Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Vi tar hand om våra anställda

Våra anställda gör det möjligt för oss att ha en framgångsrik affärsverksamhet och göra framsteg inom ansvarsfullhet

Vi fokuserar bland annat på att utveckla företagskulturen till exempel genom att förankra en ansvarskultur och förnya värdena. Andra viktiga mål är att utveckla ledarskapet samt minska olycksfallen i arbetet och sjukfrånvaron. Ansvarsfulla personalförfaranden utgör grunden i vår verksamhet och definierar våra anställdas sätt att agera.

Företagskultur och ledarskap

En utmärkt företagskultur och ett högklassigt ledarskap hjälper oss att bygga upp vår affärsverksamhet och nå våra mål. Med hjälp av dessa gör vi det också möjligt för personalen att vara framgångsrik och trivas i sitt arbete. Vår utmärkta företagskultur syns i vår dagliga verksamhet som ett inspirerande arbetsklimat, en stark samhörighet och att vi arbetar tillsammans som ett stort team.

Vi vill ha en kunnig, välmående och driftig personal som leds skickligt med ett vägledande grepp. Genom högklassigt ledarskap säkerställer vi ett fungerande samarbete mellan cheferna och teammedlemmarna. Att lyssna samt att ge uppmuntrande och konstruktiv respons har en viktig roll. I vårt ledarskap fäster vi särskild vikt vid ett vägledande grepp och sparrande arbetsledning. Vi koncentrerar oss också på att ge våra anställda insikter, till exempel uppmuntra dem att utveckla olika metoder för att utföra arbetsuppgifterna.

Mål

  • Företagskulturen får betyget 4/5 år 2023

  • Ledarskapet får betyget 4,2/5 år 2023

  • Nivån Utmärkt (minst 405 poäng) uppnås i chefsenkäten år 2023

Säkerhet, hälsa och välbefinnande i arbetet

Vi vill säkerställa en trygg arbetsmiljö för hela personalen och satsar på våra anställdas hälsa och välbefinnande. Vårt mål är att minska olycksfrekvensen och sjukfrånvaron.

Vi iakttar säkra arbetssätt och använder hjälpmedel som förbättrar säkerheten. Säkerhetsanvisningar är tillgängliga på ett mångsidigt sätt och vi ordnar säkerhetsutbildning. Vi strävar efter att undvika farliga situationer och olyckor till exempel genom att observera och förebygga säkerhetsrisker. I utvecklingen av säkerhetskulturen fokuserar vi på att göra säkerheten till en ännu centralare del av vår dagliga verksamhet.

Det är viktigt för oss att arbetet inte äventyrar våra anställdas hälsa. Vi fäster vikt vid förebyggande av arbetsrelaterade hälsorisker och -olägenheter. Vi vill upprätthålla våra anställdas funktionsförmåga och stöda deras hälsa. Förutom företagshälsovårdstjänsterna har vi till exempel en modell för tidigt stöd, ett rusmedelsprogram samt tjänsterna Mielen chat och Mielen sparri. Genom att erbjuda flexibla arbetslösningar som passar i olika livssituationer vill vi stöda våra anställda att hitta en balans mellan arbete och fritid.

Mål

  • SDG 8.8: Olycksfrekvensen minskar till nivån 40 år 2023

  • SDG 8.8: Sjukfrånvaron minskar till 5,5 procent år 2021

Ansvarsfulla personalförfaranden

Våra personalförfaranden styrs av bland annat våra verksamhetsanvisningar och policyer. Genom ständig utveckling av våra personalförfaranden säkerställer vi att våra anställdas rättigheter tillgodoses och att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Vi beaktar ansvarsfulla personalförfaranden under våra anställdas hela anställningsförhållande. Vi följer arbetslagstiftningen och kollektivavtalen. Vi försäkrar oss om att arbetsvillkoren och lönerna genomförs på ett rättvist sätt. Vi vill att våra personalförfaranden ska vara transparenta och jämlika för alla.

Våra policyer, vår verksamhetsmodell och våra anvisningar utgör grunden för våra personalförfaranden. Vi agerar i enlighet med våra gemensamma spelregler och anvisningen Tapamme toimia. Under 2021 kommer vi att publicera etiska anvisningar.

Mål

  • SDG 8.8: Fortlöpande utveckling av ansvarsfulla personalförfaranden

Kompetensutveckling och motivation

Vi vill säkerställa regelbundna möjligheter för våra anställda att lära sig och utvecklas under hela deras anställningsförhållande. Vårt mål är att erbjuda regelbunden utbildning som stöder yrkeskompetensen.

Vi tillhandahåller stöd och verktyg för våra anställdas kompetensutveckling, ända från personlig arbetsorientering. Vi ordnar mångsidig utbildning för våra anställda, både enskilda utbildningar och utbildningshelheter enligt en utbildningsplan. År 2021 inför vi en ny nätbaserad lärmiljö. Utöver nätbaserade utbildningar ordnar vi också fortfarande närutbildningar.

Vi ordnar varje år mål- och utvecklingssamtal för alla anställda. Det är viktigt för oss att motivera våra anställda och team att nå målen. Vi vill stöda våra anställdas framgång i arbetet med hjälp av en modell för helhetsbelöning.

Mål

  • SDG 4.4: Erbjuda regelbunden utbildning som stöder yrkeskompetensen

Mångfald och jämlikhet

Vi vill garantera en arbetsgemenskap där alla behandlas lika, rättvist och jämlikt. Vi beaktar mångfald såväl i vår dagliga verksamhet som i beslutsfattandet.

Vi behandlar alla jämlikt oberoende av kön, ålder, etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, sexualitet eller andra personliga egenskaper. Vi accepterar inte diskriminering, trakasserier eller osakligt bemötande under några som helst omständigheter.

Vi vill ge våra anställda likvärdiga möjligheter att lyckas och utvecklas i sitt arbete. Likabehandlingen syns bland annat i rekryteringen, fördelningen av arbetsuppgifter, karriärframstegen och diversifieringen av arbetsuppgifter. Vi följer också upp förverkligandet av jämställdheten till exempel i fråga om löner och könsfördelningen bland direktörerna.

Mål

  • SDG 10.3: Jämställdheten är på en utmärkt nivå (4,3/5) år 2023

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier