Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkustajatPaketitUsein kysyttyäAsiakaspalvelu
Kirjaudu

Tietosuojaseloste: Avustuspalvelut

Oy Matkahuolto Ab
Y-tunnus 0111393-9
PL 100
00101 Helsinki
puh. 020 710 5000

(Myöhemmin ”Matkahuolto” tai ”me”)

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Matkahuolto käsittelee henkilötietoja tarjotessaan Matkahuollon asiointipisteissä sekä linja-autoasemilla avustuspalveluita liikuntarajoitteisille ja vammaisille henkilöille EU-asetuksen N:o 181/2011 mukaisesti (”Avustuspalvelut”). Yleistä tietoa Avustuspalveluista löydät Avustuspalveluidemme info-sivulta.

Matkahuolto toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita se kerää ja käsittelee Avustuspalveluiden tuottamisen yhteydessä. Rekisterinpitäjänä Matkahuolto on vastuussa näistä henkilötiedoista sekä niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on Matkahuollolle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi Matkahuolto kerää rekisterinpitäjänä toimiessaan henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsee niitä tarjotakseen sinulle ensiluokkaisia Avustuspalveluita.

1. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Oy Matkahuolto Ab
Asiakaspalvelukeskus
PL 100
00101 Helsinki 
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Avustuspalveluiden tarjoamisen yhteydessä käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Yksilöivät tiedot eli nimi

 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite

 • Matkaa koskevat tiedot kuten lähtö- ja saapumisasema sekä lähtö- ja saapumisaika

 • Avustuspalvelun toteuttamiseksi välttämättömät lisätiedot, jotka avustettava henkilö tai tämän avustaja Matkahuollolle toimittaa, kuten tieto henkilön vamman laadusta tai siitä, minkälaista apua henkilö tarvitsee

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja lailliset perusteet

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota sinulle mahdollisuuden käyttää Avustuspalveluamme. Matkahuolto on EU-asetuksen nojalla velvoitettu tarjoamaan Avustuspalvelua, ja siten henkilötietojen käsittelyperuste on Matkahuoltoon kohdistuva lakisääteinen velvoite.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tietoja sinulta itseltäsi, avustajaltasi, edunvalvojaltasi tai muulta edustajaltasi Avustuspalvelun tilauksen tai sen tuottamisen yhteydessä.

5. Henkilötietojen siirrot

Matkahuolto voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä selosteessa kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi siten, kuin alla on täsmennetty. Siirtäessään henkilötietoja, Matkahuolto on muun muassa sopimuksellisin järjestelyin varmistunut siitä, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain Matkahuollon antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja vain niihin käsittelyn tarkoituksiin, jotka tässä selosteessa on määritelty, ja että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin.

 • Henkilötietojen käsittelijät: Matkahuolto voi siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, jotka Matkahuolto on näille osoittanut, kuten tietojärjestelmien ylläpitotehtävät tai muut tietojenkäsittelytehtävät. Matkahuolto voi myös ulkoistaa Avustuspalveluihin liittyviä tehtäviä, jolloin Matkahuolto voi siirtää henkilötietoja Avustuspalveluita tai niihin liittyviä tehtäviä suorittavalle henkilötietojen käsittelijälle.

 • Liikennöitsijät: Matkahuolto siirtää henkilötietoja liikennöitsijöille niissä määrin, kuin Avustuspalvelun täysimääräisen toteuttamisen vuoksi on tarpeen.

 • Asiamiehet: Matkahuolto siirtää henkilötietoja asiamiehille niissä määrin, kuin Avustuspalvelun täysimääräisen toteuttamisen vuoksi on tarpeen.

6. Henkilötietojen luovutukset

Luovutamme yksilöityjen asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille vain alla esitetyissä tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, me tai puolestamme toimiva taho voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja ostajille ja näiden neuvonantajille.

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään Matkahuollon toimipisteissä lukituissa tiloissa.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietokannassa, jonne pääsy on myönnetty sellaisille erikseen nimetyille rekisterinpitäjän tai tämän puolesta toimivan tahon henkilöstön jäsenille, joiden on tehtäviensä perusteella tarpeellista saada pääsy tietoihin ja jotka ovat saaneet riittävän koulutuksen ja joita sitoo lakisääteinen tai sopimukseen perustuva salassapitovelvoite.

Konekielinen palvelu sijaitsee suojatussa, lukitussa konesalissa, jonne pääsy on rajoitettu tekniseen henkilöstöön ja sallittu ainoastaan kulkuluvilla. Palvelimet on suojattu käyttäen teknisiä menetelmiä.

Kaikki selaimen ja palvelinympäristön välinen tietoliikenne on salattu.

Palvelinten ja sovellusten käyttöoikeuksia on rajattu rooliperusteisella käyttövaltuushallinnalla.

8. Henkilötietojen säilytysaika ja poisto

Matkahuolto säilyttää Avustuspalveluiden tuottamisen yhteydessä toimitettuja henkilötietoja Avustuspalveluihin kohdistuvan lakisääteisen valitusajan (kolme kuukautta), minkä jälkeen tiedot tuhotaan tietoturvallisesti, ellei palveluun ole kohdistunut valitusta, jolloin tiedot säilytetään valituksen käsittelyn ajan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä voit itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojesi käsittelystä. Voit käyttää seuraavia oikeuksiasi suhteessa Matkahuoltoon niiltä osin, kuin Matkahuolto toimii rekisterinpitäjänä tiedoillesi.

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada Matkahuollolta vahvistus siitä, käsitteleekö Matkahuolto häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa Matkahuollon hänestä käsittelemät tiedot. Matkahuolto voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.

 • Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista Matkahuollon hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää Matkahuollon hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja. Tietojen oikaisua koskevan pyynnön yhteydessä rekisteröidyn tulee huomioida, että kaikkia tietoja ei voida jälkikäteen tiedon oikaisuasiana muuttaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rekisteröidyn etuuksista annettujen päätösten sisältö. Tällaisia päätöksiä koskee omat valitusmenettelynsä kussakin päätöksessä annettujen tietojen mukaisesti.

 • Oikeus tulla unohdetuksi: Mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, Matkahuoltoa velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt, rekisteröidyllä on oikeus vaatia Matkahuoltoa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja Matkahuollolla on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot.

 • Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus vaatia Matkahuoltoa rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröity voi käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuun Matkahuollon Asiakaspalvelukeskukseen.

Matkahuolto ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Matkahuollon henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi.

10. Lopuksi

Matkahuolto pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Matkahuolto ei välttämättä ilmoita muutoksista rekisteröidyille henkilökohtaisesti, mistä syystä Matkahuolto kehottaa rekisteröityjä ajoittain tarkastamaan tämän selosteen mahdollisten muutosten varalta.

HenkilöilleYrityksille

Matkustajat

BussiaikataulutBussiliput ja matkakortitLataa Reitit ja Liput -sovellusReittiopasHinnat ja alennuksetOhjeet ja ehdot matkustajille

Sosiaalinen media