Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundtjänst
Logga in

Matkahuoltos transportvillkor vid utrikes transporter

Vid transport av paket följer Oy Matkahuolto Ab (”Matkahuolto”) lagen om vägbefordringsavtal och dessa allmänna transportvillkor, som specificerar avsändarens, fraktförarens och mottagarens rättigheter, ansvar och skyldigheter.

Matkahuoltos produktvillkor för utrikes pakettjänster fr.o.m. 1.4.2022

Matkahuoltos transportvillkor vid utrikes transporter fr.o.m. 1.10.2020

Dessa allmänna transportvillkor för utrikes transporter (nedan ”Transportvillkor”) tillämpas utöver lagen om vägbefordringsavtal på alla internationella godstransporttjänster som tillhandahålls av Oy Matkahuolto Ab (”Matkahuolto”). Förutom Transportvillkoren
tillämpas på försändelser de försändelsespecifika produktvillkoren för respektive försändelse, inklusive möjliga landsspecifika specialvillkor. De gällande produktvillkoren är tillgängliga på Matkahuoltos webbsidor på adressen www.matkahuolto. fi.

Med försändelse avses ett gods eller godsparti som antecknats i transportdokumentet och skickas samtidigt från en plats och en avsändare till en annan plats och en mottagare.

Med transportdokument avses ett paketkort eller en på paketet klistrad etikett som överensstämmer med Matkahuoltos gällande anvisningar, vilka utöver sina försändelsestyrande och individualiserande egenskaper även fungerar som faktureringsdokument.

Med ”Kund” avses i dessa Transportvillkor försändelsens avsändare. En kund kan vara en kontantkund eller en avtalskund. Till den del kontantkunden är en konsument, begränsar inte dessa villkor konsumentens tvingande rättigheter enligt konsumentskyddslagen.

Kunden är skyldig att instruera försändelsens mottagare, som inte är part i detta avtal, att agera på det sätt som förutsätts i dessa Transportvillkor. Kunden ansvarar gentemot Matkahuolto för försändelsemottagarens verksamhet, inklusive mottagningen
av försändelsen.

Kunden ska följa de anvisningar som utfärdats av Matkahuolto.

Kunden ska kontrollera hos Matkahuolto att den valda transporttjänsten till utlandet (”Tjänsten”) är möjlig för försändelsen samt att de valda tilläggstjänsterna är möjliga för den valda Tjänsten. Om Kundens val står i konflikt med varandra eller försändelsen, har Matkahuolto rätt att avvika från den Tjänst kunden beställt i enlighet med punkt 11.

Kunden ansvarar för att varje försändelse har ett paketkort eller en etikett i enlighet med Matkahuoltos föreskrifter samt har försetts med de tulldokument eller andra motsvarande dokument som förutsätts av myndigheterna. Kunden ansvarar dessutom för att rätt och aktuella namn- och adressuppgifter samt eventuella övriga uppgifter som Tjänsten förutsätter har antecknats på försändelserna. Avsändarens namn och adress i Fastlandsfinland ska alltid antecknas på försändelserna i händelse av en möjlig returnering.

En Avtalskund ska skicka ett EDI-meddelande till Matkahuolto om alla försändelser. Matkahuolto har rätt att fakturera Avtalskunden för de kostnader som avsaknaden av EDI-meddelande ger upphov till. EDI-meddelandet ska innehålla de uppgifter som behövs för att skicka försändelsen och den tillhörande ankomstavin samt möjliga uppgifter som behövs för förtullningsprocessen. Mottagarens e-postadress och mobiltelefonnummer ska alltid anges i EDI-meddelandet.

Kunden är skyldig att särskilt sörja och ansvara för att

• De uppgifter som Kunden eller Kundens representant har gett med anknytning till försändelsen eller transporten av den är fullständiga, exakta och riktiga

• Kunden följer alla tillämpliga lagar och föreskrifter om förtullning, import, export, dataskydd, handelsbegränsningar/sanktioner, handelsembargo och övriga lagar och föreskrifter med anknytning till försändelsen eller transporten av den

• Kunden har erhållit alla behövliga samtycken i fråga om personuppgifter som ges till Matkahuolto, inklusive mottagarens uppgifter, vilka kan behövas för transporten, tullklareringen och leveransen (såsom namn, leveransadress, e-postadress och
telefonnummer).

Kunden är skyldig att ersätta Matkahuolto för alla sådana kostnader eller övriga skador som beror på att Kunden har försummat sina ovan nämnda särskilda skyldigheter.

En försändelse anses vara olämplig för transport i följande fall:
Den tullanmälan som de tillämpade tullbestämmelserna förutsätter har inte gjorts. Försändelsen innehåller en produktkopia eller -förfalskning, djur, ädelmetall, pengar, ädel- eller smyckestenar, vapen, explosiva ämnen eller ammunition, en människokropp eller kvarlevor av en människa, olagliga substanser såsom elfenben och narkotika, ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods) eller någon annan vederbörlig organisation har klassificerat försändelsen som ett farligt föremål eller ämne eller som en produkt som är förbjuden eller omfattas av begränsningar.

Utrikes försändelser får inte innehålla något ämne som är förbjudet att transportera på land, till havs eller i luften eller har definierats som farligt, såsom t.ex. aerosolburkar, litiumbatterier eller ens små mängder lättantändliga vätskor eller frätande
ämnen.

För internationella försändelser anges alltid endast en uppskattad transporttid. Tjänsternas uppskattade transporttider enligt mottagarlandet och tjänsternas tillgänglighet i olika länder kan kontrolleras i Matkahuoltos webbtjänst.

När en kontantkund skapar en försändelse i Matkahuoltos webbtjänst får kunden en s.k. aktiveringskod, med hjälp av vilken försändelsen kan lämnas till Matkahuoltos serviceställe eller en automat. Aktiveringskoden ska vara skriven på paketet (den innehåller en individuell försändelsekod). I webbtjänsten kan kunden också beställa avhämtning av försändelsen till olika pris. Försändelsen kan också göras vid Matkahuoltos verksamhetsställe för en tilläggsavgift. När det gäller avtalskunder ska varje kolli som ingår i försändelsen ha ett ändamålsenligt transportdokument (paketkort) som innehåller en individuell försändelsekod. Tilläggstjänsterna ska anges på varje transportdokument. Kunden kan på egen bekostnad använda Matkahuoltos i förväg godkända paketkort eller utskriftsprogram. Transportdokumentet ska alltid inkludera Kundens avtalskod.

Tjänsternas priser inkluderar transport och enligt separat överenskommelse utdelning och/eller avhämtning. För kontantkunder ingår mervärdesskatt i Tjänstens pris.

När det gäller kontantkunder är prissättningen baserad på mottagarlandet, den valda paketstorleken och de valda tilläggstjänsterna.

I fråga om avtalskunder är prissättningen baserad på mottagarlandet och den uppmätta vikten eller volymen, beroende på vilken som är större. Kubikvillkoret för paket är 1 m³ = 250 kg. Förutom på mottagarlandet grundar sig prissättningen också på stycken och använda tilläggstjänster. Det vid tidpunkten gällande bränsletillägget som anges på Matkahuoltos webbsidor debiteras separat.

Försändelsen registreras i Matkahuoltos försändelseuppföljningssystem i Finland och i många mottagarländer också i samband med utdelningen.

Om mottagaren inte hämtar eller på annat sätt tar emot försändelsen, returneras alltid ett Utrikes Närpaket, ett Utrikes Distributionspaket och en Utrikes Hemleverans till Kunden på Kundens bekostnad, med undantag av Ryssland, där försändelsen också kan förstöras om Kunden ursprungligen har gett sådana anvisningar. Om en försändelse returneras uppbärs returkostnaderna av Kunden. Om försändelsen inte kan returneras till Kunden, behandlas försändelsen som omöjlig att leverera i enlighet med avtalsvillkoren.

Matkahuolto har rätt att avvika från en Tjänst Kunden beställt om Tjänsterna som Kunden har valt står i konflikt med varandra sinsemellan eller med försändelsens innehåll, storlek, vikt eller någon annan motsvarande faktor. Matkahuolto strävar efter att genomföra Tjänsten på ett sätt som tryggar Kundens intresse. I konfliktsituationer kan Matkahuolto göra ändringar i
huvudprodukten eller tilläggstjänsterna. Om Kundens försändelse inte motsvarar villkoren för den Tjänst Kunden har valt, har Matkahuolto rätt att behandla och fakturera försändelsen som en Tjänst vars egenskaper överensstämmer med egenskaperna hos Kundens försändelse.

Ansvarsbegränsning
Den maximala ersättningen för gods är 8,33 SDR/kg enligt lagen om vägbefordringsavtal. När det gäller försändelser som skickas till Ryssland är den maximala ersättningen per försändelse i varje fall 130 SDR för utrikes distributionspaket och 40 SDR + 4,5 SDR/kg för utrikes Närpaket. Om Kunden så önskar ska Kunden på egen bekostnad försäkra försändelsen till ett högre värde.

Matkahuoltos ansvar begränsas till direkt förlust av eller direkta skador på en försändelse inom ramarna för den ovan nämnda maximala ersättningen. Matkahuolto har inget ansvar för några andra möjliga direkta eller indirekta förluster och skador, inklusive förlorade intäkter eller minskad omsättning eller möjliga räntekostnader.

Mottagarlandet kan dessutom tillämpa egna begränsningar. Kunden ska ta reda på vilka förbud och importbestämmelser som gäller i mottagarlandet vid den aktuella tidpunkten. Matkahuolto ansvarar inte för genomförandet av tjänsten om avsändaren inte har iakttagit de begränsningar och villkor som fastställts i mottagarlandet.

Matkahuolto ansvarar inte för tullförteckningar eller andra beslut med anknytning till tullklarering eller andra myndighetsåtgärder i anslutning till en försändelse. I importtillståndsärenden eller andra importrelaterade ärenden kan tilläggsuppgifter efterfrågas hos handelsbeskickningen i mottagarlandet.

Inspektions- och reklamationsskyldighet; krav på skadestånd
Mottagaren ska inspektera försändelsen och reklamera alla externt synliga skador omedelbart vid mottagandet av försändelsen. Andra än externt synliga skador ska reklameras skriftligt inom sju dagar, söndagar och helgdagar icke inräknade. Om Kunden är en i konsumentskyddslagen avsedd konsument ska anmärkningen göras inom 30 dagar, eller om det från fall till fall bedöms att den rimliga tiden är längre, inom rimlig tid efter att paketet mottagits. Om Kunden försummar att anmäla skadan eller dröjsmålet, förlorar Kunden eller mottagaren av försändelsen rätten att framställa krav med anledning av skadan. Dröjsmål med anknytning till en försändelse ska reklameras skriftligt inom 21 dagar från det att försändelsen gjordes tillgänglig för mottagaren i enlighet med villkoren för produkten. Om försändelsen inte har levereras i enlighet med avtalet, ska detta dock alltid reklameras skriftligt senast tre månader efter att försändelsen skickades.

Skadestånd ska sökas i enlighet med lagen om vägbefordringsavtal senast inom ett år
1. då godset minskats eller skadats eller vid dröjsmål med dess utlämnande den dag då godset utlämnades;
2. vid förlust av godset den trettionde dagen efter utgången av avtalad tid för utlämnandet eller, när särskild tid härför icke avtalats, den sextionde dagen efter det fraktföraren mottog godset till befordran; samt
3. i annat fall vid utgången av en tid om tre månader från det befordringsavtalet slöts.

Mottagaren betalar försändelsens tull- och myndighetsavgifter samt skatter. Om försändelsen inte kan levereras till mottagaren uppbärs de obetalda tull- och myndighetsavgifterna av avsändaren.
Vid sändning inom EU-området behövs inga bifogade dokument. Till försändelser adresserade någon annanstans ska avsändaren foga en handels- eller proformafaktura, om inget annat har fastställts.

Dessa Transportvillkor tillämpas på utrikes transporter från och med 1.10.2020 och ersätter de transportvillkor för utrikes transporter som varit i kraft tidigare.
När dessa villkor träder i kraft anses alla tidigare avtal och villkor mellan parterna, där det hänvisas till transportvillkoren och de allmänna transportbestämmelserna, hänvisa till dessa villkor, om inget annat har avtalats skriftligt.
Om inget annat har avtalats skriftligt mellan parterna har Matkahuolto rätt att göra ändringar i dessa Transportvillkor genom att underrätta sina avtalskunder om ändringarna minst en månad innan ändringarna träder i kraft.

På transportavtalet och på dessa Transportvillkor tillämpas Finlands lag. Alla meningsskiljaktigheter som föranleds av detta avtal eller avtalsförhållande ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan nå enighet i ärendet är den behöriga tingsrätten Helsingfors tingsrätt.
En konsumentkund kan föra en tvist med anknytning till dessa Transportvillkor till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita. fi) för avgörande. Innan konsumenten för tvisten till konsumenttvistenämnden för behandling, bör konsumenten kontakta Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi). Om meningsskiljaktigheten gäller behandling av personuppgifter, kan den registrerade kontakta dataombudsmannens byrå (www.tietosuoja.fi).

Skicka paket till inrikes och utrikes

Pris från 4,90 € till inrikes och till utrikes från 9,90 €
Köp och skicka paket

Spåra paket

Skriv in försändelsekoden i fältet.
Sök

Seriepaket

Genom att köpa seriepaket får du tio försändelser på en gång.
Köp seriepaketSkicka seriepaket
PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortResor och Biljetter överallt i FinlandReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä