Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Dataskyddsbeskrivning för Pakettjänster

Beskrivningen uppdaterades 13.6.2023

Oy Matkahuolto Ab
FO-nummer 0111393-9
(Nedan ”Matkahuolto” eller ”vi”)

I den här dataskyddsbeskrivningen beskrivs det hur Matkahuolto behandlar sina kunders personuppgifter, vilka Matkahuolto samlar in i samband med tillhandahållande av pakettjänster och leverans av myndigheternas tillståndshandlingar.

Med pakettjänster avses Matkahuoltos inhemska varutransporter och överlämnande av försändelser till försändelsernas mottagare. Med leverans av myndigheternas tillståndshandlingar hänvisas till av Matkahuolto genomförda leveranser av tillståndshandlingar till Matkahuoltos anvisade avhämtningsställen och till myndigheternas verksamhetsställen i Finland samt överlämnande av tillståndshandlingar till försändelsernas mottagare vid Matkahuoltos anvisade avhämtningsställen.

Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Matkahuolto behandlar i samband med tillhandahållandet av pakettjänster. I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Matkahuolto för alla personuppgifter som Matkahuolto behandlar i samband med tillhandahållandet av pakettjänster. Dataskydd innebär förtroende och det är av största vikt för Matkahuolto att skydda din integritet och dina personuppgifter. Därför samlar Matkahuolto i sin roll som personuppgiftsansvarig personuppgifter om dig endast i den omfattning vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig förstklassiga tjänster.

Sätten att behandla dina personuppgifter och syftena med behandlingen beskrivs närmare i denna dataskyddsbeskrivning. När vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan, är du en sådan registrerad som avses i beskrivningen och du har till exempel de rättigheter som fastställs i punkt 9.

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av myndighetstjänster fungerar Matkahuolto som behandlare av personuppgifter. I samband med leverans av myndigheternas tillståndshandlingar har Matkahuolto ingen självständig rätt att fatta beslut om metoderna och ändamålen för behandlingen av personuppgifter, utan Matkahuolto agerar i enlighet med den personuppgiftsansvarigas anvisningar och föreskrifter.

Om du önskar mer information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med passagerartjänster som tillhandahålls av Matkahuolto eller trafikbolag verksamma för Matkahuoltos räkning, kan du läsa mer om detta i dataskyddsbeskrivningen för Matkahuoltos resetjänster.

Om du önskar mer information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med att Matkahuolto eller trafikföretag och ombud verksamma för Matkahuoltos räkning tillhandahåller assistanstjänster för personer med rörelsehinder eller funktionsnedsättning på busstationerna i enlighet med EU-förordningen (EU) nr 181/2011, kan du läsa mer om detta i Matkahuoltos dataskyddsbeskrivning för assistanstjänster.

Vid en del av Matkahuoltos verksamhetsställen används inspelande kameraövervakning och uppgifter om kunderna lagras också på kamerainspelningarna. I dataskyddsbeskrivningen för kameraövervakningen hittar du mer information om behandlingen av personuppgifter som samlats in med hjälp av kameraövervakning.

Det som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning gäller endast sätten att behandla personuppgifter som tillämpas av Matkahuolto eller aktörer som är verksamma för Matkahuoltos räkning. Vänligen observera att Matkahuoltos elektroniska tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser eller sociala nätverkstjänster. Matkahuolto kan inte kontrollera sådana tredje parters verksamhet och ansvarar inte heller för integritetsskyddsförfaranden med anknytning till sådana tjänster tillhandahållna av tredje parter eller för tjänsternas innehåll. Det rekommenderas därför att du sätter dig in i villkoren för integritetsskyddet och dataskyddet med anknytning till dessa tredje parters tjänster.

1. Kontaktuppgifter i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter

Oy Matkahuolto Ab
Kundservicecentralen
PB 100
00101 Helsingfors
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Vilka uppgifter behandlar vi?

I anslutning till pakettjänsterna behandlar Matkahuolto sådana personuppgifter om avsändare och mottagare av försändelser, eller deras representanter eller befullmäktigade personer (registrerade), som det är nödvändigt att behandla för att Matkahuolto ska kunna tillhandahålla tjänster till de registrerade och utveckla sina tjänster.   Matkahuolto kan behandla följande personuppgifter i samband med tillhandahållandet av Pakettjänster:   

 • avsändarens (eller dennes representants) och mottagarens (eller dennes representants) fullständiga namn,  

 • registreringsuppgifter som förutsätts för ett möjligt elektroniskt kundkonto, såsom användarnamn (e-postadress), lösenord eller annan identifikation,  

 • demografiska uppgifter, såsom ålder, kön, titel eller yrke och modersmål,   

 • uppgifter om mottagaren som behövs för att leverera ankomstavin för försändelsen, beroende på fallet telefonnummer, e-postadress och/eller postadress,  

  • beroende på fallet försändelsens leveransadress  

  • beroende på fallet uppgifter om leveransens innehåll  

  • beroende på fallet i samband med avhämtning av försändelse personbeteckningens slutdel för att kontrollera identiteten för den representant som befullmäktigats av mottagaren  

  • beroende på fallet fakturerings- eller betalningsuppgifter 

 • uppgifter med anknytning till kundrelationen, såsom dina kontakter med Matkahuoltos kundtjänst, inklusive inspelade kundservicesamtal och kundrespons du gett,  

 • uppgifter du gett i enkäter och undersökningar, 

 • beroende på fallet information om ändringar av dessa uppgifter.  

När du registrerar dig som användare av Matkahuoltos elektroniska tjänster kan du bli ombedd att uppge till exempel följande personuppgifter: namn, kontaktuppgifter, födelsetid, telefonnummer, valt lösenord samt från fall till fall tilläggsuppgifter för faktureringen såsom faktureringsadress och/eller bankens kontaktuppgifter. Dessutom kan du frivilligt ge Matkahuolto uppgifter om till exempel vad du är intresserad av.

När du använder Matkahuoltos elektroniska tjänster kan metadata med anknytning till användningen av tjänsterna samlas in om din användning, såsom uppgifter om från vilken sida du kommit till tjänsten, tidpunkten för besöket, mängden överförda data, webbläsarens typ, IP-adress, operativsystem och användargränssnitt samt webbläsarprogrammets version och språk. Om du besöker de elektroniska tjänsterna utan att registrera dig eller logga in, behandlar Matkahuolto endast dessa ovan nämnda metadata. En enskild användare kan inte individualiseras med hjälp av dessa metadata, om du inte registrerar dig eller loggar in i tjänsten. Metadata samlas in med hjälp av cookies eller andra motsvarande tekniker. I dataskyddsbeskrivningen för cookies hittar du mer information om Matkahuoltos förfaranden med anknytning till cookies.

3. Syften med och lagliga grunder för behandlingen av personuppgifter

Syften med behandlingen av personuppgifter

I sin uppgift som personuppgiftsansvarig behandlar Matkahuolto personuppgifter för ändamål med anknytning till tillhandahållandet av tjänster, dvs. sändning och mottagning av adressförsedda försändelser, sändning av ankomstavi och redovisning av bussförskott samt för entydig identifiering av personer.

Dessutom behandlar Matkahuolto personuppgifter för att sköta och utveckla kundrelationen, för administrativa ändamål, för utveckling och analysering till exempel för att tillhandahålla kundservice och genomföra kundkommunikation, för att utreda eventuella missbruk, framställa eventuella rättsyrkanden och försvara sig mot eventuella rättsyrkanden som framställs mot Matkahuolto samt för direktmarknadsföringsändamål inom de gränser som lagstiftningen tillåter och i enlighet med punkt 4 i denna dataskyddsbeskrivning.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

I egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar Matkahuolto personuppgifter för att verkställa sådana avtal där den registrerade är part. Om inget avtal har ingåtts mellan Matkahuolto och den registrerade, till exempel i fråga om mottagare av paket, behandlar Matkahuolto personuppgifter på grundval av sitt berättigade intresse i anslutning till genomförandet av tjänsten. Dessutom är behandlingen av personuppgifter delvis nödvändig för att fullgöra Matkahuoltos lagstadgade skyldigheter (lag om vägbefordringsavtal, 345/1979).

När du registrerar dig som användare av Matkahuoltos elektroniska tjänster är du skyldig att ge oss vissa personuppgifter för de ändamål som specificeras i denna dataskyddsbeskrivning, med undantag för vissa fall där det inte är nödvändigt att lämna personuppgifter och där något annat meddelas (till exempel information om intresseobjekt). Underlåtelse att lämna personuppgifter kan hindra oss att fullgöra våra avtalsskyldigheter, vilket kan leda till att du till exempel inte kan skapa ett kundkonto i våra elektroniska tjänster eller att vi inte kan tillhandahålla dig de tjänster som nämns i denna dataskyddsbeskrivning.

Hur kombineras kundernas personuppgifter?

Matkahuolto kombinerar personuppgifter som insamlats i samband med användningen av olika tjänster för att kunna tillhandahålla dig tjänster med bättre användbarhet. Uppgifter som samlas in om dig i samband med användningen av våra olika tjänster kombineras dock endast ifall du har registrerat dig som användare av våra elektroniska tjänster och använder olika tjänster, till exempel skickar paket eller annars uträttar ärenden hos Matkahuolto via ditt elektroniska kundkonto. Då kombineras dina uppgifter på basis av ditt samtycke.

Om du inte har tagit i bruk Matkahuoltos elektroniska tjänster eller inte använder våra tjänster via ditt elektroniska kundkonto, kombinerar Matkahuolto inte personuppgifter som samlats in i samband med användningen av våra olika tjänster. Då behandlas dina uppgifter endast på det sätt som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen för Matkahuoltos enskilda tjänster eller i övriga dataskyddsbeskrivningar.

Den registrerades skyldighet att verifiera sin identitet

I lagen om vägbefordringsavtal fastställs detaljerade krav beträffande de uppgifter som försändelsens avsändare eller fraktföraren åtminstone är skyldiga att anteckna i fraktsedeln. Sändning eller överlåtelse av dessa uppgifter till Matkahuolto grundar sig på skyldigheten i lagen om vägbefordringsavtal.

Försändelser som ska överlämnas personligen kan endast överlämnas till mottagaren. I samband med detta kontrolleras mottagarens identitetsbevis. Vid avhämtning från ett serviceställe antecknas personbeteckningens slutdel för en sådan försändelse. Utdelade paket överlämnas till den person som påträffas vid adressen och identiteten kontrolleras om det är fråga om en försändelse för vilken tilläggstjänsten Försändelse som avhämtas personligen har valts. 

Om mottagaren av en försändelse som skickats med tilläggstjänsten Försändelse som avhämtas personligen (eller en av mottagaren befullmäktigad person) vägrar verifiera sin identitet på begäran och uppge slutdelen av sin personbeteckning för Matkahuolto, kan Matkahuolto inte verifiera mottagarens identitet eller identiteten för en person som befullmäktigats av mottagaren och således inte heller överlåta försändelsen.  

Övriga försändelser som avhämtas från serviceställen överlåts till mottagaren på basis av en avhämtningskod. Då behövs inte identitetsbevis eller fullmakt.

4. Elektronisk direktmarknadsföring

Matkahuolto använder inte dina personuppgifter för ändamål med anknytning till elektronisk direktmarknadsföring utan att du har gett ditt samtycke till detta i förväg. Om du har gett ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och förbjuda att Matkahuolto använder personuppgifter för elektronisk direktmarknadsföring. Du kan förbjuda användning av dina personuppgifter för ändamål med anknytning till elektronisk direktmarknadsföring genom att kontakta Matkahuoltos kundtjänst.

Matkahuolto behöver inte begära ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring om uppgifterna har erhållits med stöd av en tidigare kundrelation och i samband med en tidigare köphändelse. Uppgifter som erhållits med stöd av en tidigare kundrelation eller en tidigare köphändelse används endast för direktmarknadsföring av produkter och tjänster som tillhör samma produktgrupp och endast i Matkahuoltos direktmarknadsföring. Även i en sådan situation har du när som helst rätt att förbjuda att Matkahuolto använder personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Matkahuolto samlar uppgifter från den registrerade själv vid sändning och överlämnande av paket samt annars, när den registrerade uträttar ärenden hos Matkahuolto via Matkahuoltos fysiska eller digitala kanaler. Matkahuolto samlar också in uppgifter från dig när du deltar i våra marknadsföringskampanjer eller kundresponsenkäter.

Uppgifter kan utlämnas till Matkahuolto av försändelsens avsändare, Matkahuoltos samarbetspartner eller ett företag eller en webbutik vars försändelser Matkahuolto transporterar. 

I samband med överlåtelse av försändelser verifierar Matkahuolto identiteten för försändelsemottagaren eller en person befullmäktigad av försändelsemottagaren, om försändelsen i fråga inte överlämnas mot en avhämtningskod. I detta sammanhang får Matkahuolto personuppgifter direkt av den registrerade: för att entydigt kunna säkerställa mottagarens identitet eller identiteten för en person som befullmäktigats av mottagaren lagrar Matkahuolto slutdelen av den registrerades personbeteckning (försändelser som skickas med tilläggstjänsten Försändelse som avhämtas personligen). 

6. Överföring av personuppgifter

Matkahuolto kan överföra registrerades personuppgifter till tredje parter som behandlar personuppgifter för att verkställa de behandlingssyften som specificeras i denna beskrivning på det sätt som preciseras nedan. Vid överföring av personuppgifter har Matkahuolto bland annat genom avtalsarrangemang säkerställt att den som behandlar personuppgifterna endast behandlar uppgifterna i enlighet med de skriftliga anvisningar som Matkahuolto har utfärdat och endast för de behandlingssyften som definieras i denna beskrivning och på ett sådant sätt att åtkomsten till personuppgifterna har begränsats enbart till sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till personuppgifterna.

 • Matkahuoltos transportkedja i Finland, dvs. transport- och distributionspartnerna samt servicenätverket bestående av avsändnings- och avhämtningsställen: Matkahuolto kan överföra personuppgifter till samarbetspartner och underleverantörer som tillhör transportkedjan till de delar dessa behöver uppgifterna för att verkställa de uppgifter som anvisats dem, såsom transport, överlåtelse och distribution av paket samt sändning av ankomstavier eller kundnöjdhetsenkäter.

 • Personuppgiftsbiträden: Matkahuolto kan överföra personuppgifter till personuppgiftsbiträden för att verkställa sådana tjänster eller uppgifter som Matkahuolto har anvisat dem, såsom underhåll av datasystem eller andra databehandlingsuppgifter.

Uppgifter förvaras i första hand på EU-medlemsstaternas område eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men personuppgiftsbiträden utanför EU eller EES kan ha åtkomst till personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster för Matkahuolto. I fall där sådan utlämning av uppgifter sker ska Matkahuolto säkerställa att Europeiska kommissionen har fattat beslut om en tillräcklig nivå på skyddet av personuppgifter i mottagarlandet, använda standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller andra motsvarande arrangemang samt iaktta övriga lämpliga skyddsåtgärder för utlämning eller överföring av personuppgifter utanför EU eller EES. En kopia av de tillämpade skyddsåtgärderna fås av Matkahuolto på begäran. 

I samband med internationella försändelser kan uppgifter dock utlämnas även till länder utanför EU- eller EES-området beroende på den stat eller de stater där avsändaren eller de samarbetspartner eller underleverantörer som avsändaren anlitat är verksamma.

I lagen om vägbefordringsavtal och motsvarande internationella avtal inom logistikbranschen fastställs detaljerade krav beträffande de uppgifter som försändelsens avsändare eller fraktföraren åtminstone är skyldiga att anteckna i fraktsedeln som medföljer försändelsen. I samband med försändelser som levereras till utlandet utlämnar Matkahuolto regelmässigt sådana uppgifter som ingår i fraktsedeln till samarbetspartner som tillhör transportkedjan. Följande personuppgiftsgrupper utlämnas regelmässigt i detta sammanhang:

 • avsändarens (eller dennes representants) och mottagarens (eller dennes representants) fullständiga namn,

 • uppgifter om mottagaren som behövs för att leverera försändelsen, beroende på fallet telefonnummer, e-postadress och/eller postadress.

Dessutom utlämnas kvitteringsuppgifter om försändelsemottagaren (eller dennes befullmäktigade representant) i enlighet med transportavtalet till försändelsens avsändare.

Personuppgifter utlämnas dessutom till behöriga myndigheter såsom gränsbevakningsmyndigheten och tullen inom gränserna för myndigheternas lagstadgade rätt till uppgifter.

Matkahuolto utlämnar uppgifterna till mottagaren i form av en krypterad dataöverföring via ett skyddat tekniskt användargränssnitt.

Utöver det ovan nämnda utlämnar Matkahuolto de registrerades personuppgifter till tredje parter endast i de fall som presenteras nedan:

 • Matkahuolto kan utlämna dina personuppgifter till tredje parter om du har gett ditt samtycke till detta.

 • Matkahuolto kan utlämna dina personuppgifter på det sätt som förutsätts i behöriga myndigheters eller andra behöriga aktörers yrkanden eller i den tillämpliga lagstiftningen, i enlighet med den lagstiftning som gäller vid tidpunkten.

 • Om Matkahuolto säljer, förvärvar, fusionerar eller på annat sätt omorganiserar sin affärsverksamhet, kan Matkahuolto eller en aktör som agerar för Matkahuoltos räkning utlämna dina personuppgifter till köpare och deras rådgivare.

7. Principer för skyddet av personuppgifter

Allt manuellt material förvaras på Matkahuoltos verksamhetsställen i låsta utrymmen. Uppgifterna i elektronisk form förvaras i en databas till vilken åtkomst har beviljats sådana särskilt utsedda medlemmar i den personuppgiftsansvarigas personal eller personalen hos en aktör som är verksam för den personuppgiftsansvarigas räkning, vilka på grund av sina arbetsuppgifter måste få åtkomst till uppgifterna, har fått tillräcklig utbildning och är bundna av en lagstadgad eller avtalsbaserad tystnadsplikt.

Den elektroniska tjänsten finns i en skyddad, låst datorsal, som endast den tekniska personalen med passerkort har tillgång till. Servrarna har skyddats med användning av tekniska metoder. All datatrafik mellan webbläsaren och servermiljön är krypterad. Användarrättigheterna till servrarna och applikationerna har begränsats genom rollbaserad användarbehörighetshantering.

8. Personuppgifternas förvaringstid och radering

Matkahuolto eller en sådan behandlare av personuppgifter som för Matkahuoltos del utför behandling av personuppgifter i anslutning till tillhandahållande av pakettjänster förvarar de registrerades personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen endast så länge som det är nödvändigt att förvara uppgifterna för att verkställa syftena med behandlingen av personuppgifter.

Matkahuolto fastställer lagringstiderna för personuppgifter på följande grunder:

 • Dina personuppgifter förvaras så länge det finns en aktiv kundrelation. En aktiv kundrelation definieras till exempel utifrån din användning av Matkahuoltos elektroniska tjänster eller kontakterna mellan dig och Matkahuolto.

 • Uppgiften om ditt samtycke till direktmarknadsföring raderas om du återkallar ditt marknadsföringssamtycke eller nekar till behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 • Dina uppgifter raderas om du har begärt radering av dina uppgifter och Matkahuolto inte har någon annan grund för behandling av dina personuppgifter.

I de kommunikationsrelaterade delarna av vissa av Matkahuoltos tjänster, till exempel offentlig respons som du gett, syns fortfarande din signatur och innehåll i anslutning till den även efter att din kundrelation har upphört.

Matkahuolto kan dessutom vara skyldigt att spara vissa av dina personuppgifter för att följa bokförings- eller annan tvingande lagstiftning även efter att kundrelationen eller någon annan grund för behandling av personuppgifter har upphört.

Personuppgifter som används i samband med pakettjänster förvaras i Matkahuoltos operativa system i regel i ett halvt år, efter vilket uppgifterna arkiveras. Enligt lagen om vägbefordringsavtal är tidsfristen för att väcka talan maximalt tre år och därför förvarar Matkahuolto alla uppgifter som behandlats i anslutning till pakettjänster i sitt arkiv i åtminstone tre år. Åtkomsten till arkiverade uppgifter är strikt begränsad.

 • Slutdelen av försändelsemottagarens personbeteckning (eller personbeteckningen för en person befullmäktigad av mottagaren) förvaras i ett halvt år.

 • Personuppgifter som är en del av bokföringsmaterialet förvaras den tid som förutsätts i bokföringslagstiftningen.

När Matkahuolto inte längre behöver personuppgifterna för de syften som fastställts för behandlingen raderas uppgifterna från Matkahuoltos och behandlarens datasystem samt andra filer eller anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt.

9. Den registrerades rättigheter

EU:s dataskyddsförordning tryggar åtskilliga rättigheter för den registrerade och genom att utöva dessa rättigheter kan den registrerade själv i många situationer bestämma över behandlingen av sina personuppgifter. Den registrerade kan utöva följande rättigheter i relation till Matkahuolto till de delar Matkahuolto är personuppgiftsansvarig.

 • Rätt till insyn: Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av Matkahuolto på huruvida Matkahuolto behandlar uppgifter som gäller den registrerade samt rätt att granska uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. Matkahuolto kan be den registrerade specificera sin begäran om rätt till insyn bl.a. i fråga om detaljer som gäller leverans av uppgifter.

 • Rätt att få uppgifter rättade: Den registrerade har rätt att korrigera felaktiga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar eller komplettera bristfälliga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. I samband med en begäran om rättelse av uppgifter bör den registrerade beakta att inte alla uppgifter kan ändras i efterhand i form av en rättelse. Sådana uppgifter är till exempel innehållet i beslut som utfärdats om den registrerades ansökningar. Sådana beslut omfattas av egna besvärsförfaranden i enlighet med de uppgifter som getts i varje beslut.

 • Rätten att bli glömd: Om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av personuppgifter, eller en för Matkahuolto förpliktande lagbestämmelse eller avtalsskyldighet med anknytning till förvaring av personuppgifter har upphört, har den registrerade rätt att kräva att Matkahuolto raderar personuppgifterna som gäller den registrerade och Matkahuolto är skyldigt att ta bort sådana uppgifter.

 • Begränsning av behandlingen: Den registrerade kan i vissa lagstadgade fall ha rätt att kräva att Matkahuolto begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter.

 • Rätt att överföra uppgifter: Den registrerade kan om lagstadgade förutsättningar föreligger ha rätt att av Matkahuolto få de uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar i allmänt använd och maskinläsbar form samt rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Matkahuolto.

 • Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter: Den registrerade kan dessutom ha rätt att under vissa omständigheter motsätta sig behandlingen av personuppgifter i situationer där behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett av Matkahuoltos berättigade intressen, och Matkahuolto är skyldigt att iaktta den registrerades krav om det inte föreligger en synnerligen viktig och motiverad orsak som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsyrkande.

 • Direktmarknadsföring och rätt att förbjuda behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål: Den registrerade har rätt att förbjuda behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 • Om den registrerade har gett Matkahuolto sitt samtycke till sändning av elektronisk direktmarknadsföring kan den registrerade återkalla sitt samtycke när som helst.

Om du har registrerat dig som användare av Matkahuoltos elektroniska tjänster kan du granska och korrigera dina uppgifter i de elektroniska tjänster som Matkahuolto tillhandahåller. Om du inte har registrerat dig som användare av elektroniska tjänster, eller inte vill använda elektroniska tjänster för att granska eller korrigera uppgifter, kan du granska och korrigera dina uppgifter genom att kontakta Matkahuoltos Kundservicecentral som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsbeskrivning. Begäran om radering eller överföring av uppgifter eller begränsning av behandlingen eller förbud mot direktmarknadsföring ska alltid framställas till Matkahuoltos Kundservicecentral.

Utifrån den registrerades begäran vidtar Matkahuolto utan dröjsmål åtgärder och skickar till den registrerade information om åtgärder som gäller utövandet av rättigheter i regel inom en månad efter mottagande av den registrerades begäran.

Dessutom har den registrerade rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om Matkahuoltos behandling av personuppgifter. Klagomål framförs till den behöriga tillsynsmyndigheten, i Finland till dataombudsmannen enligt anvisningar utfärdade av ombudsmannen. Dataombudsmannens webbsidor

10. Till slut

Matkahuolto förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna dataskyddsbeskrivning. Matkahuolto informerar på vederbörligt sätt om möjliga ändringar i behandlingen av personuppgifter. [Rivityskohta]Matkahuolto är inte i samtliga fall skyldigt att informera separat om ändringar, bland annat när det visar sig vara omöjligt att leverera uppgifterna eller skulle kräva oskäligt besvär (till exempel när inga aktuella uppgifter om den registrerade är tillgängliga). Därför uppmanas registrerade att med jämna mellanrum läsa denna dataskyddsbeskrivning för att upptäcka eventuella ändringar.