Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundserviceWhere is my parcel?
Logga in

Farliga ämnen

Som avtalskund hos oss kan du också skicka vissa ämnen som klassificerats som farliga. Transport av farliga ämnen förutsätter att transporten har avtalats separat med Matkahuolto.

Med farligt ämne avses ett ämne eller ett föremål som på grund av sin explosions-, brand- eller strålningsfarlighet, giftighet, antändlighet, frätande verkan eller någon annan motsvarande egenskap kan medföra skada för människor, miljö eller egendom. Till exempel många bekanta produkter såsom nagellack och hårspray, aerosoler, målarfärger, batterier samt patroner till jaktvapen, klassificeras som farliga ämnen.

Vid inhemska vägtransporter av farliga ämnen iakttas TFÄ-lagstiftningen. Dessutom tillämpar Matkahuolto egna villkor och kategorispecifika begränsningar för transport av farliga ämnen. Konsumentkunder kan inte skicka försändelser som innehåller farliga ämnen via Matkahuolto.

Sändning av farliga ämnen

Matkahuolto transporterar farliga ämnen som TFÄ- och LQ-försändelser.

Försändelser med tilläggstjänsten TFÄ kan endast skickas som Hemleverans och Företagspaket till mottagarens dörr. Dessutom ska separat avhämtningstransport ordnas för TFÄ-försändelser, eller så ska försändelsen levereras till ett Matkahuolto-företagsserviceställe som tar emot TFÄ-försändelser. De tillåtna kategorierna och begränsningarna presenteras i avsnittet om kategorispecifika begränsningar för TFÄ-försändelser.

Försändelser med tilläggstjänsten LQ (med undantag för explosiva ämnen med klassificeringskoden 1.4S) kan däremot skickas också till paketserviceställen och till nästan alla paketautomater. Tilläggstjänsten LQ kan anslutas till Hämtpaket, Expresspaket, Kundreturnering, Hemleverans och Företagspaket. Läs mer om sändning av en LQ-försändelse i avsnittet Sändning av begränsade mängder (LQ-försändelse).

Avsändarens ansvar

Som avsändare ansvarar du för att klassificeringen av ämnen, förpackningen och förpackningsmärkningarna, uppgifterna som lämnats för transporten samt transportdokumenten är i enlighet med författningarna och bestämmelserna som gäller transport av farliga ämnen. En försändelse som strider mot lagstiftningen eller Matkahuoltos villkor kan inte tas emot för transport och inte heller transporteras till mottagaren. Som avsändare ansvarar du också för skador du förorsakar genom verksamhet i strid med villkoren, såsom extra expeditionsavgifter.

Sändning av TFÄ-försändelse

 • Säkerställ först att Matkahuolto transporterar ämnet i fråga som TFÄ-försändelse och att de kategorispecifika begränsningarna inte överskrids (se Kategorispecifika begränsningar för TFÄ-försändelser).

 • En TFÄ-försändelse ska alltid omfattas av tilläggstjänsten Farligt ämne.

 • Explosiva ämnen med klassificeringskoden 1.4S, såsom patroner, ska alltid omfattas av tilläggstjänsten Försändelse som avhämtas personligen.

 • TFÄ-försändelser kan endast skickas som Hemleverans och Företagspaket till mottagarens dörr.

  • Farliga ämnen ska förpackas i förpackningar av god kvalitet.

  • Förpackningarna ska vara tillräckligt hållbara för att tåla belastningen under sedvanlig transport.

  • Förpackningarna ska förberedas och förslutas så att inget av innehållet i den sändningsklara förpackningen kan komma ut under sedvanliga transportförhållanden.

  • De förpackningstekniska kraven definieras närmare i Traficoms föreskrift Transport av farliga ämnen på väg.

  • Batterier ska förpackas i styva ytterförpackningar. Se Transport av batterier med buss

 • Paketet ska förses med märkningar enligt TFÄ-lagstiftningen, till exempel varningsetikett/-etiketter, ämnets UN-nummer och i fråga om explosiva ämnen ämnets officiella namn.

  • Vid behov ska kollit också förses med pilar som visar riktningen, till exempel på förpackningskombinationer där innerförpackningarna innehåller vätskor. I Traficoms föreskrift ges närmare anvisningar om användningen av pilar som visar riktningen.

 • Kollits vikt vid en TFÄ-försändelse får vara högst 35 kilogram. Ämnets kategorispecifika begränsning får dock inte överskridas.

 • Uppgifter om TFÄ-försändelsen och det farliga ämnet ska förmedlas till Matkahuolto med ett EDI-meddelande om försändelsen.

 • En TFÄ-försändelse kan också registreras i vår företagsportal Paketit, och då begär programmet alla obligatoriska uppgifter om försändelsen.

 • Vid sändning av en försändelse som innehåller farliga ämnen används adresskort som har godkänts av Matkahuolto.

 • På adresskortet ska följande uppgifter om det farliga ämnet anges.

  • Det farliga ämnets FN-nummer, som börjar med bokstäverna ”UN”

  • Ämnets eller föremålets officiella namn, vid behov kompletterat med det tekniska namnet. Det tekniska namnet ska anges inom parentes.

  • Varningsetikettens nummer. Om fler än ett nummer för varningsetiketten har angetts, ska numren efter det första numret anges inom parentes. Ett undantag från det ovan nämnda är explosiva ämnen med klassificeringskod 1.4S, för vilka klassificeringskoden ska anges, samt ämnena UN 3090, 3091, 3480 och 3481, för vilka kategorins nummer ”9” ska anges.

  • Förpackningsgrupp, om den har definierats för ämnet.

  • Paketets vikt och antal kollin. I fråga om explosiva ämnen med klassificeringskod 1.4S även det explosiva ämnets nettomassa.

  • Möjlig specialbestämmelse som undantar ämnet eller föremålet från TFÄ-bestämmelserna.

 • TFÄ-försändelser får inte lämnas till paketserviceställen eller -automater för avhämtning, utan separat avhämtningstransport ska beställas för TFÄ-försändelser eller så ska en försändelse försedd med adresskort levereras till ett av Matkahuoltos företagsserviceställen som tar emot TFÄ-försändelser.

 • För avhämtningstransport ska ett separat transportdokument för TFÄ-försändelser lämnas till chauffören. Dokumentet kan skrivas ut bl.a. från vår företagsportal Paketit. Transportdokumentet ska innehålla alla lagstadgade försändelseuppgifter som behövs för transporten.

Kategorispecifika begränsningar för TFÄ-försändelser

Matkahuolto transporterar endast de nedan nämnda farliga ämnena som TFÄ-försändelser. Observera även begränsningarna som fastställts för försändelsens storlek. Om du behöver skicka farliga ämnen i en mängd som överskrider de kategorispecifika begränsningarna ska ämnena indelas i flera olika försändelser så att de maximala mängderna per försändelse inte överskrids.

Riskgrupp 1/Klassificeringskod 1.4S: Explosiva ämnen

Via oss kan du skicka explosiva ämnen i riskgrupp 1 med klassificeringskod 1.4S. Det explosiva ämnets sammanlagda nettomassa får vara högst 20 kg per försändelse. Vi transporterar inga andra explosiva ämnen.

Explosiva ämnen med klassificeringskod 1.4S är bl.a. patroner för skjutvapen, vilka inte innehåller någon explosiv kula, eller patroner för handeldvapen.

Explosiva ämnen med klassificeringskod 1.4S ska alltid omfattas av tilläggstjänsten Försändelse som avhämtas personligen.

Riskgrupp 2: Gaser

Via oss kan du skicka andra än giftiga gaser i riskgrupp 2 med en vikt på högst 60 kg per försändelse. Transport av giftiga gaser (grupperna T, TF, TC, TO, TFC, TOC) är förbjuden.

Till gaser hör till exempel aerosoler (hårspray, deodorant, sprayfärg, bilkemikalier), gaspatroner, små gasbehållare, handsläckare, trycksatta dykflaskor samt skyddsgaser och brandfarliga gaser som används vid svetsning.

Riskgrupp 3: Brandfarliga vätskor

Via oss kan du skicka högst 100 liter brandfarliga vätskor per försändelse i förpackningsgrupp II och III i riskgrupp 3, av vilket högst 60 liter får bestå av brandfarliga vätskor som tillhör förpackningsgrupp II. Det är förbjudet att transportera brandfarliga vätskor vars kollin förutom varningsetiketter för riskgrupp 3 har försetts med etikett 6.1 eller 8.

Till brandfarliga vätskor hör till exempel målarfärger, lack, förtunningsmedel, lösningsmedel, lim, parfymprodukter, oljedestillat, bensin och etanolbaserade vindrutespolarvätskor.

Riskgrupp 4.1: Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeriserande ämnen och fasta okänsliggjorda explosiva ämnen

Via oss kan du skicka kollin som innehåller ämnen i riskgrupp 4.1 med en vikt på högst 50 kg per försändelse. Det är förbjudet att transportera ämnen i riskgrupp 4.1 som också kräver andra varningsetiketter än 4.1.

Till exempel tändstickor tillhör riskgrupp 4.1.

Riskgrupp 6.1: Giftiga ämnen

Via oss kan du per försändelse skicka sammanlagt 20 kg ämnen i förpackningsgrupp III, vilka tillhör riskgrupp 6.1 och förorsakar liten fara. Till den här gruppen hör till exempel desinfektionsmedel och bekämpningsmedel.

Vi transporterar inte smittfarliga ämnen i riskgrupp 6.2.

 • Ett undantag från detta är laboratorieprover som klassificeras med FN-numret UN 3373.

 • Det officiella namnet är BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B.

  • Försändelsen förpackas enligt förpackningssätt P650 som beskrivs i Traficoms föreskrift.

Riskgrupp 8: Frätande ämnen

Via oss kan du per försändelse skicka sammanlagt 20 kg frätande ämnen i förpackningsgrupp III, vilka tillhör riskgrupp 8 och förorsakar liten fara. Till riskgrupp 8 hör till exempel batterier med syra och starka rengöringsmedel.

Riskgrupp 9: Övriga farliga ämnen och föremål

Via oss kan du skicka ämnen och föremål i riskgrupp 9 med en vikt på högst 50 kg per försändelse. Till riskgrupp 9 hör till exempel litiumbatterier.

Vi transporterar inga ämnen som tillhör följande riskgrupper:

 • Riskgrupp 1 (förutom 1.4S)

 • Riskgrupp 2, giftiga gaser

 • Riskgrupp 4.2 Självantändande ämnen

 • Riskgrupp 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

 • Riskgrupp 5.1 Oxiderande ämnen

 • Riskgrupp 5.2 Organiska peroxider

 • Riskgrupp 6.2 Smittfarliga ämnen

 • Riskgrupp 7 Radioaktiva ämnen

Sändning av begränsade mängder (LQ-försändelse)

Vid sändning som begränsad mängd (LQ, Limited Quantities) förpackas det farliga ämnet i mindre inre förpackningsenheter. Detta möjliggör också transport via oss av vissa farliga ämnen som det annars är förbjudet att transportera.

Observera att många farliga ämnen emellertid inte kan skickas som begränsad mängd. Möjligheten att tillämpa begränsad mängd kan kontrolleras per ämne till exempel i kolumnen för begränsade mängder (7a) i Traficoms TFÄ-sökning. I kolumnen (7a) specificeras de maximala mängderna per inre förpackning eller föremål för farliga ämnen som kan transporteras som begränsad mängd. Dessutom kan Matkahuolto fastställa egna begränsningar för sändning av vissa ämnen som begränsad mängd.

Vid sändning som begränsad mängd ska de farliga ämnena förpackas i inre förpackningar som placerats i lämpliga yttre förpackningar. Mellanförpackningar får användas. Förpackningarna ska vara tillräckligt hållbara för att tåla belastningen under sedvanlig transport. Förpackningarna ska förberedas och förslutas så att inget av innehållet i den sändningsklara förpackningen kan komma ut under sedvanliga transportförhållanden. För föremål (t.ex. patroner) i samhanteringsgrupp S vilka tillhör riskgrupp 1.4 ska bestämmelserna i punkt 4.1.5 i Traficoms föreskrift Transport av farliga ämnen på väg följas. Ämnen i vätskeform i förpackningsgrupp II, vilka tillhör riskgrupp 8 och förvaras i inre förpackningar av glas, porslin eller keramik, ska förpackas i en tillräckligt styv mellanförpackning. Användning av en inre förpackning är inte obligatoriskt vid transport av föremål såsom aerosoler eller små behållare som innehåller gas.

LQ-försändelsens sammanlagda bruttomassa får vara högst 30 kg.

I fråga om förpackningar där krymp- eller sträckfilm använts får den sammanlagda bruttomassan vara högst 20 kg.

Den nedanstående LQ-etiketten ska fästas på ena sidan av ett kolli som innehåller farliga ämnen i begränsad mängd.

Vid behov ska kollit också förses med pilar som visar riktningen, till exempel på förpackningskombinationer där innerförpackningarna innehåller vätskor. I Traficoms föreskrift ges närmare anvisningar om användningen av pilar som visar riktningen.

En LQ-försändelse ska alltid omfattas av tilläggstjänsten LQ Begränsad mängd.

Explosiva ämnen med klassificeringskoden 1.4S, såsom patroner, ska alltid omfattas av tilläggstjänsten Försändelse som avhämtas personligen och får inte skickas till paketserviceställen eller -automater.

I LQ-försändelsens EDI-meddelande ska det farliga ämnets bruttomassa anges på ett spårbart sätt. Dessutom ska det farliga ämnets bruttomassa anges på adresskortet, till exempel: ”Farliga ämnen i begränsad mängd 5 kg”.

En LQ-försändelse kan också registreras i vår företagsportal Paketit, och då begär programmet alla obligatoriska uppgifter om försändelsen.

PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Bli vår kundTjänster för webbutikerInrikes PakettjänsterUtrikes pakettjänsterPakettjänster till Finland - InternationellLogga in på Företagsportalen Paketit

Sociala medier