Hyppää sisältöön
Matkahuolto
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkustajatPaketitUsein kysyttyäAsiakaspalveluBlogi
Kirjaudu

Tietosuojaseloste: Pakettipalvelut ja viranomaisten lupa-asiakirjat

Oy Matkahuolto Ab
Y-tunnus 0111393-9
PL 100
00101 Helsinki
puh. 020 710 5000

(Myöhemmin ”Matkahuolto” tai ”me”)

Pakettipalveluilla tarkoitetaan Matkahuollon suorittamia kotimaan tavarankuljetuksia ja lähetysten luovuttamista lähetysten vastaanottajille. Viranomaisten lupa-asiakirjojen toimituksella viitataan Matkahuollon toteuttamaan lupa-asiakirjalähetysten toimittamiseen Matkahuollon nimettyihin noutopisteisiin ja viranomaisten toimipisteisiin Suomessa, sekä lupa-asiakirjojen luovuttamiseen lähetysten vastaanottajille Matkahuollon nimetyissä noutopisteissä.

Matkahuolto toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita se käsittelee pakettipalveluiden tuottamisen yhteydessä. Rekisterinpitäjänä Matkahuolto on vastuussa kaikista niistä henkilötiedoista, joita Matkahuolto käsittelee pakettipalveluiden tuottamisen yhteydessä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on Matkahuollolle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi Matkahuolto kerää rekisterinpitäjänä toimiessaan henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsee niitä tarjotakseen sinulle ensiluokkaisia palveluita.

Viranomaispalvelujen tuottamisen yhteydessä käsitellyille henkilötiedoille Matkahuolto toimii henkilötietojen käsittelijänä. Viranomaisten lupa-asiakirjojen toimittamisen yhteydessä Matkahuollolla ei ole itsenäistä oikeutta päättää henkilötietojen käsittelyn keinoista ja tarkoituksista, vaan Matkahuolto toimii rekisterinpitäjän ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset on selostettu tarkemmin tässä tietosuojaselosteessa.

1. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Oy Matkahuolto Ab
Asiakaspalvelukeskus
PL 100
00101 Helsinki 
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Pakettipalveluiden rekisterin tietosisältö

Pakettipalveluiden yhteydessä Matkahuolto käsittelee lähetysten lähettäjiä ja vastaanottajia, tai näiden edustajia taikka valtuuttamia henkilöitä (rekisteröidyt) koskevia sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on välttämätöntä, jotta Matkahuolto voi tuottaa Pakettipalvelut. Näitä tietoja ovat:

 • lähettäjän (tai tämän edustajan) sekä vastaanottajan (tai tämän edustajan) koko nimi

 • lähetyksen saapumisilmoituksen toimittamiseksi tarvittavat vastaanottajan tiedot, tapauksesta riippuen puhelinnumero, sähköpostiosoite ja/tai postiosoite

 • tapauksesta riippuen lähetyksen toimitusosoite

 • tapauksesta riippuen lähetyksen sisältöä koskevat tiedot

 • lähetystä noudettaessa käytetyn tunnistautumisasiakirjan numero tai lähetyksen vastaanottajan henkilötunnuksen loppuosa tämän yksiselitteiseen tunnistamiseen

 • tapauskohtaisesti lähetyksen vastaanottajan valtuuttaman edustajan nimi, valtakirja, jonka Matkahuolto säilyttää luovutusluettelon liitteenä, sekä lähetystä noudettaessa käytetyn tunnistautumisasiakirjan numero tai tämän henkilötunnuksen loppuosa vastaanottajan valtuuttaman edustajan henkilöllisyyden varmistamiseksi

 • tapauksen mukaan laskutus- tai maksutiedot, mukaan lukien pankkiyhteystiedot

 • rekisteröidyn mahdollinen suoramarkkinointikielto tai suoramarkkinointilupa

 • tapauksesta riippuen näiden tietojen muutostiedot

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisterinpitäjänä toimiessaan Matkahuolto käsittelee henkilötietoja palvelun toteuttamisen tarkoituksiin, eli osoitteellisten lähetysten lähettämistä, vastaanottamista ja saapumisilmoitusten lähettämistä sekä bussiennakon tilittämistä sekä henkilön yksiselitteistä yksilöimistä varten.

Lisäksi Matkahuolto käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen hoitamisen ja kehittämisen tarkoituksiin, mahdollisten väärinkäytösten selvittämisen tarkoituksiin, mahdollisten oikeusvaateiden esittämisen ja mahdollisia Matkahuoltoa vastaan esitetyiltä oikeusvaateilta puolustautumisen tarkoituksiin, sekä suoramarkkinointitarkoituksiin lainsäädännön sallimissa rajoissa, ellei rekisteröity ole kieltänyt henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilötunnuksen loppuosa kerätään Matkahuollon järjestelmään, jotta voidaan yksiselitteisesti yksilöidä vastaanottaja ja tarvittaessa jälkikäteen todentaa, että luovutuksen tai jakelun suorittaja on tarkistanut vastaanottajan henkilöllisyyden.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Rekisterinpitäjänä toimiessaan Matkahuolto käsittelee henkilötietoja sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai oikeutetun etunsa perusteella. Rekisteröidyillä on Matkahuollon toimittamien pakettien vastaanottajina tai lähettäjien edustajina asiallinen yhteys Matkahuollon toimintaan, jolloin Matkahuollolla on oikeutetun etunsa mukainen peruste käsitellä vastaanottajien henkilötietoja rekisterinpitäjän asemassa. Lisäksi henkilötietojen käsittely on osittain tarpeen Matkahuollon lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi (Tiekuljetussopimuslaki (345/1979)).

Viranomaisten lupa-asiakirjojen kuljettamisen yhteydessä rekisterinpitäjä vastaa viime kädessä lupa-asiakirjojen toimittamisen yhteydessä käsiteltyjen henkilötietojen käsittelystä Matkahuollon toimiessa henkilötietojen käsittelijänä. Toimiessaan henkilötietojen käsittelijänä Matkahuolto käsittelee lähettäjien ja vastaanottajien henkilötietoja rekisterinpitäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Rekisteröidyn velvollisuus todistaa henkilöllisyytensä

Tiekuljetussopimuslaissa asetetaan yksityiskohtaiset vaatimukset niistä tiedoista, jotka lähetyksen lähettäjä tai rahdinkuljettaja on vähintään velvoitettu merkitsemään kuljetusasiakirjaan. Näiden tietojen toimittaminen tai luovuttaminen Matkahuollolle perustuu tiekuljetussopimuslain velvoitteeseen.

Matkahuolto on tiekuljetussopimuslakiin perustuen vastuussa siitä, että lähetys luovutetaan kuljetusasiakirjaan merkitylle vastaanottajalle. Lähetys luovutetaan kuljetusasiakirjaan merkitylle vastaanottajalle tai hänen valtuuttamalleen edustajalle kuittausta vastaan. Luovutettaessa tarkastetaan vastaanottajan henkilöllisyys ja mahdollinen valtakirja, ja kirjataan ylös vastaanottajan (tai tämän valtuuttaman henkilön) henkilötunnuksen loppuosa.

Mikäli vastaanottaja (tai tämän valtuuttama henkilö) kieltäytyy todistamasta henkilöllisyyttään ja luovuttamaan Matkahuollolle henkilötunnuksensa loppuosaa tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla, Matkahuolto ei voi todentaa vastaanottajan tai tämän valtuuttaman henkilön henkilöllisyyttä, eikä siten luovuttaa tälle lähetystä.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedon luovuttajana Matkahuollolle toimii lähetyksen lähettäjä, Matkahuollon yhteistyökumppani taikka sellainen viranomainen, jonka lähetyksiä Matkahuolto kuljettaa.

Lähetyksen luovuttamisen yhteydessä Matkahuolto varmistaa lähetyksen vastaanottajan tai tämän valtuuttaman henkilön henkilöllisyyden. Tässä yhteydessä Matkahuolto saa henkilötietoja suoraan rekisteröidyltä: vastaanottajan tai tämän valtuuttaman henkilön henkilöllisyyden yksiselitteiseksi varmistamiseksi Matkahuolto tallentaa rekisteröidyn tunnistautumisasiakirjan numeron tai tämän henkilötunnuksen loppuosan.

5. Henkilötietojen siirrot

Matkahuolto voi siirtää rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä selosteessa kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi siten, kuin alla on täsmennetty. Siirtäessään henkilötietoja Matkahuolto on muun muassa sopimuksellisin järjestelyin varmistunut siitä, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain Matkahuollon antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja vain niihin käsittelyn tarkoituksiin, jotka tässä selosteessa on määritelty, ja että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin.

 • Matkahuollon Suomessa toimiva kuljetusketju eli kuljetus- ja jakelukumppanit sekä palveluverkosto eli lähetys- ja noutopisteet: Matkahuolto voi siirtää henkilötietoja kuljetusketjuun kuuluville yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille niiltä osin, kuin nämä tarvitsevat tietoja näille osoitettujen tehtävien toteuttamista, kuten paketin kuljettamista, luovuttamista ja jakelua, sekä saapumisilmoitusten tai asiakastyytyväisyyskyselyiden lähettämistä, varten.

 • Henkilötietojen käsittelijät: Matkahuolto voi siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, jotka Matkahuolto on näille osoittanut, kuten tietojärjestelmien ylläpitotehtävät tai muut tietojenkäsittelytehtävät.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiekuljetussopimuslaissa ja sitä vastaavissa logistiikka-alan kansainvälisissä sopimuksissa asetetaan yksityiskohtaiset vaatimukset niistä tiedoista, jotka lähetyksen lähettäjä tai rahdinkuljettaja on vähintään velvoitettu merkitsemään lähetyksen mukana toimitettavaan kuljetusasiakirjaan. Näitä kuljetusasiakirjaan sisältyviä tietoja Matkahuolto luovuttaa ulkomaille toimitettavien lähetysten yhteydessä kuljetusketjuun kuuluville yhteistyökumppaneilleen säännönmukaisesti. Tässä yhteydessä säännönmukaisesti luovutettavien henkilötietojen ryhmät ovat seuraavat:

 • lähettäjän (tai tämän edustajan) ja vastaanottajan (tai tämän edustajan) koko nimi

 • lähetyksen toimittamiseksi tarvittavat vastaanottajan tiedot, tapauksesta riippuen puhelinnumero, sähköpostiosoite ja/tai postiosoite.

Lisäksi lähetyksen vastaanottajan (tai tämän valtuuttaman edustajan) kuittaustiedot luovutetaan kuljetussopimuksen mukaisesti lähetyksen lähettäjälle.

Lisäksi henkilötietoja luovutetaan toimivaltaisille viranomaisille, kuten rajavartioviranomaisille ja tullille viranomaisten lakisääteisten tiedonsaantioikeuksien rajoissa.

Matkahuolto luovuttaa tiedot vastaanottajille salattuna tiedonsiirtona suojatun teknisen käyttöyhteyden kautta.

Kansainvälisten lähetysten yhteydessä tietoja voidaan luovuttaa myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle riippuen lähettäjän, tämän käyttämien yhteistyökumppaneiden tai alihankkijoiden sijaintivaltiosta tai sijaintivaltioista.

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään Matkahuollon toimipisteissä lukituissa tiloissa.

Rekisterin tiedot säilytetään tietokannassa, jonne pääsy on myönnetty sellaisille erikseen nimetyille rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenille, joiden on tehtäviensä perusteella tarpeellista saada pääsy tietoihin ja jotka ovat saaneet riittävän koulutuksen ja joita sitoo lakisääteinen tai sopimukseen perustuva salassapitovelvoite.

Konekielinen palvelu sijaitsee suojatussa, lukitussa konesalissa, jonne pääsy on rajoitettu tekniseen henkilöstöön ja sallittu ainoastaan kulkuluvilla. Palvelimet on suojattu käyttäen teknisiä menetelmiä.
Kaikki selaimen ja palvelinympäristön välinen tietoliikenne on salattu.

Palvelinten ja sovellusten käyttöoikeuksia on rajattu rooliperusteisella käyttövaltuushallinnalla.

8. Henkilötietojen säilytysaika ja poisto

Matkahuolto tai sellainen henkilötietojen käsittelijä, jotka suorittavat Matkahuollon puolesta pakettipalveluiden toimittamisen yhteydessä toteutettavia henkilötietojen käsittelytehtäviä, säilyttää rekisteröityjen henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti vain niin kauan, kuin tietojen säilyttäminen on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.

Pakettipalveluiden yhteydessä käsiteltyjä henkilötietoja säilytetään Matkahuollon operatiivisissa järjestelmissä pääsääntöisesti puolentoista vuoden ajan, minkä jälkeen tiedot arkistoidaan. Tiekuljetussopimuslakiin perustuva kanneaika on maksimissaan kolme vuotta, minkä vuoksi Matkahuolto säilyttää kaikkia pakettipalveluiden yhteydessä käsiteltyjä tietoja arkistoituna vähintään kolmen vuoden ajan. Arkistoituihin tietoihin pääsy on tiukasti rajattu.

 • Lähetyksen vastaanottajan (tai tämän valtuuttaman henkilön) henkilötunnuksen loppuosaa säilytetään puolitoista vuotta.

 • Kirjanpitoaineiston osana olevia henkilötietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämä aika.

Kun Matkahuolto ei enää tarvitse henkilötietoja niiden käsittelyn tarkoituksiin, tiedot poistetaan Matkahuollon ja henkilötietojen käsittelijän tietojärjestelmistä ja muista tiedostoista tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa Matkahuoltoon niiltä osin, kuin Matkahuolto toimii rekisterinpitäjänä.

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada Matkahuollolta vahvistus siitä, käsitteleekö Matkahuolto häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa Matkahuollon hänestä käsittelemät tiedot. Matkahuolto voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.

 • Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista Matkahuollon hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää Matkahuollon hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja. Tietojen oikaisua koskevan pyynnön yhteydessä rekisteröidyn tulee huomioida, että kaikkia tietoja ei voida jälkikäteen tiedon oikaisuasiana muuttaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rekisteröidyn etuuksista annettujen päätösten sisältö. Tällaisia päätöksiä koskee omat valitusmenettelynsä kussakin päätöksessä annettujen tietojen mukaisesti.

 • Oikeus tulla unohdetuksi: Mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, Matkahuoltoa velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt, rekisteröidyllä on oikeus vaatia Matkahuoltoa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja Matkahuollolla on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot.

 • Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus vaatia Matkahuoltoa rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

 • Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi lakisääteisten edellytysten vallitessa olla oikeus saada Matkahuollolta Matkahuollon hänestä käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Matkahuollon estämättä.

 • Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä: Rekisteröidyllä voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu Matkahuollon oikeutettuun etuun, ja Matkahuollolla on velvollisuus noudattaa rekisteröidyn vaatimusta, ellei käsillä ole voi huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 • Suoramarkkinointi ja oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.

 • Jos rekisteröity on antanut Matkahuollolle suostumuksensa sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, voi rekisteröity perua suostumuksensa koska tahansa.

 • Rekisteröity voi tarkastaa ja oikaista tietojansa Matkahuollon tarjoamissa sähköisissä palveluissa, kuten mobiilisovelluksessa, tai ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuun Matkahuollon Asiakaspalvelukeskukseen. Tietojen poistamista tai siirtämistä taikka käsittelyn rajoittamista tai suoramarkkinoinnin kieltämistä koskevat pyynnöt tulee esittää Matkahuollon Asiakaspalvelukeskukseen.

Matkahuolto ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Matkahuollon henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi.

10. Lopuksi

Matkahuolto pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Matkahuolto ei välttämättä ilmoita muutoksista rekisteröidyille henkilökohtaisesti, mistä syystä Matkahuolto kehottaa rekisteröityjä ajoittain tarkastamaan tämän selosteen mahdollisten muutosten varalta.HenkilöilleYrityksille

Matkustajat

BussiaikataulutBussiliput ja matkakortitLataa sovellus ja osta liputReittiopasHinnat ja alennuksetOhjeet ja ehdot matkustajille

Sosiaalinen media

Matkahuolto
Paremmin perillä