

Som avsändare ansvarar du för att du känner till dina produkters TFÄ-klassificeringar samt för att ämnet eller föremålet du skickar, förpackningen och förpackningsmärkningarna och adresskortsmärkningarna överensstämmer med lagar och förordningar. En försändelse som strider mot lagen eller villkoren kan inte tas emot för transport och inte heller transporteras till mottagaren. Som avsändare ansvarar du också för skador du förorsakar genom verksamhet i strid med villkoren, såsom extra expeditionsavgifter. I samband med transporter iakttar vi lagarna i den gällande lagboken om transport av farliga ämnen på vägar samt statsrådets och kommunikationsministeriets förordningar och Traficoms bestämmelser. Dessutom följer vi Matkahuoltos villkor och kategorispecifika begränsningar.

Kategorispecifika begränsningar

När du skickar ämnen eller föremål som klassificerats som farliga ämnen ska du beakta att försändelsemängden kan vara begränsad beroende på vilken riskgrupp det sända ämnet eller föremålet tillhör. De maximala mängderna anges som bruttovikt om inget annat nämns.

Riskgrupp 1.4 S: Explosiva ämnen

Via oss kan du skicka sammanlagt 20 kg explosiva ämnen i riskgrupp 1.4 S (netto, dvs. det explosiva ämnets nettomängd). Vi transporterar inga andra explosiva ämnen. Produkterna ska vara förpackade i ett tåligt förpackningsmaterial så att inget av förpackningens innehåll kan komma ut.

Explosiva ämnen i riskgrupp 1.4 S är patroner för skjutvapen, vilka inte innehåller någon explosiv kula, eller patroner för handeldvapen och signalpatroner.

Riskgrupp 2: Gaser

Via oss kan du skicka högst 60 g andra än giftiga gaser i riskgrupp 2. Vid samtransport av syre med klassificeringskod 1O och acetylen med klassificeringskod 4F får denna mängd dock bestå av högst en flaska med en volym på 20 liter av vardera ämnet som har fixerats på ett sådant sätt att de inte kan röra på sig. Transport av giftiga gaser (grupperna T, TF, TC, TO, TFC, TOC) är förbjuden.

Till gaser hör till exempel aerosoler (hårspray, deodorant, sprayfärg, bilkemikalier), gaspatroner, små gasbehållare, gaständare och påfyllnadsförpackningar till gaständare, handsläckare, trycksatta dykflaskor samt skyddsgaser och brandfarliga gaser som används vid svetsning.

Riskgrupp 3: Brandfarliga vätskor

Via oss kan du skicka högst 100 liter brandfarliga vätskor i förpackningsgrupp II och III, av vilket högst 60 liter får bestå av brandfarliga vätskor som tillhör förpackningsgrupp II. Utöver paket med varningsetikett 3 som innehåller brandfarliga vätskor är det förbjudet att transportera paket och behållare försedda med etikett 6.1 eller 8.

Till brandfarliga vätskor hör till exempel målarfärger, lack, förtunningsmedel, lösningsmedel, lim, parfymprodukter, oljedestillat, bensin och etanolbaserade vindrutespolarvätskor.

Riskgrupp 4.1: Brandfarliga fasta ämnen

Via oss kan du skicka sammanlagt högst 50 kg ämnen i riskgrupp 4.1, som har försetts endast med varningsetikett 4.1. Det är förbjudet att transportera ämnen i riskgrupp 4.1 som också kräver andra varningsetiketter än 4.1 samt alla andra ämnen som tillhör riskgrupp 4.
Till exempel tändstickor tillhör riskgrupp 4.1.

Riskgrupp 6.1: Svagt giftiga ämnen

Via oss kan du skicka sammanlagt 20 kg svagt giftiga ämnen i förpackningsgrupp III, vilka tillhör riskgrupp 6.1 och förorsakar liten fara. Det är förbjudet att transportera andra ämnen som tillhör riskgrupp 6. Till den här gruppen hör till exempel desinfektionsmedel och bekämpningsmedel.

Vi transporterar inte smittfarliga ämnen i riskgrupp 6.2.

 • Smittfarliga ämnen som tillhör riskgrupp 6.2 får inte transporteras med buss.

 • Ett undantag från detta är laboratorieprover som klassificeras med FN-numret UN 3373.

 • Det officiella namnet är BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B.

  • UN 3373 BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B, 6.2

  • Försändelsen förpackas enligt förpackningssätt P650 som beskrivs i lagboken. Förpackningen består av tre komponenter:

   • Primärkärl

   • Sekundärkärl

   • Yttre förpackning.

 • Dessutom omfattar inte TFÄ-bestämmelserna prover tagna från människor eller djur, hos vilka det är minimal sannolikhet att sjukdomsalstrare förekommer. Bedömningen om undantag görs av en sakkunnig. Förpackningen märks med texten ”Ihmisperäinen näyte – vapautettu” eller ”Eläinperäinen näyte – vapautettu”.

Riskgrupp 8: Svagt frätande ämnen

Mängden svagt frätande ämnen i förpackningsgrupp III, vilka tillhör riskgrupp 8 och förorsakar liten fara, får vara högst 20 kg. Till riskgrupp 8 hör till exempel många batterier, starka rengöringsmedel, syror och baser.

Riskgrupp 9: Övriga farliga ämnen och föremål

Den sammanlagda mängden ämnen och föremål i riskgrupp 9 får vara högst 50 kg.
Till denna grupp hör till exempel batterier såsom litiumbatterier, många installationsklara anordningar och komponenter, självfyllande livräddningsanordningar och asbest. Transport av batterier med buss

Vi transporterar inga ämnen som tillhör följande riskgrupper:

 • Riskgrupp 4.2 Självantändande ämnen

 • Riskgrupp 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

 • Riskgrupp 5.1 Oxiderande ämnen

 • Riskgrupp 5.2 Organiska peroxider

 • Riskgrupp 6.2 Smittfarliga ämnen

 • Riskgrupp 7 Radioaktiva ämnen

I detta inräknas även ämnen som transporteras som begränsade mängder och undantagsmängder. Om du behöver skicka farliga ämnen i en mängd som överskrider de kategorispecifika begränsningarna ska ämnena indelas i flera olika försändelser så att de maximala mängderna per försändelse inte överskrids.

Begränsade mängder LQ

Liten mängd farligt ämne (LQ, Limited Quantity)

Vid sändning som begränsad mängd (LQ) förpackas det farliga ämnet i mindre förpackningsenheter. Detta möjliggör transport även med buss av farliga ämnen som det annars är förbjudet att transportera. Vi kan dock transportera farliga ämnen som begränsade mängder endast om en gräns för begränsad mängd har fastställts för ämnet. Denna LQ-gräns avser den inre förpackningens maximala storlek och de ämnesspecifika gränserna för begränsad mängd hittar du i den separata kolumnen för begränsad mängd LQ i TFÄ-sökningen.

Farliga ämnen får förpackas endast i inre förpackningar som placerats i lämpliga yttre förpackningar. Mellanförpackningar får användas. För föremål i samhanteringsgrupp S vilka tillhör riskgrupp 1.4 ska dessutom bestämmelserna i punkt 4.1.5 följas. Användning av en inre förpackning är inte obligatoriskt vid transport av föremål såsom aerosoler eller små behållare som innehåller gas. Kollits sammanlagda bruttomassa får vara högst 30 kg.

I fråga om förpackningar där krymp- eller sträckfilm använts får den sammanlagda bruttomassan vara högst 20 kg.

Ämnen i vätskeform i förpackningsgrupp II, vilka tillhör riskgrupp 8 och förvaras i inre förpackningar av glas, porslin eller keramik, ska förpackas i en tillräckligt styv mellanförpackning.

Förpacknings- och paketkortsmärkningar

En LQ-etikett ska fästas på kollits ena sida. Inga andra märkningar krävs på kollit.

På paketkortet ska det farliga ämnets bruttomassa anges, till exempel: ”Farliga ämnen i begränsad mängd 5 kg”.

Undantagsmängd (EQ) farligt ämne

Undantagsmängderna för förpackade farliga ämnen finns i kapitel 3.5 i lagboken.
För undantagsmängder (EQ) anges i adresskortets innehålls/TFÄ-fält ”Farliga ämnen i undantagsmängd”.

Sändning av TFÄ-försändelse

När du skickar farliga ämnen är du som avsändare ansvarig för att på paketkortet ange de uppgifter om paketets innehåll som krävs enligt förordningarna och lagarna. Om din försändelse innehåller flera olika ämnen som klassificeras som farliga ämnen, ska du vid samförpackning av dessa ämnen följa de bestämmelser som förutsätts i tabell A av ministeriets förordning och preciseras i kapitel 4.1.10.

Anteckna följande uppgifter enligt förordningarna och lagstiftningen på paketkortet:

 • det farliga ämnets FN-nummer, som börjar med bokstäverna ”UN”

  • ämnets eller föremålets officiella namn enligt punkt 3.1.2 i ministeriets beslut

 • transportklass och möjlig tilläggsklassificering eller riskgrupp för explosiva ämnen i klass 1, direkt därefter samhanteringsgruppens bokstav och förpackningsgrupp, om en sådan har definierats för ämnet eller föremålet

 • förkortningen TFÄ (eller ADR eller RID)

 • antal kollin och beskrivning

 • sammanlagd mängd farliga ämnen och mätenhet (volym eller bruttomassa eller nettomassa)

 • avsändarens namn och adress och mobiltelefonnummer

 • mottagarens namn och adress och telefonnummer

 • möjlig specialbestämmelse som undantar ämnet eller föremålet från TFÄ-bestämmelserna

Vi transporterar inte försändelser

 • vilka i fråga om arten eller mängden innehåller sådana farliga ämnen som Matkahuolto enligt förordningar och lagar inte får transportera,

 • som har bristfälliga anteckningar på paketkorten eller bristfälliga varningsetiketter på förpackningarna eller

 • för vilka förpackningen vid en yttre inspektion konstateras vara bristfällig eller läcka.

Varningsetiketter

Via Matkahuolto kan du endast skicka paket som är försedda med följande varningsetiketter.

Farliga ämnen som passagerares resgods

Vid transport av farliga ämnen och föremål med buss som passagerares resgods tillämpas det som föreskrivs i 28 § i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002).

Du ska underrätta föraren om du i ditt resgods har med dig något av de farliga ämnen eller föremål som nämns ovan. Under resan ska resgodset i första hand placeras i bagageutrymmet på ett sådant sätt att det inte medför fara.

Om du under resan behöver syre av medicinska skäl (UN 1072 SYRE (OXYGEN), KOMPRIMERAD eller UN 1073 SYRE (OXYGEN), KYLD, FLYTANDE), får du transportera det som ett undantag från bestämmelserna i bilaga A och B i lagboken om transport av farliga ämnen på väg, så länge gasflaskorna uppfyller bestämmelserna om konstruktion, godkännande av inspektion och märkning i lagboken.

PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Här kommer du igångInrikes PakettjänsterPakettjänster till Finland - InternationellTjänster för webbutikerPrislistorAnvisningar och villkorSkicka utan avtalReferenser

Sociala medier