ResenärerPaketFöretagskunderServiceställen
Sök
Logga in
Första sidan
Paket
Matkahuoltos transportvillkor

Matkahuoltos transportvillkor

Vid transport av paket följer Oy Matkahuolto Ab (”Matkahuolto”) lagen om vägbefordringsavtal och dessa allmänna transportvillkor, som specificerar avsändarens, fraktförarens och mottagarens rättigheter, ansvar och skyldigheter.

Transportvillkor fr.o.m. 1.6.2020

1 Tillämpningsområde

Dessa allmänna transportvillkor (nedan ”Transportvillkor”) tillämpas jämte den gällande lagen om vägberfordringsavtal på samtliga betalda inrikes pakettransporter vilka avsändaren överlämnar till Matkahuolto för transport i enlighet med dessa Transportvillkor (”Transporttjänst”). I fråga om frakt tillämpas Matkahuoltos separata villkor som gäller vid den aktuella tidpunkten.

Med avsändare avses den som sänder ett paket eller någon annan instans som ger Matkahuolto ett transportuppdrag. Avsändaren kan vara en kontantkund eller en avtalskund. Till den del kontantkunden är en konsument, begränsar inte dessa villkor konsumentens tvingande rättigheter enligt konsumentskyddslagen.

Utöver dessa Transportvillkor tillämpas på en Transporttjänst även de vid tidpunkten gällande beskrivningarna av och villkoren för paketprodukter (”Produktvillkor”). Produktvillkoren för vissa paketprodukter innehåller villkor eller begränsningar som avviker från dessa Transportvillkor. Avsändaren ska sätta sig in i Produktvillkoren innan avtalet om Transporttjänsten ingås.

2 Överlåtelse av en försändelse till Matkahuolto

En försändelse kan överlåtas till Matkahuolto vid ett av Matkahuoltos serviceställen eller vid ett Matkahuolto-ombuds serviceställe eller lämnas för transport till en samarbetspartner som förmedlar Matkahuoltos Transporttjänst (inklusive försändelser som skickas från paketautomater eller hämtas från avtalskunder eller försändelser som lämnas för transport till bussar), om inget annat nämns i Produktvillkoren. En försändelse anses ha överlåtits till Matkahuolto och tagits emot av Matkahuolto i det skede då Matkahuoltos representant tar emot försändelsen, godkänner försändelsen och försändelsen registreras i Matkahuoltos system.

3 Transportdokument

Avsändaren ska förse varje paket med ett paketkort godkänt av Matkahuolto eller Matkahuoltos aktiveringskod. Paketkortet ska ha tydliga och tillräckliga anteckningar. Avsändaren ansvarar för anteckningarnas riktighet. Matkahuolto har rätt att korrigera anteckningarna på paketkortet om dessa befinns vara bristfälliga eller felaktiga.

Om Matkahuolto har motiverade skäl att tvivla på ett transportdokuments riktighet, har Matkahuolto rätt att låta bli att leverera försändelsen och returnera försändelsen till avsändaren på avsändarens bekostnad eller vid behov överlämna försändelsen till räddningsmyndigheten, polismyndigheten eller övriga myndigheter.

Avsändaren ansvarar alltid för uppgifterna i transportdokumentet och deras riktighet, även i sådana fall då en anställd hos Matkahuolto har infört anteckningarna i transportdokumentet eller systemet på avsändarens begäran. Avsändaren svarar för de kostnader och skador som åsamkas Matkahuolto eller någon annan aktör på grund av felaktiga och/eller bristfälliga uppgifter eller anvisningar som avsändaren lämnat. En försändelse kan alltid returneras till avsändaren på avsändarens bekostnad om anteckningarna på transportdokumentet är bristfälliga eller felaktiga.

Uppgifter i meddelanden som en avtalskund sänder på elektronisk väg ska överensstämma med Matkahuoltos anvisningar. Avtalskunden ansvarar för meddelandets innehåll och för att meddelandet når fram till Matkahuolto. Om uppgifterna i ett elektroniskt meddelande från en avtalskund är bristfälliga, felaktiga eller står i konflikt med uppgifterna i de transportdokument som har fästs på paketen, förbehåller sig Matkahuolto rätten att använda de uppgifter som Matkahuolto bedömer som korrekta. I oklara fall använder Matkahuolto de uppgifter som mottagits elektroniskt och fakturerar enligt dessa, dock med beaktande av att Matkahuolto alltid har rätt att fakturera enligt sina faktiska kostnader.

Matkahuolto ansvarar inte för att försändelser som försetts med felaktiga, bristfälliga eller oklara kontaktuppgifter når fram till mottagaren. Löftet om transporttid som eventuellt ges i transportvillkoren gäller endast försändelser som har skickats i enlighet med Matkahuoltos anvisningar för försändelser. Matkahuolto har rätt att kräva skälig ersättning av avsändaren för eventuella utredningar, förfrågningar om tilläggsinformation och extra arbete.

4 Förpackning

Avsändaren ansvarar för att godset är så väl förpackat att det kan lastas med andra paket utan risk för svinn eller skada samt att det tål normal transport-, lossnings- och hanteringsbelastning. Det rekommenderas inte att flera paket fästs i varandra. Matkahuolto har rätt att vägra att ta emot ett paket om det är sannolikt att godset på grund av sin beskaffenhet eller bristfällig förpackning skadas eller kan orsaka skada på andra paket, personer eller transportfordonet. Om Matkahuolto har vägrat att ta emot ett transportuppdrag har avsändaren inte rätt att kräva ersättning av Matkahuolto.

Om det inte har funnits några yttre synliga tecken på att förpackningen varit bristfällig, är avsändaren skyldig att ersätta skador som en bristfällig förpackning eller anteckning orsakar Matkahuolto eller dess samarbetspartner, personer, annan egendom, andra paket eller transportfordonet.

Matkahuolto ansvarar inte för skador som orsakas oförpackade eller bristfälligt förpackade försändelser.

5 Användning av Matkahuoltos transportutrustning

Transportutrustning som ägs av Matkahuolto (t.ex. pallar, transportvagnar och lådor) får användas endast på separat överenskommelse i samband med Matkahuoltos inrikes transporter. Transportutrustningen får inte användas i samband med utrikes transporter, andra företags transporter eller kundens interna verksamhet. En avtalskund får tillgång till högst det antal av Matkahuoltos transportutrustning som avtalats under en veckas tid. Transportutrustning kan överlåtas till avtalskunden endast om avtalskunden har returnerat tidigare använd transportutrustning i enlighet med Matkahuoltos anvisningar. Avtalskunden ansvarar för den transportutrustning som avtalskunden avhämtat eller som levererats till avtalskunden samt för användningen av utrustningen. Matkahuolto har rätt att följa upp och övervaka användningen av transportutrustningen, hämta transportutrustning som inte returnerats samt fakturera avtalskunden för kostnader för avhämtning av transportutrustning som inte returnerats. Matkahuolto har också rätt att utföra inspektioner i avtalskundens lokaler för att följa upp användningen av transportutrustningen. Matkahuolto har rätt att av avtalskunden uppbära en kostnad som motsvarar nyanskaffningspriset om transportutrustning skadas, försvinner eller används i strid med avtalet.

6 Grund för höjning av fraktens pris

Transporttjänstens pris grundar sig på priset för den aktuella paketprodukten enligt den aktuella prislistan, om inte Matkahuolto har avtalat om andra priser med avtalskunden. Om paketets vikt eller yttre mått överskrider maximimåtten för det valda produktslaget har Matkahuolto rätt att byta till ett produktslag som motsvarar paketets verkliga mått. Som leverans- och faktureringsgrund används i sådana fall uppgifterna enligt det uppdaterade produktslaget.

En tilläggsavgift enligt prislistan debiteras för försändelsen om försändelsens vikt eller volym inte överensstämmer med Produktvillkoren eller annars ska debiteras separat. Om inget annat fastställs i Produktvillkoren kan också en separat avgift uppbäras för försändelsens innehåll eller någon annan tjänst med anknytning till försändelsen. Försändelser med ömtåligt innehåll ska förses med tilläggstjänsten Ömtåligt gods och varningsetiketter som informerar om detta. Märkningar på fabriksförpackningar är inte bindande för Matkahuolto.

Varningsetiketter utökar inte Matkahuoltos ansvar vid ersättning av kostnader för skada och undanröjer inte heller avsändarens ansvar.

7 Flerkolliförsändelse

En s.k. flerkolliförsändelse som består av flera paket är möjlig endast om alla paket överlåts till Matkahuolto samtidigt och på samma plats samt kan levereras till samma avhämtningsställe på samma gång.

8 Farliga ämnen

Lagstridiga eller uppenbart farliga föremål eller ämnen transporteras inte. Matkahuolto åtar sig att transportera farliga ämnen endast enligt de förbehåll och förfaranden för busstransporter som meddelats i Produktvillkoren och i en separat anvisning. Vid förpackning och märkning av TFÄ-försändelser ska den gällande TFÄ-lagstiftningen och Matkahuoltos anvisningar följas.

Om Matkahuolto inte har informerats om godsets farliga beskaffenhet har Matkahuolto rätt att handla i enlighet med 15 § i lagen om vägbefordringsavtal, dvs. vid behov förstöra godset eller ofarliggöra det för avsändarens räkning och på dennes ansvar. Avsändaren ska ersätta kostnader och skador som uppkommer till följd av transporten.

9 Bussförskottsförsändelse

Avsändaren har rätt att fastställa en bussförskottsavgift för försändelsen, vars belopp antecknas på paketkortet, om en bussförskottsavgift är tillåten enligt Produktvillkoren. Bussförskottsavgiften kan inte kombineras med försändelser som levereras till mottagarens dörr (Distributionspaket, Hemleverans) eller försändelser som består av flera än ett paket. Mottagaren ska betala bussförskottsavgiften och andra avgifter enligt transportavtalet som tillkommer mottagaren innan försändelsen kan utlämnas.

Matkahuolto ansvarar inte för bedräglig verksamhet från avsändarens sida. Ifall mottagaren anser att avsändaren har handlat bedrägligt ska han eller hon vända sig till polismyndigheten för att få bussförskottsbeloppet kvarhållet hos Matkahuolto. Efter polisens utredning i ärendet fattar Matkahuolto beslut om eventuell återbetalning av bussförskottsbeloppet eller en överföring av beloppet till det konto för beslagtagande som myndigheten anvisat.

Matkahuolto betalar en summa som motsvarar bussförskottsbeloppet till avsändaren, om paketet har utlämnats till mottagaren utan att denne har betalat den fastställda bussförskottsavgiften.

10 Matkahuoltos undersökningsskyldighet

Matkahuoltos undersökningsskyldighet begränsar sig till försändelsens yttre beskaffenhet och antalet kollin. Om yttre brister eller skador kan ses på försändelsen ska ett förbehåll antecknas på paketkortet och i systemet och avsändaren ska underrättas om orsakerna till förbehållet. Matkahuolto ansvarar inte för skador som upptäckts på detta sätt. Matkahuoltos undersökningsskyldighet omfattar inte skyldigheten att granska huruvida paketet har försetts med erforderliga hanterings- eller varningsetiketter, utan avsändaren ska själv sörja för detta.

11 Ändringar i försändelseuppgifterna

Avsändaren kan skriftligen begära att ändringar görs i uppgifterna för ett paket som är i Matkahuoltos förfogande ända tills mottagaren gör anspråk på försändelsen. Ändringarna är avgiftsbelagda. Avsändaren är skyldig att ersätta eventuella skador som orsakas till följd av ändringen. Mottagaren kan i enlighet med de Produktvillkor som tillämpas vid tidpunkten ha rätt att göra ändringar i försändelseuppgifterna.

12 Utlämnande av paket och hinder för utlämnande

Matkahuolto underrättar mottagaren då paketet nått destinationsorten, om detta är möjligt och om ingenting annat har överenskommits med mottagaren. Paketet utlämnas till den mottagare som anges på transportdokumentet eller till dennes ombud mot kvittens. I samband med utlämnandet kontrolleras mottagarens identitet och eventuella fullmakt. Matkahuolto bifogar fullmakten till leveransförteckningen. Paketet överlåts när mottagaren har betalat alla de avgifter som enligt transportavtalet ankommer på mottagaren. För avtalskunder går avgifterna till fakturering när försändelsen utlämnas till mottagaren, såvida det inte är fråga om en försändelse per bussförskott.

Avhämtningstider som är specifika för serviceställena samt ändringar

Mottagaren kan hämta försändelsen under serviceställets öppettider. Avhämtningsställenas öppettider kan avvika från det aktuella serviceställets öppettider till exempel i fall där butiken som är verksam vid avhämtningsstället är öppen 24/7. Matkahuolto informerar om avhämtningsställenas öppettider på sina webbsidor men ansvarar inte för att informationen är uppdaterad eller riktig.

Matkahuolto har rätt att byta ut den paketautomat eller det avhämtningsställe som valts till en annan paketautomat eller ett annat avhämtningsställe.

Utlämnande av paket från en paketautomat

Matkahuolto skickar koden för öppning av paketautomatens fack till mottagaren av försändelsen med användning av det mobilnummer, den e-postadress eller den postadress avsändaren specificerat. Försändelsen betraktas som utlämnad när koden har slagits in och facket har öppnats. Avsändaren ansvarar för att uppgifterna om mottagaren är korrekta. Vid avhämtning av en försändelse från en paketautomat kontrolleras varken identitetsbevis eller fullmakt, utan mottagarens användning av koden anses motsvara identifiering av mottagaren.

När avhämtningsstället är en paketautomat iakttas i samband med transporten de tjänstespecifika villkoren och begränsningarna för paketautomater.

Flerkolliförsändelser utlämnas inte från paketautomater och inte heller försändelser som inkluderar tilläggstjänsten Bussförskott eller TFÄ-tilläggstjänsten eller betalningsvillkoret mottagaren betalar. De ovan nämnda försändelserna styrs till något annat av Matkahuoltos avhämtningsställen. De gällande Produktvillkoren kan innehålla ytterligare begränsningar beträffande tilläggstjänster.

Utlämnande av paket vid mottagarens adress

En försändelse som transporteras till en adress utlämnas till den person som påträffas vid adressen. Försändelserna utdelas ända fram till mottagarens adress, i ytterdörrens omedelbara närhet. En person ska med hjälp av en paketkärra kunna transportera försändelsen ända fram. I annat fall lossas försändelsen alldeles intill Matkahuoltos fordon. Tjänsten inkluderar ett utdelningsförsök. Om mottagaren inte är på plats vid den överenskomna leveranstidpunkten förs försändelsen till Matkahuoltos serviceställe och en ankomstavi skickas till mottagaren. Mottagaren eller avsändaren kan också köpa en extra utdelning för försändelsen.

13 Förvaring och returförsändelse

Paket förvaras vid avhämtningsstället i sju (7) dagar, om inte en längre förvaringstid nämns separat i Produktvillkoren. Efter att den avgiftsfria förvaringstiden som ingår i transporttjänsten har löpt ut, har avsändaren och mottagaren rätt att som en separat debiterad tilläggstjänst köpa extra förvaringstid (högst sammanlagt 28 dagar), överföring till ett annat avhämtningsställe eller hemleverans.

Om inget annat har avtalats eller avsändaren inte har gett andra instruktioner, returneras paketet till avsändaren på avsändarens bekostnad. Matkahuolto tar ut alla avgifter för transport, förvaring och tilläggstjänster hos avsändaren.

14 Matkahuoltos rätt att sälja godset

Om det föreligger hinder för utlämnande av paketet har Matkahuolto rätt att sälja godset för att säkra sin rätt till ekonomisk fördel:

1) Utan att invänta avsändarens anvisningar, om godset lätt blir förskämt, om förvaringskostnaderna inte står i rimlig proportion till godsets värde eller om en säljtid har fastställts för tjänsten i fråga.

2) I fråga om annat gods, om det inte är rimligt att följa de anvisningar som avsändaren meddelat och inga andra anvisningar meddelats inom rimlig tid. Den som har rätt till paketet ska i mån av möjlighet i god tid underrättas om var och när godset kommer att säljas.

15 Kvarhållningsrätt

Matkahuolto har rätt att hålla kvar paketet som säkerhet för de fordringar som uppkommit genom transportuppdraget eller förvaringen av paketet oberoende av äganderätten.

16 Matkahuoltos ansvar

Matkahuolto ansvarar för förlust eller minskning av eller skador på godset från det att paketet mottagits för transport tills det att paketet levererats samt för skada som beror på fördröjt utlämnande. Matkahuoltos ansvar bestäms enligt lagen om vägbefordringsavtal. Om Matkahuolto vägrar att avhämta eller transportera ett paket begränsas Matkahuoltos ansvar till högst fraktpriset för försändelsen i fråga, såvida det inte påvisas att skadan är mindre är så.

17 Befrielse från ansvar

Matkahuolto ansvarar inte för förlust eller minskning av eller skada på försändelsen eller för fördröjt utlämnande, om det framgår att skadan har orsakats av avsändarens eller mottagarens fel eller försummelse, avsändarens eller mottagarens anvisningar, varans bristande kvalitet, bristfällig förpackning eller en omständighet som Matkahuolto inte har kunnat undvika och vars följder Matkahuolto inte har kunnat förebygga. Matkahuolto bär inte det ansvar som nämns i punkt 16 heller i det fall att skadan beror på särskild risk i anslutning till befordran enligt 29 § i lagen om vägbefordringsavtal. Matkahuolto ansvarar inte för sådana skador på paket eller deras innehåll som orsakas av temperaturförändringar eller kondens när det gäller produkter som kräver värmekontrollerad transport, såsom djupfrysta varor, känsliga livsmedel, levande djur och växter m.m.

18 Leveranstid

Leveranstiden beror på vilken tjänst som har valts. Den produktspecifika leveranstiden definieras i tjänstebeskrivningen för den aktuella produkten. I leveranstiden inräknas inte helgfria lördagar, helgdagar, första maj, självständighetsdagen eller andra officiella helgdagar.

19 Fördröjt utlämnande av paket

Med fördröjt utlämnande avses att paketet inte kan utlämnas på destinationsorten inom den leveranstid som anges i punkt 18.

20 Förlust av paket

Om paketet inte har utlämnats inom 28 dagar från det att Matkahuolto tog emot paketet för transport, kan den som har rätt att kräva ut paketet yrka på ersättning som om paketet hade gått förlorat.

21 Ersättning för förlust eller minskning av eller skada på paket samt fördröjt utlämnande

Ersättningarna grundar sig på lagen om vägbefordringsavtal och på dessa villkor. Matkahuoltos ansvar begränsas enligt följande:

1) Ett paket som går förlorat eller blir förstört ersätts till godsets verkliga värde på avsändningsstället, dock högst enligt det maximibelopp som fastställs i lagen om vägbefordringsavtal. Dessutom återbetalas de avgifter som Matkahuolto tagit ut för transporten.

2) Delvis minskning av eller skada på ett paket ersätts till godsets verkliga värde på avsändningsstället, dock högst enligt det maximibelopp som fastställs i lagen om vägbefordringsavtal per minskad eller skadad andel. Dessutom återbetalas en del av de avgifter som Matkahuolto tagit ut för transporten i proportion till minskningens eller skadans omfattning.

3) Matkahuolto ersätter skador som anses ha orsakats av att utlämnandet av paketet har fördröjts, dock högst till ett belopp som motsvarar den fraktavgift som Matkahuolto tagit ut för transporten.

Matkahuolto ansvarar inte för skador som orsakats själva förpackningen.

Matkahuolto ansvarar inte för medelbara eller indirekta skador, såsom inkomst- eller intäktsbortfall, utebliven vinst, ansvar gentemot tredje part eller andra motsvarande ekonomiska skador.

Om Matkahuolto ersätter godset till dess fulla värde, övergår äganderätten till godset till Matkahuolto.

22 Anmärkningar

Om det finns synliga yttre tecken på att försändelsen har minskat eller skadats ska mottagaren påpeka detta till Matkahuolto i samband med att paketet utlämnas. Om minskningen eller skadan inte kan upptäckas utifrån ska anmärkningen göras skriftligen inom sju bankdagar efter mottagandet av försändelsen, frånsett dagen för utlämnandet. För fördröjt utlämnande utbetalas ersättning endast om mottagaren har lämnat en skriftlig anmärkning till Matkahuolto inom 21 dagar från den dag då paketet ställts till mottagarens förfogande. Om mottagaren är en i konsumentskyddslagen avsedd konsument ska anmärkningen göras inom 30 dagar, eller om det från fall till fall bedöms att den rimliga tiden är längre, inom rimlig tid efter att paketet mottagits. Om kunden försummar att anmäla skadan eller dröjsmålet, förlorar kunden rätten att framställa krav med anledning av skadan eller dröjsmålet.

Matkahuolto har rätt att debitera för utredningsarbete som beror på kundens egen eller mottagarens försummelse eller fel.

23 Preskription

Talan gällande befordran ska väckas inom ett år. Denna tid räknas från

1) dagen då paketet utlämnades, när det gäller minskning av eller skada på försändelsen eller fördröjt utlämnande,

2) inom 30 dagar efter den leveranstid som nämns i punkt 22 eller, när ingen särskild leveranstid har överenskommits, inom 60 dagar efter det att Matkahuolto tog emot godset för transport, i fall där paketet har försvunnit.

24 Försäkring av paket

Matkahuolto har inte tecknat någon separat försäkring för paket som mottas för befordran, om inget annat har specificerats separat i Produktvillkoren eller transportavtalet. Om avsändaren vill teckna en varutransportförsäkring för paketet i fråga, ska han eller hon själv teckna en separat försäkring för detta syfte.

25 Specialvillkor

Paket som inte kan transporteras i vilken buss som helst (på grund av storlek, vikt e.d.) mottas för transport enligt separat överenskommelse.

Ansökningar om ersättning ska lämnas i skriftlig form antingen till det avsändande eller det mottagande servicestället, Oy Matkahuolto Ab:s huvudkontor eller på elektronisk väg till www.matkahuolto.fi.

26 Behandling av personuppgifter

Matkahuolto behandlar personuppgifter med anknytning till Transporttjänster i enlighet med Matkahuoltos dataskyddsbeskrivning för transporttjänster och myndigheternas tillståndshandlingar (www.matkahuolto.fi/tietosuoja).

27 Bestämmelsernas giltighetstid

Dessa Transportvillkor tillämpas på alla uppdrag från och med 1.6.2020 och ersätter de transportvillkor och allmänna befordringsbestämmelser som varit i kraft tidigare.

När dessa villkor träder i kraft anses alla tidigare avtal och villkor mellan parterna, där det hänvisas till transportvillkoren och de allmänna transportbestämmelserna, hänvisa till dessa villkor, om inget annat har avtalats skriftligt.

Om inget annat har avtalats skriftligt mellan parterna har Matkahuolto rätt att göra ändringar i dessa Transportvillkor genom att underrätta sina avtalskunder om ändringarna en månad i förväg.

28 Tillämplig lag och behörig domstol

På transportavtalet och på dessa Transportvillkor tillämpas Finlands lag.

Alla meningsskiljaktigheter som föranleds av detta avtal eller avtalsförhållande ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan nå enighet i ärendet är den behöriga tingsrätten Helsingfors tingsrätt.

En konsumentkund kan föra en tvist med anknytning till dessa Transportvillkor till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. Innan konsumenten för tvisten till konsumenttvistenämnden för behandling, bör konsumenten kontakta Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi). Om meningsskiljaktigheten gäller behandling av personuppgifter, kan den registrerade kontakta dataombudsmannens byrå (www.tietosuoja.fi).


Vid transport av paket följer Matkahuolto lagen om vägbefordringsavtal och Matkahuoltos allmänna befordringsregler, som specificerar avsändarens, fraktförarens och mottagarens lagenliga ansvar och skyldigheter.

Transportvillkor t.o.m. 31.5.2020

1 Tillämpningsområde

Dessa allmänna befordringsbestämmelser tillämpas jämte gällande lag om vägbefordringsavtal på samtliga betalda inrikes varutransporter vilka Oy Matkahuolto Ab:s serviceställen, ombudsserviceställen eller andra serviceställen som drivs av Matkahuoltos samarbetspartner tar emot för transport i Oy Matkahuolto Ab:s regi. Alla ovan nämnda aktörer och serviceställen benämns nedan som ”Matkahuolto”. Dessa transportvillkor tillämpas även på försändelser som sänds och avhämtas från paketautomater.

Med avsändare avses den som sänder ett paket eller någon annan instans som ger Matkahuolto ett transportuppdrag.När dessa villkor träder i kraft ersätts alla tidigare avtal och villkor mellan parterna med dessa villkor, om inte annat avtalats skriftligen.

2 Begränsningar av tillämpningsområdet

När det gäller transport av paket som lämnas direkt till en buss längs bussens rutt och paket som lämnats till en paketautomat tillämpas dessa villkor först efter att paketet har registrerats i Matkahuoltos system genom avläsning av försändelsens aktiveringskod eller streckkod eller mottagits och kvitterats av Matkahuolto. Matkahuolto ansvarar för ett paket först efter att det kvitterats som mottaget av Matkahuolto eller avlästs och registrerats i Matkahuoltos system. Vissa tjänster är förknippade med begränsningar som avviker från dessa befordringsbestämmelser. Dessa anges i de tjänstespecifika produktbeskrivningarna på Matkahuoltos webbplats www.matkahuolto.fi och information om begränsningarna fås även på Matkahuoltos serviceställen. På begäran kan villkoren även sändas separat.

3 Transportavtal

Som transportavtal accepteras endast transportdokument, dvs. paketkort, som godkänts av Matkahuolto. Avsändaren ska förse varje paket med paketkort eller aktiveringskod. Paketkortet ska ha tydliga och tillräckliga anteckningar. Matkahuolto har rätt att ändra anteckningarna på paketkortet för avsändarens räkning och på dennes ansvar, om dessa befinns vara bristfälliga eller felaktiga.

4 Ansvar för transportdokumentets innehåll

Avsändaren ansvarar alltid för uppgifterna i transportdokumentet, även i sådana fall då en anställd hos Matkahuolto har infört anteckningarna i transportdokumentet eller systemet på avsändarens begäran. Avsändaren svarar för de kostnader och skador som åsamkas Matkahuolto eller någon annan aktör på grund av felaktiga och/eller bristfälliga uppgifter eller anvisningar som avsändaren lämnat.

Uppgifter i meddelanden som avsändaren sänder på elektronisk väg ska presenteras i avtalad form. Avsändaren ansvarar för meddelandets innehåll och för att meddelandet når fram till Matkahuolto. Om uppgifterna i ett elektroniskt meddelande från avsändaren är bristfälliga, felaktiga eller står i konflikt med uppgifterna i de transportdokument som har fästs på paketen, förbehåller sig Matkahuolto rätten att använda de uppgifter som Matkahuolto bedömer som korrekta. I oklara fall använder Matkahuolto de uppgifter som mottagits elektroniskt och fakturerar enligt dessa, dock med beaktande av att Matkahuolto alltid har rätt att fakturera enligt sina faktiska kostnader.

Matkahuolto ansvarar inte för att försändelser som försetts med felaktiga, bristfälliga eller oklara kontaktuppgifter når fram till mottagaren. Löftet om transporttid gäller endast försändelser som har skickats i enlighet med Matkahuoltos anvisningar för försändelser. Matkahuolto har rätt att kräva skälig ersättning av avsändaren för eventuella förfrågningar om tilläggsinformation och extra arbete.

5 Förpackning

Avsändaren ansvarar för att godset är så väl förpackat att det kan lastas med andra paket utan risk för svinn eller skada och att det tål normal transportbelastning. Det rekommenderas inte att flera paket fästs i varandra. Matkahuolto har rätt att vägra att ta emot ett paket om det är sannolikt att godset på grund av sin beskaffenhet eller bristfällig förpackning skadas eller kan orsaka skada på andra paket, personer eller transportfordonet. Om Matkahuolto har vägrat att ta emot ett transportuppdrag har avsändaren inte rätt att kräva ersättning av Matkahuolto.

6 Användning av Matkahuoltos transportutrustning

Transportutrustning som ägs av Matkahuolto (t.ex. pallar, transportvagnar och lådor) får användas endast på separat överenskommelse i samband med Matkahuoltos inrikes transporter. Transportutrustningen får inte användas i samband med utrikes transporter, andra företags transporter eller kundens interna verksamhet. Kunden får tillgång till högst det antal av Matkahuoltos transportutrustning som avtalats under en veckas tid. Transportutrustning kan överlåtas till kunden endast om kunden har returnerat tidigare använd transportutrustning i enlighet med Matkahuoltos anvisningar. Kunden ansvarar för den transportutrustning som kunden avhämtat eller som levererats till kunden samt för användningen av utrustningen. Matkahuolto har rätt att följa upp och övervaka användningen av transportutrustningen, hämta transportutrustning som inte returnerats samt fakturera kunden för kostnader för avhämtning av transportutrustning som inte returnerats. Matkahuolto har också rätt att utföra inspektioner i kundens lokaler för att följa upp användningen av transportutrustningen. Matkahuolto har rätt att av kunden uppbära en kostnad som motsvarar nyanskaffningspriset om transportutrustning skadas, försvinner eller används i strid med avtalet.

7 Bristfällig förpackning

Om det inte har funnits några yttre synliga tecken på att förpackningen varit bristfällig, är avsändaren skyldig att ersätta skador som en bristfällig förpackning eller anteckning orsakar andra paket, personer eller transportfordonet.

Matkahuolto ansvarar inte för skador som orsakas oförpackade eller bristfälligt förpackade försändelser.

8 Grund för höjning av fraktens pris

En tilläggsavgift enligt prislistan läggs till transportens pris om paketets innehåll, storlek eller någon annan tjänst förutsätter det. Avsändaren ska förse paket med tillbörliga etiketter och varningsdekaler samt andra märkningar som förutsätts enligt bestämmelserna. Märkningar på fabriksförpackningar är inte bindande för Matkahuolto.

Etiketter och varningsdekaler utökar inte Matkahuoltos ansvar vid ersättning av kostnader för skada och undanröjer inte heller avsändarens ansvar.

9 Farliga ämnen

Matkahuolto åtar sig att befordra farliga ämnen endast enligt de förbehåll som meddelats i en separat instruktion om busstransporter. Om Matkahuolto inte har informerats om godsets farliga beskaffenhet har Matkahuolto rätt att handla i enlighet med 15 § i lagen om vägbefordringsavtal, dvs. vid behov förstöra godset eller ofarliggöra det för avsändarens räkning och på dennes ansvar. Avsändaren ska ersätta kostnader och skador som uppkommer till följd av transporten.

10 Försändelse per bussförskott

Avsändaren har rätt att fastställa en bussförskottsavgift för försändelsen, vars belopp antecknas på paketkortet, om en bussförskottsavgift är tillåten för den valda tjänsten. Mottagaren ska betala bussförskottsavgiften och andra avgifter enligt transportavtalet som tillkommer mottagaren innan försändelsen kan utlämnas. Ifall mottagaren anser att avsändaren har handlat bedrägligt ska han eller hon vända sig till polismyndigheten för att få bussförskottsbeloppet kvarhållet hos Matkahuolto. Efter polisens utredning i ärendet fattar Matkahuolto beslut om eventuell återbetalning av bussförskottsbeloppet eller en överföring av beloppet till det konto för beslagtagande som myndigheten anvisat.

Matkahuolto är skyldig att betala en summa som motsvarar bussförskottsbeloppet till avsändaren, om paketet har utlämnats till mottagaren utan att denne har betalat den fastställda bussförskottsavgiften.

Bussförskottsavgiften kan inte kombineras med försändelser som levereras till mottagarens dörr (Distributionspaket, Hemleverans).

11 Matkahuoltos undersökningsskyldighet

Matkahuoltos undersökningsskyldighet begränsar sig till försändelsens yttre beskaffenhet och antalet kollin. Om yttre brister eller skador kan ses på försändelsen ska ett förbehåll antecknas på paketkortet och i systemet och avsändaren ska underrättas om orsakerna till förbehållet. Matkahuolto ansvarar inte för skador som upptäckts på detta sätt. Det hör inte till Matkahuoltos undersökningsskyldighet att granska huruvida paketet har försetts med erforderliga hanterings- eller varningsetiketter, utan avsändaren ska själv sörja för detta.

12 Ändringar i försändelseuppgifterna

Avsändaren kan skriftligen begära att ändringar görs i uppgifterna för ett paket som är i Matkahuoltos förfogande ända tills mottagaren gör anspråk på försändelsen. Ändringarna är avgiftsbelagda. Avsändaren är skyldig att ersätta eventuella skador som orsakas till följd av ändringen. Mottagaren har rätt att göra ändringar enligt villkoren för den tjänst som valts i försändelseuppgifterna.

13 Utlämnande av paket och hinder för utlämnande

Matkahuolto underrättar mottagaren då paketet nått destinationsorten, om detta är möjligt och om ingenting annat har överenskommits med mottagaren. Paketet utlämnas till den mottagare som anges på transportdokumentet eller till dennes ombud mot kvittens. I samband med utlämnandet kontrolleras mottagarens identitet och eventuella fullmakt. Matkahuolto bifogar fullmakten till leveransförteckningen. Paketet överlåts när mottagaren har betalat alla de avgifter och eventuella aviserings- och förvaringskostnader som enligt transportavtalet ankommer på honom eller henne. För avtalskunder går avgifterna till fakturering, såvida det inte är fråga om en försändelse per bussförskott.

Utlämnande av paket från en paketautomat

Matkahuolto skickar koden för öppning av facket till mottagaren av försändelsen med användning av det mobilnummer, den e-postadress eller den postadress avsändaren specificerat. Försändelsen betraktas som utlämnad när koden har slagits in och facket har öppnats. Avsändaren ansvarar för att uppgifterna om mottagaren är korrekta. Vid avhämtning av en försändelse från en paketautomat kontrolleras varken identitetsbevis eller fullmakt och försändelserna undertecknas inte och inga kvitton skrivs ut.

När avhämtningsstället är en paketautomat iakttas i samband med transporten de tjänstespecifika villkoren och begränsningarna för paketautomater. Matkahuolto har rätt att byta ut den valda paketautomaten till en annan paketautomat eller ett annat avhämtningsställe.

Utlämnande av paket vid mottagarens adress

En försändelse som transporteras till en adress utlämnas till den person som påträffas vid adressen. Försändelserna utdelas ända fram till mottagarens adress, i ytterdörrens omedelbara närhet. En person ska med hjälp av en paketkärra kunna transportera försändelsen ända fram. I annat fall lossas försändelsen alldeles intill Matkahuoltos fordon. Tjänsten inkluderar ett utdelningsförsök. Om mottagaren inte är på plats vid den överenskomna leveranstidpunkten förs försändelsen till Matkahuolto och en ankomstavi skickas till mottagaren. Mottagaren eller avsändaren kan också köpa en extra utdelning för försändelsen

14 Förvaring och returförsändelse

Paket förvaras i enlighet med beskrivningen av tjänsten. När den avgiftsfria förvaringstiden har gått ut tar Matkahuolto ut en förvaringsserviceavgift enligt prislistan. Paket som inte avhämtas returneras till avsändaren, om inte annat överenskommits, på den ursprungliga avsändarens bekostnad. Matkahuolto tar ut alla avgifter för transport, förvaring och tilläggstjänster hos den ursprungliga avsändaren.

15 Matkahuoltos rätt att sälja godset

Om det föreligger hinder för utlämnande av paketet har Matkahuolto rätt att sälja varan för att säkra sin rätt till ekonomisk fördel:

1) utan att invänta avsändarens anvisningar, om varan lätt blir förskämd, om förvaringskostnaderna inte står i rimlig proportion till varans värde eller om en säljtid har fastställts för tjänsten i fråga
2) beträffande andra varor efter 60 dagar från den tidpunkt då paketet togs emot för transport, om avsändaren inte lämnat några anvisningar eller om anvisningarna inte varit skäliga. Den som har rätt till paketet ska i mån av möjlighet i god tid underrättas om var och när varan kommer att säljas.

16 Rätt att kvarhålla godset och panträtt

Matkahuolto har rätt att hålla kvar paketet som säkerhet för de fordringar som uppkommit genom transportuppdraget eller förvaringen av paketet oberoende av äganderätten. Matkahuolto har också panträtt i gods som är under dess tillsyn. Panträtten gäller som säkerhet för samtliga fordringar som hänför sig till samma avsändare.

17 Matkahuoltos ansvar

Matkahuolto ansvarar för förlust eller minskning av eller skador på godset från det att paketet mottagits för transport tills det att paketet levererats samt för skada som beror på fördröjt utlämnande. Matkahuoltos ansvar bestäms enligt lagen om vägbefordringsavtal. Om Matkahuolto vägrar att avhämta eller transportera ett paket begränsas Matkahuoltos ansvar till högst fraktpriset för försändelsen i fråga, såvida det inte påvisas att skadan är mindre är så.

18 Befrielse från ansvar

Matkahuolto ansvarar inte för förlust eller minskning av eller skada på gods eller för fördröjt utlämnande, om det framgår att ovan nämnda omständighet har orsakats av avsändarens eller mottagarens fel, varans bristande kvalitet, bristfällig förpackning eller ett förhållande som Matkahuolto inte kunnat undvika och vars följder Matkahuolto inte kunna förebygga. Matkahuolto bär inte det ansvar som nämns i punkt 16 heller i det fall att skadan beror på särskild risk i anslutning till befordran enligt 29 § i lagen om vägbefordringsavtal. Matkahuolto ansvarar inte för sådana skador på paket eller deras innehåll som orsakas av temperaturförändringar eller kondens när det gäller produkter som kräver värmekontrollerad transport, såsom djupfrysta varor, känsliga livsmedel, levande djur och växter m.m.

19 Leveranstid

Leveranstiden beror på vilken tjänst som har valts. Den produktspecifika leveranstiden definieras i tjänstebeskrivningen för den aktuella produkten. I leveranstiden inräknas inte helgfria lördagar, helgdagar, första maj, självständighetsdagen eller andra officiella helgdagar.

20 Fördröjt utlämnande av paket

Med fördröjt utlämnande avses att paketet inte kan utlämnas på destinationsorten inom den leveransfrist som anges i punkt 19.

21 Förlust av paket

Om paketet inte har utlämnats inom 28 dagar från det att Matkahuolto tog emot paketet för transport, kan den som har rätt att kräva ut paketet yrka på ersättning som om paketet hade gått förlorat.

22 Ersättning för förlust eller minskning av eller skada på paket samt fördröjt utlämnande

Ersättningarna grundar sig på lagen om vägbefordringsavtal och på dessa villkor. Matkahuoltos ansvar begränsas enligt följande:

1) Befordrat paket som går förlorat eller blir förstört ersätts till verkligt värde, dock högst enligt det maximibelopp som fastställs i lagen om vägbefordringsavtal. Dessutom återbetalas de avgifter som Matkahuolto tagit ut för transporten.
2) Minskning av eller skada på befordrat paket ersätts till godsets verkliga värde på avgångsstället, dock högst enligt det maximibelopp som fastställs i lagen om vägbefordringsavtal per minskad eller skadad andel. Dessutom återbetalas en del av de avgifter som Matkahuolto tagit ut för transporten i proportion till minskningens eller skadans omfattning.
3) Matkahuolto ersätter skador som anses ha orsakats av att utlämnandet av paketet har fördröjts, dock högst till ett belopp som motsvarar den fraktavgift som Matkahuolto tagit ut för transporten.

Matkahuolto ansvarar inte för skador som orsakats själva förpackningen. Matkahuolto ansvarar inte för medelbara eller indirekta skador, såsom inkomst- eller intäktsbortfall, utebliven vinst, ränteförluster eller andra motsvarande ekonomiska skador.

Om Matkahuolto ersätter godset till dess fulla värde, övergår äganderätten till godset till Matkahuolto.

23 Anmärkningar

Om det finns synliga yttre tecken på att försändelsen har minskat eller skadats ska mottagaren påpeka detta till Matkahuolto i samband med att paketet utlämnas. Om minskningen eller skadan inte kan upptäckas utifrån ska anmärkningen göras skriftligen inom sju dagar efter mottagandet av försändelsen, frånsett dagen för utlämnandet, helgdagar, första maj och självständighetsdagen. Om mottagaren är en i konsumentskyddslagen avsedd konsument ska anmärkningen göras inom skälig tid (14 dagar) efter att paketet mottagits. För fördröjt utlämnande utbetalas ersättning endast om mottagaren har lämnat en skriftlig anmärkning till Matkahuolto inom 21 dagar från den dag då paketet ställts till mottagarens förfogande. Den som försummar att anmärka om en skada förlorar sin rätt att väcka talan.

24 Preskription

Talan gällande befordran ska väckas inom ett år. Denna tid räknas från
1) dagen då paketet utlämnades, när det gäller minskning av eller skada på försändelsen eller fördröjt utlämnande,
2) 30 dagar efter den leveransfrist som nämns i punkt 18, när det gäller paket som gått förlorat.

25 Försäkring av paket

Matkahuolto har inte tecknat någon separat försäkring för paket som mottas för befordran, om inget annat har specificerats för den specifika tjänst som kunden valt eller i transportavtalet. Om avsändaren vill teckna en varutransportförsäkring för paketet i fråga, ska han eller hon själv teckna en separat försäkring för detta syfte.

26 Specialvillkor

Paket som inte kan transporteras i vilken buss som helst (på grund av storlek, vikt e.d.) mottas för transport enligt separat överenskommelse. Om varans namn är skrivet på ett främmande språk eller annars är svårbegripligt ska paketkortet också innehålla en redogörelse över varans beskaffenhet.

Om Matkahuolto avhämtar varan från avsändarens lokaler eller transporterar den till mottagarens lokaler tillämpas ovan nämnda bestämmelser även på dessa transporter. Ansökningar om ersättning ska lämnas i skriftlig form antingen till det avsändande eller det mottagande servicestället, Oy Matkahuolto Ab:s huvudkontor eller på elektronisk väg till www.matkahuolto.fi.

Ansvaret för gods som mottagits för förvaring på Matkahuoltos serviceställen fastställs enligt villkoren för förvaring av särskilt gods.

27 Behandling och lagring av personuppgifter

Matkahuolto har rätt att införa uppgifter om paket, namn-, adress-, telefon- och bankuppgifter om både avsändaren och mottagaren samt namn och identifieringsuppgifter för den som kvitterar ut paketet. Dataskyddsbeskrivningen för pakettjänster och myndigheternas tillståndshandlingar finns på Matkahuoltos webbplats www.matkahuolto.fi

28 Ikraftträdande

Dessa transportvillkor tillämpas på alla uppdrag från och med 2.10.2019 och ersätter de transportvillkor och allmänna befordringsbestämmelser som varit i kraft tidigare.

29 Tillämplig lag och laga domstol

På transportavtalet och på dessa allmänna villkor tillämpas finsk lag. Alla meningsskiljaktigheter som föranleds av detta avtal eller avtalsförhållande ska i första hand avgöras genom förhandlingar parterna emellan. Dessa förhandlingar ska inledas så fort detta är möjligt i praktiken, dock senast på den trettionde (30) dagen från det att en part har meddelats skriftligen om att förhandlingar inleds. Om parterna trots förhandlingar inte har nått enighet i ärendet efter att trettio (30) dagar har förlöpt från det skriftliga meddelandet, kan parterna föra tvisten till Helsingfors tingsrätt för avgörande.

Skicka paket

Pris från 4,90 €
Köp och skicka paket

Spåra paket

Skriv in försändelsekoden i fältet.
Sök

Seriepaket

Genom att köpa seriepaket får du tio försändelser på en gång.
Köp seriepaketSkicka seriepaket