Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Matkahuolto som företagStrategiVår berättelsePersonalFöretagets ledningAnsvarighetÅrsberättelser och rapporteringTill media
Logga in

Matkahuoltos förvaltning och ägare

Matkahuolto som företagStrategiVår berättelsePersonalFöretagets ledningAnsvarighetÅrsberättelser och rapporteringTill media

Matkahuoltos förvaltning och ägare

Matkahuolto ägs av Bussförbundet rf samt privata aktörers och sammanslutningars regionala föreningar som bedriver professionell buss- och personbilstrafik, dvs. de finländska bussföretagarna.

Bolagsstämman

Vid bolagsstämman utövas beslutanderätt av bolagets aktieägare. Bolagsstämman sammankallas minst en gång per år för att behandla ärenden som definieras i aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, inklusive val av styrelsemedlemmar och revisor. Den ordinarie bolagsstämman sammankallas årligen för att behandla ärenden som hör till den ordinarie bolagsstämman enligt lagen och bolagsordningen, inklusive behandling av bokslut och avgiven revisionsberättelse.

Styrelsen

Aktieägarna utövar sin beslutanderätt angående val av styrelsemedlemmar under bolagsstämman. Aktieägarna utser vid behov sinsemellan ett utskott som bereder valet av styrelsemedlemmar. Utskottets uppgift är att bedöma bolagets situation och efter behov bedöma vilket kunnande som behövs i bolagets styrelse samt utarbeta ett förslag till styrelsemedlemmar för bolagsstämman.

Styrelsens ordförande är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets aktieägare. Ordförandens uppgifter och närmare roll har definierats i styrelsens arbetsordning.

Matkahuoltos styrelse ombesörjer bolagets förvaltning och ett ändamålsenligt ordnande av Matkahuoltos verksamhet. Styrelsen ansvarar för att bolagets bokföring och den ekonomiska övervakningen ordnas på vederbörligt sätt samt godkänner bolagets strategi.

Företagets ledning

Ansvarsområdena och skyldigheterna för Matkahuoltos ledning definieras i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen. I beslutsfattandet och förvaltningen följs aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning. Styrelsens arbetsordning fastställer behörigheten mellan styrelsen och den verkställande ledningen.

Ledningsgruppen har tio medlemmar utöver verkställande direktören.

Läs mer om företagets ledning

Premiering

Aktieägarna fattar under bolagsstämman beslut om arvoden som betalas till styrelsemedlemmarna. Styrelsen fattar beslut om premiering av bolagets verkställande direktör samt bekräftar på verkställande direktörens förslag ledningsgruppens medlemmar och de principer som ska följas vid premiering av personalen och för incitamentsarvoden. Premieringen av medlemmarna i bolagets ledningsgrupp godkänns på förslag av verkställande direktören enligt principen ”en nivå högre upp”, dvs. av styrelsens ordförande, i enlighet med bolagets principer för premiering.

Processen för fastställande av premieringen av den högsta ledningen samt principerna för personalens löner har skrivits in i styrelsens arbetsordning. Premieringen består av fyra delområden: premiering i pengar, utveckling, personalförmåner samt gemenskap och stöd. I fråga om premiering i pengar omfattas en mycket begränsad personalgrupp av incitamentspremiering, och grunderna för premiering av denna grupp godkänns av styrelsen. Fastställandet av löner sker i fråga om största delen av personalen på basis av kollektivavtalet. När det gäller tjänstemän som inte omfattas av lönesystemet enligt kollektivavtalet fastställs lönen på basis av uppgiften. Vid fastställande av lönenivå och personalförmåner iakttas den allmänna utvecklingen inom branschen och övriga påverkande faktorer.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier