Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Biljett villkor för appen Matkahuolto Resor och Biljetter

Biljettvillkor för tjänsten Resor och Biljetter

Du håller på att köpa en resebiljett i appen Resor och Biljetter. I appen Resor och Biljetter kan du köpa engångsbiljetter, säsongs- och seriebiljetter samt beställa anropstrafik. Följande bestämmelser och villkor tillämpas på de biljetter du köper och på beställningar:

  1. tvingande finländsk lagstiftning

  2. dessa biljettvillkor med anknytning till Matkahuoltos tjänst Resor och Biljetter samt de gällande användarvillkoren för appen

  3. Matkahuoltos resevillkor

  4. användar-/resevillkoren för respektive tjänst.


1. Biljettvillkor för engångsbiljetter och beställningar

Om din resa genomförs delvis eller helt av en av Matkahuoltos samarbetspartner, tillämpas samarbetspartnerns resevillkor på en sådan resa eller del av en resa. På resor som trafikeras av samarbetspartnerna tillämpas följande villkor:

Observera att Matkahuoltos samarbetspartner kan fastställa begränsningar till exempel i fråga om åldersgränsen för ett barn som reser ensamt, transport av cyklar och resor med husdjur.


1.1 Köptid för enkelbiljetter och beställningar

Via resesökningen i appen kan du köpa biljetter eller beställa resor tidigast 30–60 dagar före avfärd, beroende på bussturen. Den tidigaste och den senaste möjliga tidpunkten för köp varierar beroende på bussturen och kan avvika från de tidsgränser som anges här. Engångsbiljetter som köpts via biljettmenyn kan köpas för användning inom 24 timmar från och med tidpunkten för köpet.

1.2 Avbokning av engångsbiljett och resa

Ett köp som gjorts i appen är bindande efter att du betalat biljetten. En betald biljett kan inte ändras, bytas eller avbokas. Du har heller inte avbokningsrätt i situationer där en del av en resekedja bestående av flera resor ställs in eller försenas.

En enskild beställning av anropstrafik kan avbokas avgiftsfritt senast en timme före den tidigaste avgångstiden. En beställning av anropstrafik kan inte avbokas om den är en del av en resekedja bestående av flera resor.

1.3 Priser för engångsbiljetter och resor

Priserna som presenteras i appen gäller endast för biljetter som köps i appen och priserna kan också variera inom appen bland annat beroende på tidpunkten för köpet. Priset på biljetter som köps på Matkahuoltos webbsidor, hos Matkahuolto-ombud, på resebyråer och vid andra möjliga försäljningsställen samt av en busschaufför kan också avvika från det pris som anges i appen.

1.4 Platsreservering

Platsreserveringar för tidtabellsbunden linjetrafik kan inte göras i appen. När det gäller biljetter som säljs av samarbetspartner kan det hända att en sittplats reserveras i samband med köpet. I sådana fall syns den reserverade sittplatsen på biljetten.

I fråga om anropstrafik är det beroende på tjänsten möjligt att enbart göra en platsreservering och sedan betala resan eller visa upp en biljett som berättigar till tjänsten först i fordonet. I appen ges information om huruvida enbart en platsreservering är möjlig.

1.5 Passageraruppgifter och uppgifternas riktighet

För verifiering av reserätt används antingen den namnuppgift som passageraren har angett i appen under Inställningar eller en 5 tecken lång kod som skapats automatiskt vid tidpunkten för köpet. Du kan köpa biljetter eller beställa resor till flera passagerare på en gång under samma kod. Dessutom sparas beställarens e-postadress i samband med beställningen.

Du ansvarar för att de kontaktuppgifter du uppgett för köpet är riktiga. Matkahuolto ansvarar inte för skador eller störningar som beror på felaktiga uppgifter.

Matkahuolto kan använda de insamlade uppgifterna i enlighet med det som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen till exempel för att utveckla uppföljnings- och statistiktjänsterna i anslutning till de elektroniska servicekanalerna (såsom webb- och mobiltjänster) samt för att göra det lättare för kunderna att sköta sina ärenden.

1.6 Engångsbiljetters och beställningars giltighet samt resor

Biljetten eller beställningen gäller endast på den dag och vid den tidpunkt som anges på biljetten eller beställningen eller för den tur som anges på biljetten eller beställningen. Ett utskrivet köpkvitto behövs inte. Inom lokaltrafiken börjar engångsbiljetter gälla genast vid köptidpunkten eller vid den tidpunkt som användaren angett. En lokaltrafikbiljett som köpts i samband med en resekedja aktiveras automatiskt enligt resekedjans tidtabell. En biljett som köpts för en resekedja kan vid behov också aktiveras manuellt. En lokaltrafikbiljett kan användas för obegränsade resor under den giltighetstid som anges på biljetten i den zon eller det definierade område till vilket biljetten har köpts.

Kontrollera att mobilbiljetten finns i telefonen eller någon annan mobil enhet innan du stiger på trafikmedlet. En mobilbiljett är en giltig resebiljett när den är aktiv i användarens mobila enhet innan användaren stiger på trafikmedlet. Om kunden inte får fram sin beställda mobilbiljett från appen Resor och Biljetter, måste resebiljetten köpas på något annat sätt innan resan börjar.

I fråga om anropstrafik ska du när du stiger på fordonet uppge ditt namn för chauffören. Namnet fungerar som identifikation för konstaterande av reserätt. Om du inte har betalat resan i appen i samband med beställningen, ska du dessutom uppvisa en biljett som berättigar till tjänsten eller betala resan till chauffören.

Kontrollera att mobilbiljetten finns i telefonen eller någon annan mobil enhet innan du stiger på trafikmedlet. En mobilbiljett är en giltig resebiljett när den är aktiv i användarens mobila enhet innan användaren stiger på trafikmedlet.

1.7 Rabattgrupper

Den som hör till en rabattgrupp eller som reser med en särskild rabattbiljett ansvarar för att rabattvillkoren uppfylls. Var beredd på att visa upp ett kort som berättigar till rabatt i samband med att du stiger på trafikmedlet samt under resans gång. Om du inte kan uppvisa ett rabattkort enligt resevillkoren har aktören som trafikerar rutten rätt att kräva att du betalar skillnaden mellan rabattpriset och normalpriset.


2. Villkor för biljettprodukter som används för regelbundna resor

Inköp som gjorts i appen Resor och Biljetter är bindande efter att biljettköparen betalat sitt inköp. Om kunden inte har en giltig biljettprodukt eller en biljettprodukt som lämpar sig för resans längd, är chauffören inte skyldig att låta passageraren stiga på bussen. Dessutom har chauffören rätt att ta ut en avgift av kunden som motsvarar priset för en engångsbiljett.

Kunden ska innan biljettköpet ta reda på vilken serie- eller säsongsbiljett som lämpar sig för resan och kontrollera biljettens giltighetstid. Bussresans längd kan kontrolleras i appen Resor och Biljetter med funktionen för resesökning för säsongs- och seriebiljetter. Biljetten köps enligt den sträcka kunden reser längs bussens rutt (km).

2.1 Avbokning av biljetter och gottgörelse

En oanvänd mobilbiljett kan avbokas inom 24 timmar från och med tidpunkten för köpet. Kunden kan avboka mobilbiljetten under Biljetter i appen Resor och Biljetter. Köp gottgörs via det betalningssätt som användes för det ursprungliga köpet. Om det har gått över 24 timmar sedan tidpunkten för köpet eller biljetten redan har använts för en resa, kan kunden inte längre återkalla köpet via appen.

FPA:s biljetter med skolresestöd kan inte återkallas.

Om kundens resa förhindras på grund av en mobilbiljett som inte fungerar, ska kunden utan dröjsmål kontakta Matkahuoltos kundservicecentral. Begäran om gottgörelse av en mobilbiljett ska framställas innan biljettproduktens giltighetstid löper ut.

Rätten till gottgörelse begränsas uteslutande till exceptionella situationer med anknytning till trafiken (såsom strejker, en betydande inskränkning av turer eller avslutade turer), vilka hindrar kundens resa. I sådana fall kan biljettprodukten möjligen gottgöras helt eller delvis. En förutsättning för gottgörelsen är att kunden inte har kunnat använda den biljettprodukt kunden köpt på grund av en trafikstörning. Alla fall som gäller begäran om gottgörelse utvärderas situationsspecifikt.

Kunden ska lämna in ansökan om gottgörelse till kundservicecentralen senast fjorton (14) dagar efter att biljettproduktens giltighetstid har löpt ut. En behandlingsavgift på nio (9) euro tas ut för alla gottgörelser.

2.2 Specialvillkor

Säsongs- och seriebiljetter kan omfattas av specialvillkor som är specifika för biljettprodukten. Dessa specialvillkor beskrivs i tilläggsuppgifterna om biljetten i appen Resor och Biljetter eller på de produktspecifika sidorna på Matkahuoltos webbplats.

Om du väljer att biljettproduktens giltighetstid ska börja genast vid köptidpunkten, omfattar giltighetstiden köpdagen + giltighetstiden. Om du väljer att biljettproduktens giltighetstid ska börja först senare, börjar giltighetstiden från och med den startdag för giltighetstiden som du valt.

3. Presentera resebiljetten

Resebiljetten måste alltid visas med appen Resor och Biljetter. Skärmdumpar eller bilder på biljetter får inte användas. Om föraren upptäcker att biljetten är en skärmdump eller bild har föraren rätt att ta ut resans pris från passageraren. Om passageraren inte har möjlighet att köpa en ny biljett är föraren inte skyldig att ta med passageraren.

4. Exceptionella situationer

Om resan inte genomförs i enlighet med uppgifterna på den mobilbiljett som fungerar som bekräftelse, kan du vid behov kontakta Matkahuoltos kundtjänst. Om en fördröjning eller annan avvikelse beror på Matkahuoltos samarbetspartner, kan du också kontakta den aktuella samarbetspartnerns kundtjänst för att främja en smidig hantering av ärendet och söka eventuell gottgörelse.

Om resan försenas väsentligt eller resan eller en del av resan inhiberas, har du rätt att kräva gottgörelse av antingen Matkahuolto eller bussbolaget eller samarbetspartnern som ansvarar för den aktuella delen av resan. Du ska kräva gottgörelse inom 14 dagar från det avgångsdatum för resan som specificeras på mobilbiljetten.

Matkahuoltos ansvar har begränsats till direkta skador och priset på den resebiljett du köpt, om inget annat föranleds av tvingande lagstiftning.

Konsumenten har också rätt att föra meningsskiljaktigheter som gäller resan till konsumenttvistenämnden för avgörande. Mer information om förfarandet finns på adressen: https://www.kuluttajariita.fi.

5. Personliga biljetter

En del av biljetterna är personliga, och en del biljetter kan användas för resor av fler än en person. Vänligen läs tilläggsuppgifterna om biljetten före resan för att kontrollera om det är fråga om en personlig biljett.

6. Byte av telefon

Köpta resebiljetter sparas under användarnamn och lösenord och kan öppnas med samma användarnamn och lösenord också på en annan telefon. En biljett som använts under det innevarande dygnet kan inte öppnas på en annan telefon, biljetten endast kan öppnas på annan telefon 24 timmar efter föregående resa på bussen. En resebiljett kan således överföras från en telefon till en annan om telefonen går sönder eller annars byts ut. Matkahuolto ersätter inte kostnader som uppstår på grund av byte av telefon och är inte heller ersättningsskyldigt för direkta eller indirekta kostnader som uppstår på grund av byte av telefon.

7. Förmån för arbetspendling

Med arbetsreseförmånen kan du endast betala för personliga, av skattemyndigheten godkända resebiljetter. En biljett som betalats med arbetspendlingsförmånen kan inte växlas in mot kontanter eller en annan biljett. Om en resebiljett behöver återbetalas enligt villkoren, kommer det återbetalda beloppet att krediteras tillbaka på arbetsreseförmånen.

8. Funktionsnedsättningar

Närmare information om tjänster och assistans för passagerare med funktionsnedsättningar finns i Matkahuoltos och samarbetspartnernas anvisningar: https://www.matkahuolto.fi/resenarer/assistans-for-personer-med-rorelsehinder-eller-funktionsnedsattning

https://www.vr.fi/sv/tjanster-pa-taget/tillgangligt-tagresande

https://www.onnibus.com/liikuntarajoitteiset

9. Betalningsmedel och leverantör av betaltjänster

Köp som görs i appen kan betalas med bland annat Visa-, Eurocard- och Mastercard-betalkort samt betalningsapparna Apple Pay och Mobile Pay. Leverantör av betaltjänster är NETS.

10. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna till Matkahuoltos kundtjänst finns på sidan:

https://www.matkahuolto.fi/kundtjanst

Kontaktuppgifterna till Matkahuoltos samarbetspartners kundtjänster finns på sidorna:

https://www.vr.fi/sv/kundservice

https://www.onnibus.com/contact-usPrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier