Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterResenärtjänsterFörsäljningarKundservice
Logga in

Villkor och anvisningar för avtalskunder vid inrikes transporter

Vid transport av paket följer Matkahuolto Ab lagen om vägbefordringsavtal, allmänna transportvillkor och Produktvillkor, som specificerar avsändarens, fraktförarens och mottagarens rättigheter, ansvar och skyldigheter.

Allmänna villkor vid inrikes transporter fr.o.m. 1.5.2022

Produktvillkor för inrikes pakettjänster fr.o.m 1.4.2023

Produktvillkor för inrikes pakettjänster 1.2.2023-31.3.2023

Se även Matkahuoltos transportvillkor vid utrikes transporter.

Matkahuoltos ansvar vid eventuella skadefall fastställs enligt lagen om vägbefordringsavtal och Matkahuoltos allmänna villkor för avtalskunder. Anmäl transportskador.

Villkor

Vid transport av paket följer Oy Matkahuolto Ab (”Matkahuolto”) lagen om vägbefordringsavtal och dessa allmänna transportvillkor, som specificerar avsändarens, fraktförarens och mottagarens rättigheter, ansvar och skyldigheter.

1 Tillämpningsområde

Dessa allmänna transportvillkor (nedan ”Transportvillkor”) tillämpas jämte den gällande lagen om vägberfordringsavtal på samtliga betalda inrikes pakettransporter (inkl. Åland) vilka avsändaren överlämnar till Matkahuolto för transport i enlighet med dessa Transportvillkor (”Transporttjänst”). I fråga om frakt och utrikes paket tillämpas Matkahuoltos separata villkor som gäller vid den aktuella tidpunkten.

Med avtalskund avses en aktör som har ett avtal med Matkahuolto om användning av Transporttjänster och som har gett Matkahuolto ett transportuppdrag.

Utöver dessa Transportvillkor tillämpas på en Transporttjänst även de vid tidpunkten gällande beskrivningarna av och villkoren för de enskilda paketprodukter (”Produktvillkor”) som är föremål för tjänsten. De gällande Produktvillkoren är tillgängliga på Matkahuoltos webbplats. Produktvillkoren för vissa paketprodukter innehåller villkor eller begränsningar som avviker från dessa Transportvillkor. Avsändaren ska sätta sig in i Produktvillkoren innan avtalet om Transporttjänsten ingås.

2 Avtal om Transporttjänst

Användning av Transporttjänsten förutsätter ett avtal mellan avtalskunden och Matkahuolto. Avtalskunden är skyldig att använda Transporttjänsten i enlighet med avtalet och dessa allmänna villkor samt de gällande Produktvillkoren.

En förutsättning för avtalet är att Matkahuolto beviljar avtalskunden kredit för fakturering av Transporttjänsterna samt att avtalskunden ställer den säkerhet som möjligen förutsätts i enlighet med Matkahuoltos anvisningar.

Avtalskunden får vid behov användarkoder till Matkahuoltos försändelsesystem. Avtalskunden är skyldig att förvara koderna omsorgsfullt och ansvarar för alla åtgärder som utförs i systemet med användning av koderna. Avtalskunden är skyldig att utan dröjsmål underrätta Matkahuolto om en tredje part får åtkomst till koderna eller koderna missbrukas eller försvinner.

3 Villkor med anknytning till avtalskundrelationen

Matkahuolto fattar beslut om den kreditgräns som avtalskunden beviljas i samband med att avtalet ingås innan Transporttjänsterna genomförs. Avtalskunden är skyldig att på begäran ge Matkahuolto de senaste bokslutsuppgifterna samt övriga behövliga uppgifter för en möjlig bedömning av kreditrisken. Matkahuolto underrättar avtalskunden om den faktureringsgräns som fastställts utifrån bedömningen samt behovet av en eventuell säkerhet.

Matkahuolto förbehåller sig rätten att bestämma kreditgränsen från fall till fall. Matkahuolto kan vid behov ändra kreditgränsen. Om volymen av de Transporttjänster som faktureras av avtalskunden annat än tillfälligt överstiger kreditgränsen eller väsentliga förändringar inträffar i avtalskundens affärsverksamhet, ekonomiska situation, bolagsstruktur eller organisation, har Matkahuolto rätt att kräva att avtalskunden ställer en tilläggssäkerhet eller fakturera avtalskunden med ett kortare faktureringsintervall än det fastställda på ett sådant sätt att varje öppen fordran underskrider kreditgränsen.

Om avtalskunden inte ställer den säkerhet eller tilläggssäkerhet som Matkahuolto förutsätter, har Matkahuolto rätt att avstå från att tillhandahålla Transporttjänsten.

Om ens en av avtalskundens fakturor har förfallit och inte betalats, eller om avtalskunden är föremål för en ansökan om eller har försatts i företagssanering eller konkurs eller avtalskunden i övrigt saknar betalningsförmåga, förfaller alla av Matkahuoltos fakturor till avtalskunden omedelbart till betalning, oberoende av de förfallodagar som anges på fakturorna, om Matkahuolto kräver detta skriftligt.

4 Kundens ansvar

Kunden ska ge aktuella uppgifter om till exempel kundföretagets firmanamn och företagsform, FO-nummer, kundens kontaktperson i operativa ärenden och faktureringsärenden samt faktureringsuppgifter. Kunden ska utan onödigt dröjsmål underrätta Matkahuolto om möjliga ändringar i de uppgifter kunden har uppgett.

Kunden ansvarar för de anordningar, program och kommunikations- och dataförbindelser som kunden innehar, vilka förutsätts för Transporttjänsterna och används för att förmedla meddelanden och annan information från kunden, samt för kostnaderna för och funktionen hos dessa anordningar, program och förbindelser.

Kunden ska säkerställa att det valda paketproduktslaget lämpar sig för transport av försändelsen med beaktande av bl.a. storleken, innehållet och leveranssättet. Kunden är skyldig att vid valet av paketproduktslag ta hänsyn till kraven i den gällande lagstiftningen, inklusive lagen om transport av farliga ämnen.

Kunden ansvarar för att i enlighet med Matkahuoltos anvisningar ge Matkahuolto de uppgifter (såsom adress- och kontaktuppgifter) som behövs för genomförandet av Transporttjänsten samt för uppgifternas riktighet. Matkahuolto ansvarar inte för genomförandet av Transporttjänsterna om uppgifterna är felaktiga, bristfälliga eller inte har lämnats till Matkahuolto inom utsatt tid.

5 Överlåtelse av en försändelse till Matkahuolto

Sätten att leverera eller överlåta en försändelse till Matkahuolto beskrivs i Produktvillkoren. En försändelse anses ha överlåtits till Matkahuolto och tagits emot av Matkahuolto i det skede då Matkahuoltos representant tar emot försändelsen, godkänner försändelsen och försändelsen registreras i Matkahuoltos system.

6 Transportdokument och elektroniska försändelseuppgifter

Avtalskunden ska förse varje paket med ett paketkort godkänt av Matkahuolto eller Matkahuoltos aktiveringskod. Dessutom ska elektroniska försändelseuppgifter lämnas in för varje paket. Paketkortet och det elektroniska meddelandet ska vara i ett format som har godkänts av Matkahuolto samt ha tydliga och tillräckliga anteckningar. Avtalskunden ansvarar för anteckningarnas riktighet. Adressuppgifterna ska anges i officiell form utan tillägg i enlighet med Matkahuoltos anvisningar. Om en av Matkahuoltos representanter i samband med överlåtelsen av försändelsen till Matkahuolto kompletterar försändelseuppgifterna utifrån uppgifter som avtalskunden har uppgett, är avtalskunden skyldig att granska de antecknade uppgifternas riktighet. Om Matkahuolto registrerar försändelseuppgifter eller skriver ut paketkort är detta en avgiftsbelagd tilläggstjänst.

Matkahuolto ansvarar inte för att försändelser som försetts med felaktiga, bristfälliga eller oklara kontaktuppgifter når fram till mottagaren. Löftet om transporttid som eventuellt ges i Produktvillkoren gäller endast försändelser som har skickats i enlighet med Matkahuoltos anvisningar för försändelser.

Matkahuolto har rätt att korrigera anteckningarna på paketkortet eller försändelsemeddelandet om dessa befinns vara bristfälliga eller felaktiga. En skälig kompensation tas ut av avtalskunden för registreringsarbete och eventuellt utredningsarbete. Avtalskunden svarar för möjliga kostnader och skador som åsamkas Matkahuolto eller någon annan aktör på grund av felaktiga och/eller bristfälliga uppgifter eller anvisningar som avsändaren lämnat. En försändelse kan alltid returneras till avtalskunden på avtalskundens bekostnad om anteckningarna på transportdokumentet är bristfälliga eller felaktiga.

Om Matkahuolto har motiverade skäl att tvivla på ett transportdokuments riktighet, har Matkahuolto rätt att låta bli att leverera försändelsen och returnera försändelsen till avtalskunden på avtalskundens bekostnad eller vid behov överlämna försändelsen till räddningsmyndigheten, polismyndigheten eller övriga myndigheter.

Om uppgifterna i ett elektroniskt meddelande från en avtalskund är bristfälliga, felaktiga eller står i konflikt med uppgifterna på de paketkort som har fästs på paketen, har Matkahuolto rätt att använda de uppgifter som Matkahuolto bedömer som korrekta och fakturera avtalskunden i enlighet med dessa uppgifter. Matkahuolto har alltid rätt att fakturera enligt sina faktiska kostnader.

7 Förpackning

Avtalskunden ansvarar för att paketets innehåll är så väl förpackat att det kan lastas med andra paket utan risk för svinn eller skada samt att det tål normal belastning vid maskinell sortering, transport, lossning och hantering. Paket ska lämnas till Matkahuolto i Matkahuoltos transportutrustning eller i övrigt enligt Matkahuoltos anvisningar eller samlas i Matkahuoltos transportutrustning för avhämtning. Paket får inte fästas vid varandra. Förpackningsanvisningar finns på Matkahuoltos webbsida www.matkahuolto.fi/paket/forpackning.

Matkahuolto har rätt att vägra att ta emot ett paket om det är sannolikt att godset på grund av sin beskaffenhet eller bristfällig förpackning skadas eller kan orsaka skada på andra paket, personer eller transportfordonet. Om Matkahuolto har vägrat att genomföra en Transporttjänst på grund av försändelsens innehåll eller bristfällig förpackning, har avsändaren inte rätt att kräva ersättning av Matkahuolto.

Avtalskunden är skyldig att ersätta skador som en bristfällig förpackning eller anteckning orsakar Matkahuolto eller dess samarbetspartner, personer, annan egendom, andra paket eller transportfordonet. Sådana skador kan bland annat vara kostnader för städning av försändelsens sorteringslinje eller transportutrustning på grund av att försändelsen gått sönder. Om förpackningen inte tål normal transportbelastning och Matkahuolto tvingas reparera förpackningen under transporten för att kunna leverera försändelsen, har Matkahuolto rätt att uppbära en avgift enligt prislistan för det arbete som orsakas.

Matkahuolto ansvarar inte för skador som orsakas oförpackade eller bristfälligt förpackade försändelser.

8 Transporttjänstens pris och fakturering

Transporttjänstens pris grundar sig på Matkahuoltos gällande prislistor, om inte Matkahuolto har avtalat om andra priser med avtalskunden. Ett bränsletillägg läggs till priserna för alla tjänster. Priserna och bränsletillägg finns på Matkahuoltos webbplats. Priserna inkluderar inte mervärdesskatt. Skatter och avgifter med anknytning till lagstiftning och myndighetsbeslut samt övriga kostnader eller förhöjningar av dessa läggs till Transporttjänstens pris från och med ikraftträdandet utan separat meddelande.

Om paketets vikt, volym eller yttre mått överskrider maximimåtten för det valda produktslaget i Produktvillkoren, har Matkahuolto rätt att byta till ett produktslag som motsvarar paketets verkliga mått. Som leverans- och faktureringsgrund används i sådana fall uppgifterna enligt det uppdaterade produktslaget och tilläggstjänsterna. Eventuella avgifter enligt Produktvillkoren som uppbärs separat läggs till priset.

Matkahuolto fakturerar avtalskunden fyra gånger i månaden, om inget annat har fastställts i avtalet. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto och dröjsmålsräntan är enligt räntelagen. Matkahuolto debiterar varje månad faktureringsarvoden och -tillägg enligt den gällande prislistan.

Fakturorna skickas som e-faktura eller per e-post. Pappersfakturering är möjlig enligt separat överenskommelse och då uppbärs en avgift enligt den gällande prislistan.

Avtalskunden är skyldig att kontrollera fakturans riktighet innan den betalas och en betalad faktura betraktas som godkänd. Avtalskunden har ingen rätt att i ett senare skede åberopa fakturans felaktighet om felet på fakturan rimligtvis har kunnat upptäckas av avtalskunden. Påminnelser som gäller en faktura ska göras till Matkahuolto före förfallodagen.

9 Innehållsbegränsningar för försändelser

Lagstridiga eller uppenbart farliga föremål eller ämnen transporteras inte. Matkahuolto transporterar inte innehåll som kräver temperaturreglering eller andra särskilda transportförhållanden, såsom djur, växter, livsmedel eller annat lättfördärvligt innehåll, om detta inte har avtalats separat. Matkahuolto transporterar inte avlidna eller urnor.

Farliga ämnen
Matkahuolto åtar sig att transportera farliga ämnen endast enligt de förbehåll och förfaranden för busstransporter som meddelats i Produktvillkoren och i en separat anvisning. Vid förpackning och märkning av TFÄ-försändelser ska den gällande TFÄ-lagstiftningen och Matkahuoltos anvisningar följas. Dessutom ska TFÄ-uppgifterna anges i det elektroniska försändelsemeddelandet i enlighet med Matkahuoltos anvisningar.

Om Matkahuolto inte har informerats om godsets farliga beskaffenhet har Matkahuolto rätt att handla i enlighet med 15 § i lagen om vägbefordringsavtal, dvs. vid behov förstöra godset eller ofarliggöra det för avsändarens räkning och på dennes ansvar. Avsändaren ska ersätta kostnader och skador som uppkommer till följd av transporten.

10 Matkahuoltos undersökningsskyldighet

Matkahuoltos undersökningsskyldighet begränsar sig till försändelsens yttre beskaffenhet och antalet kollin. Om yttre brister eller skador kan ses på försändelsen ska ett förbehåll antecknas på paketkortet och i systemet och avtalskunden ska underrättas om orsakerna till förbehållet. Matkahuolto ansvarar inte för skador som upptäckts på detta sätt. Matkahuoltos undersökningsskyldighet omfattar inte skyldigheten att granska huruvida paketet har försetts med erforderliga hanterings- eller varningsetiketter, utan avsändaren ska själv sörja för detta.

11 Ändringar i försändelseuppgifterna

Avtalskunden kan skriftligen begära att ändringar görs i uppgifterna för ett paket som är i Matkahuoltos förfogande ända tills mottagaren gör anspråk på försändelsen. För ändringar uppbärs en avgift enligt den gällande prislistan. Om en kundanslutning som möjliggör ändring av försändelseuppgifter har öppnats för Avtalskunden, kan Avtalskunden också själv göra ändringen med iakttagande av Matkahuoltos anvisningar. Ändringar kan orsaka en fördröjning i transporten av försändelsen och Matkahuoltos ansvar för den ursprungliga transporttidtabellen för försändelsen upphör när ändringen beställs. Avtalskunden är ansvarig gentemot mottagaren för möjliga kostnader och andra skador som en ändring orsakar.

Mottagaren kan i enlighet med de Produktvillkor som tillämpas vid tidpunkten ha rätt att göra ändringar i försändelseuppgifterna, till exempel i fråga om utdelningen av försändelsen eller uppdateringen av kontaktuppgifter.

12 Utlämnande av paket och hinder för utlämnande

Överlåtelsesättet för varje paketproduktslag samt de relaterade villkoren och begränsningarna beskrivs i Produktvillkoren. Om inget annat nämns i Produktvillkoren, överlåts försändelsen till den mottagare som antecknats i transportdokumentet eller till en representant som befullmäktigats av mottagaren mot kvittering eller en kod som skickats till mottagaren. Vid överlåtelsen av försändelsen kontrolleras mottagarens identitet och den eventuella fullmakten, om det inte är fråga om överlåtelse av en försändelse mot en kod vid en paketautomat eller ett serviceställe. Matkahuolto bifogar fullmakten till leveransförteckningen. Paketet överlåts när mottagaren har betalat alla de avgifter som enligt transportavtalet ankommer på mottagaren.

Avsändaren har möjlighet att begränsa överlåtelsen av försändelsen endast om detta nämns i Produktvillkoren för tjänsten.

13 Förvaring och returförsändelse

Paketet förvaras vid paketservicestället den tid som nämns i Produktvillkoren, om inte separat debiterad förlängning av förvaringstiden eller någon annan tilläggstjänst har avtalats separat med mottagaren.

Om inget annat har överenskommits returneras ett paket som inte har lösts ut till avtalskunden till ett avhämtningsställe i närheten av sändningsplatsen på avtalskundens bekostnad. Utdelning av returnerade paket till kundens adress kan avtalas separat som en avgiftsbelagd tilläggstjänst.

Matkahuolto tar ut alla avgifter för transport, förvaring och tilläggstjänster hos avtalskunden.

14 Genomförande av och tidsfrist för transporttjänst

Matkahuolto genomför Transporttjänsten i enlighet med sin gällande verksamhetsmodell. Matkahuolto har rätt att anlita underleverantörer i tillhandahållandet av Transporttjänster och ansvarar för underleverantörernas prestation på samma sätt som för sin egen. Om Matkahuolto och en avtalskund avtalar om enskilda Transporttjänster som avviker från Matkahuoltos allmänna verksamhetsmodell, har Matkahuolto rätt att göra motsvarande ändringar i priset och/eller leveranstiden samt ta ut en ersättning av avtalskunden för extra kostnader som orsakas av ändringen.

Avtalskunden ansvarar för att överlämna försändelserna och det elektroniska materialet med anknytning till försändelserna till Matkahuolto i enlighet med Matkahuoltos anvisningar. Om försändelser eller material med anknytning till försändelser inte har överlämnats i enlighet med Matkahuoltos anvisningar eller inom den fastställda tidsfristen, ansvarar inte Matkahuolto för genomförandet av Transporttjänsten i enlighet med avtalet och dessa villkor.

Leveranstiden beror på den valda paketprodukten. Den produktspecifika leveranstiden definieras i Produktvillkoren för den aktuella produkten. I leveranstiden inräknas inte helgfria lördagar, helgdagar, första maj, självständighetsdagen eller andra nationella helgdagar.
Matkahuoltos ansvar för transporttiden upphör när försändelsen har delats ut eller ställts till mottagarens förfogande eller mottagaren har valt leveranstid. Med fördröjt utlämnande avses att paketet inte kan utlämnas på destinationsorten inom leveranstiden på det sätt som beskrivs ovan.

15 Matkahuoltos rätt att förstöra eller sälja godset

Matkahuolto har rätt att förstöra en försändelse om den inte kan levereras till mottagaren i enlighet med dessa Transportvillkor och de tillämpade Produktvillkoren och om
- avsändarens eller mottagarens uppgifter inte framgår av försändelsen,
- försändelsens innehåll är lättfördärvligt eller orsakar olägenhet eller fara för omgivningen,
- kostnaderna som förvaringen av försändelsen orsakar inte är rimliga i förhållande till försändelsens värde eller
- avsändaren har gett sin tillåtelse till att försändelsen förstörs.

Matkahuolto har dessutom rätt att sälja godset som försändelsen innehåller för att säkra sin rätt till ekonomisk fördel:
1) Utan att invänta avsändarens anvisningar, om godset lätt blir förskämt, om förvaringskostnaderna inte står i rimlig proportion till godsets värde eller om en säljtid har fastställts i de Produktvillkor som tillämpas på försändelsen.
2) I fråga om annat gods, om det inte är rimligt att följa de anvisningar som avtalskunden meddelat och inga andra anvisningar meddelats inom rimlig tid. Den som har rätt till paketet ska i mån av möjlighet i god tid underrättas om var och när godset kommer att säljas.

16 Kvarhållningsrätt

Matkahuolto har rätt att hålla kvar försändelsen som säkerhet för de fordringar som uppkommit genom transportuppdraget eller förvaringen av försändelsen oberoende av äganderätten till försändelsen.

17 Matkahuoltos ansvar

Matkahuoltos ansvar och skadeståndsskyldighet bestäms enligt lagen om vägbefordringsavtal. Matkahuolto ansvarar på det sätt som fastställs i lagen om vägbefordringsavtal för förlust eller minskning av eller skador på försändelsen från det att paketet mottagits för transport tills det att paketet levererats samt för skada som beror på fördröjt utlämnande, om skadan beror på någon faktor som är Matkahuoltos ansvar eller ett fel i Transporttjänsten.

Matkahuolto ansvarar inte för förlust eller minskning av eller skada på försändelsen eller för fördröjt utlämnande, om det framgår att skadan har orsakats av avsändarens eller mottagarens fel eller försummelse, avsändarens eller mottagarens anvisningar, varans bristande kvalitet, eller förpackning eller en omständighet som Matkahuolto inte har kunnat undvika och vars följder Matkahuolto inte har kunnat förebygga (inklusive avbrott eller kommunikationsstörningar i datanät, datasystem eller dataförbindelser på grund av tekniska fel, störningar, underhåll eller installationsarbeten eller någon annan motsvarande orsak eller uppgifter som möjligen fördröjs, förändras eller försvinner på grund av sådana orsaker). Matkahuolto bär inte heller det ansvar för försändelsen som nämns i denna punkt i det fall att skadan beror på särskild risk i anslutning till befordran enligt 29 § i lagen om vägbefordringsavtal. Matkahuolto ansvarar inte för sådana skador på paket eller deras innehåll som orsakas av temperaturförändringar eller kondens när det gäller produkter som kräver värmekontrollerad transport, såsom djupfrysta varor, känsliga livsmedel, levande djur och växter m.m.

Matkahuolto betalar en summa som motsvarar bussförskottsbeloppet till avtalskunden, om paketet har utlämnats till mottagaren utan att denne har betalat den fastställda bussförskottsavgiften.

18 Force majeure

Ingen av parterna ansvarar för sin verksamhet i strid med avtalet eller dessa Transportvillkor om verksamheten beror på omständigheter som är utanför partens påverkningsmöjligheter, vilka parten i fråga inte genom rimliga åtgärder hade kunnat undvika eller vars följder parten inte genom rimliga åtgärder hade kunnat förhindra. Force majeure omfattar bland annat strejk, lockout eller någon annan stridsåtgärd, olyckor, eldsvåda, myndighetsåtgärder, exceptionella väderförhållanden och andra motsvarande omständigheter som är svåra att förutspå.

Parten ska underrätta den andra Parten om force majeure utan obefogat dröjsmål.

19 Förlust av paket

Om paketet inte har utlämnats inom 28 dagar från det att Matkahuolto tog emot paketet för transport, kan den som har rätt att kräva ut paketet yrka på ersättning som om paketet hade gått förlorat.

20 Ersättning för förlust eller minskning av eller skada på paket samt fördröjt utlämnande

Ersättningarna grundar sig på lagen om vägbefordringsavtal och på dessa villkor. Matkahuoltos ansvar begränsas enligt följande:
1) Ett paket som går förlorat eller blir förstört ersätts till godsets verkliga värde, dvs. det värde som godset hade när det togs emot för transport på avsändningsorten, dock högst enligt det maximibelopp som fastställs i lagen om vägbefordringsavtal. Dessutom återbetalas de transportavgifter som betalats till Matkahuolto för försändelsen.
2) Delvis minskning av eller skada på ett paket ersätts till godsets verkliga värde på avsändningsstället, dock högst enligt det maximibelopp som fastställs i lagen om vägbefordringsavtal per minskad eller skadad andel. Dessutom återbetalas en del av de avgifter som Matkahuolto tagit ut för transporten i proportion till minskningens eller skadans omfattning.
3) Matkahuolto ersätter skador som anses ha orsakats av att utlämnandet av paketet har fördröjts, dock högst till ett belopp som motsvarar den fraktavgift som Matkahuolto tagit ut för transporten.

Matkahuolto ansvarar inte för skador som orsakats försändelsens förpackning.

Matkahuolto ansvarar inte under några omständigheter för medelbara eller indirekta skador, såsom inkomst- eller intäktsbortfall, utebliven vinst, ansvar gentemot tredje part eller andra motsvarande ekonomiska skador.

Om Matkahuolto ersätter godset till dess fulla värde, övergår äganderätten till godset till Matkahuolto.

21 Anmärkningar

Om det finns synliga yttre tecken på att försändelsen har minskat eller skadats ska mottagaren reklamera detta till Matkahuolto i samband med att försändelsen tas emot. Om minskningen eller skadan inte kan upptäckas utifrån ska anmärkningen göras skriftligen inom sju dagar efter mottagandet av försändelsen, frånsett dagen för utlämnandet. Söndagar och helgdagar medräknas inte när tidsfristen beräknas. För fördröjt utlämnande utbetalas ersättning endast om mottagaren har lämnat en skriftlig anmärkning till Matkahuolto inom 21 dagar från den dag då paketet ställts till mottagarens förfogande. Om kunden försummar att anmäla skadan eller dröjsmålet, förlorar kunden rätten att framställa krav med anledning av skadan eller dröjsmålet.

Ansökningar om ersättning ska lämnas i skriftlig form antingen till det avsändande eller det mottagande servicestället, Oy Matkahuolto Ab:s huvudkontor eller på elektronisk väg till www.matkahuolto.fi.

Matkahuolto har rätt att debitera för utredningsarbete som beror på avtalskundens egen eller mottagarens försummelse eller fel.

22 Preskription

Talan gällande befordran ska väckas inom ett år. Tidsfristen börjar
1) dagen då paketet utlämnades, när det gäller minskning av eller skada på försändelsen eller fördröjt utlämnande,
2) inom 30 dagar efter den leveranstid som nämns i punkt 14 eller, när ingen särskild leveranstid har överenskommits, inom 60 dagar efter det att Matkahuolto tog emot godset för transport, i fall där paketet har försvunnit.

23 Försäkring av paket

Matkahuolto har inte tecknat någon separat försäkring för paket som mottas för transport utöver en vägtransportförsäkring som berättigar till ersättning enligt lagen om vägbefordringsavtal, om inget annat nämns separat i Produktvillkoren eller transportavtalet. Om avtalskunden vill teckna en varutransportförsäkring för paketet i fråga, ska avtalskunden själv teckna en separat försäkring för detta syfte.

24 Övriga villkor

Paket som inte kan transporteras i vilken buss som helst (på grund av storlek, vikt e.d.) mottas för transport enligt separat överenskommelse.

Matkahuolto kan säga upp avtalet med omedelbar verkan utan iakttagande av uppsägningstiden enligt avtalet om avtalskunden har konstaterats ha betalningsstörningar eller om avtalskunden har gett vilseledande uppgifter om sin ekonomiska situation, vilka har kunnat påverka fastställandet av faktureringsgränsen. Avtalskundens faktureringskredit kan också upphävas omedelbart om avtalskunden inte har betalat en faktura före förfallodagen, avtalskunden har missbrukat krediten eller avtalskundens koder har blivit föremål för missbruk, avtalskunden ansöker om eller försätts i konkurs eller företagssanering eller Matkahuolto får kännedom om någon annan betalningsstörning hos avtalskunden som enligt Matkahuoltos bedömning kommer att leda till försummelse av betalningsskyldigheten eller avtalskunden har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. I sådana situationer upphör omedelbart Matkahuoltos skyldighet att tillhandahålla avtalskunden de Transporttjänster som är föremål för faktureringen.

25 Överföring av avtal

En avtalskund har inte rätt att överföra avtalet om Transporttjänster mellan avtalskunden och Matkahuolto utan Matkahuoltos skriftliga godkännande i förväg. Matkahuolto har rätt att vid behov kräva uppdatering av kreditgränsen enligt punkt 3 eller en tilläggssäkerhet som förutsättning för en överföring av avtalet.

Matkahuolto har rätt att överföra avtalet om Transporttjänster mellan avtalskunden och Matkahuolto genom att skriftligt meddela avtalskunden om detta i förväg.

26 Tystnadsplikt

Båda parterna förbinder sig att låta bli att för tredje parter avslöja konfidentiella uppgifter som erhållits av den andra parten, till exempel de avtalsenliga prisuppgifterna, volymuppskattningar eller uppgifter om den andra partens kunder, samt endast använda sådana konfidentiella uppgifter för det ändamål som specificeras i avtalet om Transporttjänster. En part har dock rätt att avslöja konfidentiella uppgifter för ett ändamål enligt avtalet om Transporttjänster eller dessa Transportvillkor inom sin egen koncern eller till sina underleverantörer, förutsatt att parten i fråga ser till att mottagaren av uppgifterna på vederbörligt sätt förbinder sig till konfidentiell behandling av uppgifterna på det sätt som beskrivs i punkt 24.

Parternas tystnadsplikt gäller inte information (i) som är offentlig eller blir offentlig utan att den mottagande parten påverkar detta genom sina handlingar eller sin försummelse, (ii) som den mottagande parten bevisligen lagligt förfogade över innan informationen avslöjades och vilken den mottagande parten inte har fått från någon annan part direkt eller indirekt, (iii) som den mottagande parten bevisligen har utvecklat självständigt eller (iv) som måste avslöjas på grund av lagstiftning eller en myndighetsbestämmelse som är förpliktande för den mottagande parten, i vilket fall den mottagande parten dock ska meddela den andra parten om att informationen har utlämnats, grunderna för utlämnandet och innehållet i den utlämnade informationen, om det är möjligt på basis av lagstiftningen.

Tystnadsplikten fortsätter i ett (1) år efter att avtalet om Transporttjänster har upphört att gälla.

27 Behandling av personuppgifter

Matkahuolto behandlar personuppgifter med anknytning till Transporttjänster i enlighet med Matkahuoltos dataskyddsbeskrivning för transporttjänster och myndigheternas tillståndshandlingar (www.matkahuolto.fi/dataskyddsbeskrivningar). Avtalskunden ansvarar för att denne har rätt att utlämna personuppgifter om sina representanter för ändamålet enligt avtalet och dessa villkor samt att personerna vars personuppgifter utlämnas till Matkahuolto informeras om utlämnande på vederbörligt sätt.

28 Villkorens giltighet

Dessa Transportvillkor tillämpas på Transporttjänster för avtalskunder från och med den 1 maj 2022 och är i kraft tillsvidare. När dessa villkor träder i kraft anses alla tidigare avtal och villkor mellan parterna, där det hänvisas till transportvillkoren och de allmänna transportbestämmelserna, hänvisa till dessa villkor, om inget annat har avtalats skriftligt.

Matkahuolto har rätt att göra ändringar i Transporttjänsternas priser, Produktvillkoren och dessa Transportvillkor genom att underrätta sina avtalskunder om ändringarna en månad i förväg. De gällande transportvillkoren är tillgängliga på Matkahuoltos webbplats.

29 Tillämplig lag och behörig domstol

På transportavtalet och på dessa Transportvillkor tillämpas Finlands lag.

Om inget annat har avtalats mellan parterna i detta avtal, ska alla meningsskiljaktigheter som föranleds av detta avtal eller avtalsförhållande i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan nå enighet i ärendet är den behöriga tingsrätten Helsingfors tingsrätt.

1 Allmänt

1.1 Tillämpningsområde

Dessa produktvillkor tillämpas på Oy Matkahuolto Ab:s (Matkahuolto) transporttjänster i Finland. Tjänsterna tillhandahålls företags- och samfundskunder och användningen av tjänsterna förutsätter ett avtal med Matkahuolto. Förutom produktvillkoren följs avtalet mellan Matkahuolto och kunden, Matkahuoltos gällande allmänna avtalsvillkor för transporttjänster för företagskunder samt lagen om vägbefordringsavtal.

1.2 Mått- och viktgränser

Hämtpaket, Busspaket, Expresspaket och Returpaket
Paketets maximivikt: 30 kg
Paketets maximistorlek (med tilläggstjänsten för stort paket): längsta sidan 200 cm, längd + bredd + höjd 300 cm
Paketets maximivolym: 0,5 m3

XXS-paket
Paketets maximivikt: 30 kg
Paketets maximistorlek: 3 x 25 x 40 cm

XXS-paket till postlåda
Paketets maximivikt: 30 kg
Paketets maximistorlek: 3 x 25 x 40 cm

Hempaket och Företagspaket
Paketets maximivikt: 35 kg
Paketets maximistorlek (med tilläggstjänsten för stort paket): längsta sidan 230 cm, längd + bredd + höjd 300 cm

1.3 Prissättning

Om inget annat nämns i produktvillkoren används som prissättningsgrund vägd vikt eller volymvikt (bredd x längd x höjd x 250 kg). Priset bestäms enligt det högre värdet. Minimifaktureringsvikten är 1 kg. Faktureringsvikten avrundas till följande jämna kilogram.

En försändelse som består av flera paket, en flerkolliförsändelse, är möjlig endast om alla paket överlåts till Matkahuolto samtidigt och på samma plats samt kan levereras till samma avhämtningsställe eller samma mottagare på samma gång. En flerkolliförsändelse prissätts enligt den totala vikten för kollina som ingår i försändelsen och kan innehålla högst fem paket. För XXS-paket och distribution av XXS-paket till brevinkast eller postlåda kan försändelsen innehålla endast ett paket.

Tilläggstjänsten Stor försändelse debiteras redan om ett av paketen i försändelsen överskrider den maximala storleken på 60 x 60 x 100 cm i fråga om ett av måtten.

1.4 Försändelsernas innehåll

Försändelser med ömtåligt innehåll ska förses med tilläggstjänsten Ömtåligt gods och Matkahuoltos varningsetiketter som informerar om detta. Märkningar på fabriksförpackningar är inte bindande för Matkahuolto. Tilläggstjänsten Ömtåligt gods utökar inte Matkahuoltos ansvar vid ersättning av kostnader för skada och undanröjer inte heller avsändarens ansvar för till exempel tillräcklig förpackning.

Matkahuolto transporterar ämnen som klassificerats som farliga i begränsad mängd enligt separata anvisningar. Transport av farliga ämnen förutsätter att transporten har avtalats separat med Matkahuolto och att avtalskunden använder tilläggstjänsterna TFÄ eller LQ. De tillåtna ämnena och mängderna anges på Matkahuoltos webbsida www.matkahuolto.fi/paket/farliga-amnen. Matkahuolto förbehåller sig rätten att låta bli att transportera farliga ämnen eller andra föremål, ämnen eller material som medför fara.

Sändning av alkohol, skjutvapen, delar eller tillbehör till skjutvapen, patroner och särskilt farlig ammunition är tillåten endast enligt separat avtal med Matkahuolto. Avsändaren ska följa den gällande lagstiftningen och Matkahuoltos anvisningar. Vid alla försändelser som innehåller alkohol, skjutvapen, delar eller tillbehör till skjutvapen, patroner eller farlig ammunition ska tilläggstjänsten Försändelse som avhämtas personligen användas och dessutom tilläggstjänsterna TFÄ och LQ till de delar innehållet förutsätter det.

Matkahuolto transporterar inte levande djur, med undantag för separata avtal om transport av levande insekter, larver och maskar som används som bete samt levande kräftor under kräftfiskesäsongen. Matkahuolto transporterar inte döda djur eller djurdelar, växter, livsmedel, eller annat lättfördärvligt innehåll, om inte transporten har avtalats separat med Matkahuolto. Avtalskunder ska följa Matkahuoltos anvisningar om val av paketproduktslag, förpackningssätt och märkning. Anvisningarna om djurtransporter finns på Matkahuoltos webbsida www.matkahuolto.fi/paket/djurtransporter.

Matkahuolto transporterar inte pengar, värdepapper eller ädelstenar. Matkahuolto transporterar inte ädelmetaller, ädelmetallsmycken, pärlor eller konstverk om de inte är av lågt värde.

1.5 Användning av Matkahuoltos transportutrustning

Matkahuolto kan enligt separat överenskommelse låta kunden använda transportutrustning såsom pallar, transportvagnar eller lådor. Transportutrustningen är avsedd för transport av försändelser och får användas endast vid Matkahuoltos inrikes transporter. Transportutrustningen får inte användas i samband med utrikes transporter, andra företags transporter eller avtalskundens egen verksamhet. En avtalskund får tillgång till högst det antal av Matkahuoltos transportutrustning som avtalats under högst en veckas tid. Matkahuolto har rätt att följa upp och övervaka användningen av transportutrustningen och hämta transportutrustning som avtalskunden inte har returnerat. Transportutrustning kan överlåtas till avtalskunden endast om avtalskunden har returnerat tidigare använd transportutrustning i enlighet med Matkahuoltos anvisningar. Avtalskunden ansvarar för den transportutrustning som avtalskunden avhämtat eller som levererats till avtalskunden samt för användningen av utrustningen. Matkahuolto har rätt att fakturera avtalskunden för användning av transportutrustning och kostnader som uppstått på grund av transportutrustning som inte returnerats samt av avtalskunden uppbära en kostnad som motsvarar nyanskaffningspriset om transportutrustning skadas, försvinner eller används i strid med dessa Produktvillkor.

1.6 Överlåtelse av en försändelse till Matkahuolto

En försändelse kan överlåtas till Matkahuolto vid ett av Matkahuoltos serviceställen eller vid ett Matkahuolto-ombuds serviceställe eller lämnas för transport till en samarbetspartner som förmedlar Matkahuoltos Transporttjänst (inklusive försändelser som skickas från paketautomater eller lämnas för transport till bussar), om inget annat nämns i Produktvillkoren för den aktuella paketprodukten. I samband med lämnande av försändelser till serviceställena kan begränsningar som är specifika för serviceställena förekomma i fråga om mått, vikt, partistorlek eller försändelsens innehåll. Eventuell avhämtning av en försändelse från en avtalskund ska avtalas separat.

1.7 Distributions- och avhämtningsdagar

Distribution och avhämtning sker endast vardagar, om inget annat nämns i Produktvillkoren. I vissa områden sker distribution och avhämtning endast på vissa fastställda dagar. I dessa områden läggs 1–2 vardagar till den produktspecifika leveranstiden.

1.8 Ankomstavi

Mottagaren meddelas om en försändelse som kan avhämtas med ett SMS, per e-post, med en notifikation i appen eller per brev. Ankomstavin kan också skickas på något annat sätt, om detta har överenskommits med avsändaren eller mottagaren. Sättet att skicka ankomstavin är föremål för begränsningar som beror på paketproduktslaget. Avi per brev är föremål för en tilläggsavgift och förlänger förvaringstiden till 14 dygn.

1.9 Utlämnande av paket och begränsningar i samband med utlämnade

En försändelse förs till ett av Matkahuoltos avhämtningsställen för avhämtning. Avhämtningsstället kan vara ett av Matkahuoltos serviceställen, Matkahuoltos ombud eller en samarbetspartner som förmedlar Matkahuoltos Transporttjänst, eller så kan försändelsen transporteras ända fram till mottagarens adress enligt Produktvillkoren för paketproduktslaget. Vilka avhämtningsställen som är tillgängliga kan vara föremål för produktspecifika begränsningar som anges i Produktvillkoren för varje produktslag. När det gäller paketprodukter som avhämtas underrättar Matkahuolto mottagaren då paketet nått destinationsorten, om detta är möjligt och om ingenting annat har överenskommits med avsändaren eller mottagaren.

Avhämtningstider som är specifika för serviceställena samt ändringar
Mottagaren kan hämta försändelsen under serviceställets öppettider. Serviceställenas öppettider kan avvika från det aktuella verksamhetsställets öppettider till exempel i fall där butiken som är verksam vid servicestället är öppen 24/7. Matkahuolto informerar om serviceställenas öppettider på sina webbsidor men ansvarar inte för att informationen är uppdaterad eller riktig.

Matkahuolto har rätt att byta ut den paketautomat eller det serviceställe som valts till en annan paketautomat eller ett annat serviceställe eller ombud på grund av storleks- eller viktbegränsningar som fastställts för paketautomaten eller servicestället, utrymmesbrist eller trånga förhållanden, försändelsens innehåll eller någon annan orsak som är motiverad ur Matkahuoltos eller serviceställets perspektiv.

Utlämnande av paket från en paketautomat
Matkahuolto skickar koden för öppning av paketautomatens fack till mottagaren av försändelsen med användning av det mobilnummer, den e-postadress eller den postadress som avtalskunden har specificerat eller via appen som används av mottagaren. Försändelsen betraktas som utlämnad när koden har slagits in och facket har öppnats. Avtalskunden ansvarar för att uppgifterna om mottagaren är korrekta. Vid avhämtning av en försändelse från en paketautomat kontrolleras varken identitetsbevis eller fullmakt, utan användning av den kod som mottagaren fått betraktas som tillräcklig identifiering av mottagaren.

När servicestället är en paketautomat iakttas i samband med transporten de tjänstespecifika villkoren och begränsningarna för paketautomater. Flerkolliförsändelser utlämnas inte från paketautomater och inte heller försändelser som inkluderar tilläggstjänsten Bussförskott, TFÄ eller Försändelse som avhämtas personligen eller betalningsvillkoret mottagaren betalar, eller försändelser vars paketstorlek är större än 70 x 57 x 40 cm. De ovan nämnda försändelserna styrs till något annat av Matkahuoltos serviceställen. Försändelser som har tilläggstjänsten LQ överlåts i begränsad omfattning från paketautomater.

Utlämnande av paket vid mottagarens adress
En försändelse som transporteras till en adress utlämnas till den person som påträffas vid adressen. Försändelserna utdelas ända fram till mottagarens adress, i ytterdörrens omedelbara närhet. En person ska kunna transportera försändelsen ända fram. I annat fall lossas försändelsen alldeles intill Matkahuoltos fordon. Tjänsten inkluderar ett utdelningsförsök. Om mottagaren inte är på plats vid den överenskomna leveranstidpunkten eller inte kan nås för att avtala om ett utdelningsfönster, förs försändelsen till Matkahuoltos serviceställe för avhämtning och en ankomstavi skickas till mottagaren. De tillgängliga verksamhetsställena begränsas av paketets storlek, volym, vikt och innehåll. Mottagaren eller avsändaren kan också köpa en extra utdelning för försändelsen.

Utdelning av paket till mottagarens postlåda eller brevinkast
Försändelsen delas ut till den angivna mottagarens postlåda eller brevinkast utan kvittering av mottagaren. Om försändelsen inte kan delas ut till postlådan eller brevinkast av orsaker som inte beror på Matkahuolto eller dess utdelningspartner (t.ex. att ytterdörren är låst eller dörrkoden saknas, försändelsen är för stor för att lämnas i postlådan eller postlådan är full), överförs försändelsen till avhämtning från Matkahuoltos serviceställe och därefter skickas en ankomstavi till mottagaren.

1.10 Förvaring och returförsändelse

Paket förvaras vid avhämtningsstället i sju (7) dagar, om inte en längre förvaringstid nämns separat i Produktvillkoren. Efter att den avgiftsfria förvaringstiden som ingår i transporttjänsten har löpt ut, har avtalskunden och mottagaren rätt att som en separat debiterad tilläggstjänst köpa extra förvaringstid enligt den gällande prislistan.

1.11 Avvikelse från en tjänst som kunden har beställt

Om Matkahuolto måste uppdatera produktslag eller tilläggstjänster för att genomföra en transporttjänst, har Matkahuolto rätt att debitera tilläggskostnader enligt den gällande prislistan. Som försändelsens leverans- och faktureringsgrund används uppgifterna enligt det uppdaterade produktslaget och tilläggstjänsterna.

1.12 Uppdrag av mottagaren

Mottagaren har rätt att ge Matkahuolto i uppdrag att uppdatera försändelseuppgifterna, förlänga förvaringstiden eller överföra försändelsen till ett annat avhämtningsställe eller leverera försändelsen från avhämtningsstället till mottagarens adress. Avgifterna för uppdraget enligt den gällande prislistan uppbärs av mottagaren.

2 Tjänster

2.1 Hämtpaket

Hämtpaket levereras beroende på förbindelsesträckan inom 1–3 vardagar efter sändningen till det Matkahuolto-avhämtningsställe som avsändaren har valt eller som finns närmast mottagaren.

Tilläggstjänster: Ömtåligt, LQ, Förlängd förvaringstid, Stort paket.

2.2 Busspaket

Busspaket levereras beroende på förbindelsesträckan inom 1–3 vardagar efter sändningen till det Matkahuolto-avhämtningsställe eller Matkahuolto-ombud som avsändaren har valt eller som finns närmast mottagaren.

Tilläggstjänster: Bussförskott, Ömtåligt, LQ, Försändelse som avhämtas personligen, Förlängd förvaringstid, Stort paket.

2.3 XXS-paket

XXS-paket levereras beroende på förbindelsesträckan inom 1–3 vardagar efter sändningen till det Matkahuolto-avhämtningsställe som avsändaren har valt eller som finns närmast mottagaren. Mottagarens mobiltelefonnummer eller e-postadress är obligatorisk information, ankomstavi per brev är inte möjlig. Prissättningen är baserad på styckeantalet.

Inga tilläggstjänster.

2.4 XXS-paket till postlåda

XXS-paket distribueras till mottagarens brevinkast eller postlåda utan förhandsmeddelande inom 2–4 vardagar efter avsändningen beroende på förbindelsesträckan. Prissättningen är baserad på styckeantalet.

Inga tilläggstjänster.

2.5 Företagspaket

XXS-paket distribueras till mottagarens brevinkast eller postlåda utan förhandsmeddelande inom 2–4 vardagar efter avsändningen beroende på förbindelsesträckan. Prissättningen är baserad på styckeantalet.

Tilläggstjänster: Ömtåligt, TFÄ, LQ, Utdelning utan kvittering, Försändelse som avhämtas personligen, Förlängd förvaringstid, Stort paket, Cykelförsändelse.

2.6 Hempaket

Hempaketförsändelser delas ut ända fram till mottagarens adress. Mottagaren underrättas om en kommande Hemleverans med ett förhandsmeddelande inom 1–3 vardagar från sändningen, beroende på förbindelsesträckan, och utdelningsfönstret överenskoms med mottagaren. Lokala skillnader kan förekomma beträffande utdelningsfönstren. I försändelseuppgifterna ska mottagarens mobiltelefonnummer eller e-postadress anges för överenskommelse om leveranstid.

Tilläggstjänster: Ömtåligt, TFÄ, LQ, Utdelning utan kvittering, Försändelse som avhämtas personligen, Samtal till mottagaren, Förlängd förvaringstid, Stort paket, Cykelförsändelse.

2.7 Expresspaket

Expresspaket transporteras för avhämtning till Matkahuoltos verksamhetsställe eller ombud enligt tidtabell och med den första möjliga förbindelsen. Expresspaket kan överlämnas för transport endast till Matkahuoltos verksamhetsställe eller ombud. Försändelsens tidtabell fastställs vid avsändningstidpunkten.

Tilläggstjänster: Ömtåligt, LQ, Förlängd förvaringstid, Stort paket, Expressavhämtning, Expressleverans.

2.8 Returpaket

Returpaket levereras till Matkahuoltos verksamhetsställe eller ombud för avhämtning. En avtalskund kan avtala separat om utdelning av Kundreturneringar till dörren som en avgiftsbelagd tilläggstjänst. Kundreturneringar prissätts på samma sätt som Hämtpaket.

Tilläggstjänster: Ömtåligt, LQ, Stort paket.

3 Tilläggstjänster

3.1 Bussförskott

Vid bussförskott ska avgiftens belopp och övriga betalningsuppgifter enligt Matkahuoltos anvisningar anges på paketkortet och i det elektroniska försändelsemeddelandet. Det maximala beloppet för bussförskott är 2 500 €. Mottagaren ska betala bussförskottsavgiften och andra avgifter enligt transportavtalet som tillkommer mottagaren innan försändelsen kan utlämnas. Matkahuolto betalar in bussförskottsbeloppet på avsändarens bankkonto då mottagaren har avhämtat försändelsen.

Matkahuolto ansvarar inte för bedräglig verksamhet från avsändarens sida. Ifall mottagaren anser att avsändaren har handlat bedrägligt ska han eller hon vända sig till polismyndigheten för att få bussförskottsbeloppet kvarhållet hos Matkahuolto. Efter polisens utredning i ärendet fattar Matkahuolto beslut om eventuell återbetalning av bussförskottsbeloppet eller en överföring av beloppet till det konto för beslagtagande som myndigheten anvisat.

Matkahuolto betalar en summa som motsvarar bussförskottsbeloppet till avsändaren, om paketet har utlämnats till mottagaren utan att denne har betalat den fastställda bussförskottsavgiften.

3.2 Ömtåligt

Matkahuolto behandlar så långt det är möjligt försändelser utrustade med tilläggstjänsten Ömtåligt separat, till exempel endast i begränsad utsträckning genom maskinell sortering. Oberoende av tilläggstjänsten ska försändelsen förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter. Förpackningen ska förses med Matkahuoltos etiketter med texten ”Ömtåligt”.

3.3 Försändelse som avhämtas personligen

Försändelsen utlämnas endast till den mottagare som anges på försändelsen och kan inte avhämtas med fullmakt. I samband med avhämtningen kontrollerar servicestället att mottagaren är myndig genom att be mottagaren uppvisa en officiell identitetshandling med fotografi. Försändelser som avhämtas personligen utlämnas inte till berusade personer.

3.4 Transport av farliga ämnen

Försändelsen utlämnas endast till den mottagare som anges på försändelsen och kan inte avhämtas med fullmakt. I samband med avhämtningen kontrollerar servicestället att mottagaren är myndig genom att be mottagaren uppvisa en officiell identitetshandling med fotografi. Försändelser som avhämtas personligen utlämnas inte till berusade personer.

TFÄ
Genom att använda denna tjänst är det möjligt att skicka ämnen som har klassificerats som farliga. Uppgifterna om farliga ämnen ska skickas i ett elektroniskt försändelsemeddelande enligt Matkahuoltos anvisningar och även antecknas på motsvarande sätt på paketkortet. Dessutom ska TFÄ-försändelser förses med lagstadgade märkningar samt TFÄ-etiketter i enlighet med Matkahuoltos anvisningar.

LQ
Genom att använda denna tjänst är det möjligt att skicka ämnen som har klassificerats som farliga förpackade i begränsad mängd på det sätt som fastställs i lagen. Uppgifterna om farliga ämnen ska skickas i ett elektroniskt försändelsemeddelande enligt Matkahuoltos anvisningar och även antecknas på motsvarande sätt på paketkortet. Dessutom ska LQ-försändelser förses med lagstadgade märkningar samt LQ-etiketter i enlighet med Matkahuoltos anvisningar.

3.5 Utdelning utan kvittering

Försändelsen kan lämnas till exempel i närheten av mottagarens dörr utan kvittering av mottagaren. Försändelser som utdelas utan kvittering fotograferas. Matkahuolto ansvarar inte för försändelser som försvinner, minskar eller skadas efter utdelningen.

3.6 Samtal till mottagaren

Utdelningsfönstret för Hemleverans avtalas per telefon, ifall mottagaren inte i den digitala förfrågan har valt utdelning den tredje dagen efter avsändningsdagen. Avgiften för tjänsten uppbärs endast för samtal som lyckas.

3.7 Förlängd förvaringstid

Paketets normala förvaringstid förlängs med 7 dygn. Avgiften för tjänsten uppbärs endast om försändelsen inte avhämtas inom ramarna för den normala förvaringstiden.

3.8 Cykelförsändelse

Som cykelförsändelse behandlar Matkahuolto en försändelse där en cykel eller elcykel inte i sin helhet har förpackats i till exempel en papplåda. En cykelförsändelse ska kunna ledas och identifieras som en cykel. Utstickande delar och delar som lätt tar skada ska skyddas till exempel med bubbelplast eller kartong. Cykelförsändelsens maximala längd får vara 230 cm, stångens bredd högst 80 cm och vikten högst 35 kg. Matkahuolto transporterar inte oförpackade cyklar som avviker från definitionerna i Produktvillkoren.

Prissättningsgrunden för en cykelförsändelse är standardfraktvikten 150 g oberoende av försändelsens verkliga mått eller vikt. Priset bestäms enligt det valda paketproduktslaget.

3.9 Avhämtning och distribution tjänsten

Avhämtning och distribution ingår inte i försändelsens pris. Avhämtning och distribution överenskoms separat för varje kund och objekt. Prissättningsgrunden kan vara paket-, besöks- eller månadsspecifik. Tjänsten omfattar endast den avtalade mängden försändelser.

Matkahuolto ska kunna hämta försändelserna vid den överenskomna tidpunkten utan väntetid och hinder. Försändelsen ska vara färdigt förpackad och utrustad med paketkort och elektroniska försändelsemeddelanden i enlighet med Matkahuoltos anvisningar. Matkahuolto är inte skyldigt att ta med sig paket som inte har utrustats med lämpliga paketkort. I samband med distributionstjänsten ska kunden se till att försändelserna tas emot av en person som har rätt att kvittera försändelserna som mottagna samt att Matkahuolto kan överlämna försändelserna utan hinder och väntetid.

Matkahuolto har rätt att uppbära en avgift för väntetid, bortkastad tid eller annat motsvarande arbete.

4 Villkorens giltighet

Dessa Produktvillkor tillämpas på Transporttjänster för avtalskunder från och med den 1 oktober 2022 och är i kraft tillsvidare. När dessa villkor träder i kraft anses alla tidigare avtal, avtalsbilagor och servicebeskrivningar mellan parterna, där det hänvisas till produktbeskrivningarna för pakettjänster och produktvillkoren, hänvisa till dessa villkor, om inget annat har avtalats skriftligt.

De gällande Produktvillkoren är tillgängliga på Matkahuoltos webbplats.

Arkiv

Anvisningar

Matkahuolto transporterar ämnen som klassificerats som farliga i begränsad mängd enligt separata anvisningar. Transport av farliga ämnen förutsätter att transporten har avtalats separat med Matkahuolto och att avtalskunden använder tilläggstjänsterna TFÄ eller LQ.

Se anvisningar och villkor med anknytning till sändning av farliga ämnen.

Se även anvisningar för transport av batterier.