Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundtjänst
Logga in

Dataskyddsbeskrivning för registret över innehavare av resekort och passagerauppgifterna för engångsbiljetter

Oy Matkahuolto Ab

FO-nummer 0111393-9

(Nedan ”Matkahuolto” eller ”vi”)

Resekortet är ett kort som tillhandahålls av Matkahuolto och kan laddas med Matkahuoltos biljettprodukter, t.ex. säsongs- och seriebiljetter. Engångsbiljetten är en biljett som köps vid Matkahuoltos kontor, ombudsmännens verksamhetsställen, resebyråerna eller via Matkahuoltos digitala kanaler.

Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter våra kunder, såsom du, ger oss för att köpa och använda biljettprodukter och engångsbiljetter som laddas på resekorten. I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Matkahuolto för alla personuppgifter som du ger Matkahuolto och för behandlingen av personuppgifterna. Dataskydd innebär förtroende och det är av största vikt för Matkahuolto att skydda din integritet och dina personuppgifter. Därför samlar Matkahuolto personuppgifter om dig endast i den omfattning vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig förstklassiga tjänster. Sätten att behandla dina personuppgifter och syftena med behandlingen beskrivs närmare i denna dataskyddsbeskrivning. När vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan, är du en sådan registrerad som avses i beskrivningen och du har till exempel de rättigheter som fastställs i punkt 8.

Om du önskar mer information om hur dina personuppgifter behandlas för att genomföra våra elektroniska och icke elektroniska tjänster, vår kundbetjäning och vår kundkommunikation, kan du läsa Matkahuoltos dataskyddsbeskrivning för kunduppgifter.

Kontaktuppgifter i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter

Oy Matkahuolto Ab

Kundservicecentralen

PB 100

00101 Helsingfors

tfn 020 710 5000

tietosuoja@matkahuolto.fi

Personuppgifter som samlas in om användare av resekort

I fråga om användare av resekort insamlas personuppgifter som det är nödvändigt att behandla för att Matkahuolto ska kunna tillhandahålla tjänster för de registrerade, inklusive utveckla sina tjänster.

Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om användare av resekort:

 • Den registrerades individualiserings- och kontaktuppgifter: fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och övriga adressuppgifter.

 • Grundläggande uppgifter om resekortet: resekortets eller -kortens nummer, statusuppgifter om resekortet (kortet används, har spärrats, har försvunnit eller hittats). Den registrerades resekortsnummer lagras också på den registrerades resekort.

 • Övriga uppgifter som gäller resekortet: betalnings- och faktureringsuppgifter, datum för laddningar och tilläggsladdningar samt verksamhetsställe där tilläggsladdningen gjorts, biljettprodukt, reserättens giltighetstid, uppgifter om gottgörelser.

 • Information om användningen av resekortet: datum och klockslag för användning (avläsning) av resekort, trafikmedel där kortet har använts, inkasseringsapparatens identifieringsnummer, uppgifter om trafikbolaget och turen, uppgifter om påstigningshållplatsen eller påstigningsplatsen.

 • Övriga uppgifter som fåtts av den registrerade, såsom reklamationer, kommunikation samt svar på Matkahuoltos enkäter och undersökningar.

 • Möjliga förbud mot direktmarknadsföring eller (elektroniskt) samtycke till sändning av direktmarknadsföring som den registrerade har fastställt.

Om användare av skoresestödkort för andra stadiet, personliga resekort som subventioneras av kommunen eller staden, biljettprodukter som understöds av Försvarsmakten eller Civiltjänstcentralen samt personalbiljettprodukter insamlas dessutom övriga personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla produkterna. Dessa personuppgifter beskrivs närmare i underpunkterna nedan.

Matkahuolto behandlar också uppgifter om ändringar av de personuppgifter som insamlats om registrerade samt tilläggsuppgifter som inlämnats.

Skolresestödkort för andra stadiet

Med skolresestödkort för andra stadiet avses en biljettprodukt som tillhandahålls av Matkahuolto med understöd från Folkpensionsanstalten, vilken beviljas sådana heltidsstuderande vars studier uppfyller de krav som fastställs i lagen om stöd för skolresor (48/1997).

Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om kunder som beviljats skolresestödkort för andra stadiet:

 • Närmare individualiseringsuppgifter om den registrerade: personbeteckning och kundgrupp.

 • Uppgifter som gäller förekomsten och verifieringen av den registrerades rätt att köpa produkten (köpintyg och händelseuppgifter om mottagande av köpintyg).

 • Köpräknare för resekortet baserad på Folkpensionsanstaltens begränsning av tilläggsladdning.

 • Övriga uppgifter som gäller resekortet, såsom uppgifter om överlåtelse av resekortet till den registrerade. Uppgifter om den biljettprodukt som beviljats för skolresestödkortet och reserättens giltighetstid lagras också på den registrerades resekort.

Personliga resekort som subventioneras av kommunen eller staden

Med personliga resekort som subventioneras av kommunen eller staden avses stads- eller regionbiljettprodukter, biljettprodukter för grundskoleelever och veteranbiljettprodukter som laddas på personliga resekort (säsongs- eller seriekort). Beviljandet av dessa biljettprodukter grundar sig på att den registrerade är bosatt i en viss kommuns eller stads område eller i en viss kommun eller stad som ligger i ett visst område. En förutsättning för beviljande av biljetter för grundskoleelever och veteranbiljetter är dessutom personens status (grundskoleelev eller veteran).

Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om innehavare av personliga resekort som subventioneras av kommunen eller staden:

 • Närmare individualiseringsuppgifter om den registrerade: kundgrupp. När det gäller grundskoleelever behandlas även personbeteckningen.

 • Uppgifter som gäller förekomsten och verifieringen av den registrerades rätt att köpa produkten (köpintyg och händelseuppgifter om mottagande av köpintyg).

 • Köpräknare för resekortet baserad på Folkpensionsanstaltens begränsning av tilläggsladdning.

 • Övriga uppgifter som gäller resekortet, såsom uppgifter om överlåtelse av resekortet till den registrerade. Uppgifter om den subventionerade biljettprodukten och reserättens giltighetstid lagras också på den registrerades resekort.

Biljettprodukter som understöds av Försvarsmakten eller Civiltjänstcentralen

Med biljettprodukter som understöds av Försvarsmakten eller Civiltjänstcentralen avses biljettprodukter för beväringar och civiltjänstgörare som laddas på resekort (säsongs- eller seriekort), vars beviljande grundar sig på den registrerades status (beväring eller civiltjänstgörare).

Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om innehavare av resekort för beväringar eller civiltjänstgörare:

 • Närmare individualiseringsuppgifter om den registrerade: kundgrupp. När det gäller beväringar behandlas även uppgifter om namnet på den registrerades truppförband under värnplikten och när det gäller civiltjänstgörare behandlas personbeteckningen.

 • Uppgifter som gäller förekomsten och verifieringen av den registrerades rätt att köpa produkten (köpintyg och händelseuppgifter om mottagande av köpintyg).

 • Köpräknare för resekortet baserad på Folkpensionsanstaltens begränsning av tilläggsladdning.

 • Övriga uppgifter som gäller resekortet, såsom uppgifter om överlåtelse av resekortet till den registrerade. Uppgifter om biljettprodukten som understöds av Försvarsmakten eller Civiltjänstcentralen samt reserättens giltighetstid lagras också på den registrerades resekort.

Personalbiljettprodukter

Med personalbiljett avses en understödd biljettprodukt som ett företag erbjuder sina anställda (säsongs- eller seriekort), vars beviljande grundar sig på den registrerades anställningsförhållande hos företaget i fråga.

Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om innehavare av personalbiljettprodukter:

 • Närmare individualiseringsuppgifter om den registrerade: personbeteckning och kundgrupp. Dessutom lagras uppgifter om arbetsplatsen för den person som har rätt till anställningsförmån.

 • Uppgifter som gäller förekomsten och verifieringen av den registrerades rätt att köpa produkten (köpintyg och händelseuppgifter om mottagande av köpintyg).

 • Köpräknare för resekortet baserad på Folkpensionsanstaltens begränsning av tilläggsladdning.

 • Övriga uppgifter som gäller resekortet, såsom uppgifter om överlåtelse av resekortet till den registrerade. Uppgifter om personalbiljettprodukten och reserättens giltighetstid lagras också på den registrerades resekort.

Uppgifter som samlas in om webbiljettkunder

När det gäller kunder som har skaffat engångsbiljett via Matkahuoltos digitala kanaler behandlar vi personuppgifter som den registrerade har gett Matkahuolto för verifiering av reserätten och leverans av kvitto per e-post, såsom grundläggande uppgifter om personen, reseuppgifter och e-postadress samt betalningsuppgifter.

Grunden för och syftena med behandlingen av personuppgifter

Matkahuolto behandlar personuppgifter om innehavare av resekort och engångsbiljettkunder huvudsakligen

 • för ändamål med anknytning till tillhandahållande och utveckling av tjänster och produkter samt reserelaterade tjänster, såsom verifiering av reserätt, spärrning av ett försvunnet resekort och överföring av återstående reserätt till ett nytt resekort, identifiering av ägaren till ett upphittat resekort, verifiering av användningshändelser och utredning av felsituationer samt

 • administration, skötsel, analysering och utveckling av kundrelationen, till exempel för att tillhandahålla kundservice och genomföra kundkommunikation såsom sändning av information och nyhetsmeddelanden.

Utöver detta kan Matkahuolto behandla personuppgifter för att genomföra kundenkäter, till exempel enkäter om kundnöjdhet, samt för direktmarknadsföringsändamål inom de gränser som lagstiftningen tillåter, om inte den registrerade har förbjudit behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Det är nödvändigt att behandla individualiseringsuppgifter om den registrerade för att verifiera rätten att köpa personligt resekort, användningshändelser och riktigheten hos den registrerades personliga ärenden. Vilka individualiseringsuppgifter som behövs beror på biljettprodukten.

När det gäller engångsbiljetter är det nödvändigt att behandla individualiseringsuppgifter om den registrerade för att verifiera reserätten och leverera kvittot per e-post.

En lagenlig grund för behandling av personuppgifter är antingen efterlevnaden av ett avtal mellan Matkahuolto och den registrerade, Matkahuoltos berättigade intresse som uppstått som en följd av kundrelationen eller ett samtycke som den registrerade har gett Matkahuolto. Det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att Matkahuolto ska kunna verkställa det avtal som vi ingått med dig. Uppgifterna behandlas till exempel för att verifiera reserätten eller för att Matkahuolto ska kunna fakturera subventionsgivaren när du önskar köpa understödda biljettprodukter. Det är fråga om behandling baserad på Matkahuoltos berättigade intresse till exempel när Matkahuolto behandlar dina uppgifter av administrativa orsaker samt för att förhindra och utreda missbruk, utveckla sina tjänster och rikta direktmarknadsföring. Syftet med en behandling baserad på samtycke beskrivs alltid tydligt när samtycke efterfrågas.

I vissa situationer grundar sig behandlingen av personuppgifter dessutom på en lagstadgad skyldighet som är förpliktande för Matkahuolto (t.ex. lagen om stöd för skolresor, 48/1997, enligt vilken den registrerade är skyldig att uppge sin personbeteckning för den som säljer biljetter vid köp av biljett som berättigar till skolresestöd eller bokföringslagen, 1336/1997, som förpliktar att spara verifikat).

Den registrerades skyldighet att uppge personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning är delvis en lagstadgad skyldighet och delvis ett villkor för att ett avtal mellan den registrerade och Matkahuolto ska kunna ingås. Den registrerade är till exempel med stöd av 12 § 2 mom. i lagen om stöd för skolresor (48/1997) skyldig att uppge sin personbeteckning för den som säljer biljetter vid köp av biljett som berättigar till skolresestöd. Om den registrerade vägrar ge Matkahuolto sina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning kan Matkahuolto inte verifiera den registrerades rätt att köpa produkten och således inte heller överlämna ett resekort till den registrerade.

Den ovan nämnda skyldigheten att uppge personuppgifter gäller inte (elektroniskt) samtycke till sändning av direktmarknadsföring.

Regelmässiga uppgiftskällor

Matkahuolto samlar uppgifter från den registrerade själv vid beviljande och överlämnande av resekort samt annars, när den registrerade uträttar ärenden hos Matkahuolto antingen vid Matkahuoltos serviceställe eller Matkahuoltos ombuds serviceställe eller i Matkahuoltos webbtjänst eller via andra elektroniska kanaler.

Uppgifter som gäller användningen av kortet samlas utgående från kortets användning. Matkahuolto samlar via en teknisk anslutning uppgifter om användningen av resekort från de trafikbolag i vars trafikmedel den registrerade använder resekortet.

Matkahuolto samlar också uppgifter om tilläggsladdning av resekort från sådana aktörer vid vars verksamhetsställen resekort kan tilläggsladdas.

Matkahuolto samlar uppgifter med anknytning till engångsbiljetter från den registrerade själv.

Arbetsgivaren för en person som är berättigad till personalbiljett lämnar uppgifter om denna rätt till Matkahuolto.

Mottagare av personuppgifter

Matkahuolto överför vid behov de registrerades personuppgifter till följande mottagare och mottagargrupper:

 • Datasystemleverantörer och övriga tjänsteleverantörer: Matkahuolto överför personuppgifter till sina datasystemleverantörer och övriga tjänsteleverantörer för att verkställa sådana tjänster eller uppgifter som Matkahuolto har anvisat dem, såsom underhåll av datasystem eller andra databehandlingsuppgifter.

 • Trafikbolag: Matkahuolto överför personuppgifter i begränsad utsträckning till trafikbolag för att genomföra resetjänster. Till exempel möjliggör trafikbolagets avläsningsanordning avläsning av följande uppgifter från korten: Resekortets nummer, biljettprodukt och reserättens giltighetstid.

Dessutom överför Matkahuolto personuppgifter om innehavare av de understödda personliga biljettprodukter som Matkahuolto tillhandahåller till de mottagare som specificeras närmare nedan. Syftet med utlämnandet är att kunna fakturera för understödda biljettprodukter samt verifiera riktigheten hos Matkahuoltos faktureringsgrunder och fakturering. Matkahuolto utlämnar inte personuppgifter med anknytning till personalbiljetter om det inte har avtalats separat med personens arbetsgivare att Matkahuoltos ombud ska fungera som laddningspunkt för personalbiljetterna.

 • Skolresestödkort för andra stadiet: Matkahuolto utlämnar vid behov uppgifter till Folkpensionsanstalten, som beviljar skolresestöd och varje månad redovisar stödet för Matkahuolto. I 1 § i statsrådets förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (425/2004) föreskrivs det om utlämning av uppgifter.

 • Personliga resekort som subventioneras av kommunen eller staden: Matkahuolto utlämnar vid behov uppgifter till kommunen eller staden, som beviljar resestöd och varje månad redovisar stödet för Matkahuolto.

 • Biljettprodukter som understöds av Försvarsmakten eller Civiltjänstcentralen: Matkahuolto utlämnar vid behov uppgifter till försvarsmakten eller Civiltjänstcentralen, vilka ersätter resorna med stöd av 103 § i värnpliktslagen (1438/2007) eller 52 § i civiltjänstlagen (1446/2007) samt varje månad redovisar priset för de genomförda resorna för Matkahuolto.

Uppgifter överförs inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Uppgifternas lagringstid och radering

Uppgifternas lagringstid beror på uppgiften och dess användningsändamål. Matkahuolto eller en sådan behandlare av personuppgifter som för Matkahuoltos del utför behandling av personuppgifter i anslutning till användningen av resekort förvarar de registrerades personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen endast så länge som det är nödvändigt att förvara uppgifterna för att verkställa syftena med behandlingen av personuppgifter.

I vissa fall påverkas förvaringstiden för personuppgifterna också av villkoren i det avtal som upprättats med subventioneraren, eller av lagstiftning som förpliktar Matkahuolto. Till exempel är Matkahuolto skyldigt att förvara uppgifter som ingår i bokföringsmaterial den tid som förutsätts i bokföringslagstiftningen (upp till 10 år).

I fråga om engångsbiljetter förvaras namnuppgifter om den registrerade i systemet och i kvitton som lagrats i systemet den tid som fastställs i bokföringslagen. Den registrerades e-postadress förvaras alltid i systemet för den föregående avslutade räkenskapsperioden.

När Matkahuolto inte längre behöver personuppgifterna för de syften som fastställts för behandlingen raderas uppgifterna från Matkahuoltos och behandlarens datasystem samt andra filer eller anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt. När Matkahuolto inte längre behöver personuppgifterna för de syften som fastställts för behandlingen raderas uppgifterna från Matkahuoltos och behandlarens datasystem samt andra filer eller anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt.

Den registrerades rättigheter

EU:s dataskyddsförordning tryggar åtskilliga rättigheter för den registrerade och genom att utöva dessa rättigheter kan den registrerade själv i många situationer bestämma över behandlingen av sina personuppgifter.

 • Rätt till insyn: Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av Matkahuolto på huruvida Matkahuolto behandlar uppgifter som gäller den registrerade samt rätt att granska uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. Matkahuolto kan be den registrerade specificera sin begäran om rätt till insyn bl.a. i fråga om detaljer som gäller leverans av uppgifter.

 • Rätt att få uppgifter rättade: Den registrerade har rätt att korrigera felaktiga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar eller komplettera bristfälliga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. I samband med en begäran om rättelse av uppgifter bör den registrerade beakta att inte alla uppgifter kan ändras i efterhand i form av en rättelse. Sådana uppgifter är till exempel innehållet i beslut som utfärdats om den registrerades förmåner. Sådana beslut omfattas av egna besvärsförfaranden i enlighet med de uppgifter som getts i varje beslut.

 • Rätten att bli glömd: Om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av personuppgifter, eller en för Matkahuolto förpliktande lagbestämmelse eller avtalsskyldighet med anknytning till förvaring av personuppgifter har upphört, har den registrerade rätt att kräva att Matkahuolto raderar personuppgifterna som gäller den registrerade och Matkahuolto är skyldigt att ta bort sådana uppgifter.

 • Begränsning av behandlingen: Den registrerade kan i vissa lagstadgade fall ha rätt att kräva att Matkahuolto begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter.

 • Rätt att överföra uppgifter: Den registrerade kan om lagstadgade förutsättningar föreligger ha rätt att av Matkahuolto få de uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar i allmänt använd och maskinläsbar form samt rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Matkahuolto.

 • Direktmarknadsföring och rätt att förbjuda behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål: Den registrerade har rätt att förbjuda behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om den registrerade har gett Matkahuolto sitt samtycke till sändning av elektronisk direktmarknadsföring kan den registrerade återkalla sitt samtycke när som helst.

Den registrerade kan kontrollera och rätta sina uppgifter i de elektroniska tjänster som Matkahuolto tillhandahåller, t.ex. i mobilappen, eller genom att kontakta Matkahuoltos Kundservicecentral som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsförordning. Begäran om radering eller överföring av uppgifter eller begränsning av behandlingen eller förbud mot direktmarknadsföring ska framställas till Matkahuoltos Kundservicecentral.

Utifrån den registrerades begäran vidtar Matkahuolto utan dröjsmål åtgärder och skickar till den registrerade information om åtgärder som gäller utövandet av rättigheter i regel inom en månad efter mottagande av den registrerades begäran.

Dessutom har den registrerade rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om Matkahuoltos behandling av personuppgifter. Klagomål framförs till den behöriga tillsynsmyndigheten, i Finland till dataombudsmannen enligt anvisningar utfärdade av ombudsmannen. Dataombudsmannens webbsidor finns på adressen http://www.tietosuoja.fi.

Till slut

Matkahuolto förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna dataskyddsbeskrivning. Matkahuolto informerar på vederbörligt sätt om möjliga ändringar i behandlingen av personuppgifter.

Matkahuolto är inte i samtliga fall skyldigt att informera separat om ändringar, bland annat när det visar sig vara omöjligt att leverera uppgifterna eller skulle kräva oskäligt besvär (till exempel när inga aktuella uppgifter om den registrerade är tillgängliga). Därför uppmanas registrerade att med jämna mellanrum läsa denna dataskyddsbeskrivning för att upptäcka eventuella ändringar.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortResor och Biljetter överallt i FinlandReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä