Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Dataskyddsbeskrivning: Digitala trafiktjänster

Beskrivningen uppdaterades 13.6.2023

Oy Matkahuolto Ab

FO-nummer 0111393-9

(Nedan ”Matkahuolto” eller ”vi”)

I den här dataskyddsbeskrivningen beskrivs det hur Matkahuolto behandlar sina kunders personuppgifter, vilka Matkahuolto samlar in i samband med de digitala trafiktjänster som Matkahuolto tillhandahåller samt i samband med kundservice och kommunikation i anslutning till resetjänsterna. Matkahuolto tillhandahåller kunderna olika biljettprodukter och relaterade tjänster via sina fysiska och digitala försäljningskanaler.

Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter våra kunder, såsom du, ger oss för att kunna köpa och använda de biljetter vi tillhandahåller och relaterade tjänster. I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Matkahuolto för alla personuppgifter som du ger Matkahuolto och för behandlingen av personuppgifterna. Dataskydd innebär förtroende och det är av största vikt för Matkahuolto att skydda din integritet och dina personuppgifter. Därför samlar Matkahuolto personuppgifter om dig endast i den omfattning vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig förstklassiga tjänster.

Sätten att behandla dina personuppgifter och syftena med behandlingen beskrivs närmare i denna dataskyddsbeskrivning. När vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan, är du en sådan registrerad som avses i beskrivningen och du har till exempel de rättigheter som fastställs i punkt 9.

Om du önskar mer information om hur dina personuppgifter behandlas när du skickar eller tar emot paket eller myndighetshandlingar som transporteras av Matkahuolto eller dess samarbetspartner, kan du läsa mer om detta i Matkahuoltos dataskyddsbeskrivning för pakettjänster.

Om du önskar mer information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med att Matkahuolto eller trafikföretag och ombud verksamma för Matkahuoltos räkning tillhandahåller assistanstjänster för personer med rörelsehinder eller funktionsnedsättning på busstationerna i enlighet med EU-förordningen (EU) nr 181/2011, kan du läsa mer om detta i Matkahuoltos dataskyddsbeskrivning för assistanstjänster.

Vid en del av Matkahuoltos verksamhetsställen används inspelande kameraövervakning och uppgifter om kunderna lagras också på kamerainspelningarna. I Matkahuoltos dataskyddsbeskrivning för kameraövervakningen hittar du mer information om behandlingen av personuppgifter som samlats in med hjälp av kameraövervakning.

Det som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning gäller endast sätten att behandla personuppgifter som tillämpas av Matkahuolto eller aktörer som är verksamma för Matkahuoltos räkning. Vänligen observera att Matkahuoltos elektroniska tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser eller sociala nätverkstjänster. Matkahuolto kan inte kontrollera sådana tredje parters verksamhet och ansvarar inte heller för integritetsskyddsförfaranden med anknytning till sådana tjänster tillhandahållna av tredje parter eller för tjänsternas innehåll. Det rekommenderas därför att du sätter dig in i villkoren för integritetsskyddet och dataskyddet med anknytning till dessa tredje parters tjänster.

1. Kontaktuppgifter i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter

Oy Matkahuolto Ab
Kundservicecentralen
PB 100
00101 Helsingfors
tietosuoja@matkahuolto.fi

2. Vilka uppgifter behandlar vi?

I fråga om kunder som köpt biljetter och reserätter samt beställt anropstrafik insamlas personuppgifter som det är nödvändigt att behandla för att Matkahuolto ska kunna tillhandahålla tjänster för de registrerade och utveckla sina tjänster.

Matkahuolto behandlar följande personuppgifter i samband med tillhandahållandet av digitala trafiktjänster:

 • Den registrerades individualiserings- och kontaktuppgifter: fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och övriga adressuppgifter.

 • Registreringsuppgifter som förutsätts för ett möjligt elektroniskt konto, såsom användarnamn, signatur, lösenord eller annan identifikation.

 • Demografiska uppgifter, såsom ålder, kön, titel eller yrke och modersmål.

 • Uppgifter med anknytning till kundrelationen, såsom dina kontakter med Matkahuoltos kundtjänst, inklusive inspelade kundservicesamtal och kundrespons du gett.

 • Uppgifter i anslutning till fakturering och indrivning.

 • Basuppgifter om biljetten: resekortets eller identifikationens nummer. Resekortets nummer lagras också på den registrerades resekort.  

 • Övriga uppgifter som gäller biljetten: betalnings- och faktureringsuppgifter, datum för köp av biljett samt verksamhetsställe där köpet gjorts, biljettprodukt, reserättens giltighetstid och uppgifter om gottgörelser.  

 • Information om användningen av biljetten: datum och klockslag för användning (avläsning) av resekort eller mobilcertifikat, trafikmedel där biljetten har använts, inkasseringsapparatens identifieringsnummer, uppgifter om trafikbolaget och turen, uppgifter om påstigningshållplatsen eller påstigningsplatsen.

 • Övriga uppgifter som fåtts av den registrerade, såsom reklamationer, kommunikation samt svar på Matkahuoltos enkäter och undersökningar.

Matkahuolto behandlar också uppgifter om ändringar av de personuppgifter som insamlats om registrerade samt tilläggsuppgifter som inlämnats.

När du använder Matkahuoltos elektroniska tjänster kan metadata med anknytning till användningen av tjänsterna samlas in om din användning, såsom uppgifter om från vilken sida du kommit till tjänsten, tidpunkten för besöket, mängden överförda data, webbläsarens typ, IP-adress, operativsystem och användargränssnitt samt webbläsarprogrammets version och språk. Om du besöker de elektroniska tjänsterna utan att registrera dig eller logga in, behandlar Matkahuolto endast dessa ovan nämnda metadata. En enskild användare kan inte individualiseras med hjälp av dessa metadata, om du inte registrerar dig eller loggar in i tjänsten. Metadata samlas in med hjälp av cookies eller andra motsvarande tekniker. I dataskyddsbeskrivningen för cookies hittar du mer information om Matkahuoltos förfaranden med anknytning till cookies (https://www.matkahuolto.fi/tietosuojaseloste-evasteet ) .

Om användare av skoresestödkort för andra stadiet, personliga resekort som subventioneras av kommunen eller staden samt personalbiljettprodukter insamlas dessutom övriga personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla produkterna. Dessa personuppgifter beskrivs närmare i underpunkterna nedan.

a. Skolresestödbiljett för andra stadiet

Med biljett med skolresestöd för andra stadiet avses en biljett som tillhandahålls av Matkahuolto med understöd från FPA, vilken beviljas sådana studerande på andra stadiet vars studier uppfyller de krav som fastställs i lagen om stöd för skolresor (48/1997).  Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om köpare av biljetter med skolresestöd för andra stadiet:  

 • Namn, telefonnummer och e-postadress (uppgifter som samlas in i appen Resor & Biljetter). 

 • Närmare individualiseringsuppgifter om den registrerade: personbeteckning. 

 • Uppgifter om giltigheten för köprätten för en biljett med skolresestöd. 

 • Övriga uppgifter om biljetten såsom biljettprodukt, biljettens giltighetstid och uppgifter om biljettköp. 

Uppgifterna samlas in så att kunden kan identifieras individuellt och så att rätten till biljett med skolresestöd kan kontrolleras i samband med biljettköpet.

b. Personliga biljetter som subventioneras av kommunen eller staden

Med personliga biljetter som subventioneras av kommunen eller staden avses biljetter som laddas i mobilappen eller på personliga resekort, biljetter för grundskoleelever samt servicesedelprodukter. Beviljandet av dessa biljetter grundar sig på att den registrerade är bosatt i en viss kommuns eller stads område eller i en viss kommun eller stad som ligger i ett visst område. En förutsättning för beviljande av biljetter för grundskoleelever är dessutom personens status (grundskoleelev).  

Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om innehavare av personliga biljetter som subventioneras av kommunen eller staden:  

 • Namn, telefonnummer och e-postadress (uppgifter som samlas in i appen Resor & Biljetter). 

 • När det gäller grundskoleelever behandlas även födelsemånad och år.  

 • Övriga uppgifter om biljetten såsom biljettprodukt, biljettens giltighetstid och uppgifter om biljettköp. 

Uppgifterna samlas in så att kunden kan identifieras och rätten att använda subventionerad biljett kan kontrolleras. 

c. Personalbiljettprodukter

Med personalbiljett avses en understödd biljett (säsongs- eller seriebiljett) som ett företag erbjuder sina anställda, vars beviljande grundar sig på den registrerades anställningsförhållande hos företaget i fråga.  Matkahuolto behandlar följande personuppgifter om innehavare av personalbiljettprodukter:  

 • Namn, telefonnummer och e-postadress (uppgifter som samlas in i appen Resor & Biljetter).  

 • Närmare individualiseringsuppgifter om den registrerade: personbeteckning.  

 • Uppgifter om arbetsplatsen för den person som har rätt till anställningsförmån.  

 • Övriga uppgifter om biljetten såsom biljettprodukt, biljettens giltighetstid och uppgifter om biljettköp. 

Uppgifterna samlas in så att kunden kan identifieras och rätten att använda subventionerad biljett kan kontrolleras.

3. Syften med och lagliga grunder för behandlingen av personuppgifter

Matkahuolto behandlar personuppgifter om kunder inom digitala trafiktjänsterna

 • för ändamål med anknytning till tillhandahållande och utveckling av tjänster och produkter samt reserelaterade tjänster, såsom verifiering av reserätt, spärrning av ett försvunnet resekort och överföring av återstående reserätt till ett nytt resekort, identifiering av ägaren till ett upphittat resekort, verifiering av användningshändelser och utredning av felsituationer samt

 • för administration, skötsel, analysering och utveckling av kundrelationen, till exempel för att tillhandahålla kundservice och genomföra kundkommunikation såsom sändning av information och nyhetsmeddelanden.

Utöver detta kan Matkahuolto behandla personuppgifter för att genomföra kundenkäter, till exempel enkäter om kundnöjdhet, samt för direktmarknadsföringsändamål inom de gränser som lagstiftningen tillåter och i enlighet med punkt 4 i denna dataskyddsbeskrivning.

Det är nödvändigt att behandla individualiseringsuppgifter om den registrerade för att verifiera rätten att köpa personlig biljett, användningshändelser och riktigheten hos den registrerades personliga ärenden. Vilka individualiseringsuppgifter som behövs beror på biljettprodukten.

Användningsändamålen för individualiseringsuppgifter och personbeteckningar är följande:

 • verifiering av rätten att köpa biljett

 • spärrning av ett försvunnet kort och överföring av den återstående reserätten till ett nytt kort

 • identifiering av ägaren till ett upphittat kort

 • verifiering av användningshändelser

 • utredning av felsituationer

När det gäller engångsbiljetter är det nödvändigt att behandla individualiseringsuppgifter om den registrerade för att verifiera reserätten och leverera kvittot per e-post.

En lagenlig grund för behandling av personuppgifter är antingen efterlevnaden av ett avtal mellan Matkahuolto och den registrerade, Matkahuoltos berättigade intresse som uppstått som en följd av kundrelationen eller ett samtycke som den registrerade har gett Matkahuolto. Det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att Matkahuolto ska kunna verkställa det avtal som vi ingått med dig. Uppgifterna behandlas till exempel för att verifiera reserätten eller för att Matkahuolto ska kunna fakturera subventionsgivaren när du önskar köpa understödda biljetter. Det är fråga om behandling baserad på Matkahuoltos berättigade intresse till exempel när Matkahuolto behandlar dina uppgifter av administrativa orsaker samt för att förhindra och utreda missbruk, utveckla sina tjänster och rikta direktmarknadsföring. Syftet med en behandling baserad på samtycke beskrivs alltid tydligt när samtycke efterfrågas.

Den registrerades skyldighet att uppge personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning är delvis en lagstadgad skyldighet och delvis ett villkor för att ett avtal mellan den registrerade och Matkahuolto ska kunna ingås. Den registrerade är till exempel med stöd av 12 § 2 mom. i lagen om stöd för skolresor (48/1997) skyldig att uppge sin personbeteckning för den som säljer biljetter vid köp av biljett som berättigar till skolresestöd. Om den registrerade vägrar ge Matkahuolto sina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning kan Matkahuolto inte verifiera den registrerades rätt att köpa produkten och således inte heller överlämna ett resekort till den registrerade. Dessutom är Matkahuolto enligt bokföringslagen (1336/1997) skyldigt att förvara verifikat som kan innehålla personuppgifter.

När du registrerar dig som användare av våra elektroniska tjänster är du skyldig att ge oss vissa personuppgifter för de ändamål som specificeras i denna dataskyddsbeskrivning, med undantag för vissa fall där det inte är nödvändigt att lämna personuppgifter och där något annat meddelas (till exempel information om intresseobjekt). Underlåtelse att lämna personuppgifter kan hindra oss att fullgöra våra avtalsskyldigheter, vilket kan leda till att du till exempel inte kan skapa ett kundkonto i våra elektroniska tjänster eller att vi inte kan tillhandahålla dig de tjänster som nämns i denna dataskyddsbeskrivning.

Hur kombineras kundernas personuppgifter?

Matkahuolto kombinerar personuppgifter som insamlats i samband med användningen av olika tjänster för att kunna tillhandahålla dig tjänster med bättre användbarhet. Uppgifter som samlas in om dig i samband med användningen av våra olika tjänster kombineras dock endast ifall du har registrerat dig som användare av våra elektroniska tjänster och använder olika tjänster, till exempel köper resebiljetter eller annars uträttar ärenden hos Matkahuolto via ditt elektroniska kundkonto. Då kombineras dina uppgifter på basis av ditt samtycke.

Om du inte har tagit i bruk Matkahuoltos elektroniska tjänster eller inte använder våra tjänster via ditt elektroniska kundkonto, kombinerar Matkahuolto inte personuppgifter som samlats in i samband med användningen av våra olika tjänster. Då behandlas dina uppgifter endast på det sätt som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen för Matkahuoltos enskilda tjänster eller i övriga dataskyddsbeskrivningar. 

4. Elektronisk direktmarknadsföring

Matkahuolto använder inte dina personuppgifter för ändamål med anknytning till elektronisk direktmarknadsföring utan att du har gett ditt samtycke till detta i förväg. Om du har gett ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och förbjuda att Matkahuolto använder personuppgifter för elektronisk direktmarknadsföring. Du kan förbjuda användning av dina personuppgifter för ändamål med anknytning till elektronisk direktmarknadsföring genom att kontakta Matkahuoltos Kundservicecentral.

Matkahuolto behöver inte begära ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring om uppgifterna har erhållits med stöd av en tidigare kundrelation och i samband med en tidigare köphändelse. Uppgifter som erhållits med stöd av en tidigare kundrelation eller en tidigare köphändelse används endast för direktmarknadsföring av produkter och tjänster som tillhör samma produktgrupp och endast i Matkahuoltos direktmarknadsföring. Även i en sådan situation har du när som helst rätt att förbjuda att Matkahuolto använder personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Matkahuolto samlar uppgifter från den registrerade själv vid försäljning och överlämnande av biljetter samt annars, när den registrerade uträttar ärenden hos Matkahuolto via Matkahuoltos fysiska eller digitala kanaler.

Matkahuolto samlar också in uppgifter från dig när du deltar i våra marknadsföringskampanjer eller kundresponsenkäter.

Uppgifter som gäller användningen av biljetten samlas utgående från användningen. Matkahuolto samlar via en teknisk anslutning uppgifter om användningen av biljetter från de trafikbolag i vars trafikmedel den registrerade reser med en biljett som köpts av Matkahuolto.

Matkahuolto samlar uppgifter med anknytning till engångsbiljetter eller beställning av anropstrafik från den registrerade själv.

Köprätt för en biljett med skolresestöd fås från FPA med hjälp av stark autentisering. 

I fråga om biljetter för grundskoleelever fås uppgifterna om eleven från läroanstalten. 

Arbetsgivaren för en person som är berättigad till personalbiljett lämnar uppgifter om denna rätt till Matkahuolto.

6. Överföring av personuppgifter

Matkahuolto överför vid behov de registrerades personuppgifter till följande mottagare och mottagargrupper:

 • I våra digitala försäljningskanaler anlitar vi tredje parter som leverantörer av betaltjänster. Utöver de personuppgifter (namn, e-postadress) som Matkahuolto överför kan leverantörerna av betaltjänster begära tilläggsuppgifter beroende på det valda betalningssättet. Dessa tilläggsuppgifter blir inte kvar hos Matkahuolto för behandling eller förvaring, utan det är leverantören av betaltjänster som ansvarar för behandlingen av uppgifterna i enlighet med sin egen dataskyddsbeskrivning.

 • Trafikbolag: Matkahuolto överför personuppgifter i begränsad utsträckning till trafikbolag för att genomföra digitala trafiktjänster. Trafikbolagets avläsningsanordning möjliggör avläsning av följande uppgifter från säsongs-, serie- eller värdebiljetter: Resekortets eller mobilcertifikatets nummer, biljettprodukt och reserättens giltighetstid. För engångsbiljetter förmedlas det namn passageraren uppgett vid biljettköpet eller en valfri kod till trafikbolaget. Vid beställning av anropstrafik förmedlas passagerarens namn och telefonnummer till trafikbolaget.

 • Datasystemleverantörer och övriga tjänsteleverantörer: Matkahuolto överför personuppgifter till sina datasystemleverantörer och övriga tjänsteleverantörer för att verkställa sådana tjänster eller uppgifter som Matkahuolto har anvisat dem, såsom underhåll av datasystem eller andra databehandlingsuppgifter.

Dessutom överför Matkahuolto personuppgifter om innehavare av de understödda personliga biljetter som Matkahuolto tillhandahåller till de mottagare som specificeras närmare nedan. Syftet med utlämnandet är att kunna fakturera för understödda biljetter samt verifiera riktigheten hos Matkahuoltos faktureringsgrunder och fakturering. 

 • Biljett med skolresestöd för andra stadiet: Matkahuolto utlämnar vid behov uppgifter till FPA, som beviljar skolresestöd och varje månad redovisar stödet för Matkahuolto. I 1 § i statsrådets förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (425/2004) föreskrivs det om utlämning av uppgifter.  

 • Personliga resekort som subventioneras av kommunen eller staden: Matkahuolto utlämnar vid behov uppgifter till kommunen eller staden, som beviljar resestöd och varje månad redovisar stödet för Matkahuolto.  

 • Personalbiljettprodukter: Matkahuolto utlämnar uppgifter till arbetsgivare om biljetter som arbetstagaren köpt, vilka understöds av arbetsgivaren. 

Vid överföring av personuppgifter har Matkahuolto bland annat genom avtalsarrangemang säkerställt att den som behandlar personuppgifterna för Matkahuoltos räkning endast behandlar uppgifterna i enlighet med de skriftliga anvisningar som Matkahuolto har utfärdat för att sköta personuppgiftsbiträdets uppgifter och endast för de behandlingssyften som definieras i denna beskrivning samt på ett sådant sätt att åtkomsten till personuppgifterna har begränsats enbart till sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver få åtkomst till personuppgifterna.

Uppgifter förvaras i första hand på EU-medlemsstaternas område eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men personuppgiftsbiträden utanför EU eller EES kan ha åtkomst till personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster för Matkahuolto. I fall där sådan utlämning av uppgifter sker ska Matkahuolto säkerställa att Europeiska kommissionen har fattat beslut om en tillräcklig nivå på skyddet av personuppgifter i mottagarlandet, använda standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller andra motsvarande arrangemang samt iaktta övriga lämpliga skyddsåtgärder för utlämning eller överföring av personuppgifter utanför EU eller EES. En kopia av de tillämpade skyddsåtgärderna fås av Matkahuolto på begäran. 

Utöver det ovan nämnda utlämnar Matkahuolto de registrerades personuppgifter till tredje parter endast i de fall som presenteras nedan:

 • Matkahuolto kan utlämna dina kunduppgifter till tredje parter om du har gett ditt samtycke till detta.

 • Matkahuolto kan utlämna dina personuppgifter på det sätt som förutsätts i behöriga myndigheters eller andra aktörers yrkanden eller i den tillämpliga lagstiftningen, i enlighet med den lagstiftning som gäller vid tidpunkten.

 • Om Matkahuolto säljer, förvärvar, fusionerar eller på annat sätt omorganiserar sin affärsverksamhet, kan Matkahuolto eller en aktör som agerar för Matkahuoltos räkning utlämna dina personuppgifter till köpare och deras rådgivare.

 • I samband med Matkahuoltos återförsäljning av HRT:s mobilbiljetter förmedlas personuppgifter med anknytning till köpet till HRT. HRT ansvarar för behandlingen av de utlämnade uppgifterna i enlighet med sina dataskyddsförfaranden.

 • I samband med Matkahuoltos återförsäljning av Walttis mobilbiljetter förmedlas personuppgifter med anknytning till köpet till Waltti. Waltti ansvarar för behandlingen av de utlämnade uppgifterna i enlighet med sina dataskyddsförfaranden.

 • I samband med Matkahuoltos återförsäljning av Onnibus.coms mobilbiljetter förmedlas personuppgifter med anknytning till köpet till Onnibus.com. Onnibus.com ansvarar för behandlingen av de utlämnade uppgifterna i enlighet med sina dataskyddsförfaranden.

 • I samband med Matkahuoltos återförsäljning av VR:s mobilbiljetter förmedlas personuppgifter med anknytning till köpet till VR. VR ansvarar för behandlingen av de utlämnade uppgifterna i enlighet med sina dataskyddsförfaranden.

7. Principer för skyddet av personuppgifter

Allt manuellt material förvaras på Matkahuoltos verksamhetsställen i låsta utrymmen.

Uppgifterna i elektronisk form förvaras i en databas till vilken åtkomst har beviljats sådana särskilt utsedda medlemmar i den personuppgiftsansvarigas personal eller personalen hos en aktör som är verksam för den personuppgiftsansvarigas räkning, vilka på grund av sina arbetsuppgifter måste få åtkomst till uppgifterna, har fått tillräcklig utbildning och är bundna av en lagstadgad eller avtalsbaserade tystnadsplikt.

Den elektroniska tjänsten finns i en skyddad, låst datorsal, som endast den tekniska personalen med passerkort har tillgång till. Servrarna har skyddats med användning av tekniska metoder.

All datatrafik mellan webbläsaren och servermiljön är krypterad.

Användarrättigheterna till servrarna och applikationerna har begränsats genom rollbaserad användarbehörighetshantering.

8. Personuppgifternas förvaringstid och radering

Uppgifternas lagringstid beror på uppgiften och dess användningsändamål. Matkahuolto eller en sådan behandlare av personuppgifter som för Matkahuoltos del utför behandling av personuppgifter i anslutning till digitala trafiktjänster förvarar de registrerades personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen endast så länge som det är nödvändigt att förvara uppgifterna för att verkställa syftena med behandlingen av personuppgifter.

Matkahuolto fastställer lagringstiderna för personuppgifter på följande grunder:

 • Dina personuppgifter förvaras så länge det finns en aktiv kundrelation. En aktiv kundrelation definieras till exempel utifrån din användning av Matkahuoltos elektroniska tjänster eller kontakterna mellan dig och Matkahuolto.

 • Uppgiften om ditt samtycke till direktmarknadsföring raderas om du återkallar ditt marknadsföringssamtycke eller nekar till behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 • Dina uppgifter raderas om du har begärt radering av dina uppgifter och Matkahuolto inte har någon annan grund för behandling av dina personuppgifter.

I de kommunikationsrelaterade delarna av vissa av Matkahuoltos tjänster, till exempel offentlig respons som du gett, syns fortfarande din signatur och innehåll i anslutning till den även efter att din kundrelation har upphört.

Matkahuolto är skyldigt att spara dina personuppgifter som ingår i köp-, leverans- och betalningsuppgifterna för att följa bokförings- eller annan tvingande lagstiftning även efter att kundrelationen eller någon annan grund för behandling av personuppgifter har upphört.

I vissa fall påverkas förvaringstiden för personuppgifterna också av villkoren i det avtal som upprättats med subventioneraren, eller av lagstiftning som förpliktar Matkahuolto. Till exempel är Matkahuolto skyldigt att förvara uppgifter som ingår i bokföringsmaterial den tid som förutsätts i bokföringslagstiftningen (upp till 10 år).

I fråga om engångsbiljetter förvaras möjliga namnuppgifter om den registrerade i systemet och i kvitton som lagrats i systemet den tid som fastställs i bokföringslagen och den registrerades e-postadress sparas alltid i systemet för den föregående avslutade räkenskapsperioden.

När Matkahuolto inte längre behöver personuppgifterna för de syften som fastställts för behandlingen raderas uppgifterna från Matkahuoltos och behandlarnas datasystem samt andra filer eller anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt.

9. Den registrerades rättigheter

EU:s dataskyddsförordning tryggar åtskilliga rättigheter för den registrerade och genom att utöva dessa rättigheter kan den registrerade själv i många situationer bestämma över behandlingen av sina personuppgifter. Du kan utöva följande rättigheter i relation till Matkahuolto till de delar Matkahuolto är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som gäller dig.

 • Rätt till insyn: Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av Matkahuolto på huruvida Matkahuolto behandlar uppgifter som gäller den registrerade samt rätt att granska uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. Matkahuolto kan be den registrerade specificera sin begäran om rätt till insyn bl.a. i fråga om detaljer som gäller leverans av uppgifter.

 • Rätt att få uppgifter rättade: Den registrerade har rätt att korrigera felaktiga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar eller komplettera bristfälliga uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar. I samband med en begäran om rättelse av uppgifter bör den registrerade beakta att inte alla uppgifter kan ändras i efterhand i form av en rättelse. Sådana uppgifter är till exempel innehållet i beslut som utfärdats om den registrerades förmåner. Sådana beslut omfattas av egna besvärsförfaranden i enlighet med de uppgifter som getts i varje beslut.

 • Rätten att bli glömd: Om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av personuppgifter, eller en för Matkahuolto förpliktande lagbestämmelse eller avtalsskyldighet med anknytning till förvaring av personuppgifter har upphört, har den registrerade rätt att kräva att Matkahuolto raderar personuppgifterna som gäller den registrerade och Matkahuolto är skyldigt att ta bort sådana uppgifter.

 • Begränsning av behandlingen: Den registrerade kan i vissa lagstadgade fall ha rätt att kräva att Matkahuolto begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter.

 • Rätt att överföra uppgifter: Den registrerade kan om lagstadgade förutsättningar föreligger ha rätt att av Matkahuolto få de uppgifter om den registrerade som Matkahuolto behandlar i allmänt använd och maskinläsbar form samt rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Matkahuolto.

 • Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter: Den registrerade kan dessutom ha rätt att i vissa situationer motsätta sig behandling av sina personuppgifter. Denna rätt tillämpas framför allt i situationer där behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett av Matkahuoltos berättigade intressen, och Matkahuolto är skyldigt att iaktta den registrerades krav om det inte föreligger en synnerligen viktig och motiverad orsak som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsyrkande.

 • Direktmarknadsföring och rätt att förbjuda behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål: Den registrerade har rätt att förbjuda behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 • Om den registrerade har gett Matkahuolto sitt samtycke till sändning av elektronisk direktmarknadsföring kan den registrerade återkalla sitt samtycke när som helst.

Om du har registrerat dig som användare av Matkahuoltos elektroniska tjänster kan du granska och korrigera dina uppgifter i de elektroniska tjänster som Matkahuolto tillhandahåller. Om du inte har registrerat dig som användare av elektroniska tjänster, eller inte vill använda elektroniska tjänster för att granska eller korrigera uppgifter, kan du granska och korrigera dina uppgifter genom att kontakta Matkahuoltos Kundservicecentral som nämns i punkt 1 i denna dataskyddsbeskrivning. Begäran om radering eller överföring av uppgifter eller begränsning av behandlingen eller förbud mot direktmarknadsföring ska alltid framställas till Matkahuoltos Kundservicecentral.

Utifrån den registrerades begäran vidtar Matkahuolto utan dröjsmål åtgärder och skickar till den registrerade information om åtgärder som gäller utövandet av rättigheter i regel inom en månad efter mottagande av den registrerades begäran.

Dessutom har den registrerade rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om Matkahuoltos behandling av personuppgifter. Klagomål framförs till den behöriga tillsynsmyndigheten, i Finland till dataombudsmannen enligt anvisningar utfärdade av ombudsmannen. Dataombudsmannens webbsidor

10. Till slut

Matkahuolto förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna dataskyddsbeskrivning. Matkahuolto informerar på vederbörligt sätt om möjliga ändringar i behandlingen av personuppgifter. [Rivityskohta]Matkahuolto är inte i samtliga fall skyldigt att informera separat om ändringar, bland annat när det visar sig vara omöjligt att leverera uppgifterna eller skulle kräva oskäligt besvär (till exempel när inga aktuella uppgifter om den registrerade är tillgängliga). Därför uppmanas registrerade att med jämna mellanrum läsa denna dataskyddsbeskrivning för att upptäcka eventuella ändringar.