ResenärerPaketFöretagskunderServiceställen
Sök
Logga in
Första sidan
Dataskyddsbeskrivning för registret över innehavare av resekort och passagerauppgifterna för engångsbiljetter

Dataskyddsbeskrivning för registret över innehavare av resekort och passagerauppgifterna för engångsbiljetter

Oy Matkahuolto Ab
FO-nummer 0111393-9
PB 100
00101 Helsingfors
tfn 020 710 5000

(Nedan ”Matkahuolto” eller ”vi”)

Resekortet är ett kort som tillhandahålls av Matkahuolto och kan laddas med Matkahuoltos biljettprodukter, t.ex. säsongs- och seriebiljetter. Engångsbiljetten är en biljett som köps vid Matkahuoltos kontor, ombudsmännens verksamhetsställen, resebyråerna eller via Matkahuoltos digitala kanaler.

Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som användarna av resekort, såsom du, ger oss för att köpa och använda biljettprodukter och engångsbiljetter som laddas på resekorten. I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Matkahuolto för alla personuppgifter som du ger Matkahuolto och behandlingen av personuppgifterna. Dataskydd innebär förtroende och det är av största vikt för Matkahuolto att skydda din integritet och dina personuppgifter. Därför samlar Matkahuolto personuppgifter om dig endast i den omfattning vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig förstklassiga tjänster. Sätten att behandla dina personuppgifter och syftena med behandlingen beskrivs närmare i denna dataskyddsbeskrivning.

1. Kontaktperson i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter

Oy Matkahuolto Ab
Kundservicecentralen
PB 100
00101 Helsingfors
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Datainnehåll i registret över innehavare av resekort

Registret över innehavare av resekort innehåller personuppgifter om användarna av resekort (registrerade). Det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att Matkahuolto ska kunna tillhandahålla tjänster för de registrerade.

1. Skolresestödkort för andra stadiet

Med skolresestödkort för andra stadiet avses en biljettprodukt som tillhandahålls av Matkahuolto med understöd från Folkpensionsanstalten, vilken beviljas sådana heltidsstuderande vars studier uppfyller de krav som fastställs i lagen om stöd för skolresor (48/1997).

Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om kunder som beviljats skolresestödkort för andra stadiet:

 • Individualiseringsuppgifter om den registrerade: personbeteckning, fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress och kundgrupp samt adress, om det är nödvändigt att registrera adressen för att verifiera den registrerades rätt att köpa produkten.

 • Uppgifter som gäller förekomsten och verifieringen av den registrerades rätt att köpa produkten (köpintyg och händelseuppgifter om mottagande av köpintyg).

 • Grundläggande uppgifter om resekortet: resekortets eller -kortens nummer; köpräknare baserad på Folkpensionsanstaltens begränsning av tilläggsladdning; statusuppgifter om resekortet (kortet används, har spärrats, har försvunnit eller hittats). Den registrerades resekortsnummer lagras också på den registrerades resekort.

 • Övriga uppgifter som gäller resekortet, såsom uppgifter om överlåtelse av resekortet till den registrerade; antalet tilläggsladdningar och datum för tilläggsladdningarna samt verksamhetsställe där tilläggsladdningen gjorts; biljettprodukt; reserättens giltighetstid samt uppgifter om gottgörelser. Biljettprodukten och reserättens giltighetstid lagras också på den registrerades resekort.

 • Uppgifter om användningen av resekortet: Datum och klockslag för avläsning av resekort, trafikmedel där kortet har avlästs, inkasseringsapparatens identifieringsnummer samt uppgifter om trafikbolaget och turen.

 • Möjliga förbud mot eller tillstånd för direktmarknadsföring som den registrerade har fastställt.

 • Uppgifter om ändringar av de ovan specificerade uppgifterna.

2. Personliga resekort som subventioneras av kommunen eller staden

Med personliga resekort som subventioneras av kommunen eller staden avses stads- eller regionbiljettprodukter, biljettprodukter för grundskoleelever och veteranbiljettprodukter som laddas på personliga resekort (säsongs- eller seriekort).

Beviljandet av dessa biljettprodukter grundar sig på att den registrerade är bosatt i en viss kommuns eller stads område eller i en viss kommun eller stad som ligger i ett visst område. En förutsättning för beviljande av biljetter för grundskoleelever och veteranbiljetter är dessutom personens status (grundskoleelev eller veteran).

Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om innehavare av personliga resekort som subventioneras av kommunen eller staden:

 • Individualiseringsuppgifter om den registrerade: fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress och kundgrupp samt adress, om det är nödvändigt att registrera adressen för att verifiera den registrerades rätt att köpa produkten. När det gäller grundskoleelever behandlas även personbeteckningen.

 • Uppgifter som gäller förekomsten och verifieringen av den registrerades rätt att köpa produkten (köpintyg och händelseuppgifter om mottagande av köpintyg).

 • Grundläggande uppgifter om resekortet: resekortets eller -kortens nummer; köpräknare baserad på Folkpensionsanstaltens begränsning av tilläggsladdning; statusuppgifter om resekortet (kortet används, har spärrats, har försvunnit eller hittats). Den registrerades resekortsnummer lagras också på den registrerades resekort.

 • Övriga uppgifter som gäller resekortet, såsom uppgifter om överlåtelse av resekortet till den registrerade; antalet tilläggsladdningar och datum för tilläggsladdningarna samt verksamhetsställe där tilläggsladdningen gjorts; biljettprodukt; reserättens giltighetstid samt uppgifter om gottgörelser. Biljettprodukten och reserättens giltighetstid lagras också på den registrerades resekort.

 • Uppgifter om användningen av resekortet: Datum och klockslag för avläsning av resekort, trafikmedel där kortet har avlästs, inkasseringsapparatens identifieringsnummer samt uppgifter om trafikbolaget och turen.

 • Möjliga förbud mot eller tillstånd för direktmarknadsföring som den registrerade har fastställt.

 • Uppgifter om ändringar av de ovan specificerade uppgifterna.

3. Biljettprodukter som understöds av Försvarsmakten eller Civiltjänstcentralen

Med biljettprodukter som understöds av Försvarsmakten eller Civiltjänstcentralen avses biljettprodukter för beväringar och civiltjänstgörare som laddas på resekort (säsongs- eller seriekort), vars beviljande grundar sig på den registrerades status (beväring eller civiltjänstgörare).

Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om innehavare av resekort för beväringar eller civiltjänstgörare:

 • Individualiseringsuppgifter om den registrerade: fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress och kundgrupp samt adress, om det är nödvändigt att registrera adressen för att verifiera den registrerades rätt att köpa produkten. När det gäller beväringar behandlas även uppgifter om namnet på den registrerades truppförband under värnplikten och när det gäller civiltjänstgörare behandlas personbeteckningen.

 • Uppgifter som gäller förekomsten och verifieringen av den registrerades rätt att köpa produkten (köpintyg och händelseuppgifter om mottagande av köpintyg).

 • Grundläggande uppgifter om resekortet: resekortets eller -kortens nummer; köpräknare baserad på Folkpensionsanstaltens begränsning av tilläggsladdning; statusuppgifter om resekortet (kortet används, har spärrats, har försvunnit eller hittats). Den registrerades resekortsnummer lagras också på den registrerades resekort.

 • Övriga uppgifter som gäller resekortet, såsom uppgifter om överlåtelse av resekortet till den registrerade; antalet tilläggsladdningar och datum för tilläggsladdningarna samt verksamhetsställe där tilläggsladdningen gjorts; biljettprodukt; reserättens giltighetstid samt uppgifter om gottgörelser. Biljettprodukten och reserättens giltighetstid lagras också på den registrerades resekort.

 • Uppgifter om användningen av resekortet: Datum och klockslag för avläsning av resekort, trafikmedel där kortet har avlästs, inkasseringsapparatens identifieringsnummer samt uppgifter om trafikbolaget och turen.

 • Möjliga förbud mot eller tillstånd för direktmarknadsföring som den registrerade har fastställt.

 • Uppgifter om ändringar av de ovan specificerade uppgifterna.

4. Personalbiljettprodukter

Med personalbiljett avses en understödd biljettprodukt som ett företag erbjuder sina anställda (säsongs- eller seriekort), vars beviljande grundar sig på den registrerades anställningsförhållande hos företaget i fråga.
Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om innehavare av personalbiljettprodukter:

 • Individualiseringsuppgifter om den registrerade: personbeteckning, fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress och kundgrupp samt adress, om det är nödvändigt att registrera adressen för att verifiera den registrerades rätt att köpa produkten. Dessutom lagras uppgifter om arbetsplatsen för den person som har rätt till anställningsförmån.

 • Uppgifter som gäller förekomsten och verifieringen av den registrerades rätt att köpa produkten (köpintyg och händelseuppgifter om mottagande av köpintyg).

 • Grundläggande uppgifter om resekortet: resekortets eller -kortens nummer; köpräknare baserad på Folkpensionsanstaltens begränsning av tilläggsladdning; statusuppgifter om resekortet (kortet används, har spärrats, har försvunnit eller hittats). Den registrerades resekortsnummer lagras också på den registrerades resekort.

 • Övriga uppgifter som gäller resekortet, såsom uppgifter om överlåtelse av resekortet till den registrerade; antalet tilläggsladdningar och datum för tilläggsladdningarna samt verksamhetsställe där tilläggsladdningen gjorts; biljettprodukt; reserättens giltighetstid samt uppgifter om gottgörelser. Biljettprodukten och reserättens giltighetstid lagras också på den registrerades resekort.

 • Uppgifter om användningen av resekortet: Datum och klockslag för avläsning av resekort, trafikmedel där kortet har avlästs, inkasseringsapparatens identifieringsnummer samt uppgifter om trafikbolaget och turen.

 • Möjliga förbud mot eller tillstånd för direktmarknadsföring som den registrerade har fastställt.

 • Uppgifter om ändringar av de ovan specificerade uppgifterna.

3. Webbiljettregistrets datainnehåll

Webbiljettregistret innehåller personuppgifter om personer som har skaffat engångsbiljett via Matkahuoltos digitala kanaler (registrerade). Den registrerade har gett Matkahuolto personuppgifterna för verifiering av reserätten och leverans av kvitto per e-post.

4. Grunden för och syftena med behandlingen av personuppgifter

Matkahuolto behandlar personuppgifter om innehavare av resekort och engångsbiljettkunder huvudsakligen för ändamål med anknytning till tillhandahållande av tjänster och produkter, genomförande av tjänster i anslutning till resor samt skötsel av kundrelationer. Utöver detta kan Matkahuolto behandla personuppgifter för att genomföra kundenkäter, till exempel enkäter om kundnöjdhet, samt för direktmarknadsföringsändamål inom de gränser som lagstiftningen tillåter, om inte den registrerade har förbjudit behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Det är nödvändigt att behandla individualiseringsuppgifter om den registrerade för att verifiera rätten att köpa personligt resekort och riktigheten hos den registrerades personliga ärenden. Till exempel med stöd av 12 § 2 mom. i lagen om stöd för skolresor är den registrerade skyldig att uppge sin personbeteckning för den som säljer biljetter vid köp av biljett som berättigar till skolresestöd.

Användningsändamålen för individualiseringsuppgifter och personbeteckningar är följande:

 • Verifiering av rätten att köpa resekort,

 • Spärrning av ett försvunnet kort och överföring av den återstående reserätten till ett nytt kort,

 • Identifiering av ägaren till ett upphittat kort,

 • Verifiering av användningshändelser,

 • Utredning av felsituationer.

När det gäller engångsbiljetter är det nödvändigt att behandla individualiseringsuppgifter om den registrerade för att verifiera reserätten och leverera kvittot per e-post.

En lagenlig grund för behandling av personuppgifter är antingen efterlevnaden av ett avtal mellan Matkahuolto och den registrerade, Matkahuoltos berättigade intresse eller ett samtycke som den registrerade har gett Matkahuolto. Det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att Matkahuolto ska kunna verkställa det avtal som vi ingått med dig. När du till exempel vill köpa understödda biljettprodukter behandlar Matkahuolto dina uppgifter för att kunna fakturera subventioneraren. Det är fråga om behandling baserad på Matkahuoltos berättigade intresse till exempel när Matkahuolto behandlar dina uppgifter av administrativa orsaker samt för att förhindra och utreda missbruk.

I vissa situationer grundar sig behandlingen av personuppgifter på en lagstadgad skyldighet som är förpliktande för Matkahuolto (t.ex. lagen om stöd för skolresor, 48/1997, enligt vilken den registrerade är skyldig att uppge sin personbeteckning för den som säljer biljetter vid köp av biljett som berättigar till skolresestöd), på verkställande av ett sådant avtal där den registrerade är part samt på ett berättigat intresse i synnerhet för marknadsföringsändamål.

Den registrerades skyldighet att uppge personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning är delvis en lagstadgad skyldighet och delvis ett villkor för att ett avtal mellan den registrerade och Matkahuolto ska kunna ingås. Den registrerade är till exempel med stöd av 12 § 2 mom. i lagen om stöd för skolresor (48/1997) skyldig att uppge sin personbeteckning för den som säljer biljetter vid köp av biljett som berättigar till skolresestöd. Om den registrerade vägrar ge Matkahuolto sina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning kan Matkahuolto inte verifiera den registrerades rätt att köpa produkten och således inte heller överlämna ett resekort till den registrerade.

Det som konstateras ovan gäller inte ett eventuellt samtycke till direktmarknadsföring som den registrerade gett.

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Matkahuolto samlar uppgifter från den registrerade själv vid beviljande och överlämnande av resekort samt annars, när den registrerade uträttar ärenden hos Matkahuolto antingen vid Matkahuoltos serviceställe eller Matkahuoltos ombuds serviceställe eller i Matkahuoltos webbtjänst eller via andra elektroniska kanaler.

Uppgifter som gäller användningen av kortet samlas utgående från kortets användning. Matkahuolto samlar via en teknisk anslutning uppgifter om användningen av resekort från de trafikbolag i vars trafikmedel den registrerade använder resekortet.

Matkahuolto samlar också uppgifter om tilläggsladdning av resekort från sådana aktörer vid vars verksamhetsställen resekort kan tilläggsladdas.

Matkahuolto samlar uppgifter med anknytning till engångsbiljetter från den registrerade själv.

6. Överföring av personuppgifter

Matkahuolto kan överföra registrerades personuppgifter till tredje parter för att verkställa de behandlingssyften som specificeras i denna beskrivning på det sätt som preciseras nedan. Vid överföring av personuppgifter har Matkahuolto bland annat genom avtalsarrangemang säkerställt att den som behandlar personuppgifterna endast behandlar uppgifterna i enlighet med de skriftliga anvisningar som Matkahuolto har utfärdat och endast för de behandlingssyften som definieras i denna beskrivning och på ett sådant sätt att åtkomsten till personuppgifterna har begränsats enbart till sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till personuppgifterna.

 • Behandlare av personuppgifter: Matkahuolto kan överföra personuppgifter till behandlare av personuppgifter för att verkställa sådana tjänster eller uppgifter som Matkahuolto har anvisat dem, såsom underhåll av datasystem eller andra databehandlingsuppgifter.

 • Trafikbolag: Matkahuolto överför personuppgifter i begränsad utsträckning till trafikbolag för att genomföra resetjänster. Trafikbolagets avläsningsanordning möjliggör avläsning av följande uppgifter från korten: Resekortets nummer, biljettprodukt och reserättens giltighetstid.

Uppgifter överförs inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Regelmässigt utlämnande av personuppgifter

Till de delar den registrerade använder av Matkahuolto tillhandahållna personliga biljettprodukter som är föremål för understöd, utlämnar Matkahuolto den registrerades personuppgifter på de sätt som specificeras närmare nedan. Matkahuolto utlämnar inte personuppgifter med anknytning till personalbiljetter.

1.Skolresestödkort för andra stadiet

Matkahuolto utlämnar regelmässigt uppgifter till Folkpensionsanstalten, som beviljar skolresestöd och varje månad redovisar stödet för Matkahuolto.

Det är nödvändigt att utlämna uppgifter till Folkpensionsanstalten för att verifiera Matkahuoltos faktureringsgrund: för att Matkahuolto ska kunna fakturera Folkpensionsanstalten och verifiera att Matkahuoltos fakturering är vederbörlig. I 1 § i statsrådets förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (425/2004) föreskrivs det om utlämning av uppgifter.

Från resekortet utlämnas uppgifter till Folkpensionsanstalten i form av en krypterad dataöverföring via ett skyddat tekniskt användargränssnitt.

Uppgifter som regelmässigt utlämnas till Folkpensionsanstalten:

 • Individualiseringsuppgifter om den registrerade,

 • Uppgifter om användningen av resekortet i de fall där det är nödvändigt att uppge dessa uppgifter för att verifiera att Matkahuoltos fakturering är vederbörlig,

 • Antal tilläggsladdningar av resekort och gottgörelser.

2. Personliga resekort som subventioneras av kommunen eller staden

Matkahuolto utlämnar regelmässigt uppgifter till kommunen eller staden, som beviljar resestöd och varje månad redovisar stödet för Matkahuolto.

Det är nödvändigt att utlämna uppgifter till kommunen eller staden som beviljar resestöd för att verifiera Matkahuoltos faktureringsgrund: för att Matkahuolto ska kunna fakturera den som beviljat resestöd och verifiera att Matkahuoltos fakturering är vederbörlig.

Matkahuolto utlämnar uppgifterna till den aktuella kommunen eller staden på begäran, om det är nödvändigt att utlämna uppgifterna för att verifiera att Matkahuoltos fakturering är vederbörlig.

Uppgifter som regelmässigt utlämnas till kommunen eller staden:

 • Individualiseringsuppgifter om den registrerade,

 • Uppgifter om användningen av resekortet i de fall där det är nödvändigt att uppge dessa uppgifter för att verifiera att Matkahuoltos fakturering är vederbörlig,

 • Antal tilläggsladdningar av resekort och gottgörelser.

3.Biljettprodukter som understöds av Försvarsmakten eller Civiltjänstcentralen

Matkahuolto utlämnar regelmässigt uppgifter till försvarsmakten eller Civiltjänstcentralen, vilka ersätter resorna med stöd av 103 § i värnpliktslagen (1438/2007) eller 52 § i civiltjänstlagen (1446/2007) samt varje månad redovisar priset för de genomförda resorna för Matkahuolto.

Det är nödvändigt att utlämna uppgifter till den som betalar resan för att verifiera Matkahuoltos faktureringsgrund: för att Matkahuolto ska kunna fakturera den som beviljat resestöd och verifiera att Matkahuoltos fakturering är vederbörlig.
Från resekortet utlämnas uppgifter på begäran till den som betalar resan i form av en krypterad dataöverföring via ett skyddat tekniskt användargränssnitt eller i form av en pappersutskrift.

Uppgifter som regelmässigt utlämnas till Försvarsmakten eller Civiltjänstcentralen:

 • Individualiseringsuppgifter om den registrerade,

 • Uppgifter om användningen av resekortet i de fall där det är nödvändigt att uppge dessa uppgifter för att verifiera att Matkahuoltos fakturering är vederbörlig,

 • Antal tilläggsladdningar av resekort och gottgörelser.

8. Principer för skyddet av personuppgifter

Allt manuellt material förvaras på Matkahuoltos verksamhetsställen i låsta utrymmen.

Uppgifterna i registret förvaras i en databas till vilken åtkomst har beviljats sådana särskilt utsedda medlemmar i den personuppgiftsansvarigas personal, vilka på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till uppgifterna, har fått tillräcklig utbildning och är bundna av en lagstadgad eller avtalsbaserade tystnadsplikt.

Den elektroniska tjänsten finns i en skyddad, låst datorsal, som endast den tekniska personalen med passerkort har tillgång till. Servrarna har skyddats med en brandvägg.

Användarrätten till servrarna och programmen har begränsats till den personuppgiftsansvarigas lokalnät och innanför detta till behöriga personer som har personliga användarnamn och lösenord.

9. Uppgifternas lagringstid och radering

Uppgifternas lagringstid beror på uppgiften och dess användningsändamål. Matkahuolto eller en sådan behandlare av personuppgifter som för Matkahuoltos del utför behandling av personuppgifter i anslutning till användningen av resekort förvarar de registrerades personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen endast så länge som det är nödvändigt att förvara uppgifterna för att verkställa syftena med behandlingen av personuppgifter.

I vissa fall påverkas förvaringstiden för personuppgifterna också av villkoren i det avtal som upprättats med subventioneraren, eller av lagstiftning som förpliktar Matkahuolto. Till exempel är Matkahuolto skyldigt att förvara uppgifter som ingår i bokföringsmaterial den tid som förutsätts i bokföringslagstiftningen (upp till 10 år).

I fråga om engångsbiljetter förvaras namnuppgifter om den registrerade i systemet och i kvitton som lagrats i systemet den tid som fastställs i bokföringslagen. Den registrerades e-postadress förvaras alltid i systemet för den föregående avslutade räkenskapsperioden.

När Matkahuolto inte längre behöver personuppgifterna för de syften som fastställts för behandlingen raderas uppgifterna från Matkahuoltos och behandlarens datasystem samt andra filer eller anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt. När Matkahuolto inte längre behöver personuppgifterna för de syften som fastställts för behandlingen raderas uppgifterna från Matkahuoltos och behandlarens datasystem samt andra filer eller anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt.

10. Den registrerades rättigheter

EU:s dataskyddsförordning tryggar åtskilliga rättigheter för den registrerade och genom att utöva dessa rättigheter kan den registrerade själv i många situationer bestämma över behandlingen av sina personuppgifter.

 • Rätt till insyn: Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av Matkahuolto på huruvida Matkahuolto behandlar uppgifter som gäller den registrerade samt rätt att granska uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. Matkahuolto kan be den registrerade specificera sin begäran om rätt till insyn bl.a. i fråga om detaljer som gäller leverans av uppgifter.

 • Rätt att få uppgifter rättade: Den registrerade har rätt att korrigera felaktiga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar eller komplettera bristfälliga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. I samband med en begäran om rättelse av uppgifter bör den registrerade beakta att inte alla uppgifter kan ändras i efterhand i form av en rättelse. Sådana uppgifter är till exempel innehållet i beslut som utfärdats om den registrerades förmåner. Sådana beslut omfattas av egna besvärsförfaranden i enlighet med de uppgifter som getts i varje beslut.

 • Rätten att bli glömd: Om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av personuppgifter, eller en för Matkahuolto förpliktande lagbestämmelse eller avtalsskyldighet med anknytning till förvaring av personuppgifter har upphört, har den registrerade rätt att kräva att Matkahuolto raderar personuppgifterna som gäller den registrerade och Matkahuolto är skyldigt att ta bort sådana uppgifter.

 • Begränsning av behandlingen: Den registrerade kan i vissa lagstadgade fall ha rätt att kräva att Matkahuolto begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter.

 • Rätt att överföra uppgifter: Den registrerade kan om lagstadgade förutsättningar föreligger ha rätt att av Matkahuolto få de uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar i allmänt använd och maskinläsbar form samt rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Matkahuolto.

 • Direktmarknadsföring och rätt att förbjuda behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål: Den registrerade har rätt att förbjuda behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om den registrerade har gett Matkahuolto sitt samtycke till sändning av elektronisk direktmarknadsföring kan den registrerade återkalla sitt samtycke när som helst.

Den registrerade kan kontrollera och rätta sina uppgifter i de elektroniska tjänster som Matkahuolto tillhandahåller, t.ex. i mobilappen, eller genom att kontakta Matkahuoltos Kundservicecentral som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsförordning. Begäran om radering eller överföring av uppgifter eller begränsning av behandlingen eller förbud mot direktmarknadsföring ska framställas till Matkahuoltos Kundservicecentral.

Utifrån den registrerades begäran vidtar Matkahuolto utan dröjsmål åtgärder och skickar till den registrerade information om åtgärder som gäller utövandet av rättigheter i regel inom en månad efter mottagande av den registrerades begäran.

Dessutom har den registrerade rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om Matkahuoltos behandling av personuppgifter. Klagomål framförs till den behöriga tillsynsmyndigheten, i Finland till dataskyddsombudsmannen enligt anvisningar utfärdade av ombudsmannen. Dataskyddsombudsmannens webbsidor finns på adressen http://www.tietosuoja.fi.

11. Till slut

Matkahuolto förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna dataskyddsbeskrivning. Om inget annat föranleds av tvingande lagstiftning, meddelar inte Matkahuolto nödvändigtvis de registrerade personligen om ändringar. Därför uppmanar Matkahuolto de registrerade att ibland läsa denna dataskyddsbeskrivning för att upptäcka möjliga ändringar.