Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Användarvillkor för Matkahuoltos Paketit-mobilapplikation

I Oy Matkahuolto Ab:s ("Matkahuolto") Paketit-mobilapplikation ("Applikationen") kan du spåra försändelser som skickats till dig, köpa ytterligare tjänster relaterade till överlåtelse av försändelser (såsom förlängd bevaringstid eller hemleverans) och köpa paketförsändelser.

De aktuella användarvillkoren som är tillgängliga när du gör din beställning tillämpas på de tjänster som köps via Applikationen.

Användarrättigheter och användarvillkor

Genom att du registrerar dig får du rätt att använda Applikationen och du samtycker till att följa dessa användarvillkor. Du måste vara 13 år eller äldre när du registrerar dig. En person under 13 år kan inte använda Applikationen. Du måste därutöver ha en giltig e-postadress för att aktivera Applikationen.

Dina användarrättigheter är ikraft tills vidare och du kan säga upp avtalet om användning av Applikationen när som helst genom att radera Applikationen. Observera att raderandet av Applikationen inte raderar den profil som du skapat i Matkahuoltos elektroniska tjänster. I Applikationen finns dock en egen funktion där du kan radera din profil.

Användning av dina personuppgifter

De uppgifter du uppger registreras i Matkahuoltos kundregister. Matkahuolto behandlar alla uppgifter du uppgett på det sätt som förutsätts i den tillämpliga lagstiftningen, till exempel EU:s allmänna dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen, samt i enlighet med de tillämpliga dataskyddsbeskrivningarna.

Matkahuolto får alltid dela personuppgifter som du har uppgett i Appen med Matkahuoltos samarbetspartner för genomförande av den tjänst som köpts via Appen.

Matkahuolto kan använda de insamlade uppgifterna i enlighet med det som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen till exempel för att utveckla uppföljnings- och statistiktjänsterna i anslutning till de elektroniska servicekanalerna (såsom webb- och mobiltjänster) samt för att göra det lättare för kunderna att sköta sina ärenden.

Ändring av användarvillkor eller överföring av avtal

Matkahuolto kan ändra dessa användarvillkor eller andra tillsvidare giltiga villkor gällande Applikationen eller dess användning eller beställning av tjänster som gjorts via den, genom att meddela dig om ändringen i Applikationen eller på annat sätt. Du måste godkänna de ändrade villkoren för att kunna fortsätta använda Applikationen.

Matkahuolto kan överlåta avtalet till sitt eget koncernbolag eller till en tredje part genom att meddela dig om överlåtelsen i Applikationen eller per e-post. I dessa fall kan Matkahuolto också lämna ut uppgifter om användarna till mottagaren av överlåtelsen.

Uppsägning av tjänsten

Matkahuolto kan sluta tillhandahålla Applikationen utan särskild uppsägningsanmälan. Matkahuolto ser dock till att de tjänster som redan har köpts via Applikationen genomförs i enlighet med gällande villkor.

Matkahuolto kan också återkalla din rätt att använda Applikationen om bolaget har grundad anledning att misstänka att du använder Applikationen i strid med användarvillkoren, att du inte har angett korrekta registreringsuppgifter, att du inte följer övriga avtalsvillkor som tillämpas på användning av Applikationen eller på tjänster som köpts genom den, eller att du agerar i strid med lag eller god sed.

Immateriella rättigheter

Applikationen innehåller material som skyddas av Matkahuoltos eller en tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra immateriella rättigheter, såsom utseendet på Applikationen och dess innehåll. Du får begränsade användarrättigheter för detta material enbart i enlighet med dessa användarvillkor och endast för att använda Applikationen. Du har inte rätt att utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Matkahuolto eller någon annan rättsinnehavare distribuera, lagra, offentligt visa, överlåta, vidarebefordra, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt kommersiellt utnyttja det skyddade materialet.

Ansvarsbegränsning

Matkahuolto ansvarar inte för fel i Applikationen, problem med dataöverföring, hinder i användningen av Applikationen eller dess ofullständiga eller felaktiga funktion. Matkahuoltos ansvar gentemot dig eller tredje part är under alla omständigheter och under alla grunder begränsat till direkta skador, och det maximala ersättningsbeloppet som betalas ut kan inte överstiga priset för den tjänst du köpt via Applikationen om inget annat föreskrivs i tvingande lagstiftning.

Tillämplig lag och tvister

Huvudsyftet är att lösa meningsskiljaktigheter mellan dig och Matkahuolto i godo genom förhandlingar mellan parterna. Om ingen överenskommelse nås avgörs tvisterna i Helsingfors tingsrätt eller alternativt i tingsrätten på din permanenta bosättningsort i Finland. Om tvisterna inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan du också lämna in ett klagomål till Konsumenttvistenämnden (Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, www.kuluttajariita.fi/sv/).

Kontaktuppgifter
Matkahuoltos webbplats: https://www.matkahuolto.fi/sv.

Oy Matkahuolto Ab
Postadress: PB 100, 00101 Helsingfors
Kundtjänst: https://www.matkahuolto.fi/kundtjanst

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier