Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Dataskyddsbeskrivning: Utlottningar och tävlingar

Beskrivningen uppdaterades 27.12.2022

Oy Matkahuolto Ab
FO-nummer 0111393-9

(Nedan ”Matkahuolto” eller ”vi”)

Matkahuolto kan ordna utlottningar eller tävlingar för sina kunder eller andra intressentgrupper, där personen som deltar i utlottningen eller tävlingen ger sitt namn, sina kontaktuppgifter och eventuella övriga uppgifter för utlottningen eller tävlingen till Matkahuolto. En utlottning kan också ordnas i samband med en enkätundersökning eller någon annan motsvarande verksamhet.

Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter våra kunder eller andra personer ger oss i samband med en utlottning eller tävling. I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Matkahuolto för alla personuppgifter som du ger Matkahuolto och för behandlingen av personuppgifterna. Dataskydd innebär förtroende och det är av största vikt för Matkahuolto att skydda din integritet och dina personuppgifter. Därför samlar Matkahuolto personuppgifter om dig endast i den omfattning vi behöver uppgifterna för de nedan beskrivna ändamålen. Sätten att behandla dina personuppgifter och syftena med behandlingen beskrivs närmare i denna dataskyddsbeskrivning. När vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan, är du en sådan registrerad som avses i beskrivningen och du har till exempel de rättigheter som fastställs i punkt 9.

Om du önskar mer information om hur dina personuppgifter behandlas för att genomföra våra elektroniska och icke elektroniska tjänster, vår kundbetjäning och vår kundkommunikation, kan du läsa Matkahuoltos dataskyddsbeskrivningar för Passagerartjänster och Pakettjänster.

1. Kontaktuppgifter i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter

Oy Matkahuolto Ab
Kundservicecentralen
PB 100
00101 Helsingfors
tfn 020 710 5000
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Personuppgifter som samlas in för en utlottning eller tävling

Matkahuolto samlar in sådana personuppgifter om personer som deltar i Matkahuoltos utlottningar och tävlingar, vilka är nödvändiga för att genomföra utlottningen eller tävlingen, välja en vinnare och leverera möjliga vinster. Beroende på utlottningens eller tävlingens tema behandlas följande personuppgifter:

  • Namn och kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, postnummer och postanstalt

  • Identifikationsuppgifter som gäller deltagandet, till exempel tidpunkt för deltagandet

  • Versions-, installations-, identifikations- och surfningsuppgifter om den använda enheten och webbläsaren.

  • Ditt språkval

3. Grunden för och syftena med behandlingen av personuppgifter

I samband med utlottningar och tävlingar samlar vi uppgifter för att kunna genomföra utlottningen, kontakta vinnaren i utlottningen och belöna personer som deltagit i utlottningen eller tävlingen. De uppgifter du lämnar (t.ex. personuppgifter, svar i enkäter eller undersökningar, webbläsaruppgifter) kan kombineras med dina kunduppgifter om du är registrerad som användare av våra elektroniska tjänster. Uppgifterna kan användas för utveckling av Matkahuoltos affärsverksamhet, för genomförande av marknadsföring eller kundservice samt för statistik. Om du inte har tagit i bruk våra elektroniska tjänster eller inte använder våra tjänster via ditt elektroniska kundkonto, kombinerar vi inte personuppgifter som samlats in i samband med användningen av våra olika tjänster. Då behandlas dina uppgifter endast för den aktuella utlottningen eller tävlingen.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är verkställande av ett avtal, dvs. godkännande av villkoren för deltagande i samband med deltagande i en utlottning/tävling.

Det är också fråga om behandling baserad på samtycke, och syftet med en behandling baserad på samtycke beskrivs alltid tydligt när samtycke efterfrågas.

4. Elektronisk direktmarknadsföring

Vi använder inte dina personuppgifter för ändamål med anknytning till elektronisk direktmarknadsföring utan att du har gett ditt samtycke till detta i förväg. Om du har gett ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och förbjuda att Matkahuolto använder personuppgifter för elektronisk direktmarknadsföring. Du kan förbjuda användning av dina personuppgifter för ändamål med anknytning till elektronisk direktmarknadsföring genom att kontakta Matkahuoltos Kundservicecentral.

Matkahuolto behöver inte begära ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring om uppgifterna har erhållits med stöd av en tidigare kundrelation och i samband med en tidigare köphändelse. Uppgifter som erhållits med stöd av en tidigare kundrelation används endast för direktmarknadsföring av produkter och tjänster som tillhör samma produktgrupp och endast i Matkahuoltos direktmarknadsföring. Även i en sådan situation har du när som helst rätt att förbjuda att Matkahuolto använder personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Matkahuolto samlar in uppgifter av den registrerade själv i samband med deltagandet i en utlottning eller tävling.

6. Överföring av personuppgifter

Matkahuolto kan överföra personuppgifter till behandlare av personuppgifter för att verkställa sådana tjänster eller uppgifter som Matkahuolto har anvisat dem, såsom underhåll av datasystem eller andra databehandlingsuppgifter. Vid överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden har vi bland annat genom avtalsarrangemang försäkrat oss om att den som behandlar personuppgifterna för vår räkning endast behandlar uppgifterna i enlighet med de skriftliga anvisningar som vi har utfärdat för att sköta behandlarens uppgifter samt endast för de behandlingssyften som definieras i denna beskrivning och på ett sådant sätt att åtkomsten till personuppgifterna har begränsats enbart till sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till personuppgifterna.

Uppgifter överförs inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den kundtjänst som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsbeskrivning ger mer information om möjliga överföringar av personuppgifter och de tillämpade grunderna för överföring.

7. Principer för skyddet av personuppgifter

Allt manuellt material förvaras på Matkahuoltos verksamhetsställen i låsta utrymmen.

Uppgifterna i elektronisk form förvaras i en databas till vilken åtkomst har beviljats sådana särskilt utsedda medlemmar i den personuppgiftsansvarigas personal eller personalen hos en aktör som är verksam för den personuppgiftsansvarigas räkning, vilka på grund av sina arbetsuppgifter måste få åtkomst till uppgifterna, har fått tillräcklig utbildning och är bundna av en lagstadgad eller avtalsbaserad tystnadsplikt.

Den elektroniska tjänsten finns i en skyddad, låst datorsal, som endast den tekniska personalen med passerkort har tillgång till. Servrarna har skyddats med användning av tekniska metoder.

All datatrafik mellan webbläsaren och servermiljön är krypterad. [Rivityskohta]Användarrättigheterna till servrarna och applikationerna har begränsats genom rollbaserad användarbehörighetshantering.

8. Personuppgifternas förvaringstid och radering

Uppgifter om personer som deltagit i utlottningar förvaras i tre månader efter att utlottningen har avslutats. Vi förvarar uppgifter om belönade vinnare i enlighet med lagstiftningen om lotteriskatt, dvs. det innevarande året och de fem följande åren. Uppgifter som finns i verifikatmaterialet i vår bokföring förvaras det innevarande året och de följande sex åren.

9. Den registrerades rättigheter

EU:s dataskyddsförordning tryggar åtskilliga rättigheter för den registrerade och genom att utöva dessa rättigheter kan den registrerade själv i många situationer bestämma över behandlingen av sina personuppgifter. [Rivityskohta]När behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss per e-post på adressen tietosuoja@matkahuolto.fi. Förutom rätten att återkalla ditt samtycke har du också tillgång till följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

Rätt till insyn: Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av Matkahuolto på huruvida Matkahuolto behandlar uppgifter som gäller den registrerade samt rätt att granska uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. Matkahuolto kan be den registrerade specificera sin begäran om rätt till insyn bl.a. i fråga om detaljer som gäller leverans av uppgifter.

Rätt att få uppgifter rättade: Den registrerade har rätt att korrigera felaktiga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar eller komplettera bristfälliga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. I samband med en begäran om rättelse av uppgifter bör den registrerade beakta att inte alla uppgifter kan ändras i efterhand i form av en rättelse.

Rätten att bli glömd: Om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av personuppgifter, eller en för Matkahuolto förpliktande lagbestämmelse eller avtalsskyldighet med anknytning till förvaring av personuppgifter har upphört, har den registrerade rätt att kräva att Matkahuolto raderar personuppgifterna som gäller den registrerade och Matkahuolto är skyldigt att ta bort sådana uppgifter.

Begränsning av behandlingen: Den registrerade kan i vissa lagstadgade fall ha rätt att kräva att Matkahuolto begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter.

Rätt att överföra uppgifter: Den registrerade kan om lagstadgade förutsättningar föreligger ha rätt att av Matkahuolto få de uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar i allmänt använd och maskinläsbar form samt rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Matkahuolto.

Den registrerade kan kontrollera och rätta sina uppgifter i de elektroniska tjänster som Matkahuolto tillhandahåller, t.ex. i mobilappen, eller genom att kontakta Matkahuoltos Kundservicecentral som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsförordning. Begäran om radering eller överföring av uppgifter eller begränsning av behandlingen eller förbud mot direktmarknadsföring ska framställas till Matkahuoltos Kundservicecentral.

Utifrån den registrerades begäran vidtar Matkahuolto utan dröjsmål åtgärder och skickar till den registrerade information om åtgärder som gäller utövandet av rättigheter i regel inom en månad efter mottagande av den registrerades begäran.

Dessutom har den registrerade rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om Matkahuoltos behandling av personuppgifter. Klagomål framförs till den behöriga tillsynsmyndigheten, i Finland till dataombudsmannen enligt anvisningar utfärdade av ombudsmannen. Dataombudsmannens webbsidor finns på adressen http://www.tietosuoja.fi.

10. Till slut

Matkahuolto förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna dataskyddsbeskrivning. Matkahuolto informerar på vederbörligt sätt om möjliga ändringar i behandlingen av personuppgifter. Matkahuolto är inte i samtliga fall skyldigt att informera separat om ändringar, bland annat när det visar sig vara omöjligt att leverera uppgifterna eller skulle kräva oskäligt besvär (till exempel när inga aktuella uppgifter om den registrerade är tillgängliga). Därför uppmanas registrerade att med jämna mellanrum läsa denna dataskyddsbeskrivning för att upptäcka eventuella ändringar.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier