Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Dataskyddsbeskrivning: Kameraövervakning

Oy Matkahuolto Ab
FO-nummer 0111393-9
PB 100
00101 Helsingfors
tfn 020 710 5000

(Nedan ”Matkahuolto” eller ”vi”)

Vid en del av Matkahuoltos verksamhetsställen används inspelande kameraövervakning.

Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Matkahuolto samlar in och lagrar med hjälp av kameraövervakning. I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Matkahuolto för dessa personuppgifter och för behandlingen av personuppgifterna. Dataskydd innebär förtroende och det är av största vikt för Matkahuolto att skydda din integritet och dina personuppgifter.

1. Kontaktuppgifter i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter

Oy Matkahuolto Ab
Kundservicecentralen
PB 100
00101 Helsingfors
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Vilka uppgifter behandlar vi?

Inspelningarna från kameraövervakningen innehåller uppgifter om personer som rört sig i det kameraövervakade området. Förutom videon lagras också datumet och klockslaget för händelserna.

3. Syften med och lagliga grunder för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter som samlats in med hjälp av kameraövervakning behandlas för att säkerställa ordningen och säkerheten samt möjligheten att utreda misstänkta eller kända brotts-, missbruks-, skade- eller olycksfall som inträffat i Matkahuoltos verksamhetslokaler. Kameraövervakning används också för att övervaka produktionsprocessen samt i utredningsarbetet i anslutning till försvunna paket. Vi informerar om kameraövervakning med skyltar i de lokaler och områden där kameror är placerade.

Användningen av kameraövervakning grundar sig på Matkahuoltos eller en tredje parts berättigade intresse. I samband med genomförandet av kameraövervakningen är det berättigade intresset framför allt något av följande:

 • Säkerställande av säkerheten för fastigheter samt för kunder, anställda och andra personer som besöker lokalerna liksom den allmänna säkerheten

 • Säkerställande av rättsskyddet för kunder, anställda och andra personer som besöker lokalerna

 • Säkerställande av upprätthållandet av ordning

 • Skydd av Matkahuoltos egendom

4. Regelmässiga uppgiftskällor

Inspelande övervakningskameror finns vid följande av Matkahuoltos egna verksamhetsställen: Helsingfors, Jyväskylä, Lahtis, S:t Michel, Björneborg, Tammerfors, Åbo och Vanda.

Med hjälp av kameraövervakningen samlar vi in och lagrar uppgifter vid de av Matkahuoltos verksamhetsställen där kameraövervakning används vid det aktuella tillfället.

Vi informerar om kameraövervakning med skyltar vid de av Matkahuoltos verksamhetsställen där kameraövervakning används. Information om kameraövervakning har placerats på synliga ställen i de lokaler och områden där kameror är placerade.

5. Överföring av personuppgifter

Vi kan överföra registrerades personuppgifter till tredje parter för att verkställa de behandlingssyften som specificeras i denna beskrivning på det sätt som preciseras nedan. Vid överföring av personuppgifter till behandlare av personuppgifter har vi bland annat genom avtalsarrangemang säkerställt att den som behandlar personuppgifterna endast behandlar uppgifterna i enlighet med de skriftliga anvisningar som Matkahuolto har utfärdat och endast för de behandlingssyften som definieras i denna beskrivning och på ett sådant sätt att åtkomsten till personuppgifterna har begränsats enbart till sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till personuppgifterna.

 • Behandlare av personuppgifter: Matkahuolto kan överföra personuppgifter till behandlare av personuppgifter för att verkställa sådana tjänster eller uppgifter som Matkahuolto har anvisat dem, såsom bevakning av Matkahuoltos verksamhetslokaler, underhåll av datasystem eller andra databehandlingsuppgifter.

Uppgifter överförs inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan en grund för överföring enligt den lagstiftning som tillämpas vid det aktuella tillfället. Den kontaktperson som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsbeskrivning ger mer information om möjliga överföringar av personuppgifter och de tillämpade grunderna för överföring.

6. Utlämnande av personuppgifter

Vi utlämnar personuppgifter till tredje parter endast i de fall som presenteras nedan.

 • Vi kan utlämna kundens personuppgifter på det sätt som förutsätts i behöriga myndigheters eller andra aktörers krav, eller till nödvändiga delar för att utreda brotts-, missbruks-, skade- eller olycksfall, i enlighet med den lagstiftning som gäller vid tidpunkten.

 • Om vi säljer, förvärvar, fusionerar eller på annat sätt omorganiserar vår affärsverksamhet, kan vi eller en aktör som agerar för vår räkning utlämna kundens personuppgifter till köpare och deras rådgivare i enlighet med den lagstiftning som gäller vid tidpunkten.

7. Principer för skyddet av personuppgifter

Allt manuellt material förvaras på Matkahuoltos verksamhetsställen i låsta utrymmen.

Uppgifterna i elektronisk form förvaras i en databas till vilken åtkomst har beviljats sådana särskilt utsedda medlemmar i Matkahuoltos personal eller personalen hos en aktör som är verksam för Matkahuoltos räkning, vilka på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till uppgifterna, har fått tillräcklig utbildning och är bundna av en lagstadgad eller avtalsbaserad tystnadsplikt.

Den elektroniska tjänsten finns i en skyddad, låst datorsal, som endast den tekniska personalen med passerkort har tillgång till. Servrarna har skyddats med användning av tekniska metoder.

All datatrafik mellan webbläsaren och servermiljön är krypterad.

Användarrättigheterna till servrarna och applikationerna har begränsats genom rollbaserad användarbehörighetshantering.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Förvaringstiden för uppgifter som samlats in med hjälp av kameraövervakning varierar beroende på den lagringskapacitet som används vid respektive verksamhetsställe. Uppgifterna förvaras i varje fall i högst ett år, om inte en längre förvaringstid förutsätts på grund av upprättande, framställande eller försvar av ett möjligt rättsyrkande eller övrig utredning av brotts-, missbruks-, skade- eller olycksfall.

9. Den registrerades rättigheter

EU:s dataskyddsförordning tryggar åtskilliga rättigheter för den registrerade och genom att utöva dessa rättigheter kan du själv i många situationer bestämma över behandlingen av dina personuppgifter. Du kan utöva följande rättigheter i relation till Matkahuolto till de delar Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

 • Rätt till insyn: Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av Matkahuolto på huruvida Matkahuolto behandlar uppgifter som gäller den registrerade samt rätt att granska uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. Matkahuolto kan be den registrerade specificera sin begäran om rätt till insyn bl.a. i fråga om detaljer som gäller leverans av uppgifter.

 • Rätt att få uppgifter rättade: Den registrerade har rätt att korrigera felaktiga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar eller komplettera bristfälliga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar.

 • Rätten att bli glömd: Om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av personuppgifter, eller en för Matkahuolto förpliktande lagbestämmelse eller avtalsskyldighet med anknytning till förvaring av personuppgifter har upphört, har den registrerade rätt att kräva att Matkahuolto raderar personuppgifterna som gäller den registrerade och Matkahuolto är skyldigt att ta bort sådana uppgifter.

 • Begränsning av behandlingen: Den registrerade kan i vissa lagstadgade fall ha rätt att kräva att Matkahuolto begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter.

 • Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter: Den registrerade kan dessutom ha rätt att under vissa omständigheter motsätta sig behandlingen av personuppgifter i situationer där behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett berättigat intresse, och Matkahuolto är skyldigt att iaktta den registrerades krav om det inte föreligger en synnerligen viktig och motiverad orsak som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsyrkande.

För att utöva de ovan nämnda rättigheterna ska du kontakta den aktör som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsbeskrivning.

Utifrån den registrerades begäran vidtar Matkahuolto utan dröjsmål åtgärder och skickar till den registrerade information om åtgärder som gäller utövandet av rättigheter i regel inom en månad efter mottagande av den registrerades begäran.
Dessutom har den registrerade rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om Matkahuoltos behandling av personuppgifter. Klagomål framförs till den behöriga tillsynsmyndigheten, i Finland till dataombudsmannen enligt anvisningar utfärdade av ombudsmannen. Dataombudsmannens webbsidor finns på adressen http://www.tietosuoja.fi.

10. Till slut

Matkahuolto förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna dataskyddsbeskrivning. Om inget annat föranleds av tvingande lagstiftning, meddelar inte Matkahuolto nödvändigtvis de registrerade personligen om ändringar. Därför uppmanar Matkahuolto de registrerade att ibland läsa denna dataskyddsbeskrivning för att upptäcka möjliga ändringar.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier