Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Passagerarens rättigheter inom busstrafiken

Denna information är baserad på EU:s förordning om passagerares rättigheter vid busstransport. Förordningen ska tillämpas på passagerare som reser med linjetrafik när transportsträckan enligt tidtabell är 250 km eller längre. Förordningen tillämpas endast i begränsad utsträckning på chartertrafik.

En biljett eller någon annan handling som ger rätt till transport ska utfärdas till passageraren. Biljetten kan utfärdas i elektronisk form.

De avtalsvillkor och taxor som tillämpas av transportörer ska erbjudas allmänheten utan någon direkt eller indirekt diskriminering på grundval av kundens nationalitet.


Inställd eller försenad resa


Om trafiken vid avgången från en terminal ställs in eller försenas med över 2 timmar ska passagerare omedelbart få välja mellan

fortsatt resa eller ombokning, utan extra kostnad, till en resa med jämförbara villkor enligt transportavtalet till slutdestinationen så snart som möjligt
eller
återbetalning motsvarande biljettpriset och, i förekommande fall, en kostnadsfri returresa med buss till den första avreseplatsen enligt transportavtalet så snart som möjligt.
Om passageraren inte erbjuds detta val, ska passageraren ha rätt till ersättning som uppgår till 50 % av biljettpriset, utöver återbetalningen av biljettpriset.
Vid inställda eller försenade avgångar i linjetrafiken ska de passagerare som reser från en terminal underrättas om situationen så snart som möjligt, dock senast 30 minuter efter den i tidtabellen angivna avgångstiden, och om den beräknade avgångstiden så snart som denna information finns tillgänglig.

I fråga om resor som enligt tidtabellen överstiger tre timmar ska passageraren vid en inställd eller mer än 90 minuter försenad avgång från en terminal kostnadsfritt erbjudas

snacks, måltider eller förfriskningar i skälig proportion till väntetiden eller förseningen, förutsatt att sådana finns att tillgå ombord på bussen eller i terminalen eller rimligen kan anskaffas.

Passagerarens rättigheter i händelse av olyckor

Passagerare ska, i enlighet med tillämplig nationell lag, ha rätt till ersättning vid dödsfall och personskada samt för resgods som förlorats eller skadats på grund av olyckor som inträffar till följd av användning av bussen. Dessutom ska passagerare ha rätt till assistans i fråga om omedelbara praktiska behov efter en olycka. Sådan assistans bör vid behov innefatta första hjälpen, inkvartering, mat, kläder och transport.


Särskilda rättigheter för personer med funktionsnedsättning och rörelsehinder

En person med funktionsnedsättning eller rörelsehinder har rätt till transport utan extra kostnad oavsett sin funktionsnedsättning eller sitt rörelsehinder. En person med funktionsnedsättning har rätt till assistans på utsedda terminaler. Mer information under Assistans för personer med rörelsehinder.

Kontaktuppgifter i de ovan nämnda situationerna:

Oy Matkahuolto Ab
Kundservicecentralen

Om en passagerare anser att en gottgörelse eller ett ersättningsärende inte förlöper på rätt sätt, kan passageraren föra sitt yrkande till Konsumenttvistenämnden för avgörande.

Konsumenttvistenämnden
PB 306
00531 Helsingfors
Tfn 010 366 5200
E-post: kril@oikeus.fi

I Finland är myndigheterna som övervakar busstrafiken i fråga om efterlevnaden av denna förordning Konkurrens- och konsumentverket och Trafiksäkerhetsverket.

Konkurrens- och konsumentverket
PB 5
00531 Helsingfors
Tfn 029 505 3000
E-post: kirjaamo@kkv.fi


Transport- och kommunikationsverket Traficom
PB 320
00059 Traficom
Tfn 029 534 5000
E-post: kirjaamo@traficom.fi

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier