Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundtjänst
Logga in

Dataskyddsbeskrivning för Pakettjänster och myndigheternas tillståndshandlingar

Oy Matkahuolto Ab
FO-nummer 0111393-9
PB 100
00101 Helsingfors
tfn 020 710 5000

(Nedan ”Matkahuolto” eller ”vi”)

Med pakettjänster avses Matkahuoltos inhemska varutransporter och överlämnande av försändelser till försändelsernas mottagare. Med leverans av myndigheternas tillståndshandlingar hänvisas till av Matkahuolto genomförda leveranser av tillståndshandlingar till Matkahuoltos anvisade avhämtningsställen och till myndigheternas verksamhetsställen i Finland samt överlämnande av tillståndshandlingar till försändelsernas mottagare vid Matkahuoltos anvisade avhämtningsställen.

Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Matkahuolto behandlar i samband med tillhandahållandet av pakettjänster. I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Matkahuolto för alla personuppgifter som Matkahuolto behandlar i samband med tillhandahållandet av pakettjänster. Dataskydd innebär förtroende och det är av största vikt för Matkahuolto att skydda din integritet och dina personuppgifter. Därför samlar Matkahuolto i sin roll som personuppgiftsansvarig personuppgifter om dig endast i den omfattning vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig förstklassiga tjänster.

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av myndighetstjänster fungerar Matkahuolto som behandlare av personuppgifter. I samband med leverans av myndigheternas tillståndshandlingar har Matkahuolto ingen självständig rätt att fatta beslut om metoderna och ändamålen för behandlingen av personuppgifter, utan Matkahuolto agerar i enlighet med den personuppgiftsansvarigas anvisningar och föreskrifter.

Sätten att behandla dina personuppgifter och syftena med behandlingen beskrivs närmare i denna dataskyddsbeskrivning.

1. Kontaktperson i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter

Oy Matkahuolto Ab
Kundservicecentralen
PB 100
00101 Helsingfors 
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Datainnehåll i registret för pakettjänster

I anslutning till pakettjänsterna behandlar Matkahuolto sådana personuppgifter om avsändare och mottagare av försändelser, eller deras representanter eller befullmäktigade personer (registrerade), som det är nödvändigt att behandla för att Matkahuolto ska kunna tillhandahålla Pakettjänster. Dessa uppgifter är:

 • Avsändarens (eller dennes representants) och mottagarens (eller dennes representants) fullständiga namn,

 • Uppgifter om mottagaren som behövs för att leverera ankomstavin för försändelsen, beroende på fallet telefonnummer, e-postadress och/eller postadress,

 • Beroende på fallet försändelsens leveransadress,

 • Beroende på fallet uppgifter om leveransens innehåll,

 • Numret på den identifikationshandlingen som använts vid avhämtning av försändelsen eller slutdelen av försändelsemottagarens personbeteckning för entydig identifiering av mottagaren,

 • Beroende på fallet namnet på den representant som befullmäktigats av försändelsemottagaren, fullmakten, vilken Matkahuolto förvarar som bilaga till leveransförteckningen, samt numret på den identifikationshandling som använts vid avhämtning av försändelsen eller slutdelen av försändelsemottagarens personbeteckning för att säkerställa identiteten för den representant som mottagaren har befullmäktigat.

 • Beroende på fallet fakturerings- eller betalningsuppgifter, inklusive uppgifter om bankförbindelse,

 • Möjliga förbud mot eller tillstånd för direktmarknadsföring som den registrerade har fastställt.

 • Beroende på fallet information om ändringar av dessa uppgifter.

3. Grunden för och syftena med behandlingen av personuppgifter

1. Syften med behandlingen av personuppgifter

I sin uppgift som personuppgiftsansvarig behandlar Matkahuolto personuppgifter för ändamål med anknytning till tillhandahållandet av tjänster, dvs. sändning och mottagning av adressförsedda försändelser, sändning av ankomstavi och redovisning av bussförskott samt för entydig identifiering av personer.

Dessutom behandlar Matkahuolto personuppgifter för att sköta och utveckla kundrelationen, utreda eventuellt missbruk, framställa eventuella rättsyrkanden och försvara sig mot eventuella rättsyrkanden som framställs mot Matkahuolto samt för direktmarknadsföringsändamål inom de gränser som lagstiftningen tillåter, om inte den registrerade har förbjudit behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Personbeteckningens slutdel lagras i Matkahuoltos system för att Matkahuolto entydigt ska kunna identifiera mottagaren och vid behov i efterhand konstatera att den som genomför överlåtelsen eller distributionen har kontrollerat mottagarens identitet.

2. Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

I egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar Matkahuolto personuppgifter för att verkställa sådana avtal där den registrerade är part eller på grundval av ett berättigat intresse. Den registrerade har som mottagare av paket levererade av Matkahuolto eller som representant för avsändaren en saklig relation till Matkahuoltos verksamhet, vilket innebär att Matkahuolto med stöd av sitt berättigade intresse har en grund för att behandla mottagarens personuppgifter i sin ställning som personuppgiftsansvarig. Dessutom är behandlingen av personuppgifter delvis nödvändig för att fullgöra Matkahuoltos lagstadgade skyldigheter (lag om vägbefordringsavtal, 345/1979).

I samband med transport av myndigheternas tillståndshandlingar svarar den personuppgiftsansvariga i sista hand för behandlingen av personuppgifter i anslutning till leveransen av tillståndshandlingarna medan Matkahuolto fungerar som behandlare av personuppgifter. I egenskap av behandlare av personuppgifter behandlar Matkahuolto avsändarnas och mottagarnas personuppgifter i enlighet med anvisningar utfärdade av den personuppgiftsansvariga.

3. Den registrerades skyldighet att verifiera sin identitet

I lagen om vägbefordringsavtal fastställs detaljerade krav beträffande de uppgifter som försändelsens avsändare eller fraktföraren åtminstone är skyldiga att anteckna i fraktsedeln. Sändning eller överlåtelse av dessa uppgifter till Matkahuolto grundar sig på skyldigheten i lagen om vägbefordringsavtal.

Matkahuolto svarar med stöd av lagen om vägbefordringsavtal för att försändelsen överlåts till den mottagare som antecknats i fraktsedeln. Försändelsen överlåts mot kvittering till den mottagare som antecknats i fraktsedeln eller till en representant som befullmäktigats av mottagaren. Vid överlåtelsen kontrolleras mottagarens identitet och den eventuella fullmakten samt antecknas slutdelen av personbeteckningen för mottagaren (eller en person befullmäktigad av mottagaren).

Om mottagaren (eller en av mottagaren befullmäktigad person) vägrar verifiera sin identitet och uppge slutdelen av sin personbeteckning för Matkahuolto på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning, kan Matkahuolto inte verifiera mottagarens identitet eller identiteten för en person som befullmäktigats av mottagaren och således inte heller överlåta försändelsen.

4. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter utlämnas till Matkahuolto av försändelsens avsändare, Matkahuoltos samarbetspartner eller en sådan myndighet vars försändelser Matkahuolto transporterar.

I samband med utlämnandet av uppgifter verifierar Matkahuolto identiteten för försändelsemottagaren eller en person befullmäktigad av försändelsemottagaren. I anslutning till detta får Matkahuolto personuppgifter direkt av den registrerade: För att entydigt kunna säkerställa mottagarens identitet eller identiteten för en person som befullmäktigats av mottagaren lagrar Matkahuolto numret på den registrerades identifikationshandling eller slutdelen av den registrerades personbeteckning.

5. Överföring av personuppgifter

Matkahuolto kan överföra registrerades personuppgifter till tredje parter för att verkställa de behandlingssyften som specificeras i denna beskrivning på det sätt som preciseras nedan. Vid överföring av personuppgifter har Matkahuolto bland annat genom avtalsarrangemang säkerställt att den som behandlar personuppgifterna endast behandlar uppgifterna i enlighet med de skriftliga anvisningar som Matkahuolto har utfärdat och endast för de behandlingssyften som definieras i denna beskrivning och på ett sådant sätt att åtkomsten till personuppgifterna har begränsats enbart till sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till personuppgifterna.

 • Matkahuoltos transportkedja i Finland, dvs. transport- och distributionspartnerna samt servicenätverket bestående av avsändnings- och avhämtningsställen: Matkahuolto kan överföra personuppgifter till samarbetspartner och underleverantörer som tillhör transportkedjan till de delar dessa behöver uppgifterna för att verkställa de uppgifter som anvisats dem, såsom transport, överlåtelse och distribution av paket samt sändning av ankomstavier eller kundnöjdhetsenkäter.

 • Behandlare av personuppgifter: Matkahuolto kan överföra personuppgifter till behandlare av personuppgifter för att verkställa sådana tjänster eller uppgifter som Matkahuolto har anvisat dem, såsom underhåll av datasystem eller andra databehandlingsuppgifter.

Uppgifter överförs inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6. Regelmässigt utlämnande av personuppgifter

I lagen om vägbefordringsavtal och motsvarande internationella avtal inom logistikbranschen fastställs detaljerade krav beträffande de uppgifter som försändelsens avsändare eller fraktföraren åtminstone är skyldiga att anteckna i fraktsedeln som medföljer försändelsen. I samband med försändelser som levereras till utlandet utlämnar Matkahuolto regelmässigt sådana uppgifter som ingår i fraktsedeln till samarbetspartner som tillhör transportkedjan. Följande personuppgiftsgrupper utlämnas regelmässigt i detta sammanhang:

 • Avsändarens (eller dennes representants) och mottagarens (eller dennes representants) fullständiga namn,

 • Uppgifter om mottagaren som behövs för att leverera försändelsen, beroende på fallet telefonnummer, e-postadress och/eller postadress.

Dessutom utlämnas kvitteringsuppgifter om försändelsemottagaren (eller dennes befullmäktigade representant) i enlighet med transportavtalet till försändelsens avsändare.

Personuppgifter utlämnas dessutom till behöriga myndigheter såsom gränsbevakningsmyndigheten och tullen inom gränserna för myndigheternas lagstadgade rätt till uppgifter.

Matkahuolto utlämnar uppgifterna till mottagaren i form av en krypterad dataöverföring via ett skyddat tekniskt användargränssnitt.

I samband med internationella försändelser kan uppgifter också utlämnas till länder utanför EU- eller EES-området beroende på den stat eller de stater där avsändaren eller de samarbetspartner eller underleverantörer som avsändaren anlitat är verksamma.

7. Principer för skyddet av personuppgifter

Allt manuellt material förvaras på Matkahuoltos verksamhetsställen i låsta utrymmen.

Uppgifterna i registret förvaras i en databas till vilken åtkomst har beviljats sådana särskilt utsedda medlemmar i den personuppgiftsansvarigas personal, vilka på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till uppgifterna, har fått tillräcklig utbildning och är bundna av en lagstadgad eller avtalsbaserade tystnadsplikt.

Den elektroniska tjänsten finns i en skyddad, låst datorsal, som endast den tekniska personalen med passerkort har tillgång till. Servrarna har skyddats med användning av tekniska metoder.

All datatrafik mellan webbläsaren och servermiljön är krypterad.

Användarrättigheterna till servrarna och applikationerna har begränsats genom rollbaserad användarbehörighetshantering.

8. Uppgifternas lagringstid och radering

Matkahuolto eller en sådan behandlare av personuppgifter som för Matkahuoltos del utför behandling av personuppgifter i anslutning till tillhandahållande av pakettjänster förvarar de registrerades personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen endast så länge som det är nödvändigt att förvara uppgifterna för att verkställa syftena med behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifter som används i samband med pakettjänster förvaras i Matkahuoltos operativa system i regel i ett halvt år, efter vilket uppgifterna arkiveras. Enligt lagen om vägbefordringsavtal är tidsfristen för att väcka talan maximalt tre år och därför förvarar Matkahuolto alla uppgifter som behandlats i anslutning till pakettjänster i sitt arkiv i åtminstone tre år. Åtkomsten till arkiverade uppgifter är strikt begränsad.

Slutdelen av försändelsemottagarens personbeteckning (eller personbeteckningen för en person befullmäktigad av mottagaren) förvaras i ett halvt år.

Personuppgifter som är en del av bokföringsmaterialet förvaras den tid som förutsätts i bokföringslagstiftningen.

När Matkahuolto inte längre behöver personuppgifterna för de syften som fastställts för behandlingen raderas uppgifterna från Matkahuoltos och behandlarens datasystem samt andra filer eller anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt.

9. Den registrerades rättigheter

EU:s dataskyddsförordning tryggar åtskilliga rättigheter för den registrerade och genom att utöva dessa rättigheter kan den registrerade själv i många situationer bestämma över behandlingen av sina personuppgifter. Den registrerade kan utöva följande rättigheter i relation till Matkahuolto till de delar Matkahuolto är personuppgiftsansvarig.

 • Rätt till insyn: Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av Matkahuolto på huruvida Matkahuolto behandlar uppgifter som gäller den registrerade samt rätt att granska uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. Matkahuolto kan be den registrerade specificera sin begäran om rätt till insyn bl.a. i fråga om detaljer som gäller leverans av uppgifter.

 • Rätt att få uppgifter rättade: Den registrerade har rätt att korrigera felaktiga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar eller komplettera bristfälliga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. I samband med en begäran om rättelse av uppgifter bör den registrerade beakta att inte alla uppgifter kan ändras i efterhand i form av en rättelse. Sådana uppgifter är till exempel innehållet i beslut som utfärdats om den registrerades förmåner. Sådana beslut omfattas av egna besvärsförfaranden i enlighet med de uppgifter som getts i varje beslut.

 • Rätten att bli glömd: Om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av personuppgifter, eller en för Matkahuolto förpliktande lagbestämmelse eller avtalsskyldighet med anknytning till förvaring av personuppgifter har upphört, har den registrerade rätt att kräva att Matkahuolto raderar personuppgifterna som gäller den registrerade och Matkahuolto är skyldigt att ta bort sådana uppgifter.

 • Begränsning av behandlingen: Den registrerade kan i vissa lagstadgade fall ha rätt att kräva att Matkahuolto begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter.

 • Rätt att överföra uppgifter: Den registrerade kan om lagstadgade förutsättningar föreligger ha rätt att av Matkahuolto få de uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar i allmänt använd och maskinläsbar form samt rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Matkahuolto.

 • Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter: Den registrerade kan dessutom ha rätt att under vissa omständigheter motsätta sig behandlingen av personuppgifter i situationer där behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett av Matkahuoltos berättigade intressen, och Matkahuolto är skyldigt att iaktta den registrerades krav om det inte föreligger en synnerligen viktig och motiverad orsak som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsyrkande.

 • Direktmarknadsföring och rätt att förbjuda behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål: Den registrerade har rätt att förbjuda behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 • Om den registrerade har gett Matkahuolto sitt samtycke till sändning av elektronisk direktmarknadsföring kan den registrerade återkalla sitt samtycke när som helst.

 • Den registrerade kan kontrollera och rätta sina uppgifter i de elektroniska tjänster som Matkahuolto tillhandahåller, t.ex. i mobilappen, eller genom att kontakta Matkahuoltos Kundservicecentral som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsförordning. Begäran om radering eller överföring av uppgifter eller begränsning av behandlingen eller förbud mot direktmarknadsföring ska framställas till Matkahuoltos Kundservicecentral.

Utifrån den registrerades begäran vidtar Matkahuolto utan dröjsmål åtgärder och skickar till den registrerade information om åtgärder som gäller utövandet av rättigheter i regel inom en månad efter mottagande av den registrerades begäran.

Dessutom har den registrerade rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om Matkahuoltos behandling av personuppgifter. Klagomål framförs till den behöriga tillsynsmyndigheten, i Finland till dataskyddsombudsmannen enligt anvisningar utfärdade av ombudsmannen. Dataskyddsombudsmannens webbsidor finns på adressen http://www.tietosuoja.fi.

10. Till slut

Matkahuolto förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna dataskyddsbeskrivning. Om inget annat föranleds av tvingande lagstiftning, meddelar inte Matkahuolto nödvändigtvis de registrerade personligen om ändringar. Därför uppmanar Matkahuolto de registrerade att ibland läsa denna dataskyddsbeskrivning för att upptäcka möjliga ändringar.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortResor och Biljetter överallt i FinlandReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä