Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Dataskyddsbeskrivning: Assistanstjänster

Dataskyddsbeskrivning: Assistanstjänster

Oy Matkahuolto Ab
FO-nummer 0111393-9
PB 100
00101 Helsingfors
tfn 020 710 5000

(Nedan ”Matkahuolto” eller ”vi”)

I denna dataskyddsbeskrivning redogörs det för hur Matkahuolto behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållandet av assistanstjänster för personer med rörelsehinder och funktionsnedsättning vid Matkahuoltos serviceställen och busstationer i enlighet med EU-förordning nr 181/2011 (”Assistanstjänster”). På infosidan om våra Assistanstjänster hittar du allmän information om Assistanstjänsterna.

Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Matkahuolto samlar in och behandlar i samband med tillhandahållandet av Assistanstjänster. I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Matkahuolto för dessa personuppgifter och för behandlingen av personuppgifterna. Dataskydd innebär förtroende och det är av största vikt för Matkahuolto att skydda din integritet och dina personuppgifter. Därför samlar Matkahuolto i sin roll som personuppgiftsansvarig personuppgifter om dig endast i den omfattning vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig förstklassiga Assistanstjänster.

1. Kontaktuppgifter i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter

Oy Matkahuolto Ab
Kundservicecentralen
PB 100
00101 Helsingfors
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Vilka uppgifter behandlar vi?

I samband med tillhandahållandet av assistanstjänster behandlar vi följande personuppgifter:

 • Individualiserande uppgifter eller namn

 • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer och/eller e-postadress

 • Uppgifter som gäller resan, såsom avgångs- och ankomststation samt avgångs- och ankomsttid.

 • Tilläggsuppgifter som är nödvändiga för att genomföra assistanstjänsten, vilka den assisterade personen eller dennes assistent lämnar till Matkahuolto, såsom information om karaktären hos personens funktionsnedsättning eller hurdan hjälp personen behöver.

3. Syften med och lagliga grunder för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig möjlighet att använda våra Assistanstjänster. Matkahuolto är med stöd av EU-förordningen skyldigt att tillhandahålla Assistanstjänster, och således är grunden för behandling av personuppgifter en lagstadgad skyldighet som Matkahuolto ålagts.

4. Regelmässiga uppgiftskällor

Vi samlar in uppgifter av dig, din assistent, din intressebevakare eller någon annan företrädare för dig i samband med beställningen eller tillhandahållandet av Assistanstjänsten.

5. Överföring av personuppgifter

Matkahuolto kan överföra registrerades personuppgifter till tredje parter för att verkställa de behandlingssyften som specificeras i denna beskrivning på det sätt som preciseras nedan. Vid överföring av personuppgifter har Matkahuolto bland annat genom avtalsarrangemang säkerställt att den som behandlar personuppgifterna endast behandlar uppgifterna i enlighet med de skriftliga anvisningar som Matkahuolto har utfärdat och endast för de behandlingssyften som definieras i denna beskrivning och på ett sådant sätt att åtkomsten till personuppgifterna har begränsats enbart till sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till personuppgifterna.

 • Behandlare av personuppgifter: Matkahuolto kan överföra personuppgifter till behandlare av personuppgifter för att verkställa sådana tjänster eller uppgifter som Matkahuolto har anvisat dem, såsom underhåll av datasystem eller andra databehandlingsuppgifter. Matkahuolto kan också utlokalisera uppgifter med anknytning till Assistanstjänsterna. Då kan Matkahuolto överföra personuppgifter till en behandlare av personuppgifter som utför Assistanstjänsterna eller uppgifter med anknytning till dem.

 • Trafikbolag: Matkahuolto överför personuppgifter till trafikbolag i den omfattning det är nödvändigt för att genomföra Assistanstjänsten i fullständig utsträckning.

 • Ombud: Matkahuolto överför personuppgifter till ombud i den omfattning det är nödvändigt för att genomföra Assistanstjänsten i fullständig utsträckning.

6. Utlämnande av personuppgifter

Vi utlämnar individualiserade kunders personuppgifter till tredje parter endast i de fall som presenteras nedan.

 • Vi kan utlämna den registrerades personuppgifter på det sätt som förutsätts i behöriga myndigheters eller andra aktörers krav, i enlighet med den lagstiftning som gäller vid tidpunkten.

 • Om vi säljer, förvärvar, fusionerar eller på annat sätt omorganiserar vår affärsverksamhet, kan vi eller en aktör som agerar för vår räkning utlämna kundens personuppgifter till köpare och deras rådgivare.

7. Principer för skyddet av personuppgifter

Allt manuellt material förvaras på Matkahuoltos verksamhetsställen i låsta utrymmen.

Uppgifterna i elektronisk form förvaras i en databas till vilken åtkomst har beviljats sådana särskilt utsedda medlemmar i den personuppgiftsansvarigas personal eller personalen hos en aktör som är verksam för den personuppgiftsansvarigas räkning, vilka på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till uppgifterna, har fått tillräcklig utbildning och är bundna av en lagstadgad eller avtalsbaserade tystnadsplikt.

Den elektroniska tjänsten finns i en skyddad, låst datorsal, som endast den tekniska personalen med passerkort har tillgång till. Servrarna har skyddats med användning av tekniska metoder.

All datatrafik mellan webbläsaren och servermiljön är krypterad.

Användarrättigheterna till servrarna och applikationerna har begränsats genom rollbaserad användarbehörighetshantering.

8. Personuppgifternas förvaringstid och radering

Matkahuolto förvarar personuppgifter som har lämnats i samband med tillhandahållandet av Assistanstjänster under den lagstadgade besvärstid (tre månader) som gäller för Assistanstjänster. Därefter förstörs uppgifterna på ett informationssäkert sätt, om inte tjänsten har varit föremål för besvär, i vilket fall uppgifterna förvaras under den tid besväret behandlas.

9. Den registrerades rättigheter

EU:s dataskyddsförordning tryggar åtskilliga rättigheter för den registrerade och genom att utöva dessa rättigheter kan du själv i många situationer bestämma över behandlingen av dina personuppgifter. Du kan utöva följande rättigheter i relation till Matkahuolto till de delar Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

 • Rätt till insyn: Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av Matkahuolto på huruvida Matkahuolto behandlar uppgifter som gäller den registrerade samt rätt att granska uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. Matkahuolto kan be den registrerade specificera sin begäran om rätt till insyn bl.a. i fråga om detaljer som gäller leverans av uppgifter.

 • Rätt att få uppgifter rättade: Den registrerade har rätt att korrigera felaktiga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar eller komplettera bristfälliga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. I samband med en begäran om rättelse av uppgifter bör den registrerade beakta att inte alla uppgifter kan ändras i efterhand i form av en rättelse. Sådana uppgifter är till exempel innehållet i beslut som utfärdats om den registrerades förmåner. Sådana beslut omfattas av egna besvärsförfaranden i enlighet med de uppgifter som getts i varje beslut.

 • Rätten att bli glömd: Om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av personuppgifter, eller en för Matkahuolto förpliktande lagbestämmelse eller avtalsskyldighet med anknytning till förvaring av personuppgifter har upphört, har den registrerade rätt att kräva att Matkahuolto raderar personuppgifterna som gäller den registrerade och Matkahuolto är skyldigt att ta bort sådana uppgifter.

 • Begränsning av behandlingen: Den registrerade kan i vissa lagstadgade fall ha rätt att kräva att Matkahuolto begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter.

Den registrerade kan utöva de ovan nämnda rättigheterna genom att kontakta Matkahuoltos Kundservicecentral som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsbeskrivning.

Utifrån den registrerades begäran vidtar Matkahuolto utan dröjsmål åtgärder och skickar till den registrerade information om åtgärder som gäller utövandet av rättigheter i regel inom en månad efter mottagande av den registrerades begäran.

Dessutom har den registrerade rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om Matkahuoltos behandling av personuppgifter. Klagomål framförs till den behöriga tillsynsmyndigheten, i Finland till dataombudsmannen enligt anvisningar utfärdade av ombudsmannen. Dataombudsmannens webbsidor finns på adressen http://www.tietosuoja.fi.

10. Till slut

Matkahuolto förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna dataskyddsbeskrivning. Om inget annat föranleds av tvingande lagstiftning, meddelar inte Matkahuolto nödvändigtvis de registrerade personligen om ändringar. Därför uppmanar Matkahuolto de registrerade att ibland läsa denna dataskyddsbeskrivning för att upptäcka möjliga ändringar.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier